• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Passande kvinnosyssla!?!

  juni 16th, 2016

  Älgpassets kaffekokerska

  GLAD SOMMAR!

  /Tarabrita


  Så hotar Ranasjö vindindustri en familjs framtid

  maj 29th, 2016
   
   
   

   

  Sollefteå kommun och Miljöprövningsdelegationens godkännande av Flodins vindindustrier Salsjö och Ranasjö har skett mot 2008 års lagenliga vindbruksplan för Sollefteå kommun. Det har motiverats med den sk ”vägledningen” trots att länsstyrelsen anser att den riktiga planen(2008) har ”en högre rättslig status i ett miljöprövningsärende än vad en vägledning har.”

   

  För att konkretisera hur hårt dessa exploateringar kommer att drabba lokalbefolkningen lägger Röåns Hemsida nu ut skildringen av ett i raden av många tragedier:    

   

  Min bostad kommer att hamna 1,4 km från de närmaste snurrorna. Min fru och jag är starkt medvetna om att vi inte kan bo kvar om vindkraftverken byggs. Vi känner en oerhörd sorg över att den plats vi skapat för att åldras på blir obeboelig. Kortsiktiga intressen raserar det vi skapat för oss själva och framtida generationer – det som idag är vårt hem riskerar att bli en ödetomt.

  Min glädje var stor när min son och hans familj flyttade in i fädernegården. Glädjen byttes till sorg när vi upptäckte att gården ligger 1 km från närmaste snurrorna (inflyttning skedde 3 månader innan samrådsmötet 2011-11-30). Under ett antal år före inflyttningen och efter inflyttningen har dom lagt ner stora pengar och skuldsatt sig för att få gården i bra skick. De har fått två små flickor som nu är 1 och 3 år gamla. Min son är femte generationen i rakt nerstigande led som bosatt sig där och hans flickor är därmed sjätte generationen. Alla som vet något om ljudstörningar från vindsnurror förstår att när vindkraftsbyggaren i sina teoretiska tabeller säger att det blir en ljudstörning på ca 38,9 dB vid gården så kommer det att bli olidligt att bo kvar. Förutom detta så kommer det lågfrekventa ljudet och skuggbildningarna att vara så störande att snurrorna enligt miljöprövningen måste stängas av när de nått den stipulerade godkännande tiden 8 tim. (tror ni attdet görs?).

  Jag, och flera med mig som läst Miljöprövningsdelegationens motiveringar till godkännandet har förundrats över hur de i stort sett slaviskt följer vindkraftbyggarens påståenden, där vi är helt säkra på att de i vissa fall är felaktiga. Eftersom det är ett sådant stort ingrepp i naturen så har vi begärt av Miljöprövningsdelegationen om syn på platsen, utan respons!

  När politikerna upptäcker de fel som blivit begångna rycker dom på axlarna, medan vi står där med våra livsverk ödelagda, dåliga ekonomier, totalt förstörd grannsämja (vissa får ju ekonomisk vinning). Och det sorgligaste av allt är ju att samhällsnyttan med denna exploatering i glesbygdens livsrum är i det närmaste obefintlig. Åtminstone om man förmår se längre än tre år framåt i tiden …

  Forsnäs 2016-05-11

  Christer Lidén  

   

   

   

   

  Hur tänker Sollefteå kommuns politiker? Hur tänker Miljöprövningsdelegationen?

  Tänker dom överhuvudtaget?

  /Tarabrita

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Mobilisering

  maj 24th, 2016
   Beslutet att tillåta Ranasjö vindkraftspark har väckt stor förstämning och oro bland befolkningen i närliggande byar och i samhället Ramsele. Det finns en stark vilja att bidra till att detta beslut upphävs, vilket blir mycket påtagligt när det visar sig att de flesta av människorna i byarna, som ligger 1-4 km från från de planerade verken, skriver på namnlistor för att stödja ett överklagande till högre instans. Som exempel kan nämnas att i Imnäs är det i princip 100% deltagande. I dagarna skickas en överklagan in till Mark och Miljödomstolen i Östersund med 120 st. namnunderskrifter. Många fler har anmält sitt intresse men ur logistisk synpunkt hinns det inte med att få de fysiska underskrifter som krävs. Många från byarna i närheten av Näsåker vill också överklaga eftersom den närliggande vindparken Salsjö ihop med Ranasjö (tot 65 snurror), som vindkraftsexploatören Flodin( numera boende i Näsåker) vill bygga, kommer att totalt förändra miljön.  

  Att tillåta Ranasjöprojektet strider ju emot kommunens gällande lagliga vindkraftplan från 2008. Jag väljer därför att nu lägga ut ett mailsvar, som jag fått i denna fråga. 

  Min fråga till Stina Pettersson var om länsstyrelsen visste vad som hände med vindkraften i Sollefteå kommun då, när det begav sig, då 2012-2013, när demokratin åsidosattes.

  Min fråga:

  ”Så vad hände mellan 5/3 och 22/5?

  Från ”samråd så att alla kan få tycka till” till en vindplan som fordrade ett djupt odemokratiskt genomdrivande av olaglig ”Vägledning” för att legitimera storskalig vindkraft i utredningsområdena”

  Hej igen Brita,
  Länsstyrelsen kan inte styra en kommuns hantering av en viss planeringsfråga i en
  översiktsplaneprocess. Kommunen har planmonopol och länsstyrelsen har inga
  sanktionsmöjligheter om kommunen gör på annat sätt än vi finner lämpligt. I det här fallet har länsstyrelsen påpekat att vi tycker att det vore bra att se över vindkraftområdena i sitt sammanhang med andra planeringsfrågor, dvs i arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Du skriver att enligt kommunstyrelsens beslut 2012-06-12 så avbröt man revideringen och utgår nu från vindkraftplanen från 2008. Som jag förstår det har denna därför fortfarande en högre rättslig status i ett miljöprövningsärende än vad en vägledning har.
  Vänliga hälsningar
  Stina
  Stina Pettersson
  Bitr.enhetschef samhällsbyggnadsenheten
  Länsstyrelen Västernorrland

  Först ett stort Tack för svar. Har fått fler tydliga svar från Stina Pettersson tidigare. I detta sammanhang kan man undra varför den nya översktsplanen dröjer. Den skulle ju ut nu i vår. Kan det vara så att länsstyrelsen reagerat mot att kommunstrategerna inte vill ha med vindkraften? De tyckte ju att vi, som deltog i medborgardialogernas klistralapparlek, skulle låtsas som om vi befinner oss i en vindkraftfri kommun och låtsasplanera därefter.

  /Tarabrita


  En enfaldens och girighetens manifestation

  maj 10th, 2016

   

  Så kom då miljöprövningsdelegationens beslut om Ranasjö vindindustriexploatering. Det är en fullständig seger för exploatören Flodin och hans kumpaner i kommunhuset över de förtvivlade människorna i alla de drabbade byarna i Fjällsjöälvens dalgång. Detta bedrövliga beslut efter så mycket våndor, överklaganden, yttranden m.m. väcker frågan om vad det tjänar till. Inga argument biter på de människor, som till varje pris driver igenom denna storskaliga miljöförstöring. Den lilla människan är chanslös. Hur kan man som privatpersonen Flodin medvetet -med öppna ögon -berika sig på sina medmänniskors olycka? Jag förstår det inte.Hur kan man leva av att förstöra för andra. Det kallas i naturkunskapen för parasitism. Och hur kan ”politikerna” i kommunhuset tillåta ja tom genom en lagvidrigt beslutad ”vägledning” aktivt sanktionera denna skamliga verksamhet?

  Det finns en hel del underligheter att läsa i beslutet, ja förutom förstås att det som vanligt är exploatörens ord som gäller. Man får vid genomläsandet av nämnda beslut uppfattningen att handläggaren Fagerström, som fö har fått detta uppdrag trots att han hör hemma i Skånes och Hallands länsstyrelser och därför även saknar lokalkännedom, sväljer Flodins argument med hull och hår och avfärdar lokalbefolkningens yttrande.

  Flodin påstår bl.a. att: ”Kumulativa effekter på kungsörn uppstår inte då det saknas förutsättningar att bygga flera vindkraftanläggningar i området mellan Faxälvens och Ångermanälvens älvdalar”

  Det låter ju bra men det finns absolut ingen anledning att lita på Flodins utlåtande denna gång heller. Han har förut påtalat såväl Svarttjärnsberget som Murstensberget som möjliga för vindkraftetableringar. Och vi kan väl inte heller blunda för Salsjön och Flakaberget.

  När Flodin beskriver rennäringen i förhållande till etableringen står det: ”Under 25 års tid har Bolaget kommit väl överens med samebyar”.

  Det är väl ändå inte riktigt sant. Nej faktiskt en grov lögn. Kärmsjöns Vindexploatering kunde inte tillåtas just pga Flodins dåliga relation med de två samebyar, som det då gällde. Dessutom har Bolaget inte existerat mer en några fåtal år. Däremot en väldig massa andra bolag.

  I Flodins beskrivning av rennäringen skriver han bl.a. utan att förklara varför eller vad det har för anknytning just till Ranasjö:

  ”Skyddsåtgärder för att minska risken för konflikter och öka förståelsen för den samiska kulturen kan vara att;

  -bekosta kunskapsspridning om den samiska kulturen och renskötseln till lokalbefolkningen. Detta för att öka förståelsen för rennäringens behov och den renskötande livsstilen,

  -bekosta olika sociala aktiviteter för att förbättra de sociala relationerna mellan samerna och lokalbefolkningen inom samernas renbetesområden samt

  -öka medvetenheten om den samiska närvaron i ett område genom att bekosta skyltar på samiska med ortnamn, naturnamn, information etc.”

  Är detta ngt. Flodin tänker genomföra i Ranasjö, för att upplysa den dumma lokalbefolkningen eller är det som så att Flodin på detta försåtliga vis sprider misstankar om den dumma lokalbefolkningens brist på kunskap och förståelse för samisk kultur? Är det sån´t här han tutat i Fagerström. Man blir faktiskt upprörd. Om det är några, som ställer till elände för rennäringen så är det exploatörerna och inte lokalbefolkningen, som försöker skydda miljön åt renar och andra djur. Och det är väl just därför som han försöker misstänkliggöra lokalbefolkningen…..för att dom aktivt motarbetar hans vindindustrier.

  Tarabrita

   


  Aprilväder

  april 26th, 2016
  Tara 26 april 2016

  Tara 26 april 2016

  Känns väl  “så där”.

  /Tarabrita


  Protester mot SSVAB:s nya vindkraftsbeslut och stora ljudstörningar

  april 23rd, 2016

  Snurrigs hemsida finns den senaste informationen om SSVAB:s nya vindkraftplaner.

  Boende kring vindkraftsparkerna i gränstrakterna kring Strömsund, Ragunda och Sollefteå reagerar starkt över det buller de upplever. Nu vill dessutom SSVAB öka höjden på planerade vindkraftverk från 170 till 220 meter. Beträffande Björkhöjden–Björkvattnet på mark i Ragunda och Sollefteås kommuner så har Sollefteå kommun redan sagt ja till 220 meter med kommunalrådet E. Lassens osannolikt häpnadsväckande motivering att: 

  “….. och vi har som många anser då  förstört delar av naturen…..”

  Det strömmar nu in mängder av rapporter om hur människor störs av vindkraftsljud.  Inlägget på “Snurrigt” innehåller mycket information och många intressanta länkar. Läs dem!!!! Det är verkligen skrämmande hur människor behandlas, hur deras livsförutsättningar förändras utan att man har tillräckligt med kunskap. Chanstagningar. Vore bättre för de drabbade om de  vore kungsörnar eller sällsynta fladdermöss eller möjligen skrovliga flatbaggar.

  För att “rädda klimatet”, “rädda världen” förstör vi i snabb takt miljön för växter, människor och andra djur. För det kan väl inte vara för att kapitalister skall få berika sig?

  Men, som redan konstaterats, om vindkraftens avigsidor skriver inte TÅ. TÅ går vindindustrins och Sollefteå kommuns ärende. Därför har jag sagt upp TÅ!

  /Tarabrita


  Politikersvek i Sorsele

  april 23rd, 2016

  Det blev en kortvarig lycka för motståndarna till Vattenfalls vindkraftplaner i Sorsele. Kommunstyrelsen körde över den segrande Nej-sidan i folkomröstningen. Det är tydligen inte bara i Sollefteå kommunhus som vindkraften har en egen gräddfil. Vi kan kanske ändå hoppas på att fullmäktige tar hänsyn till sina väljares beslut. 

  /Tarabrita


  GRATTIS SORSELE!

  mars 21st, 2016

  Nej-sidan vann övertygande i gårdagens vindkraftomröstning i Sorsele. Valdeltagandet var högt, hela 62.5 %, vilket är ovanligt vid sådana här lokala folkomröstningar. Omröstningen var rådgivande men pga av det höga valdeltagandet anses det vara svårt att gå förbi. Detta var Sveriges andra vindkraftomröstning Den första ägde rum 2002 i Skurup, Skåne. Även då blev det ett NEJ.

  Tidningen Ångermanland, kommunhusfundamentalisternas och vindindustrins megafon, har i skrivande stund (9.00 ) dagen efter folkomröstningen ingenting om detta. Men vill man ha information kan man lyssna på nyheter och gå in på andra tidningar ex. Västerbottens Folkblad, som redan 21.41 i går publicerade resultatet

  www.folkbladet.nu/1581592/sorsele-sager-nej-till-vindkraft

  När skall TÅ sluta upp med att ohöljt och skamlöst agera PR-organ för vindkraftmaffian i Sollefteå kommunhus och vindindustrin? När skall TÅ göra ett ärligt försök att opartiskt skildra vindkraftoffrens situation? Varför skall man överhuvudtaget prenumerera på en tidning, som inte lever upp till ens en miniminivå på opartiskhet? Är det annonsintäkterna som “korrumperar”?

  Så Grattis än en gång till Förnuftets och Miljöhänsynens seger över Girigheten och Dårskapen!!!!

  /Tarabrita


  Årsmöten för Röåns FVO och Lasele FVO

  mars 9th, 2016
  Kallelse till årsmöten

  Kallelse till årsmöten


  Nu får det vara nog

  februari 26th, 2016

   

   

  I dag kunde man i Tidningen Ångermanland läsa en mycket bra insändare av Petter Olsson, Näsåker:

  “Sollefteå kommun antog 2008 en fördjupad översiktsplan (FÖP) som lade upp riktlinjerna för vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Tio områden pekades ut som lämpliga för storskalig drift (mer än sju verk). Områdena ligger i kommunens ytterkanter och beskrivs som konfliktfria. Potentialen bedömdes till 1000-1500 verk. Länsstyrelsens mål för hela länet var cirka 600 verk.

  Men vindkraftsförespråkarna i kommunen var inte nöjda. Drygt ett år efter att FÖP antagits inleddes diskussioner med företaget Kabeko Kraft om en utredning av vindförutsättningarna i områden UTANFÖR de tio konfliktfria ytorna. I april 2011 presenterade Kabeko 54 områden med plats för ytterligare cirka 500 vindkraftverk. Tre av de föreslagna markområdena visar sig ligga i närheten av Fjällsjöälvens dalgång – ett område som FÖP 2008 pekat ut som olämpligt för
  utbyggnad med hänsyn till områdets unika landskapsbild.

  Varför lade kommunen ner 191000 kronor på Kabekoutredningen? Det fanns redan underlag (FÖP) som visade på möjligheten att inom de ursprungliga tio områdena med råge tillfredställa länsstyrelsens mål för hela Västernorrland. Bara den som kan avläsa det som sagts och gjorts inom den inofficiella gråzonen i kommunens korridorer vet svaret.

  Under 2011 offentliggörs den ena projektplanen efter den andra. Kabekos styrelseordförande 2009 visar sig sedemera vara ägaren till de företag som ligger bakom projekteringen av bland annat de tre ovan nämnda parkerna i Fjällsjöälvens närhet. Hur vågade han redan 2010-2011 börja projekterastorskaliga anläggningar i dessa områden? Det formella beslutet som möjliggjorde storskaliga parker i andra områden än de tio utpekade togs inte förrän 2013.

  Hur tänkte egentligen de kommunpolitiker som röstade ja till Ranasjöhöjdens vindpark (drygt 40 verk) mellan Ramsele-Forsnäs-Sundmo? Glömde ni bort vad ni beslutat 2008? Varför sade ni 2013 ja till det så kallade vägledningsbeslutet som satte stopp för medborgarnas möjligheter att påverka sin livsmiljö? Varför värnade ni inte den landskapsbild ni själva definierat som värdefull? Varför tog ni inte hänsyn till rapporterna om allvarliga störningar orsakade av det lågfrekventa bullret? Ni gjorde ju inte ert jobb – läste på och tänkte själva!

  Ännu finns möjlighet att agera på ett anständigt och hänsynsfullt sätt. Glöm partifärg, släpp prestige och gamla låsningar. Läs på om bullerproblematiken och använd ert politiska inflytande för att stödja kravet på ett moratorium (paus) för ny tillståndsgivning av vindkraft i kommunen. Verka för inhibition (uppskjuten verkställighet) av redan beviljade tillstånd. Media har rapporterat om planer
  på ytterligare parker i kommunens västra område (Gårelehöjden). Nej! Det räcker nu…

   

  Avslutningsvis

   

  – ägandet av parkerna kommer till stor del att ligga hos stora internationella företag eller institutioner. Sidensjö vindpark ägs av miljonstaden München. Tyska och spanska intressen ligger bakom planerna på ett flertal andra parker i Sollefteå kommun.

  Ska denna vindkraftsutbyggnad som en gång såg så förnuftig ut bli vår tids version av kolonialism i
  Norrlands inland – kolonialism 3.0?”

   

   

   

   Sollefteå kommun och Kabeko har erbjudits ett svar, vilket avböjts

   

  Man kan undra varför!!!!!!