Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Länsstyrelsens yttrande till MMD avseende Finnåberg

torsdag, 2 maj, 2019
Arise, som planerar att bygga Finnåberget Vindkraft, fick inte MPDs godkännande av de planerna. Det, för Arise negativa beskedet, har överklagats till MMD och nu har länsstyrelsens yttrande kommit och det är väldigt glädjande läsning. Bl.a. tas stor hänsyn till renarnas undvikelseeffekter av vinfkraftområden. Jijnjevaerie samebys yttrande tillmäts stor betydelse.
Arise (med bl.a. Maud Olofsson i styrelsen) äger nu även Ranasjö och Salsjö (Flodinprojekt). Äger och äger förresten; dessa affärer med optioner och annat förstår i alla fall inte undertecknad mycket av. Och det är förmodligen inte meningen att vanligt folk skall kunna ha någon insyn i dessa vindindustriaffärer.
Underbart i alla fall att det verkar som att större hänsyn nu tas till nu existerande och framtida möjligheter att bedriva rennäring. Detta visade ju även MPDs avslag av Storhöjden 2. Sollefteå kommun däremot har tillstyrkt dessa båda projekt. Men det var på Lassens tid……..

 

Yttrande avseende vindkraftpark Finnåberget, Sollefteå

och Ragunda kommuner, mål M 3132-18

 

Yttrande

Länsstyrelsen Västernorrland anser att överklagandet från Arise Wind HoldCo 10 AB (Bolaget) inte ska bifallas och att miljöprövningsdelegationens beslut ska fastställas.

Länsstyrelsens skäl till yttrandet

Länsstyrelsen har inget att erinra mot påståendet att beteskvaliteten inom projektområdet idag är låg. Däremot menar länsstyrelsen att en bedömning av påverkan på renskötseln måste ta hänsyn till undvikelseeffekter och att osäkerhet kring hur stora ytor som berörs av undvikelseeffekter råder. Inga entydiga forskningsresultat existerar vad gäller på vilket avstånd undvikelseeffekt finns. Renarnas beteende varierar när områden har olika förutsättningar. Vissa rapporter pekar på att undvikelseeffekt förekommer på upp till fem kilometer från vindkraftverk. Jijnjevaerie sameby lyfter i sitt yttrande till miljöprövnignsdelegationen sin erfarenhet av hur undvikelsebeteende helt tydligt existerar hos renarna gentemot vindkraftsanläggningar. Länsstyrelsen anser att kunskaper som byggts upp av renskötare i generationer måste beaktas och tillmätas betydelse, även om de inte publicerats i vetenskapliga sammanhang.

Länsstyrelsen noterar att i den utredning Bolaget i sitt överklagande hänvisar till, har inga renskötare kommit till tals.

Vinterbetesmarker är ofta en begränsande faktor för samebyar. Idag är dess vinterbetesområden fragmenterade, p.g.a. omvärldsfaktorer som vägar, järnväg, vindkraftsparker, täkter och tätorter. Det har minskat möjligheterna till fritt strövande bete för renarna och till flexibilitet i markanvändningen.

Det är inte relevant att, såsom länsstyrelsen uppfattar att Bolaget gör, lägga stor vikt vid projektområdets areal i förhållande till den totala betestrakten. Vikten av en viss yta kan vara mycket större än vad en procentsiffra som mäter areal kan tyda på, särskilt när förlusten betraktas kumulativt med andra förluster.

I bedömningen av kumulativa effekter i fallet Finnåberget, ska inte bara vindkraftparker i drift eller under byggnation beaktas, utan även övriga parker som är tillståndsgivna. Detsamma gäller täkter.

Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av vad som yttrats av Jijnjevaerie sameby till miljöprövningsdelegationen under prövningen, att Halåns vinterbetesområde är mycket betydande för rennäringen. Även tillgången till reservbeten, när de goda betesmarkerna krymper och det totala beteslandet fragmenteras, är mycket viktig för rennäringen.

P.g.a. undvikelseeffekter menar länsstyrlesen att en inte obetydlig del av Halåns betestrakt riskerar att påverkas negativt. Beaktat kumulativ påverkan, av tillståndsgivna vindkraftparker och övriga verksamheter kring Halåns betestrakt, menar länsstyrelsen att påverkan riskerar att bli betydande.

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Det framgår av 3 kap. 5 miljöbalken. Av förarbetena framgår att bestämmelsen inte tar sikte på själva näringen utan på rennäringens behov av tillgång till markområden, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 243.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Mark och vattenområden som är av riksintresse för bl.a. vindkraft ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten av sådana anläggningar. Det framgår av 3 kap. 8 miljöbalken. Bestämmelsen ger dock inte någon grund för ingripande mot den markanvändning som redan pågår inom berörda områden, se prop. 1985/86:3 s. 168. Att ett område har utpekats som riksintresse för vindbruk innebär inte något avgörande skäl för att tillåta en etablering. Det bör dock utgöra underlag vid bedömningen av vilket eller vilka markanvändningar som ur allmän synpunkt är långsiktigt mest lämpliga.

Länsstyrelsen betonar att det i prövningen inte är fråga om att väga intressena vindbruk och rennäring för att se vilken av dem som har rätten att använda det aktuella området, eftersom betesrätten är given. Prövningen i ärendet utgör istället fråga om vindkraft och rennäring kan samexistera i området eller om vindbruket inte ska tillåtas.

Rennäringen omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (MÖD M 824-11), däribland försiktighetsprincipen och verksamhetsutövarens bevisbörda.

Länsstyrelsen bedömer att det inte visats i målet att vindkraftparken kan etableras utan att påtagligt påverka markområden som har betydelse för rennäringen och därmed påtagligt försvåra för rennäringen. Risken kan inte bortses från. Lokaliseringen ska därför inte anses lämplig med hänsyn till sitt läge och beskaffenhet.

Sören Thor                                        Anna Bäckman

Enhetschef                                              Miljöhandläggare

 

/Tarabrita

Miljöprövningsdelegationen avslog Storhöjden 2

torsdag, 2 maj, 2019

Det blev avslag på Kabekos planerade Storhöjden 2. Rennäringen visades stor berättigad hänsyn.

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland avslår ansökan från Kabeko etapp 2 AB (nedan kallat Bolaget) om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft för projekt Storhöjden etapp 2 i Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen godkänner den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen för den prövning som sker i ärendet.

SAMMANFATTNING

Miljöprövningsdelegationen finner sammanfattningsvis att planerad ytterligare etablering av vindkraftverksamhet i området riskerar att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande inom vinterbetesområden samt bryta funktionella samband mellan betesområden som har betydelse för rennäringen. Det finns enligt miljöprövningsdelegationens bedömning inte några möjliga rimliga skydds- eller fÖrsiktighetsåtgärder som är tillräckliga för att motverka eller förebygga de problem som uppkommer för rennäringen. Den sökta verksamheten bedöms därför inte kunna samexistera med rennäringen. En vindkraftsetablering skulle sannolikt medföra att det inte längre är möjligt att bedriva traditionell renskötsel inom vinterbetesområdet och vid en intresseavvägning bedöms intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväga intresset av vindkraft. En vindkraftsetablering vid projekt Storhöjden etapp 2 bedöms inte utgöra en användning av mark- och vattenområdet som innebär en från allmän synpunkt god hushållning, vilket innebär att platsen inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 miljöbalken. Därmed saknas förutsättningar för att lämna tillstånd till den planerade verksamheten och ansökan ska avslås, Eftersom verksamheten inte kan tillåtas av detta skäl finns ingen anledning att bedöma verksamhetens tillåtlighet i övriga delar.

Detta var ett välkommet och utmärkt beslut. Kanske närmar sig nu den tidpunkt då svenska samer slipper känna  sig tvungna att resa utomlands för att få gehör för sin pressade situation med alltmer vindkraft och gruvbrytning, som hotar att omöjliggöra fortsatt rennäring.

I slutet av april pågick FN:s forum för ursprungsbefolkningar världen över. Dessa två samer från Karesuando reste till FN i NY för att representera Civil Rights Defenders. 

/Tarabrita

 

Team Röån vann Byalagsforums bowling

fredag, 26 april, 2019

GRATTIS!

På Byalagsforums fest med god mat för Junsele alla byalag 6/4 på Junsele Bowling deltog även medlemmar från Röåns byalag.

Team Röån, bestående av Kerstin, Greta, Lars-Göran och Tore, vann ett fint pris till Röåns Byalag.

Priset på 350 kr skänktes av ICA Junsele och tillfaller Röåns Byalag.

Bra kämpat!!!!!

/Tarabrita

Vem vill bo här? Vad händer i Lungsjöns närhet?

fredag, 19 april, 2019

 

Ovanstående bild är hämtad från kompletteringar gällande Nallkullenprojektet.

 

Bilden illustrerar på ett plågsamt påtagligt vis att boende i detta område kommer att befinna sig i ett inferno av ljud, blinkande ljus, roterande skuggor. Det måste även utan något tvivel konstateras att alla vägar, uppställningsplatser, betongfundament, skogsavverkningar, undvikelseeffekter och direkta kollisioner gällande djur m.m. kommer att negativt påverka den biologiska mångfalden. Hur många växtarter försvinner när marken förändras, när vegetationstäcket försvinner, eroderar? Ekologin, väven, ”Samspelet i naturen”, arternas ömsesidiga beroende av varandra och miljön, förlorade habitat, fragmentering m.m—; hur kan någon tro att detta inte negativt skall påverka naturen, miljön, biodiversiteten. Vem kan avgöra hur mycket miljön och människorna måste tåla för att vindindustrier skall prioriteras? Var står det uttryckligen hur mycket och vad som måste tålas av människor och miljö???

 

 Från: “Hans-Erik Flodin” <hans-erik.flodin@nordanvind.eu>

Skickat: Wed, 27 Feb 2019 14:04:21 +0100

Till: “Yngsell Daniel” <daniel.yngsell@lansstyrelsen.se>;”Hanna Vorman”

<hanna.vorman@solleftea.se>

Ämne: Ljudberäkning Nallkullen projektet

Bilagor: Bilaga 1-4-2 10-16134 A01 Ljudimmissionsberäkning Viking 170919 (2).pdf

Ärade Daniel o Hanna!

Översänder ljudberäkning som även innefattar Nallkullen projektet.

Kan insättas i Nallkullens samrådshandling, redovisas även vid vårt samrådsmöte 5 mars!

Med vänlig hälsning

Hans-Erik Flodin

 

När bilden förstoras så att teckenförklaringen till höger blir tydlig, framgår att här redovisade vindindustrier är Björkhöjden SSVAB, Ögonfägnaden SSVAB, Hocksjön (Jämtkraft), Storbrännkullen Storen Vind Flodin, Isbillen/Kullmyran Flodin, Björkvattnet, Björkvattnet Vind AB , Flodin dotterbolag till Svenska Vindbruksbyggarna AB Flodin och Nallkullen, Lugnvind AB Flodin. Beträffande Nallkullen planeras ju nu för fyra större i.st. för 6 mindre verk, vilket fordrar tillstånd från Miljöprövnings-delegationen(MPD). Det definieras nu som storskalig vindkraft.

Flodin har nu alltså även satt igång med div. “vilande projekt”. För Isbillen/Kullmyran och Storbrännkullen, vars igångsättningstid höll på att gå ut, har han sökt och fått förlängd igångsättningstid. Tyvärr har ingen överklagat det. Även Jämtkraft, som övertagit Hocksjö, har ansökt om och beviljats förlängd igångsättningstid, ett beslut som överklagats till MMD.

För den nu storskaliga vindindustrin Nallkullen har samråd 5/3 hållits med länsstyrelse och kommun och 7/3 med de berörda. Kallelsen till detta senare samråd var införd i TÅ 28/2 och i Ramselebladet 27/3 alltså 7-8 dagar före samrådet.

7-8 dagar kan knappast kallas ”i god tid”. Mer om det senare.

http://www.windspace.dk/projects?locale=en

 

På denna sida kan man se att företaget Windspace  är involverat i dessa Flodinindustrier.

I Björkvattnets styrelse ingår dessutom förutom de obligatioriska Monica Elisabeth K Edfeldt Flodin (f. 1944) Suppleant ochHans Erik Krister Flodin (f. 1944) Ordinarie ledamot , Styrelseordförande, även Flemming Christen T Engelstoft (f. 1962) Ordinarie ledamot , Bosatt utomlands och Jens Elton Andersen (f. 1973) Suppleant, Bosatt utomlands. Dessa två sistnämnda återfinns även i toppen av Windspace.

Är det med Windspace Flodin funnit finansiering?

/Tarabrita

Bowlingfest för Junseles alla byalag

tisdag, 12 mars, 2019

Junsele Byalagsforum

hälsar Dig varmt välkommen till en glad och trevlig kväll!

Vi träffas på Bowlinghallen lördag den 6 april kl. 15.

Urban och Jessica har en genomgång med oss, sedan spelar vi ett par serier.

När spelet är klart så äter vi buffé, som består av kyckling- och fläskfilé, rostbiff, potatissallad, såser, sallad, läsk/lätt öl, kaffe och kaka.

OBS! Meddela ev. spec. kost.

Byalagsforum bjuder på bowling, och maten betalar vi själv, 140 kr/person.

Sista anmälningsdag är  fredag den 29/3 till Brita 0621-20091   tarabrita@hotmail.com (för medlemmar i Röåns byalag)

Låt tusen blommor blomma

måndag, 11 mars, 2019

29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteås kommunpolitiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden” Där står klart och tydligt att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiv till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

Nu har den styrande majoriteten klart och tydligt tagit avstånd från detta projekt men Åsa Sjödén och John Åberg fortsätter ändå att ”gaffla” i två insändare på kort tid i TÅ.  Så vad är då problemet….? Är det besvikna reaktioner på en prestigeförlust eller har de kanske rent av förespeglat FORSCA någonting, som de inte kan leva upp till?

Under drygt sju års tid har medborgare boende i Fängsjö/Storsjöhöjdenområdet tvingats pendla mellan hopp och förtvivlan. De är vanliga människor. De arbetar och betalar skatt. Några är pensionärer. Andra driver och utvecklar företag. De har drömmar, som de vill förverkliga. De har all rätt i världen att behandlas med respekt men istället utsätts de gång efter annan för S-topparnas känslokyla och totala empatibrist.

Så vad säger då ”rörelsen”? Tiger den still? Finner den sig tyst i att medmänniskor utsätts för detta? När skall de socialdemokratiska gräsrötterna äntligen säga att nu får det vara nog, nu måste de drabbade få ro att låta tusen blommor blomma.

Eller……. är det kanske så bedrövligt att det är förenligt med socialdemokratiska värderingar att bryta vallöften, strunta i översiktsplaner och medvetet tillintetgöra medmänniskors framtid? Jag vill inte tro det.

Tarabrita

Spindeln i nätet

måndag, 4 mars, 2019

Här nedan följer en bild (dålig kvalitet, tyvärr), med den text som Flodin sände länsstyrelsen tillsammans med samrådsunderlaget för Nallkullen. Intressant att notera är att det här uppges att Ranasjö skall exploateras med 24 st 5-6 MW- verk. Det enda, som de boende annars sett om dessa planer, är att det skulle bli färre men större verk. Salsjö får 14 st 5-6 MW-verk. Beräknad byggstart för båda dessa industrier om ca 1,5 år. Han skriver också i detta mail att “vi” även arbetar med projektet Björkvattnet, Isbillen och Storbrännkullen (förutom Nallkullen, Ranasjö och Salsjö). Vilka “vi” undrar man då. Vi, Flodin av Guds nåde, eller Flodin med förra frun eller??? Men att Flodin är mitt i smeten är förstås ingenting som förvånar. Precis som spindeln i nätet.

Tarabrita

GRATTIS!!!!!! Och TACK!!!!!!!

torsdag, 28 februari, 2019

I och med att vänsterpartiet enades i beslutet att inte tillåta storskalig vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden kan motståndarna mot denna industri andas ut. Äntligen!!! Igen!!!.

29 nov. 2018 bjöd ju FORSCA in Sollefteå kommuns politiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden”

Då tillkännagav FORSCA att om inte Sollefteå kommun ställer sig positiva till en ansökan så avsåg inte FORSCA gå vidare med en reviderad ansökan.

Nu har VI, C och V alltså enats om att inte ställa sig positiva till FORSCAs planer och därmed bör ju Även FORSCA leva upp till sitt ställningstagande.

Grattis till denna seger! Ni har verkligen arbetat storartat…..inte bara för er själva utan också för alla oss andra, som värdesätter vårt unika ådalslandskap.

TACK TACK  TACK!!!!!

/Tarabrita

Mer nostalgi: ett 140-årskalas

torsdag, 21 februari, 2019

För 25 år sedan i sommar firades ett 140-årskalas Väst i byn; en 60-åring, en 50-åring och en 30-åring.

Nicke, Brita och Karina

Nicke, Carina och Allan

Tack Britt, för att Du organiserade detta kalas. Tack alla, som hjälpte till och som deltog.

Och TACK för bilderna!

 

Årsmöte Röåns och Lasele FVO

söndag, 17 februari, 2019

Söndag 3/3 klockan 17.00 hålls årsmötet i föreningshuset.

Återkommer med mer information

VÄLKOMNA!!!!