• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  OM “FÖRTÄTNING”, NALLKULLEN OCH FLAKABERGET

  juni 4th, 2021

  Vi har just bevittnat hur respektlöst frågan om Vabergetexploateringen behandlats av storhopen av Sollefteåpolitiker. För att, mot kommunens översiktsplan och givna vallöften, driva igenom denna industrialisering av ett stycke oersättlig natur, tillgreps de mest egendomliga, hemsnickrade argument. Uppenbarligen kan  kreativiteten vara betydande när det gäller att jämna vägen för exploaterande bolag. Tråkigt att drabbade medborgare inte kan räkna med samma omsorg.

  Detta är oroande även med tanke på de tecken, som finns på att det börjar ”röra på sig”  gällande Nallkullen och Flakaberget.

  Nallkullen ingår i det Flodindefinierade området ”Viking” och Flakaberget ligger mitt emot Ranasjö.

  Det finns oändligt många argument MOT dessa industrier men sannolikt kommer Flodin och OX2 att argumentera men utgångspunkt från ”Förtätningsundantaget” i Översiktsplanen. Mer om det senare,

  Förtätningsundantaget gjordes för att ro vindinnehållet i hamn vid antagandet av den nya ÖPn.

  ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.”

  Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.

  Detta kryphål kommer OX2 och Krange Vind ganska så bombsäkert att åberopa. Ganska så snart.

  Det är väldigt olyckligt att detta kryphål antogs. Det kommer att bidraga till att göra en redan svår situation för de närboende etter värre.  Det är obegripligt att det faktiskt finns politiker, som på fullt alvar anser att olika områden i Sollefteå kommun är mer ”lovliga” än andra. Naturen och biodiversiteten blir lika mycket lidande av de irreversibla ingrepp, som den monstruösa vindindustrialiseringen innebär, om det ligger i anslutning till ”Viking” området, Ranasjö-Salsjö -området eller Ådalen. Och det mänskliga lidandet blir större ju fler vindkraftverk, som tornar upp sig i redan utsatta områden.

   

  /Tarabrita

   


  Hur centerpartister tänker. Om Vaberget

  maj 29th, 2021

  Nu har Sollefteås centerpartister i en insändare i TÅ (28/5) deklarerat hur de tänker om Vabergetindustrin. Och de tänker tyvärr som befarat.  RÖÅN » Blog Archive » “Hur jag tänker”… Om Vaberget (junselebyar.se)

  Tänker dom att ”Paris….förlåt Hamre….är värt en mässa” ? Jajamänsan!!! Dansen kring ”guldkalven” Hamre fortsätter.

  Tänker dom att ”Ändamålet helgar medlen”? Jajamänsan, det måste man utgå ifrån eftersom de inte med ett ord berör brutna vallöften och gällande översiktsplan. Detta är en demonstration av sällan skådat förakt och nonchalans gentemot ett demokratiskt fattat beslut. Och vallöften från det hållet skall man tydligen inte lita på. Och kanske inte endast vallöften????????

  Beträffande vallöftena om att ingen ny vindkraft skulle tillåtas kan Röåns Hemsida friska upp minnet av ett exempel som centerpartiet gav till undertecknad som frågeställare i TÅs kampanj #kandulova.

  #kandulova

  Gå gärna in och titta. Där finns fler frågor och svar

   

  INSKICKAT 30 AUGUSTI 2018 – 14:42

  Kan du lova att ingen mer storskalig vindindustri beviljas i Sollefteå kommun?

  Brita Isaksson

  SVARAT 3 SEPTEMBER 2018 – 00:31

  Hej Brita, tack för din fråga. Översiktsplanen som antogs 2017 gör att nya etableringar inte är möjliga bortsett från förtätningar i redan befintliga områden. Centerpartiet vill att värden som skapas i bygden också ska stanna i bygden. Därför driver vi frågan om återbäring på vindkraft- och vattenkraftspengar genom regionaliserade skattebaser. För Sollefteås del skulle det innebära flera hundra miljoner per år till ex. skolan vården & omsorgen.

  JOHAN ANDERSSON

  Gruppledare för Centerpartiet i Sollefteå kommun

   

  /Tarabrita

   

   

   

   

   


  “Hur jag tänker”… Om Vaberget

  maj 22nd, 2021

  En mattelärare uppmanade  sina elever att vid prov förutom svaren även redovisa hur dom hade tänkt. Om tanken var riktig kunde eleverna få poäng även om svaret var fel.

  “Hur jag tänker”: skrev därefter alltid en elev som rubrik på sina tankar och överväganden gällande  provens problemlösningar.

  Hur jag tänker……….

  Hur tänkte de ledamöter, som på senaste KS-sammanträdet röstade för en ny storskalig vindkraftutbyggnad av Vaberget.  

  Tänkte dom att ”Ändamålet helgar medlen” och/eller ….”Paris….förlåt Hamre….är värt en mässa” eller i liknande grumliga marknadsliberala banor? Ja, om de överhuvudtaget tänkte, vilket tyvärr må betvivlas eftersom deras beslut är ologiskt, obegripligt och odemokratiskt

  Enligt nu gällande översiktsplan, som alla partier var med och beslutade, skall ingen ny vindkraft tillåtas. Ett undantag medgavs tyvärr och det gällde områden, som redan var starkt präglade av vindkraft.

  När det gäller Vaberget kan inte detta undantag åberopas; Varje människa med synen i behåll kan själv konstatera att det inte finns ngn vindindustri där nu. Närmaste vindelände återfinns i närheten av och bortom Lungsjön. Således är det ny storskalig vindkraft, som ansökan avser, vilket även kommunens utredare Maria Lindsbo,  informerade om då ärendet togs upp på KS mötet 11/5 2021.

  ”Ärendebeskrivning (gäller wpd Onshore Vaberget AB. Motsvarande gäller för Eolus Vind ABs 8 verk)

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 återremitterades ärendet då det ansågs att det råder osäkerhet om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan samt att ärendet inte följer antagen översiktsplan.

  Utredning 

  Fråga om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan. 

  Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 8 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 250 meter. För vindkraftparken finns idag ett gällande tillstånd till att a-lägga och driva 10 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 203 meter.

  1.

  Enligt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland är detta en helt ny ansökan.

  Ärendet är således en ny ansökan

   

  Ärendet följer inte antagen Översiktsplan. Av översiktsplan antagen 2017-08-28 framgår följande.

  Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas.

   

   

  Trots att det således fullständigt saknas LEGITIMT stöd för att ge berörda  företag kommunens Ja (kommunala vetot) till att uppföra ansökt ny vindindustri på Vaberget var det nästan endast Västrainitiativet som röstade i enlighet med gällande ÖP och med beaktande av länsstyrelsens ställningstagande att detta var en helt ny ansökan. DETTA ÄR SKRÄMMANDE! Hur kommer det sig att storhopen i KS tar sig rätten att desavuera sin egen utredare och förkasta MPDs uppfattning?

  Hur tänkte dom?

  Slutligt beslut tas av KF 31/5.

  /Tarabrita

   


  Flodin/Arises uppdaterade tidsplan för Salsjö/Ranasjö

  maj 10th, 2021

  Från:                                  “Ulla Linder” <ulla.linder@arise.se>

  Skickat:                             Fri, 30 Apr 2021 11:34:27 +0100

  Till:                                     “Länsstyrelsen Västernorrland” <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>

  Cc:                                      “Bäckman Anna Y” <anna.y.backman@lansstyrelsen.se>;”Per-Erik Eriksson”

  <per-erik.eriksson@arise.se>;”Steve Renström” <steve.renstrom@arise.se>;”Jennie Mantefors” <jennie.mantefors@arise.se>

  Ämne:                               Uppdaterad arbets- och tidplan för Ranasjö och Salsjö

  Hej Anna,

  Vi skickade för vindkraftsprojekten Ranasjö och Salsjö in en arbets- och tidplan enligt villkor i tillstånden (dnr 555-8511-2020 resp 555-8484-2020) som godkändes i beslut 2020-10-29. Eftersom byggstarten blev senarelagd kommer tidplanen att förskjutas ett år men i övrigt vara densamma med undantag för avverkningarna som nu kommer att ske under perioden september 2021-februari 2022. Anläggningsarbetena kommer således att pågå från hösten 2021 till årsskiftet 2023/2024.

  Jag hade varit tacksam om jag kan få en omgående bekräftelse på att ovan är godkänt av länsstyrelsen eftersom vi står inför ett investeringsbeslut inom kort.

  Med vänliga hälsningar

  Ulla

  Ulla Linder

  Environmental Coordinator

  Arise

  ……………………………………………….

  Snabbt svar:

  “Ändring av tidplan för anläggningsarbetena vid vindkraftsprojekt Salsjö

  Länsstyrelsen har inget att erinra mot den aviserade förskjutningen av tidsplanen.”

  ………………………………………

  För närvarande ligger ett antal överklaganden gällande “layoutsamråden” (obegripligt namn på mygelbytet till monsterturbinerna) hos MMD och MÖD

  Hade det inte varit klädsamt att avvakta utgången av dessa innan man ger klartecken till Flodins/Arises tidsplan.

  /Tarabrita


  VABERGET I KF 26/4

  april 19th, 2021

  I Kallelsen till KF 26/4  finns bl.a. punkterna: Begäran om tillstyrkansbesked vindkraftpark Vaberget – wpd Onshore Vaberget AB (och dito Eolus)

  Man kan fundera över hur KF skall kunna behandla ett ärende som inte är färdigbehandlat av MPD.

  Nedanstående kompletteringar skall nämligen vara MPD tillhanda 28/5.

   

  ”Föreläggande om komplettering av ansökan

  Beslut

  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland förelägger Eolus Vind AB att komplettera ansökan om tillstånd för uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft, Sollefteå kommun.

  Ni ska komplettera ansökan enligt följande:

  1. Komplettera med en layout för fasta vindkraftverkspositioner. Kartlayouten ska innehålla verkspositioner, vägar, verksamhetsområdet, kranplaner och upplagsplatser samt andra liknande områden. Ange eventuell flyttmån för vindkraftverk och vägar. Redovisa koordinater för vindkraftverkspositionerna i en separat tabell.
  2. Redovisa vägskärningar och vägbankar i layouten utifrån topografin.
  3. Redovisa förslag till villkor, inkl. motivering, för att minimera påverkan på rennäringen. Utgå från de villkor som fastställdes i det tillstånd som tidigare meddelats inom området.
  4. Redovisa ljud- och skuggberäkningar på svenska.
  5. Redovisa skuggutbredningen visuellt för ett alternativ med enbart era ansökta vindkraftverk.
  6. Redogör för de beräknade kostnaderna för avhjälpande av den miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Specificera kostnaderna för de olika åtgärderna för sig. Motivera även den ekonomisk säkerhetens storlek.
  7. Motivera yrkandet om verkställighetsförordnande.
  8. Redovisa ifall det finns ett intyg för bebyggelsen benämnd A. Stormyran i bilaga 18 (Byggnad 4 i MKB).
  9. Redogör för beräkningar av massbalansen.
  10. Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.

  Kompletteringarna ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 28 april 2021.(ändat till  28 maj)

  Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut:

  För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett. Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer sökanden inte föreläggandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för tillståndsprövningen får ansökan avvisas (22 kap. 2 § jämfört med 19 kap. 5 § 2 miljöbalken).

   

  ”För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett.”

  Borde inte detta även gälla Sollefteå kommunfullmäktige? Eller tror sig KF besitta en högre kompetens än MPD?

   

  Undrens tid är ej förbi:

  Punkt 10. är ett glädjande prov på detta.

  Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.”

  Detta är första gången, som jag kan se att en vindkraftmyndighet erkänner plastvingeproblematiken.

  “Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo”

   

  /Tarabrita


  RÖÅN-LASELE FVO

  april 17th, 2021

  PÅ grund av pandemin skjuts årsmötet på framtiden. Förhoppningsvis går det att genomföra till hösten. Vi återkommer.

  /Styrelsen gm. Brita

   

   


  Sametingets yttrande

  april 10th, 2021

  ” Remissvar avseende ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Salsjö i Sollefteå kommun, Västernorrlands län

  Ert ärendenummer: 551-381-21

  Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig och lämnar följande synpunkter.

  Krange Vind AB har ansökt om förlängning av igångsättningstid med två år för vindkraftsanläggning på fastigheterna Ådals-Lidens Forsås 1:33>1 m.fl. i Sollefteå kommun (vindkraftpark Salsjö). Nuvarande igångsättningstid gäller fram till 18 mars 2023. Anledningen för ett förlängt tillstånd är att det föreligger nätanslutningsfrågor utanför bolagets kontroll samt risker kopplat till covid-19.

  Sametinget avstyrker förlängd igångsättningstid för Salsjö vindkraftspark. Enligt 24 kap 2 §, andra stycket, kan beslutsmyndigheten i samband med beslut om förlängd igångsättningstid ompröva om man behöver föreskriva nya eller strängare villkor. Sametinget bedömer att skäl för förlängning av igångsättningstid inte är tillräckliga för att bevilja förlängningen. Sametinget anser att bolaget kan komma in med en ny ansökan vid senare tillfälle men innan nuvarande igångsättningstid har gått ut. Eftersom det än är gott om tid för att göra ansökan om förlängd igångsättningstid kan inte de skäl som bolaget uppger anses vara synnerliga olägenheter eller giltiga skäl för att bevilja förlängning. Vi menar att bolaget saknar en aktuell miljökonsekvensbeskrivning i denna ansökan som kan styrka att det inte inträffat förändringar. Kunskapsläget för påverkan av vindkraft på renskötseln har förbättrats t.ex. genom forskning som visar på att vindkraft och luftburna kraftledningar ger undvikelseeffekter på renar både under anläggningstid samt under driftfas. De kumulativa effekterna för renskötseln ökar i takt med att alltfler vindkraftparker uppförs, täkter tas upp och som tillsammans med annan infrastruktur fragmenterar och tar renbetesmark i anspråk.

  I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av samhällsplanerare Anne Walkeapää, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle.

  Stjärnhimmel över byn, November. Bild Meta

  Enligt miljöbalken kap. 3, 1§ föreskrivs att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”.

  Iom den sanslösa utbyggnaden av vindindustrin här i ”Västra” riskeras rennäringens framtid. Det är inte bara det att den skall ”funka” nu och framledes utan den skall även kunna utvecklas och växa. Men det blir svårt utan mark, som renarna vill uppsöka.

  Norrsken

  Norrsken. Bild: Meta

  Hur kan kommun och länsstyrelse prioritera en industriell verksamhet med behov av sådana enorma ytor av unik ådalsnatur och därmed omöjliggöra alternativ miljövänlig verksamhet? Hur kan de prioritera Flodin, Maud Olofsson och utländska riskkapitalister framför våra samer och oss, som lever här? Hur kan vi tillåta att stjärnhimmelen, mörkret och norrskenet tas ifrån oss?

  I slutet av april pågick FN:s forum för ursprungsbefolkningar världen över. Dessa två samer från Karesuando reste 2019 till FN i NY för att representera Civil Rights Defenders. Bild Sanna. Kanske lättare att få gehör för samernas problem utomlands?

  /Tarabrita


  Länsstyrelsens yttrade

  april 9th, 2021

  “Yttrande avseende ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Salsjö, Sollefteå kommun

  Länsstyrelsen Västernorrland har fått tillfälle att yttra sig i Miljöprövningsdelegationens ärende 551-381-2021.

  Länsstyrelsen har ingen erinran mot att förlängd igångsättningstid beviljas med 2 år med anledning av den redovisade problematiken med elanslutningen.

  Länsstyrelsen noterar att planeringsförutsättningar förändrats sedan tillståndet gavs. Dessa förändringar innebär bland annat att större rotorer planeras med den påverkan det innebär. Bland annat med anledning av detta anser länsstyrelsen att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från totalt 400 000 kronor till 500 000 kronor, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Säkerheten bör också justeras efter konsumentprisindex med år och månad för tillståndsbeslutet som bas.

  I detta yttrande har länsråd Daniel Gustafsson varit beslutande och miljöhandläggare varit föredragande. Handläggare från miljötillsynsenheten har också medverkat.” (Handläggarens namn har utelämnats)

   

  Inte heller Länsstyrelsen har alltså i princip ngt. att erinra mot Flodins /Arises begäran om förlängd igångsättningstid men det är i alla fall jämfört med Sollefteå kommuns yttrande en viss skillnad i såväl ord som tanke. Medan Sollefteåyttrandet enbart framför fördelarna med Ranasjö- och Salsjöprojektens  samordning, har Länsstyrelsen i alla fall noterat och erkänt att Layoutsamrådet innebär förändringar:

  ” Länsstyrelsen noterar att planeringsförutsättningar förändrats sedan tillståndet gavs. Dessa förändringar innebär bland annat att större rotorer planeras med den påverkan det innebär.”

   “Bland annat med anledning av detta anser länsstyrelsen att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från totalt 400 000 kronor till 500 000 kronor, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Säkerheten bör också justeras efter konsumentprisindex med år och månad för tillståndsbeslutet som bas.” 

  Frågan är om den av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation föreslagna höjningen av den ekonomiska säkerheten till 1 351 000 kr/verk är stor nog att förhindra exploateringen. Dessutom kan man tycka att det är problematiskt  att bara behandla ekonomi och lämna miljöaspekterna därhän. Borde inte “påverkan” ha utretts? (med den påverkan det innebär.”)

  I morgon tar vi Sametingets respektingivande yttrande. Där finns mycket av det som kommun och länsstyrelse valt att bortse ifrån i sin iver att prioritera vindindustri.

  Tarabrita

   

   


  Kommunens yttrande (förlängd igångsättningstid Salsjö)

  april 8th, 2021

  Förutom Sollefteå kommun, Länsstyrelsen och Försvarsmakten, vilka inte har något att erinra om den yrkade förlängningen av igångsättningstiden för Salsjö vindindustri, har 4 starkt kritiska yttranden inkommit. Ett av dem, väldigt starkt, är från Sametinget och 3 från 5 privatpersoner i Salsjöindustrins närhet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.

  Det är lika bra att ta det värsta först, så är det avklarat: Sollefteå Kommuns:

  ………………………………………………………………………………………

                    SKRIVELSE                                     

  Datum                                              Dnr                          Sida

  2021-03-01                                2015.906               1 (1)

   

  Tjänsteställe, handläggare, telefon

  Miljö- och byggenheten               vasternorrland@lansstyrelsen.se

  0620-68 20 00

  YTTRANDE – Ansökan förlängd igångsättningstid Salsjön vindpark lst dnr: 551-381-21

  Miljö- och byggenheten har tagit emot rubricerat ärendet för yttrande. Sökanden har ansökt om förlängd igångsättningstid med två år, till 2025-03-18 för Salsjöns vindpark på grund av förseningar med nätanslutning till parken. E.ON som nätägare har bekräftat förseningen i separat skrivelse.

  Ranasjö vindpark omfattas av samma inkoppling mot Betåsen stamnätsstation. Ranasjös vindparks igångsättningstid sträcker sig till 2025 varför miljö- och byggenheten inte har några synpunkter på förlängd igångsättningstid enligt ansökan. Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan. Ansökan om förlängd igångsättningstid på grund av faktorer som sökanden inte haft rådighet över ska enligt förarbeten och praxis vara ett skäl för möjlighet till förlängs igångsättningstid.

  MILJÖ- OCH BYGGENHETEN

  Z

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

   

  ”Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan.” 

  Men oj, så behändigt det blir då för Flodin/Arise!!!!!!! Och låt oss vara helt klara på den punkten: det är det ENDA, som har betydelse för Sollefteå kommun!!!

  Det är svårt att kommentera ovanstående yttrande utan att förfalla till svårartade känslomässiga eruptioner. Är så besviken över hur kommunen ständigt ”sopar” vägen för Flodin..

  Och……… kunde inte kommunen ha föreslagit att den omfattande verksamhetsförändring, som layoutsamrådets beslut de facto genererar, borde motivera en ny miljöprövning? Den MKB, som tillståndet vilar på är ju uppseendeväckande inaktuell och mager. Exempelvis behandlas inte effekter av ett redan förändrat klimat och inte heller de befarade framtidsaspekterna i detta hänseende: Skyfall, med ökad erosion, skogsbränder m.m. Inventeringarna är till större del från 2011.

  Detta yttrande har innan insändande till MPD inte behandlats i SU eller AU och inte heller i KS eller KF. Det är en renodlad tjänstemannaprodukt. How come ?

  Det är ju ett viktig yttrande såtillvida att MPD faktiskt tillmäter kommunens yttrande betydelse. Fanns det inget politisk intresse att behandla detta i ngt. uskott? Eller KS?

  Nog om detta bottennapp. I morgon kommer länsstyrelsens yttrande.

  /Tarabrita


  Det senast om Salsjö

  april 7th, 2021

  ”Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare”. ( Ur mail från Arise till länsstyrelsen, 17/2 2021)

  Nedanstående lilla historik har ambitionen att blottlägga några av de mailkontakter mellan Länsstyrelsens tillsynsenhet (Y) och Arise/Flodin (X) , som kanske har haft betydelse för beslutet att utan miljöprövning tillåta monsterturbiner på Ranasjö/ Salsjö .

  ……………………………………………………………………..

  I ett icke diariefört mail utfärdade Y 11/10 2018 en blancofullmakt åt X gällande effektförändring och därmed rotordiameterförstoring, fördubblad svepyta och  minskad markfrigång. Inga begränsningar whatsoever. Ingen tanke på miljön.

  Från: Y

  Till: X

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som

  skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Y

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

   

  Detta åberopades självfallet av Flodin i layoutsamrådet Ranasjö/Salsjö men även gällande Isbillen : ”Vi önskar i övrigt att detta projekt skall ha möjlighet att följa Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut i samma/liknande ärende med hänvisning till Krange Vind AB:s vindkraftsprojekt Ranasjö och Salsjö i Sollefteå kommun. Bifogas”.(Det som bifogades var Ys blancofullmakt)

  ( Anmälan om effektändring, Isbillen-Kullmyran vindkraftpark, Samråd om mindre ändring samt uppdatering av godkänd layout)

  ………………………………………………………………………………………

  Ranasö/Salsjö  layoutsamråds beslut gick som vanligt Flodins/ Arises väg.

  Surprise, surprise!!!!De fick i beslutet 29/1 2020 lov att byta de ursprungligen ansökta ca 2-3,5 MW-verken mot 6 MW-dito.

   

  Layoutsamrådets beslut har i Ranasjödelen överklagats av 3 personer, varav en redan nått ”vägs ände” med nekad prövorätt i MÖD. 2 andra ligger i MÖD och torde väl även de förvägras prövorätt. I Salsjödelen pågår överklaganden till MMD.

   

  I detta läge, av oklar anledning om man inte köper Flodin/Arise rakt av, ansökte Flodin/ Arise om förlängd igångsättningstid.

  Det har i denna sak kommit in ett flertal yttranden, vilka Röåns Hemsida framöver planerar att lägga ut utan upphovsmannens/-kvinnans namn.

  Yttrandetiden gick ut 2/3   och intressant att notera är att 8/3 alltså strax efter yttrandetidens slut diariefördes på länsstyrelses Diarium en mailväxling mellan X och Y, som hade ägt rum redan 17/2. Ur denna mailväxling :

   

  (Från X till Y):

  Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare.

  Denna mailväxling ägde  alltså rum före yttrandetidens utgång  men diariefördes efter. Ingen, som sökte finna sanning i länsstyrelsens Diarium hade alltså möjlighet att ta del av denna intressanta information, att verken skulle levereras 1-2 år senare och att vi i skogsmiljö på våra unika ådalsberg skall utsättas för prototyptester.

  Det kunde kanske ha varit bra att veta för de, som yttrade sig i denna sak. Kanske var det just detta, att verken skulle levereras först om 1-2 år som egentligen föranledde Flodins/ Arises ansökan om förlängd igångsättningstid.

  Av nedanstående mailväxling kan man få uppfattningen att Y äntligen börjar undra vad hen har ställt till med.

   

  Från: Y

  Skickat: den 5 februari 2021 16:56

  Till X

  Ämne: Salsjö och Ranasjö vindkraftparker, Svepytor nära mark

   

  Hej X!

  Efter vårt samtal den 18 december skrev jag bifogad tjänsteanteckning. Jag har nu en följdfråga kring det ni då förde fram som bemötande på frågorna kring att vindkraftverkens rotorer kommer att svepa närmre marken än vad som angavs vid tillståndsansökan: Kan ni ge exempel för påståendet att det inte är ovanligt att vindkraftparker byggs på detta sätt idag? Har ni exempel på anlagd vindkraftpark med en rotordiameter på 170 m i skogsmiljö, där svepytan ligger 30 meter från marken?

  Y

  Miljöhandläggare

   

  Eftertankens kranka blekhet infann sig efter 2 år och 3 månader!!!!!!!!!

  Det spelar ändå ingen roll. Flodin/Arise får tyvärr alltid göra som de vill.

   

  /Tarabrita