Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Näsåker levererar vindkraftmotstånd

fredag, 25 februari, 2022

Uppdatering:

Video från demonstrationen:

Levande Älvdal – I samband med kommunfullmäktigemötet i… | Facebook

Artikel i Tidningen Ångermanland:

”Skövlar vårt naturarv” – glesbygdsrappare från Näsåker protesterar mot vindkraft – Tidningen Ångermanland (tidningenangermanland.se)

Bra Näsåker!

Facebooksida: Levande älvdalar Stoppa vindkraftparkerna i Ranasjö och Salsjö

Max Love Bergs video :Don :MAX LOVE x VIKTOR YEE – DON QUIJOTE (OFFICIELL NORRLANDSVIDEO) – YouTube

Demonstration utanför Sollefteå kommunhus under Fullmäktigemötet 28/2

/Tarabrita

 

Årsmöten 6/3 i Röåns föreningshus.

måndag, 21 februari, 2022

Årsmöte Röåns FVOF äger rum söndag 6/3 klockan 17.00 i Röåns föreningshus.

Varmt välkomna till ordinarie årsmötesförhandlingar!

 

Årsmöte Röåns Byalag äger rum söndag 6/3 klockan 18.00 i Röåns föreningshus.

Varmt välkonmna !

MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig

söndag, 5 december, 2021

Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

 

Först en liten aktuell orientering:

Kärmsjö vindindustri omöjliggjordes  av Flodins respektlösa bemötande av två samebyar samt av Junselebornas kompakta motstånd. Beträffande Ranasjö vindindustri, som just har påbörjats, förmådde inte mängder av överklaganden och annat motstånd påverka kommunenen, MPD och rättsväsendet.  De mest horribla förändringar av turbinstorleken har tillåtits i icke diariefört, icke konsekvensbedömt “löfte” från en anställd på Tillsynsmyndigheten.  Ett överklagande av det s.k. “Layoutsamrådet” ligger hos MÖD. Arise avvaktar inte utgången av detta. Demonstrativt !!!!!! Med Salsjö är förhållandet delvis likartat. Exploateringen har startat men för en “icke Näsåkersbo” förefaller inte motståndet ha varit starkt. Två överklaganden föreligger just nu; ett i MMD och ett i MÖD.  Även i detta fall struntar Aris i att avvakta domarna. Det finns några tråkiga omständigheter gällande Salsjön/Näsåker:

  1. har Byalagets Byabladet använts för proSalsjöpropaganda.
  2. har Hembygdsföreningen för 50 000 kr från Flodin förbundit sig att inte använda Forsnäsbodarna till fast och/eller återkommande boende. Hembygdsföreningen har därmed låtit sig “mutas” kan man tycka.
  3. Krånge Samhällsförening, där Flodins sambo, “sittande på Flodins högra sida”, har upphöjts till allsmäktig utdelare av allmosor (Bygdemedlet) till folket. Beaktandes hennes tidigare insändarhistoria och aktuella bisarra sambopreferens kan man fråga sig om hon är rätt person för detta.  Inte blir det bättre när man betänker att det är Flodin, som är upphovet till den förestående  miljövandaliseringen. Med detta “schackdrag” har Flodin emellertid lyckats med det ultimata förnedrandet av det lokala motståndet.  Och kanske var just detta avsikten. Men att Arise går med på det!!!! Var det kanske ett krav från Flodin???

Nedanstående yttrande från MSB skrevs 2012. I stort sett ingenting har genomförts. Ranasjö och Salsjö har trots detta godkänts av kommun, MPD och domstolar.


Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar enbart upp synpunkter med generella säkerhetsfrågor då dokumentationen för samrådet inte redovisar risk- och konsekvensanalys för olyckshändelser, redovisning av säkerhetsnivå eller hur säkerhetsfrågorna ska hanteras för den planerade etableringen. MSB förutsätter att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen hanterar och redovisar säkerhetskonceptet i sin helhet för projektet vad gäller uppbyggnad av vindkraftverk, drift och avveckling samt återställning. Det är viktigt att göra en fullständig bedömning av riskerna och av vilka olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas i förväg.

MSB vill också uppmärksamma NordanVind AB på att ett missförstånd om organisationsnamn finns i ert underlag. På näst sista raden på sidan 1 i handlingarna för respektive projektområde anges att samråd har påbörjats med “Räddningsverket lokalt”. Tidigare statens räddningsverk avvecklades 31 december 2008.

MSB förmodar att samrådet avser lokalt berörd kommunal räddningstjänst.

Säkerhet och risker

Bolaget ska i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva de risker för olyckor som finns eller som kan uppkomma vid de planerade vindkraftverken vid Kärmsjön, Ransjö och Salsjö. Beskrivningen ska redovisa vilka eventuella olyckor (till exempel iskast, brand i vindkraftverken, blixtnedslag, nedfallande delar och haveri) som kan orsaka skador och olyckor på omgivningen inklusive den allmänhet som vistas i området. Det ska framgå hur stort område som kan komma att beröras om en olycka inträffar och hur många människor som kan komma att skadas. Tänkbara olyckor och tillbud och dess konsekvenser ska redovisas på sådana sätt att en samlad bedömning kan ske av vilken påverkan och vilka risker som planerad vindkraftsverksamhet kan medföra.

Hänsyn bör också tas till fÖrväntade klimatförändringar med ökad vind, översvämningar, ras och skred.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:                               Besöksadress:                                                   Telefon: 0771-240 240                               Org nr.

651 81 Karlstad                     Stockholm: Kungsgatan 53                               Fax: 010-240 56 oo                                    202100-5984

Karlstad: Norra Klaragatan 18

Sandö: Sandövägen 7                                        registrator@msb.se

Revinge: Revingeby                                            www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Datum                                      Diarienr

2012-01-09                           2011-6684

 

Beskrivningen bör utgöra ett stöd för placeringen av vindkraftverken och för planering och val av utformning av metod och teknik vid eventuella räddningsinsatser

 

/Tarabrita

 

Årsmöte Röån-Lasele FVOF

fredag, 12 november, 2021

Söndag 28/11 hålls årsmöte för Röån- Lasele FVOF. Bl.a. skall de nya stadgarna antas.

Plats: Röåns föreningshus.

Tid: 17.00

Medlemmar hälsas välkomna

/Styrelsen genom Brita Isaksson

 

Styrelsen sammanträder 16.00

Inne möten, ute underbar senhöst!

måndag, 1 november, 2021

I går, söndag 31/10 hölls två möten på Föreningshuset; först hade Röån-Lasele FVOF styrelsemöte inför den försenade årsstämman 28/11. Då skall stadgarna antas så det fanns en del att diskutera.

 

Det har varit ovanligt varmt, fuktigt och mjukt ute i naturen. Jessica har fångat denna känsla med sin kamera och delar med sig av sina stämningsfyllda bilder till Hemsidan. TACK!!! Alla bild togs i fredags, 29/10 i Långvattnets Naturreservat.

Dagens andra möte var Röåns Byalags. Vi hade besök av Annika Falkensson, som ideellt lägger ner mycket tid på att hjälpa byalag att inventera tomma hus….och/eller hus som kan användas bättre. Det är angeläget att få fast boende, som kan bidraga till att utveckla Junsele och byar.

När detta var färdigbehandlat övergick vi till att planera Julgröten. Kanske en festlig tillställning med välkomnande av de nyinflyttade. Kanske julklappar till barnen. Kanske – nej säkert- skinksmörgås för alla som inte tycker om gröt. Kanske…… ja, det får ni veta när vi närmar oss 27/11, då detta planeras äga rum.

/Tarabrita

Byamöten söndag 31/7 Röåns Föreningshus

fredag, 22 oktober, 2021

Söndag 31/10 kommer två möten att hållas på Föreningshuset:

Klockan 16.00 möts styrelsen för Röån-Lasele FVO för att bl.a. diskutera de nya stadgarna, som skall antas på ett försenat årsmöte senare i år.

Klockan 17.00 hålls ett byalagsmöte bl.a. med frågan om hur vi skall få liv i tomma hus. Annika Falkensson medverkar.

Fika i samband med byalagsmötet.

Väl Mött för nya krafttag gällande byn!!!!

Brita och Kerstin

Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening.

torsdag, 21 oktober, 2021

Ett rykte florerade att Flodin nyligen betalat in ca 50 000 kr till Ådalslidens Hembygdsförening. Var detta sant? Och varför????

Ådalslidens Hembygdsförening är ansvarig för den gamla fäbodvallen Forsåsbodarna, belägen  väldigt nära Flodinprojektet Salsjö Vindindustri.

I Tillståndet (2015-09-28) står:

”Strax utanför projektområdet ca 450 meter från närmaste vindkraftverk finns en fornlämning i form av en fäbodvall (RAÄ-nummer- Ådals Liden 195)med belägg från 1700-talet.

Forsåsbodarna kommer inte att påverkas fysiskt men däremot påverkas både ljudmässigt och visuellt av de planerade vindkraftverken. För att dämpa det audiovisuelle intrycket kommer en skogsridå lämnas mellan vindkraftverk och fäbodvall.”

För att få klarhet i detta kontaktade jag Anna- Maria Andersson, ordförande i nämnda förening och fick då veta att Flodin och föreningen gjort upp att föreningen försäkrar att fäboden inte skall ha några övernattningar mot att erhålla pengar. Detta gjordes upp i våras och nu nyligen trillade pengarna( 50 000) in. På min fråga om inte detta var att betrakta som att sälja sig svarade ordföranden att nej, det tyckte hon inte och att om någon blir störd av vindkraftverken så behöver dom ju inte gå dit.

Efter att ha tagit del av dessa uppgifter så förstår jag plötsligt varför nämnda förening aldrig överklagat Salsjö vindindustri. Föreningen hade ju kunnat överklaga själva tillståndsbeslutet 2015-09-28, Samrådslayouten 2020-01-29 och beslutet om förlängd igångsättningstid. Men icke.

Samtidigt skall man veta att i Sollefteå kommun får inte vindkraften ligga närmare än 1000 meter från bostad och att fritidshus i det fallet likställs med vanliga hus och att fritidshus ofta definieras utifrån att någon bor där. Så då kan man ju förstå att detta var viktigt för Flodin.

Men vad tycker befolkningen?????

/Tarabrita

Bymöten söndag 31/10

onsdag, 20 oktober, 2021

Söndag 31/10 kommer två möten att hållas på Föreningshuset:

Klockan 16.00 möts styrelsen för Röån-Lasele FVO för att bl.a. diskutera de nya stadgarna, som skall antas på ett försenat årsmöte senare i år.

Klockan 17.00 hålls ett byalagsmöte bl.a. med frågan om hur vi skall få liv i tomma hus. Annika Falkensson medverkar.

Fika i samband med byalagsmötet.

Väl Mött för nya krafttag gällande byn!!!!

Brita och Kerstin

Att sätta bocken till trädgårdsmästare! Skall Flodins sambo ansvara för Arises bygdemedel för Ranasjö Salsjö????

torsdag, 23 september, 2021

Flodin och Mona

Jag var på möte i Ramsele 21/9. Arise informerade om Ranasjö vindindustri. Arbetet med detta förskräckande projekt påbörjas nu i månadsskiftet september/oktober.

Mötet var ganska välbesökt för att vara en ren information utan någon möjlighet att stoppa eller förändra industrin.

Med på mötet fanns Flodin, som ända sedan början tillsammans med E. Lassen och U. Ullstein är huvudansvarig för denna industri. Vid sin sida hade han sambon Mona Olsson, som när bygdemedelsfrågan togs upp skulle visa sig vara påtänkt för en “huvudroll” eftersom hon enligt tillförlitlig källa är ordförande i Krånge Samhällsförening och den föreningen skall handha bygdemedelsfrågan. Det var en nyhet, som upprörde en och annan. Googlar man föreningen i fråga så börjar man misstänka att detta är en lättkidnappad förening att använda för egna syften.

Men tillbaka till Mona:

Utdrag ur en insändare av Mona Olsson, publicerad i TÅ 14/2 2019:

Sen Jonna Jinton i Grundtjärn, som tar strid mot vindkraften, du verkar inte ha förstått vad vindkraft har för funktion på vår jord och varför tror du att det planeras vindkraft i detta område?

Jo, vi måste bygga vindkraft där det finns bra vind hela året och det gör det i hela Sollefteå kommun, så ta vara på den för den smutsar inte ner luften. 

Dessutom finns det bra elnät här som kan ta vara på elen eftersom vi har vattenkraft i närområdet och därför behöver vi inte bygga så långa elledningar.

Alla kommuner i Sverige har inte så bra vind som Sollefteå kommun och därför kan man inte bygga vindkraft i alla kommuner. Om du mår dåligt av att vindkraftverken tycker jag att du borde tänka om, om du skall bo kvar.

Vi måste tänka om för vår jords framtid, lyft blicken och se vad som händer i övriga världen. Vi blir fler och fler som vill ha elenergi och den måste vara framställd på ett miljövänligt sätt, annars går det åt helvete för jordklotet!

No comments!!!!!!!!!

Hela insändaren finns här: RÖÅN » Blog Archive » Lika barn leka bäst (junselebyar.se)

/Tarabrita

FEST !!!!!!!

måndag, 13 september, 2021

ÄNTLIGEN! FAVORIT I REPRIS 😊

BYALAGSFEST

Junsele Byalagsforum hälsar er varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 25 september kl. 16.

Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi tre serier.

Det är absolut inget tvång att vara med att spela, publik behövs också 😉.

När spelet är klart så äter vi deras goda buffé.

OBS! Meddela ev. spec. kost.

Byalaget bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

Sista anmälningsdag är måndag den 20/9 till Gunilla, junselegunilla@hotmail.com el. 076-823 88 75.

Det är bra om en ansvarig från var by tar upp anmälningar och sedan meddelar mig, Gunilla.