• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Möte om RÖÅFORSARNAS NATURRESERVAT

  februari 28th, 2018

   

   

   

  Röåforsarnas Naturreservat

  /Tarabrita

   


  Årsmöte för Röåns och Laseles FVOF

  februari 27th, 2018

  Kallelse till årsmöte 2018 för Röåns och Lasele FVOF

  /Tarabrita


  Möte om Röåforsarna Naturresevat

  februari 21st, 2018

  Röåforsarnas Naturreservat

  Torsdag 8. mars kommer Oskar Norrgrann från länsstyrelsen och informerar oss om hur planerna på Röåforsarnas Naturreservat  framskrider. Mötet äger rum kl. 18.00 i Röåns Föreningshus.

  Det var 23/9 2013 som fiskerikonsulent David Jonsson  från länsstyrelsens Fiskeenhet först var här och informerade oss om Länsstyrelsens tankar om Röån. Han redovisade då ett förslag på biotopåterställning med efterföljande utläggning av lekgrus. Detta skulle på sikt förbättra förutsättningarna för öring att reproduceras och utvecklas. Bygdemedel på 250 000 hade sökts av Röåns FVOF och det beviljades..

  David aktualiserade även tanken på att göra nedre delarna av ån till ett Naturreservat, vilket vi förstås var väldigt glada över. Det blev nu Oskar Norrgran på Länsstyrelsens enhet för skyddad natur, som handhar detta.

  Varför det är så fantastiskt med detta naturreservat kan Du läsa här.

  Det kan vara roligt att titta tillbaka på den kamp vi förde för att rädda Röån från utbyggnad och därmed även Betarsjön. På denna sida anar man litet av våra ansträngningar.

  /Tarabrita


  Kampen går vidare

  februari 12th, 2018

   

  Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven har i dag, genom ordföranden Christer Lidén Forsnäs, tagit strid mot Miljööverdomstolens (MÖDs) oskick att avkunna dom utan motivering. Detta oskick har uppstått genom ”praxis” och sparar tid i MÖD. Samtidigt lämnar denna praxis de överklagande i stor frustration. Varför MÖD ej beaktat alla nya omständigheter och fakta, som åberopats i deras begäran om prövningstillstånd får de inte veta. Avslaget lämnades utan motivering. I Sverige!!! Till detta kommer även att Högsta Domstol(HD) ej tar upp överklaganden just i miljöärenden. Av detta följer att ett ärende, som av MÖD får en icke motiverad”dödsstöt” egentligen inte kan överklagas till HD, ens som ett prejudikatsärende.

  MEN……

  Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven tyckte att detta var helt absurt. Bor vi i en rättsstat? Skall vi avfärdas utan ett ords motivering?

  I dag har Christer, trots att det förmodligen är helt verkningslöst just som ett överklagande, ändå sänt in ett formellt överklagande till HD. Han har även sänt ut ett pressmeddelande till ett antal redaktioner. KANSKE kan detta väcka en opinion mot MÖDs oskick med de omotiverade domarna och det faktum att just miljömål inte tas upp i HD.

  Nedan återges pressmeddelandet och överklagandet:

  Omotiverade domar undergräver förtroendet för rättsväsendet.

  Vi sänder i dag in en överklagan till Högsta Domstolen (se bifogat), väl medvetna om att vår sak egentligen inte kan komma i fråga, eftersom det rör ett miljöärende. Det vi ändå anser är av synnerlig vikt för Högsta Domstolen att pröva som ett prejudikatsfall är Mark- och Miljööverdomstolens (MÖDs) rätt att döma utan att motivera sin dom. Denna rätt, som har uppstått genom ”praxis” urholkar folks förtroende för domstolsväsendet.

   

  Sollefteå kommun har mest vindkraft av alla Sveriges kommuner. Tillstånd har givits av kommunen i strid med den egna legala vindplanen. Dessa tillstånd har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD), som helt ignorerade våra framställanden och med subjektiva värderingar bl.a. om vad de närboende ”måste tåla i samband med en vindkraftsetablering” avslog överklagandena.

  Förtvivlade människor har därefter i dom- utan motiveringar – nekats prövningsrätt till Mark- och Miljööverdomstolen(MÖD). Att MÖD kan avkunna domar utan motiveringar förklaras med ”praxis” och att denna ”praxis” sparar tid. Unikt för miljöärenden är dessutom att dessa domar ej kan överklagas till Högsta Domstolen. De överklagandes argument och fakta som åberopades i överklagandet till MÖD, kunde därmed avfärdas utan ett enda ord till förklaring.

  I Fjällsjöälvens unika Ådalsdalslandskap ser man idag inte Sverige som en rättsstat. Vi avser med detta överklagande till Högsta Domstolen väcka frågan om det är värdigt en rättsstat att avfärda ett överklagande till MÖD utan ett enda ords motivering och att därmed förringa och i praktiken idiotförklara oss ca 40st klagande i Ranasjöprojektet och alla andra i samma situation. Det är ett växande antal drabbade och därmed ett växande missnöje i Sverige, där vindindustrin, som av vissa påstås kunna lösa Europas koldioxidproblem, kommer att uppföras.

  Det omotiverade avslaget på vår begäran om prövningstillstånd till MÖD blev finalen på en 6 år lång kamp mot Ranasjö vindindustri. I vår närhet har nu givits tillstånd att uppföra tre vindindustrier tillsammans 71 verk. Rättvisa har förvägrats oss. Vi sänder in detta överklagande i förhoppning om -och ett krav på- att praxis ändras på så vis att alla domar skall motiveras och att även miljömål skall kunna tas upp av Högsta Domstolen. Någonting annat är ovärdigt en rättsstat.

  Christer Lidén

  Ordförande i Föreningen ”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven”

   

  Högsta Domstolen

  Box 2066

  103 12 Stockholm

  Refererande till Aktbilaga 59

  Mål nr M8532-17 i

  SVEA HOVRÄTT

  Mark och Miljödomstolen

   

   

  Enligt Svea Hovrätt har vi fått avslag och har ej rätt att överklaga detta mål gällande prövningstillstånd.

  Med stöd av Rättegångsbalken kap. 54 §9, §10, §11 överklagar vi härmed detta avslag.

  Vi anser att i en rättsstat skall inte ett överklagande kunna avfärdas/avslås i en dom utan motiveringar och rättssäkert angivna domskäl med vägledande uppgifter från lagstiftningen.

  Just detta har skett i detta mål.

  Vi kräver, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och av respekt för de inblandade/drabbade, att domar skall motiveras. Detta för att Sverige skall kunna betecknas som en rättsstat.

  Vi hänvisar också till Internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och Århuskonventionens – rätt till information från myndigheter, rätten till rättslig prövning.

   

  I HÖGSTA DOMSTOLENs allmänna information om överklagande och prövningstillstånd står det;

  Skäl för prövningstillstånd….

  Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

   

  Vi åberopar ovanstående och överklagar utifrån rättssäkerhetsskäl, domen i  MÅL nr M8532-17 i Svea Hovrätt.

  Med anledning av målets/ärendets många olika beskaffenheter samt för att få en rättslig vägledning i domslut, kräver vi även att målet omprövas beträffande rätten till prövningstillstånd och att frågan om den omotiverade domen utreds och besvaras och av rättssäkerhetsskäl fullföljs enligt lagstiftningen i RB kap 17, § 7, § 12.

   

  Forsnäs 2018-02-12

   

  Christer Lidén

   

  Bra att ni kämpar Christer! Lycka till!

  /Tarabrita

   


  Sveket i Ranasjö

  februari 9th, 2018

  Tidningen Ångermanland har i dag publicerat nedanstående insändare från Per Fahlén

  Sveket i Ranasjö

  En artikel i TÅ (2018-01-19) berättar att de boende i Ranasjö har nekats prövningstillstånd beträffande den planerade vindindustrin. Över hela kommunen upprepas samma sak; i stället för att hantera sakfrågorna lägger myndigheterna fokus på att konstruera skäl för förvägra medborgarna deras lagliga rätt att få sin sak prövad. Sollefteå kommun har ett särskilt ansvar. Kommunen har sagt ja till de flesta förslag till vindindustrier trots stor kritik från berörda medborgare och utan några faktaunderlag.

  I en intervju med EFN menar Åsa Sjödén (ÅS), kommunstyrelsens ordförande, att en viktig del i varför så många vindkraftsexploatörer kommit till Sollefteå är att kommunen tidigt hade en översiktsplan för vindbruk (2008). Men i den planen är Ranasjö utpekat som direkt olämpligt för vindkraft; citat: ”Landskapsbilden längs Fjällsjöälven tillåter inte större vindkraftetableringar på grund av sin småskalighet och komplexa natur. Många boende finns längs älven som också är av stort intresse för friluftsliv.”

  Det mesta av vindindustrierna i Sollefteå kommun har fått tillstånd i strid med den gällande planen från 2008 och på Vaberget beviljades t.ex. tillstånd utan att det ens fanns en färdig ansökan (inte heller Vaberget bedömdes lämpligt för storskalig vindkraft i 2008 års plan). Eftersom kommunen saknar kompetens görs ingen egen bedömning av ansökningarna (både Länsstyrelsen och revisionsfirman P & W påpekar kommunens brist på kompetens). I besluten kopieras bara exploatörernas skrivningar. Sollefteå kommun har burit sig skamligt åt; okunnigt och hänsynslöst mot ortsbefolkningen.

  ÅS hoppas mycket på en ny serverhall i Långsele. Men vill man ha den typen av industri bör man undvika att kraftigt höja elkostnaderna och sänka nätkvalitén genom en enorm vindkraftsutbyggnad. Den satsning på ”fördyrbar” el från sol och vind, som Sverige bedriver, har medfört att våra elkostnader gått från att vara bland de lägsta i världen till att nu snabbt närma sig de högsta i Europa. Sedan flera år måste vi subventionera den elintensiva industrin. Ska kommuninnevånarna subventionera den tänkta serverhallen?

  ÅS hoppas också på att få ett bidrag på några miljoner från staten för att man ställt upp med att ödelägga naturen i kommunen med vindindustrier. Men bara den höjning av nätavgiften som gjordes i somras p.g.a. påbörjad anslutning av vindkraft kostar kommunmedborgarna mycket mer. Och den höjningen är bara början. De eventuella bidrag kommunen kan få bör gå till att kompensera dem som får sin livsmiljö fördärvad och kanske måste flytta eller blir tvingade att upplåta sin mark för all ny elöverföring (i stort sett helt utan ersättning!).  

  Per Fahlén


  ”Härefter rätten och packen I eder!”

  januari 26th, 2018

  Artikel ur Nordsverige

  Mark- och Miljööverdomstolen ( MÖD) är den instans, som genom att inte meddela prövningstillstånd i Ranasjömålet, slutligen satte stopp för de drabbades förhoppningar. MÖD gick på Mark- och Miljödomstolens (MMDs) linje och godkände därmed den typ av motiveringar med vilka MMD tillät Ranasjö vindindustri.  Nedan återges några sådana ”motiveringar”.

  Ur Mark-och Miljödostolens (MMD) dom: (om landskapet)

  – Även om omgivningarna på platsen i älvdalen är vackra så uppvisar landskapet inte sådana särskilda särdrag att det ur ett allmänintresse finns anledning att inte medge tillstånd till verksamheten.

  -Domstolen gör bedömningen att även om påverkan på utsikten får anses påtaglig överstiger den inte vad en närboende måste tåla i samband med en vindkraftetablering.

  -Sammantaget bedömer därför mark- och miljödomstolen, i likhet med MPD att området inte har den karaktär att allmänintresset av att bevara dess landskap överväger det allmänna intresset av att producera miljövänlig energi.

  Och vem har bestämt det???? Var stå det preciserat vad de närboende ”måste tåla?

  Detta är MMDs subjektiva tyckande. På sådana godtyckliga grunder kan ett unikt Ådalslandskap bedömas och avfärdas. Det finns inga objektiva gränsvärden, inga regler, inga kriterier …bara att detta måste en närboende tåla i samband med en vindkraftsetablering.

  ”Härefter rätten och packen I eder!

  Varför????????

  Ja, den gällande vindplanen, FÖP 2008, kan ju MMD inte åberopa som argument, för enligt den skall inte denna industri få tillstånd. I stället gör MMD egna subjektiva bedömningar.

  ”Härefter rätten och packen I eder!”, avslutade Karl IX sina brev till sina fogdar. Sammaledes gäller nu hela vägen från regeringen via länsstyrelser och rättsväsendet till de drabbade. Och- inte att förglömma- i högsta grad inom Sollefteå kommun.

  Samma typ av ”argumentation” karaktäriserar samtliga delområden i denna dom från MMD, som nu MÖD ställt sig bakom.

  MÖD, som inte meddelade prövningstillstånd, behöver inte motivera sitt beslut. Men genom att inte meddela detta prövningstillstånd så har MÖD de facto ställt sig bakom MMDs nonsensmotiveringar, som  i praktiken inskränker sig till ställningstagandet att samtliga Flodins uppgifter stämmer och räcker för att godkänna industriprojektet och att alla de drabbades argument och fakta däremot kan förkastas.

  /Tarabrita

   

   

   


  Kommunerna vill ha kvar vindkraftsvetot

  januari 26th, 2018

  “Intresseorganisationen Svensk Vindenergis sammanställning av de inkomna remissvaren är grovt felaktig – svenska kommuner vill ha kvar vindkraftsvetot. Vi har gjort en korrekt sammanställning av svaren, och nu väntar vi på propositionen.”

  I en artikel i tidningen Dagens samhälle granskas Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergis “tolkning” av remissvaren angående kommunernas vetorätt mot vindkraft .

  “Regeringen har lagt ut frågan på remiss. Svensk Vindenergi har på eget initiativ snabbt gått genom remissvaren. Organisationen skriver i sitt pressmeddelande den 12 december att man har  ”funnit att två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till att vetot upphävs enligt myndigheternas förslag.” Resultatet ligger på deras hemsida under rubriken  “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“

  Svensk Vindenergis slutsats är ett skolexempel på “Hur man ljuger med statistik”

  Läs hela artikeln här.

  /Tarabrita


  Västerut i byn

  januari 23rd, 2018

  Byn västerut

  Väl uppe från ån på byvägen ser men åt väster Sandlunds hus. Det heter säkert ngt. annat men nu får det duga med detta. Till höger om Sandlunds hus syns Gretas hus och längst bort Görans hus.

  Sedan vänder vi oss om och tittar åt andra hållet och vad hittar vi där? Jo, på vänster sida jaktlagets alla hus.

  Jaktlagets domäner

  Och om vi tittar noga mellan slakteriet och plåtälgen så skymtar “Högströms” ( Där vart det rätt)

  Högströms och slakteriet

  /Tarabrita

   


  Nya hängbron i fara

  januari 23rd, 2018

  I höstas färdigställdes en hängbro över Röån. Pga snötyngd brast dessvärre nyligen en vajer och nu har hela bron täckts av åvatten, som frusit till is. Det är fara värt att allt ger sig i väg vid vårsmältningen

  Vi vänder upp mot byn igen och konstaterar än en gång att Harriet och Kurt bor väldigt vackert ute på nipkanten. Detsamma häller även Ami och Torbjörn.

  /Tarabrita


  MMÖD avslog prövningsrätten i Ranasjömålet utan motivering

  januari 19th, 2018

   

  Vindkraftsexploateringen i Sverige verkar inte behöva följa några som helst rättsliga regler.

  Normalt i en rättsstat bör väl alla parter i en domstol få göra sin röst hörd och få information om de ställningstaganden en domstol har gjort. Därför förstår man inte hur domstolarna kan döma i vindkraftsmål utan att ge någon motivering till sitt ställningstagande.

  När det gäller Ranasjöprojektet så har vi (ett 40-tal boende inom 2 km från snurrorna) i sex år försökt att få ett stopp på byggplanerna av 40 vindsnurror. Vi har inte de ekonomiska resurser som krävs för att ta hjälp av advokater. Det är ett problem som vi delar med många andra i samma situation. Troligtvis är det också därför som domstolarna kan avvisa våra klagomål utan motivering till sina domar.

  I vår överklagan till Mark och Miljödomstolen (MMD) i Östersund så blev alla våra synpunkter på ett mycket schematiskt sätt avvisade och man gick helt på sökandens uppgifter.

  I vår begäran om prövningsrätt till Svea Hovrätt tog vi upp detta och trodde att de skulle lyssna och motivera sitt ställningstagande och sin dom.  Döm om vår förvåning när vi fick avslag på vår begäran och det fanns INTE ETT ENDA ORD SOM FÖRKLARADE DERAS STÄLLNINGSTAGANDE.

  I vår överklagan till MMD sände vi med ett antal förklarande bilagor. På grund av att MMD ignorerade dessa så valde vi i vår uppskovsansökan till Svea Hovrätt att referera till den överklagan vi gjorde till MMD och utvecklade ett antal punkter i den nya överklagan. Förutom detta så skickade ca 40 personer ytterligare in sina personliga skäl till överklagan.

  Människorna i byarna nära den planerade vindparken har svikits av domstolsväsendet men också av regionala myndigheter och kanske framför allt av den egna kommunen. Den enda instans som kunnat sätta stopp för detta vansinne var de förtroendevalda i Sollefteå kommunfullmäktige. Men de valde att blunda för mygel och fakta som talade emot. De lyssnade inte på de närboendes farhågor. Den politiska majoriteten är ytterst ansvarig för att vi kommer att få vår vardag trakasserad av buller och blinkande ljus.

  Här nedan (bifogad fil)  är vår begäran om prövningsrätt (överklagan) som vi skickade till Svea Hovrätt. I vår skrivning framgår också hur en vindkraftsvänlig kommunledning ”trixar” för att underlätta för den sökande.

  Christer Lidén Forsnäs

  Överklagan till MMÖD

  Läs mer på Snurrigt