Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Flodin och Arise vill inte ta ansvar för ev. kumulativ påverkan

fredag, 4 oktober, 2019

Flodin (Krange Vind AB) ansöker nu om dispens för att slippa ta hänsyn till kumulativ påverkan på ljud och skugga i Salsjö vindindustri

Varför?

Sannolikt räknar han med att Flakabergsindustrin, trots politikers löften och nya översiktsplanen, får tillstånd. Och då har han säkerligen räknat ut att det uppstår kumulativa effekter beträffande ljud och skuggor i Salsjöindustrin.

 

​I dispensansökan står:

”Då det saknas vindkraftsparker eller tillstånd till vindkraftsparker inom påverkansområdet för ljud anser bolaget att villkoret är onödigt strängt och därför kan därför ändras enligt 24 kap. 8 5 miljöbalken i enlighet med bolagets förslag. (Bolagets förslag som alltså är att utelämna den kumulativa aspekten.)

Om Miljöprövningsdelegationen inte anser att en sådan ändring är möjlig yrkas i andra hand ett tillägg till den nuvarande formuleringen om kumulativt ljud, lågfrekvent ljud och skuggor enligt följande

“…kumulativt med omkringliggande vindkraftsprojekt som var tillståndsgivna då detta tillstånd vann laga kraft.”

Flakabergsindustrin i Mitt ​Vinds tappning, som ju blir en miljöfarligverksamhet verksamhet, har inte nu och hade inte tillstånd då Salsjö vann laga kraft, något som Flodin nu använder för att slippa ta hänsyn till kumulativa effekter. Det hade däremot ett av Sollefteå kommuns samhällsbyggnadsnämnd beviljat bygglov för 6 st 150 m höga verk. Det beslutades först 2010-11-17 men eftersom byggnationerna inte påbörjats inom två år förföll bygglovet.

 

En ansökan om förnyelse av bygglov beviljades 2013-12-11 av Samhällsbyggnadsnämnden.

 

I det beslutet kan man bl.a. läsa: Det näraliggande tillståndsärendet Ranasjöhöjden, ca 5-8 km tvärs över älvdalen, har för närvarande inte ett tillstånd, eller ens en färdig tillståndsansökan, vilket gör att bygglovsprövningen inte kan utgå från att det blir byggt.

 

Det är väl oerhört märkligt; fanns det någon i hela denna kommun, som tvivlade på att Flodin skulle skicka in en tillståndsansökan gällande Ranasjö och att den dåvarande kommunledningen skulle ge sitt samtycke? Ja, i så fall var det kommunens samhällsbyggnadsnämnd men det tror jag inte heller. Så klart visste dom att Ranasjö skulle godkännas och lika solklart är det att Flodin/Arise insett att Flakabergsprojektet bara är lönsamt i ”uppgraderad” form, dvs i ungefärlig enlighet med nuvarande planer.

​Med samma typ av argumentation, som Samhällsbyggnadsnämndenl använde sig av, försöker nu alltså Flodin/ Arise slingra sig undan ansvaret för ev. kumulativa effekter på ljud och skuggor.(Flakaberget/Salsjö)

Återstår att se om Miljöprövningsdelegationen ”köper” detta.

/Brita

BYALAGSFEST med BOWLING

tisdag, 1 oktober, 2019

 

Junsele Byalagsforum hälsar er varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

Efter vårens succé så gör vi om det (Då vann Röåns lag)

Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 9 november kl. 15.

Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi tre serier.

Det är absolut inget tvång att vara med att spela, publik behövs också .

När spelet är klart så äter vi buffé, som var helt fantastisk sist.

OBS! Meddela ev. spec. kost.

Byalagsforum bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

Sista anmälningsdag är måndag den 4/11 till Gunilla, 076-823 88 75 el. junselegunilla@hotmail.com

 

 

Mittvind ABs bygdepengsavtal med Norrmoflo Byaförening.

lördag, 21 september, 2019

Från flera håll kommer nu uppgifter om att Mittvind AB och Norrmoflo Byaförening har ett avtal på gång gällande s.k. ”byapeng” (bygdemedel) med anledning av Mittvinds planer på en storskalig vindindustri på Flakaberget. Denna byapeng upplevs av många som ett mutförsök och ett försök att ”manipulera” den gängse tillståndsprocessen.

Valet att här lägga ut avtalsförslaget (som i dagsläget inte har undertecknats) är oproblematiskt; många byar vid Fjällsjöälven kommer att drabbas svårt, ja mycket värre än Norrmoflo, om Flakabergsindustrin får tillstånd från kommun och MPD. Ranasjö och Salsjö vindkraftindustrier är redan tillståndsgivna och att då i omedelbar närhet uppföra ytterligare 9 st vindkraftverk med verkshöjd mellan 200 och 230 meter skulle ge en svårartad inringningseffekt och vara ett dråpslag mot såväl miljö som ev. kvarvarande befolkning.

Många människor kan ”köpas” för pengar och det vet vindindustrin. Markarrendesersättningar leder redan till splittring mellan familjer i drabbade byar och iom att det nu tydligen är dags med riktade byapengar till utvalda byar är det möjligt att det uppkommer en splittring även mellan byarna.

En snabbtitt på en nätkarta visar att Norrmoflo ligger ca 6-6,5 km från Flakaberget, Sundmo litet drygt 2 km, Kilomon mellan 4 och 5, Forsnäset mellan 3 och 4 och Betåsen mellan 4 och 5 osv. Skall alla dessa m.fl. byar erbjudas byapengar?

Nää……tänkte väl det.

Så varför inriktas mutförsöken just på Norrmoflo???

En anledning kan vara att flera markägare bor eller har anknytning dit och att en av de, enligt tillförlitliga källor, mest pådrivande herrarna har ett företag som heter ”Norrmoflo skog och sol”.

Man brukar vid överklaganden räkna med att sakägare få bo högst 3,2 km från närmaste snurran (när industrin står så högt i landskapet som fallet är med Flakaberget) för att ha talerätt (Efter en dom om Stöttingfjället).

Men nog med spekulationer. Här kommer förslaget på arrendeavtal mellan Mittvind AB och Norrmoflo byaförening.

Mycket pengar blir det; 180 000 kr /år.

 

/Tarabrita

Grattis Hocksjöbor!!!!

torsdag, 19 september, 2019

HURRA!!!

Det verkar som att Jämtkraft gällande Hocksjö vindindustri gått på en nit i MMD.

I området ovanför Lungsjön planeras ett stort antal vindkraftverk. Se http://roan.junselebyar.se/?p=2711

Alla dessa planerade vindindustrier går under namnet “Viking” och spindeln i nätet är Flodin….så klart.

Tror att det är beslutet om förlängd igångsättningstid, som överklagats, men ej är helt säker. Att MÖD skall ta upp ett ev. överklagande av MMDs dom är inte givet. Tvärtom brukar det vara väldigt svårt. Så förhoppningsvis är det en dom, som vinner laga kraft och projekt Viking därmed reduceras med åtminstone en industri.

Flodin har ju ännu inte begärt tillstånd för projekt Nallkullen, som också ingår i “Viking”. Samråd har däremot hållits. När ett sådant tillstånd efterfrågas hos MPD måste politikerna i Sollefteå kommun ta ställning till om kommunen skall godkänna den etableringen (det kommunala vetot) Om politikerna väljer att följa Översiktsplanen och sina vallöften kommer inte kommunen att ge tillstånd.

/Tarabrita

 

 

Mygel, mygel, mygel (Flakaberget)

onsdag, 18 september, 2019

 

I dagarna nås vi av uppgifter om att företrädare för MittVind AB och berörda markägare har börjat agera i Flakabergsexploateringen. Om man…. på möte eller via annan kontakt…. kunde förmå markägare ett skriva under arrendekontrakt redan innan ansökningarna om denna storskaliga vindindustri sänds till MPD, så skulle ju kommunpolitikerna kunna bibringas uppfattningen att här är det “klappat och klart”, här är “folket” positivt inställt till förstörelsen.

Och kommunens beslut kommer att begäras av MPD innan tillstånd ges.

Kan man ens utesluta att det faktiskt är från vissa kommunpolitiker, som exploatörerna har fått rådet att i förväg ordna arrendekontrakt med berörda markägare och andra ”belöningar” till berörda för att på det viset….när ansökningarna lämnas in….. kunna påvisa en positiv attityd hos ”folket”?

Jag tror inte att man kan utesluta någonting, när det gäller vindindustrialiseringen. Jag kallar det i klartext för mutor och mygel och kanske finns det ett pris för vilket nästan alla säljer sig. Men det är där som våra folkvalda politiker skall kunna agera efter givna löften och enligt gällande ÖP. De skall, moraliskt och etiskt, välja rätt väg. Det är då som även de miljömedvetna borde agera utifrån miljöns bästa. Vill vi ha stora arealer förstörda markytor, betongklumpar i jorden, förstörda våtmarker och hydrologiska markförhållanden, negativt påverkat djur- och växtliv med förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och sist—-men inte minst— starkt försämrade livsbetingelser för de människor som stannar kvar och försöker härda ut i det nya industrilandskapet?

Denna industri, Flakaberget, är det mest olämpliga, som man kan föreställa sig. Med ”Flakaberget” får Fjällsjöälvens dalgång, som av många instanser bedömts vara direkt olämplig för vindkraftetablering, tre storskaliga, miljöfarliga vindindustrier, på båda sidor om älven dessutom. Det är Ranasjö, Salsjö och Flakaberget.

Om politikerna tillåter Flakaberget, (ja kanske tom sanktionerar det) är vi ute på ett sluttande plan. Då har vallöften brutits och ÖPn satts ur spel och vi kan befara att “proppen dragits ur” med fler vindindustrier att vänta.

/Tarabrita

 

 

10årsgala till minne av Nicke

onsdag, 10 juli, 2019

Änne ett fantastiskt arrangemang under Junsele Återvändarvecka!

Att det har gått 10 år sedan Nicke gick bort känns underligt. Tiden går för fort!

Konstutställning med motiv trån Tara

onsdag, 10 juli, 2019

Under Junsele Återvändarvecka visas en konstutställning, Lilly och Brita, på Forum i Junsele. Den innehåller bl.a. ett antal torrpasteller med motiv från Tara, bl.a. “Valborgskase” (utanför föreningshuset) och “Pärplockning” med “Jarns” i bakgrunden. Lilly har nya akvareller med hennes karaktäristiska känsla för vår ångermanländska natur och allt vad den kan rymma.(som vi endast kan förnimma)

Vernissage: Måndag 15/7    kl. 11.00

Välkomna!

Lilly och Brita

 

Årsmöte Tara-Rö Samfällighetsförening

onsdag, 10 juli, 2019

Vägföreningen har årsmöte 11/7 kl 18.00 på Föreningshuset!

VÄLKOMNA!

INBJUDAN BOULETURNERING

torsdag, 13 juni, 2019

Gulsele Byalag inbjuder till

Bouleturnering Bygdegården i Gulsele 30/6 kl. 12.00.

Varje by kan anmäla hur många 3-mannalag som helst via SMS eller Tel.

070-6672779 eller 073-0814560.

Fint pris till segrande by. Försäljning av korv och fika.

VÄLKOMNA hälsar Gulsele Byalag

Anmälningar för Röåns Byalag kan lämnas till Brita för vidare, samordnad befordran till Gulsele Byalag

Tel 070-3944637 eller 0621-20091

Heja Norge!

onsdag, 22 maj, 2019

Norges Jeger- og Fiskerforbund säger NEJ till ny landbaserad vindkraft.

När tar Svenska jägarförbundet och Sportfifkarna m. fl. liknande organisationer ställning????

NJFF vil ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til…

Publicerat av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Tisdag 21 maj 2019