• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kommunalrådet om vindkraften: ”Vårt problem är att den inte behövs här”

  januari 11th, 2017

  Den 26 sept. 2016 beslutade Sollefteå kommunfullmäktige att säga ja till vindkraft på Finnåberget i Helgum. När E. Lassen argumenterade för den exploateringen förvånade hon i alla fall mig med en mängd märkliga uttalanden. Inledningsvis i samband med omställningen till förnyelsebart och vindkraft sade hon ordagrant:

  ” Därför att om vi tittar på den process som behöver göras för att vi skall få en omställning då behövs i stort sett allting. Vårt problem är att den inte behövs här”,

  ”Då behövs i stort sett allting”. Jaha minsann. Och att kommunstrategerna går ”all in” kan man inte misstaga sig på;

  Redan nu är”Sollefteå den” kommun som har flest anläggningar (i Sverige), 99 stycken med en samlad effekt på 287200 kW. 83 av verken togs i drift under 2015. Ockelbo är den näst största vindkraftkommunen och Örnsköldsvik hamnar på tredje” (Ny teknik  2016-08-18)

  Om alla vk-projekt som nu är på gång realiseras kommer Sollefteå kommun ( < än 20.000 inv. ) att ha 25 % av alla vindkraftsetableringar i Sverige.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”……….

  ………Och ändå är kommunplanerarna och deras ”följare” beredda att offra 4 -5000 kommunmedborgare, som bor i de glesbefolkade områdena där vindindustrierna breder ut sig. Där gör det tydligen ingenting att livsbetingelserna för människor och miljön riskeras. Det berör dessutom betydligt fler än dessa 4 -5 000, som E. Lassen nämnde, eftersom även kommunmedborgare, som bor i småbyar drabbas.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”…………..

  ……………Och ändå är hon beredd att offra de ekologiskt betydelsefulla och känsliga höjdområdena. I ett ngt förvirrat försök att demonstrera vilken liten del av kommunen som berörs av vindkraft visade E. Lassen en kartbild med höjdområden över eller lika med 350 meter markerade i rött.  Hon ville på detta vis illustrera hur liten del av Sollefteå kommuns totala yta dessa höjdområden utgjorde, vilket ju iof är riktigt. Men poängen, och den borde hon ha fattat, är ju hur stor del av dessa höjdområden som ockuperas med vindkraft. I mängder av yttranden poängteras hur utomordentligt betydelsefulla dessa höjder är sett i ett ekologiskt perspektiv i synnerhet med tanke på rovfåglar. De kumulativa effekterna av att flertalet av dessa områden bebyggs med vindkraft riskerar i det perspektivet, men även eljest, att få ödesdigra konsekvenser.

  Men det allra märkligaste uttalandet gjordes nog ändå när den gällande vindöversiktsplanen (Fördjupad Översiktsplan Vindbruk 2008) togs upp och E. Lassen då försvarade denna och även menade att den var ju inte precis föråldrad. Hon sade att vår vindbruksplan från tjugohundraåtta, som hon inte tyckte var föråldrad, den är ju liksom framtagen i det här syftet för åtta år sedan.

  Men varför i hela fridens dagar……… sjösatte hon då ”Vägledningen”, vars enda syfte var att ”runda” just FÖP 2008????  Då detta gjordes var den dessutom bara 5 år. Varför ansåg hon sig tvingad att sätta denna, enligt egen utsago icke föråldrade, vindbruksplan ur spel????? Och att med ”Vägledningen” förvandla samma plans tydliga skrivning beträffande vindkraft i ”utredningsområden” till dess diametrala motsats?

  I FÖP 2008 står om vindkraft i de sk “utredningsområdena”:

  Här kan vindkraftetableringar upp till 10 MW eller 7 verk prövas och eventuellt kan behov av detaljplaneläggning finnas.

  Detta var givetvis otillfredsställande för hungriga profitörer och en kommunledning med ambitionen att frälsa hela världen. ”Då behövs i stort sett allting” (Men säkerligen inte Sollefteå stads närområde) Alltså genomdrevs ”Vägledningen” 2013.

  Så hur ser det ut nu i ”utredningsområdena” efter 8 år med FÖP 2008? 

  Jo, kommunen har i ”utredningsområden” givit några  bygglov till småskalig (numera kallad medelstor) vindkraft. Dessa etableringar kan man förvisso ifrågasätta av olika skäl (och det har även skett) men man har i alla fall följt FÖP:

  Kabeko Kraft AB/ OX2 Rödstahöjden  6 st

  Ownpower Projects Flakaberget  6st

  Väktaren Vind AB Nallkullen o Storberget  6 st

  Dvs 18 st (med reservation för att jag kan ha missat ngt.)

   

  Kommunen har samtidigt i ”utredningsområden” med hjälp av ”vägledningen” tillstyrkt 103 verk i kategorin storskalig vindkraft

  Krange Vind AB Ranasjön  40 st

  Krange Vind AB Salsjön  25 st

  Eolus/WPD Scandinavia Vaberget  22 st

  Kabeko Kraft AB Knäsjöberget 26 st

  Summa 103 st(med reservation för att jag missat ngt.)

  Men det kunde ha varit än värre(127 st) om inte två samebyar förhindrat Kärmsjö 24 st.

  Alltså 103 storskaligt mot 18 småskaligt. 103 tillstånd, som strider mot gällande ÖP (FÖP 2008) mot 18, som följer regelboken.

  Fakta talar för sig själva.

   Finnåberg ligger inte i ett “utredningsområde” men kan förvisso vara olämpligt av andra skäl. I detta fall passade FÖP 2008 kommunstrategernas syfte. Då använde dom den. I andra fall har den inte passat. Då gjorde dom en vägledning runt den. Så man kan fråga sig varför det skall finnas en plan.

  Vad säger då länsstyrelsen om allt detta?

  Länsstyrelsen säger ingenting. Den känner inte till ”vägledningen”! Den har inte fått besked om denna från kommunen!!!!!!

  Så klart dom känner till den. Men officiellt har dom inte fått ngn. information om ”vägledningen” från kommunen. Man kan dock i yttranden från länsstyrelsen till MPD gällande olika etableringar märka hur sättet att skriva har förändrats; I Yttrandet om Kärmsjö (före ”Vägledningen”) redovisades noggrant länsstyrelsens syn på planer: ”Sammanfattningsvis kan nämnas att området inte är utpekat som lämpligt för storskalig vindkraft i kommunens översiktsplan” och ”Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid prövningar enligt miljöbalken, och länsstyrelsen anser att stor hänsyn bör tas till befintliga kommunala planer.

  I Länsstyrelsens Yttrande om Ranasjö (efter ”Vägledningens” sjösättande) berörs överhuvudtaget inte planfrågor. Man får uppfattningen att dom inte  vill ta i den delen ens med en mycket, mycket lång tång men det kan ju vara en personlig övertolkning. Fast det tror jag inte.

  Dock har jag av länsstyrelsen i mail fått bekräftat att i ett tillståndsärende bör  en ÖP väga tyngre än en ”Vägledning”

  Dessvärre är detta en åsikt, som Miljöprövningsdelegationen(MPD) vid samma länsstyrelse helt ignorerar.

  Den tillstyrker allt, som kommer i dess väg och använder även ”vägledningen” som ett argument för tillstyrkan.  ” Kommunfullmäktige har den 29 april 2013 beslutat om en vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft i s.k. utredningsområden. Av vägledningen framgår att det är möjligt att etablera vindkraft även inom sådana områden(Ranasjö)

  Och varför inte, när man betänker att MPD även sväljer exploatörernas skrivningar otuggade. Det förefaller som att MPD markerar projektörens hela textmassa, trycker på ctrl C och därefter öppnar tillstyrkandedokumentet och trycker ctrl V. Och detta sker i fall efter fall.

  All kärlek till er alla i kommunens glesbygder, som för en hopplös kamp mot övermakten för att försöka bevara litet av vår värdefulla natur och livsmöjligheter till kommande generationer.

  Jag antar att ”Vårt problem är att den inte behövs här” inte är till någon större tröst.

   

  TACK!!!

  /Tarabrita

   


  Nyårsbetraktelse

  december 30th, 2016

  Gryning

  ”Bolaga ä som fågelunga…dom gapa å skrik fast dom ä mätt!”

  Med den meningen satte Sture Röån på kartan. För hela Sveriges befolkning blev han symbolen för en liten bys strid mot de stora bolagens vinstbegär. SCA och Statkraft ville bygga ut Röån….förvandla byns stolthet till ett stenskravel och litet elektricitet. Det var Davids kamp mot Goliat. Och vi segrade!

  Sture,som vi minns Dig

  Den 27 denna månad tog Stures egen kamp slut.

  Jag kommer att minnas Dig inte bara som en gudabenådad berättare, karismatisk, stridbar bybo, som framgångsrikt deltog i motståndet mot de två försöken att bygga ut Röån, utan även som en kär vän i blomsterlandet. Förhoppningsvis finns det mängder av blommor där Du nu vistas!

  Röån uppströms bron

  Ett nytt år- 2017- nalkas.

  För de boende i byarna längs Fjällsjöälven fortsätter kampen för deras livsmiljö.

  I detta nu sitter många av dem och svarar på Mark- och Miljödomstolens frågor om hur långt ifrån de planerade vindkraftverken de bor, hur dessa kommer att påverka dem m.m. Dom har tre veckor på sig att svara…… Jul och nyårshelgen och några dagar till.

  Några av de drabbade vet att om Ranasjö vindindustri blir verklighet så kommer de inte att kunna bo kvar. De måste då försöka hitta någon, som kan köpa deras hem på jorden, förmodligen till starkt reducerat pris. I fem år har de levt med detta hot om att en dag tvingas lämna sina hem, där generationer före dem har bott, och nu närmar sig obönhörligt dagen då domen skall falla.

  221 personer har överklagat. Inte alla- men storhopen- bor inom 5 km från den planerade industrianläggningen. Alla dessa kommer nog tyvärr inte att orka- eller tro sig kunna- besvara Mark- och Miljödomstolens frågeställningar.

  Banderoll, som vi fick från Skogsnäs

  När Röån hotades av SCA och Statkraft fick vi mycket hjälp utifrån. Bland annat bidrog folk från Skogsnäskollektivet med fantastiska banderoller och en jättelogga.

  Ännu en banderoll

  Kanske är det nu ”payback time”?

  Denna litet sorgsna nyårsbetraktelse avslutas med en tillönskan om ett GOTT NYTT ÅR—–en tillönskan som riktas till alla utom den girige utsugare, som genom att för egen vinnings skull driva Ranasjö vindindustrialisering, är beredd att tillfoga de boende längs Fjällsjöälven och miljön där stor sorg och skada. Denne man tillönskar jag i stället en skyndsam konkurs för sitt och f.d. fruns destruktiva bolag Krange Vind AB och att de därefter skapar sig en ny ljus tillvaro i harmoni med natur och medmänniskor.

  Backen

  /Tarabrita

   


  Junsele julmarknad

  november 19th, 2016
  Julmarknad 2016

  Julmarknad 2016

  Nu har det åter blivit dags för den årliga julmarknaden. De, som vill vara med, kan anmäla sig till Sussi 070-2801326 eller Brita 0621-20091. Om man inte har så mycket kan några stycken dela på ett bord. Det är roligt om många vill vara med och på det sättet bidra till att Junsele får en fin julmarknad med ett varierat utbud.


  Supermånen…nästan

  november 19th, 2016
  Supermånen en kväll för sent, 16/11

  Supermånen en kväll för sent, 16/11

  Tyvärr kunde man inte se supermånen här i Röån den rätta dagen för det var molnigt men kvällen efter gick det bra. Här går den upp bakom grannhuset. Till höger lysena från “Mannes”.

  Med blixt

  Med blixt

  Nästa gång sägs bli om 18 år. Hur många bybor orkar gå ut och ta en bild då?

  /Tarabrita


  Nya bron över Röån

  november 2nd, 2016

  Hängbron över Röån är nu klar. Detta kan vi i första hand tacka Kurt och hans medhjälpare Sten-Erik för. Anders har stått för svetsinsatser och även Roland (Öberg) har ställt upp. På de bilder, som följer, verkar det som om bron inte är så högt över vattnet men det är en synvilla. När man står mitt på bron och den  svajar till i vinden så känns det väldigt otäckt. Ändå finns det vajrar att hålla i. När Kurt och Sten-Erik jobbade med och framför allt PÅ bron fanns det inga vajrar.

  Bron sedd från Harriet och Kurt

  Bron sedd från Harriet och Kurt

   

  På väg ner mot bron

  På väg ner mot bron

   

  Närmare

  Närmare

   

  ....och närmare

  ....och närmare

   

  ...och nu måste man ge sig ut

  ...och nu måste man ge sig ut

   

  På darrande ben mitt på bron tar jag denna bild på Harriet och Kurts hus

  På darrande ben mitt på bron tar jag denna bild på Harriet och Kurts hus

   

  I och med att bron färdigställts har Röåns FVOF slutfört återställningsarbetet av Röån. Då, när grävskopan skulle fram, kunde inte den gamla bron räddas men nu har vi tack vare fina insatser en ersättningsbro…en fiskebro.

  Ett stort TACK till de, som utförde detta jobb!!!!

  /Tarabrita


  Dimman lättar

  november 2nd, 2016
  Morgon 13/10 2016

  Morgon 13/10 2016

   

  In mot byn

  In mot byn

   

  Mot järnvägsövergången. I bakgrunden Selins.

  Mot järnvägsövergången. I bakgrunden Selins.

   

  Lena och Görans hus bland rimfrostiga björkar

  Lena och Görans hus bland rimfrostiga björkar

   

  Röån uppströms. Bara litet morgondimma kvar.

  Röån uppströms. Bara litet morgondimma kvar.

   

  Göran Hahnes hus mot en nu klarblå himmel

  Göran Hahnes hus mot en nu klarblå himmel

   

  Maria och Anders solbelysta hus

  Maria och Anders solbelysta hus

   

  Bilder från en liten promenad i vår vackra by.

  /Tarabrita


  Passande kvinnosyssla!?!

  juni 16th, 2016

  Älgpassets kaffekokerska

  GLAD SOMMAR!

  /Tarabrita


  Så hotar Ranasjö vindindustri en familjs framtid

  maj 29th, 2016
   
   
   

   

  Sollefteå kommun och Miljöprövningsdelegationens godkännande av Flodins vindindustrier Salsjö och Ranasjö har skett mot 2008 års lagenliga vindbruksplan för Sollefteå kommun. Det har motiverats med den sk ”vägledningen” trots att länsstyrelsen anser att den riktiga planen(2008) har ”en högre rättslig status i ett miljöprövningsärende än vad en vägledning har.”

   

  För att konkretisera hur hårt dessa exploateringar kommer att drabba lokalbefolkningen lägger Röåns Hemsida nu ut skildringen av ett i raden av många tragedier:    

   

  Min bostad kommer att hamna 1,4 km från de närmaste snurrorna. Min fru och jag är starkt medvetna om att vi inte kan bo kvar om vindkraftverken byggs. Vi känner en oerhörd sorg över att den plats vi skapat för att åldras på blir obeboelig. Kortsiktiga intressen raserar det vi skapat för oss själva och framtida generationer – det som idag är vårt hem riskerar att bli en ödetomt.

  Min glädje var stor när min son och hans familj flyttade in i fädernegården. Glädjen byttes till sorg när vi upptäckte att gården ligger 1 km från närmaste snurrorna (inflyttning skedde 3 månader innan samrådsmötet 2011-11-30). Under ett antal år före inflyttningen och efter inflyttningen har dom lagt ner stora pengar och skuldsatt sig för att få gården i bra skick. De har fått två små flickor som nu är 1 och 3 år gamla. Min son är femte generationen i rakt nerstigande led som bosatt sig där och hans flickor är därmed sjätte generationen. Alla som vet något om ljudstörningar från vindsnurror förstår att när vindkraftsbyggaren i sina teoretiska tabeller säger att det blir en ljudstörning på ca 38,9 dB vid gården så kommer det att bli olidligt att bo kvar. Förutom detta så kommer det lågfrekventa ljudet och skuggbildningarna att vara så störande att snurrorna enligt miljöprövningen måste stängas av när de nått den stipulerade godkännande tiden 8 tim. (tror ni attdet görs?).

  Jag, och flera med mig som läst Miljöprövningsdelegationens motiveringar till godkännandet har förundrats över hur de i stort sett slaviskt följer vindkraftbyggarens påståenden, där vi är helt säkra på att de i vissa fall är felaktiga. Eftersom det är ett sådant stort ingrepp i naturen så har vi begärt av Miljöprövningsdelegationen om syn på platsen, utan respons!

  När politikerna upptäcker de fel som blivit begångna rycker dom på axlarna, medan vi står där med våra livsverk ödelagda, dåliga ekonomier, totalt förstörd grannsämja (vissa får ju ekonomisk vinning). Och det sorgligaste av allt är ju att samhällsnyttan med denna exploatering i glesbygdens livsrum är i det närmaste obefintlig. Åtminstone om man förmår se längre än tre år framåt i tiden …

  Forsnäs 2016-05-11

  Christer Lidén  

   

   

   

   

  Hur tänker Sollefteå kommuns politiker? Hur tänker Miljöprövningsdelegationen?

  Tänker dom överhuvudtaget?

  /Tarabrita

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Mobilisering

  maj 24th, 2016
   Beslutet att tillåta Ranasjö vindkraftspark har väckt stor förstämning och oro bland befolkningen i närliggande byar och i samhället Ramsele. Det finns en stark vilja att bidra till att detta beslut upphävs, vilket blir mycket påtagligt när det visar sig att de flesta av människorna i byarna, som ligger 1-4 km från från de planerade verken, skriver på namnlistor för att stödja ett överklagande till högre instans. Som exempel kan nämnas att i Imnäs är det i princip 100% deltagande. I dagarna skickas en överklagan in till Mark och Miljödomstolen i Östersund med 120 st. namnunderskrifter. Många fler har anmält sitt intresse men ur logistisk synpunkt hinns det inte med att få de fysiska underskrifter som krävs. Många från byarna i närheten av Näsåker vill också överklaga eftersom den närliggande vindparken Salsjö ihop med Ranasjö (tot 65 snurror), som vindkraftsexploatören Flodin( numera boende i Näsåker) vill bygga, kommer att totalt förändra miljön.  

  Att tillåta Ranasjöprojektet strider ju emot kommunens gällande lagliga vindkraftplan från 2008. Jag väljer därför att nu lägga ut ett mailsvar, som jag fått i denna fråga. 

  Min fråga till Stina Pettersson var om länsstyrelsen visste vad som hände med vindkraften i Sollefteå kommun då, när det begav sig, då 2012-2013, när demokratin åsidosattes.

  Min fråga:

  ”Så vad hände mellan 5/3 och 22/5?

  Från ”samråd så att alla kan få tycka till” till en vindplan som fordrade ett djupt odemokratiskt genomdrivande av olaglig ”Vägledning” för att legitimera storskalig vindkraft i utredningsområdena”

  Hej igen Brita,
  Länsstyrelsen kan inte styra en kommuns hantering av en viss planeringsfråga i en
  översiktsplaneprocess. Kommunen har planmonopol och länsstyrelsen har inga
  sanktionsmöjligheter om kommunen gör på annat sätt än vi finner lämpligt. I det här fallet har länsstyrelsen påpekat att vi tycker att det vore bra att se över vindkraftområdena i sitt sammanhang med andra planeringsfrågor, dvs i arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. Du skriver att enligt kommunstyrelsens beslut 2012-06-12 så avbröt man revideringen och utgår nu från vindkraftplanen från 2008. Som jag förstår det har denna därför fortfarande en högre rättslig status i ett miljöprövningsärende än vad en vägledning har.
  Vänliga hälsningar
  Stina
  Stina Pettersson
  Bitr.enhetschef samhällsbyggnadsenheten
  Länsstyrelen Västernorrland

  Först ett stort Tack för svar. Har fått fler tydliga svar från Stina Pettersson tidigare. I detta sammanhang kan man undra varför den nya översktsplanen dröjer. Den skulle ju ut nu i vår. Kan det vara så att länsstyrelsen reagerat mot att kommunstrategerna inte vill ha med vindkraften? De tyckte ju att vi, som deltog i medborgardialogernas klistralapparlek, skulle låtsas som om vi befinner oss i en vindkraftfri kommun och låtsasplanera därefter.

  /Tarabrita


  En enfaldens och girighetens manifestation

  maj 10th, 2016

   

  Så kom då miljöprövningsdelegationens beslut om Ranasjö vindindustriexploatering. Det är en fullständig seger för exploatören Flodin och hans kumpaner i kommunhuset över de förtvivlade människorna i alla de drabbade byarna i Fjällsjöälvens dalgång. Detta bedrövliga beslut efter så mycket våndor, överklaganden, yttranden m.m. väcker frågan om vad det tjänar till. Inga argument biter på de människor, som till varje pris driver igenom denna storskaliga miljöförstöring. Den lilla människan är chanslös. Hur kan man som privatpersonen Flodin medvetet -med öppna ögon -berika sig på sina medmänniskors olycka? Jag förstår det inte.Hur kan man leva av att förstöra för andra. Det kallas i naturkunskapen för parasitism. Och hur kan ”politikerna” i kommunhuset tillåta ja tom genom en lagvidrigt beslutad ”vägledning” aktivt sanktionera denna skamliga verksamhet?

  Det finns en hel del underligheter att läsa i beslutet, ja förutom förstås att det som vanligt är exploatörens ord som gäller. Man får vid genomläsandet av nämnda beslut uppfattningen att handläggaren Fagerström, som fö har fått detta uppdrag trots att han hör hemma i Skånes och Hallands länsstyrelser och därför även saknar lokalkännedom, sväljer Flodins argument med hull och hår och avfärdar lokalbefolkningens yttrande.

  Flodin påstår bl.a. att: ”Kumulativa effekter på kungsörn uppstår inte då det saknas förutsättningar att bygga flera vindkraftanläggningar i området mellan Faxälvens och Ångermanälvens älvdalar”

  Det låter ju bra men det finns absolut ingen anledning att lita på Flodins utlåtande denna gång heller. Han har förut påtalat såväl Svarttjärnsberget som Murstensberget som möjliga för vindkraftetableringar. Och vi kan väl inte heller blunda för Salsjön och Flakaberget.

  När Flodin beskriver rennäringen i förhållande till etableringen står det: ”Under 25 års tid har Bolaget kommit väl överens med samebyar”.

  Det är väl ändå inte riktigt sant. Nej faktiskt en grov lögn. Kärmsjöns Vindexploatering kunde inte tillåtas just pga Flodins dåliga relation med de två samebyar, som det då gällde. Dessutom har Bolaget inte existerat mer en några fåtal år. Däremot en väldig massa andra bolag.

  I Flodins beskrivning av rennäringen skriver han bl.a. utan att förklara varför eller vad det har för anknytning just till Ranasjö:

  ”Skyddsåtgärder för att minska risken för konflikter och öka förståelsen för den samiska kulturen kan vara att;

  -bekosta kunskapsspridning om den samiska kulturen och renskötseln till lokalbefolkningen. Detta för att öka förståelsen för rennäringens behov och den renskötande livsstilen,

  -bekosta olika sociala aktiviteter för att förbättra de sociala relationerna mellan samerna och lokalbefolkningen inom samernas renbetesområden samt

  -öka medvetenheten om den samiska närvaron i ett område genom att bekosta skyltar på samiska med ortnamn, naturnamn, information etc.”

  Är detta ngt. Flodin tänker genomföra i Ranasjö, för att upplysa den dumma lokalbefolkningen eller är det som så att Flodin på detta försåtliga vis sprider misstankar om den dumma lokalbefolkningens brist på kunskap och förståelse för samisk kultur? Är det sån´t här han tutat i Fagerström. Man blir faktiskt upprörd. Om det är några, som ställer till elände för rennäringen så är det exploatörerna och inte lokalbefolkningen, som försöker skydda miljön åt renar och andra djur. Och det är väl just därför som han försöker misstänkliggöra lokalbefolkningen…..för att dom aktivt motarbetar hans vindindustrier.

  Tarabrita