• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Arkiv för kategori ‘Allmänt’

  Utbyggnadstakten för vindkraft har avtagit.

  söndag, 5 februari, 2017

   

   

  Energimyndigheten:

  Statistiken visar att utbyggnadstakten för vindkraft avtagit jämfört med tidigare år:

  – Siffrorna är ingen överraskning. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad elcertifikatmarknaden efterfrågat. Så en avmattning i utbyggnadstakten var väntad, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.

  http://www.energimyndigheten.se/globalassets/ny-statistik/el-och-fjarrvarme/nyckeltal-och-varden-for-prel.-statistik-vindkraft-2016.xlsx

  På ovanstående länk kan Du själv se att Sollefteå överlägset leder kommunligan över installerad vindeffekt(2016):

  Sollefteå 341 MW, Ockelbo 250MW och  Örnsköldsvik 221MW toppar listan på Sveriges kommuner.

  Även i totala antalet verk 2016 leder Sollefteå:

  Sollefteå 111 verk, Ockelbo 89 verk, Örnsköldsvik 89 verk.

  Trots detta fortsätter kommunens vindlobby att ge tillstånd till nya vindindustrier, ibland i strid med gällande vindplan, FÖP 2008. I den nya ÖP-16, som nu är ute på “utställning”, står att satsningen på vindkraft skall fortsätta. Och våra valda företrädare i kommunstyrelse och -fullmäktiga verkar inte kunna tänka själva utan följer okritiskt partipiskor.

  Kejsaren får fortsätta klä sig i sina osynliga kläder, vilka i sagan dock hade den fördelen att dom var osynliga medan vindkraftlobbyns jättemonument placeras väl synliga högst uppe på våra berg som makabra symboler för kortsynthet och ren dumhet.

  “Kraftfull” kommun!!!!!!!

  Man tar sig för pannan.

  /Tarabrita

   

   

  Vindkraftverken “gör köttfärs” av rovfåglarna

  lördag, 4 februari, 2017

   

  ”Många kalasar redan på det framtida liket”

  torsdag, 2 februari, 2017

   

  Kommunalrådet om vindkraften: ”Vårt problem är att den inte behövs här”

  onsdag, 11 januari, 2017

  Den 26 sept. 2016 beslutade Sollefteå kommunfullmäktige att säga ja till vindkraft på Finnåberget i Helgum. När E. Lassen argumenterade för den exploateringen förvånade hon i alla fall mig med en mängd märkliga uttalanden. Inledningsvis i samband med omställningen till förnyelsebart och vindkraft sade hon ordagrant:

  ” Därför att om vi tittar på den process som behöver göras för att vi skall få en omställning då behövs i stort sett allting. Vårt problem är att den inte behövs här”,

  ”Då behövs i stort sett allting”. Jaha minsann. Och att kommunstrategerna går ”all in” kan man inte misstaga sig på;

  Redan nu är”Sollefteå den” kommun som har flest anläggningar (i Sverige), 99 stycken med en samlad effekt på 287200 kW. 83 av verken togs i drift under 2015. Ockelbo är den näst största vindkraftkommunen och Örnsköldsvik hamnar på tredje” (Ny teknik  2016-08-18)

  Om alla vk-projekt som nu är på gång realiseras kommer Sollefteå kommun ( < än 20.000 inv. ) att ha 25 % av alla vindkraftsetableringar i Sverige.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”……….

  ………Och ändå är kommunplanerarna och deras ”följare” beredda att offra 4 -5000 kommunmedborgare, som bor i de glesbefolkade områdena där vindindustrierna breder ut sig. Där gör det tydligen ingenting att livsbetingelserna för människor och miljön riskeras. Det berör dessutom betydligt fler än dessa 4 -5 000, som E. Lassen nämnde, eftersom även kommunmedborgare, som bor i småbyar drabbas.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”…………..

  ……………Och ändå är hon beredd att offra de ekologiskt betydelsefulla och känsliga höjdområdena. I ett ngt förvirrat försök att demonstrera vilken liten del av kommunen som berörs av vindkraft visade E. Lassen en kartbild med höjdområden över eller lika med 350 meter markerade i rött.  Hon ville på detta vis illustrera hur liten del av Sollefteå kommuns totala yta dessa höjdområden utgjorde, vilket ju iof är riktigt. Men poängen, och den borde hon ha fattat, är ju hur stor del av dessa höjdområden som ockuperas med vindkraft. I mängder av yttranden poängteras hur utomordentligt betydelsefulla dessa höjder är sett i ett ekologiskt perspektiv i synnerhet med tanke på rovfåglar. De kumulativa effekterna av att flertalet av dessa områden bebyggs med vindkraft riskerar i det perspektivet, men även eljest, att få ödesdigra konsekvenser.

  Men det allra märkligaste uttalandet gjordes nog ändå när den gällande vindöversiktsplanen (Fördjupad Översiktsplan Vindbruk 2008) togs upp och E. Lassen då försvarade denna och även menade att den var ju inte precis föråldrad. Hon sade att vår vindbruksplan från tjugohundraåtta, som hon inte tyckte var föråldrad, den är ju liksom framtagen i det här syftet för åtta år sedan.

  Men varför i hela fridens dagar……… sjösatte hon då ”Vägledningen”, vars enda syfte var att ”runda” just FÖP 2008????  Då detta gjordes var den dessutom bara 5 år. Varför ansåg hon sig tvingad att sätta denna, enligt egen utsago icke föråldrade, vindbruksplan ur spel????? Och att med ”Vägledningen” förvandla samma plans tydliga skrivning beträffande vindkraft i ”utredningsområden” till dess diametrala motsats?

  I FÖP 2008 står om vindkraft i de sk “utredningsområdena”:

  Här kan vindkraftetableringar upp till 10 MW eller 7 verk prövas och eventuellt kan behov av detaljplaneläggning finnas.

  Detta var givetvis otillfredsställande för hungriga profitörer och en kommunledning med ambitionen att frälsa hela världen. ”Då behövs i stort sett allting” (Men säkerligen inte Sollefteå stads närområde) Alltså genomdrevs ”Vägledningen” 2013.

  Så hur ser det ut nu i ”utredningsområdena” efter 8 år med FÖP 2008? 

  Jo, kommunen har i ”utredningsområden” givit några  bygglov till småskalig (numera kallad medelstor) vindkraft. Dessa etableringar kan man förvisso ifrågasätta av olika skäl (och det har även skett) men man har i alla fall följt FÖP:

  Kabeko Kraft AB/ OX2 Rödstahöjden  6 st

  Ownpower Projects Flakaberget  6st

  Väktaren Vind AB Nallkullen o Storberget  6 st

  Dvs 18 st (med reservation för att jag kan ha missat ngt.)

   

  Kommunen har samtidigt i ”utredningsområden” med hjälp av ”vägledningen” tillstyrkt 103 verk i kategorin storskalig vindkraft

  Krange Vind AB Ranasjön  40 st

  Krange Vind AB Salsjön  25 st

  Eolus/WPD Scandinavia Vaberget  22 st

  Kabeko Kraft AB Knäsjöberget 26 st

  Summa 103 st(med reservation för att jag missat ngt.)

  Men det kunde ha varit än värre(127 st) om inte två samebyar förhindrat Kärmsjö 24 st.

  Alltså 103 storskaligt mot 18 småskaligt. 103 tillstånd, som strider mot gällande ÖP (FÖP 2008) mot 18, som följer regelboken.

  Fakta talar för sig själva.

   Finnåberg ligger inte i ett “utredningsområde” men kan förvisso vara olämpligt av andra skäl. I detta fall passade FÖP 2008 kommunstrategernas syfte. Då använde dom den. I andra fall har den inte passat. Då gjorde dom en vägledning runt den. Så man kan fråga sig varför det skall finnas en plan.

  Vad säger då länsstyrelsen om allt detta?

  Länsstyrelsen säger ingenting. Den känner inte till ”vägledningen”! Den har inte fått besked om denna från kommunen!!!!!!

  Så klart dom känner till den. Men officiellt har dom inte fått ngn. information om ”vägledningen” från kommunen. Man kan dock i yttranden från länsstyrelsen till MPD gällande olika etableringar märka hur sättet att skriva har förändrats; I Yttrandet om Kärmsjö (före ”Vägledningen”) redovisades noggrant länsstyrelsens syn på planer: ”Sammanfattningsvis kan nämnas att området inte är utpekat som lämpligt för storskalig vindkraft i kommunens översiktsplan” och ”Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid prövningar enligt miljöbalken, och länsstyrelsen anser att stor hänsyn bör tas till befintliga kommunala planer.

  I Länsstyrelsens Yttrande om Ranasjö (efter ”Vägledningens” sjösättande) berörs överhuvudtaget inte planfrågor. Man får uppfattningen att dom inte  vill ta i den delen ens med en mycket, mycket lång tång men det kan ju vara en personlig övertolkning. Fast det tror jag inte.

  Dock har jag av länsstyrelsen i mail fått bekräftat att i ett tillståndsärende bör  en ÖP väga tyngre än en ”Vägledning”

  Dessvärre är detta en åsikt, som Miljöprövningsdelegationen(MPD) vid samma länsstyrelse helt ignorerar.

  Den tillstyrker allt, som kommer i dess väg och använder även ”vägledningen” som ett argument för tillstyrkan.  ” Kommunfullmäktige har den 29 april 2013 beslutat om en vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft i s.k. utredningsområden. Av vägledningen framgår att det är möjligt att etablera vindkraft även inom sådana områden(Ranasjö)

  Och varför inte, när man betänker att MPD även sväljer exploatörernas skrivningar otuggade. Det förefaller som att MPD markerar projektörens hela textmassa, trycker på ctrl C och därefter öppnar tillstyrkandedokumentet och trycker ctrl V. Och detta sker i fall efter fall.

  All kärlek till er alla i kommunens glesbygder, som för en hopplös kamp mot övermakten för att försöka bevara litet av vår värdefulla natur och livsmöjligheter till kommande generationer.

  Jag antar att ”Vårt problem är att den inte behövs här” inte är till någon större tröst.

   

  TACK!!!

  /Tarabrita

   

  Nyårsbetraktelse

  fredag, 30 december, 2016

  Gryning

  ”Bolaga ä som fågelunga…dom gapa å skrik fast dom ä mätt!”

  Med den meningen satte Sture Röån på kartan. För hela Sveriges befolkning blev han symbolen för en liten bys strid mot de stora bolagens vinstbegär. SCA och Statkraft ville bygga ut Röån….förvandla byns stolthet till ett stenskravel och litet elektricitet. Det var Davids kamp mot Goliat. Och vi segrade!

  Sture,som vi minns Dig

  Den 27 denna månad tog Stures egen kamp slut.

  Jag kommer att minnas Dig inte bara som en gudabenådad berättare, karismatisk, stridbar bybo, som framgångsrikt deltog i motståndet mot de två försöken att bygga ut Röån, utan även som en kär vän i blomsterlandet. Förhoppningsvis finns det mängder av blommor där Du nu vistas!

  Röån uppströms bron

  Ett nytt år- 2017- nalkas.

  För de boende i byarna längs Fjällsjöälven fortsätter kampen för deras livsmiljö.

  I detta nu sitter många av dem och svarar på Mark- och Miljödomstolens frågor om hur långt ifrån de planerade vindkraftverken de bor, hur dessa kommer att påverka dem m.m. Dom har tre veckor på sig att svara…… Jul och nyårshelgen och några dagar till.

  Några av de drabbade vet att om Ranasjö vindindustri blir verklighet så kommer de inte att kunna bo kvar. De måste då försöka hitta någon, som kan köpa deras hem på jorden, förmodligen till starkt reducerat pris. I fem år har de levt med detta hot om att en dag tvingas lämna sina hem, där generationer före dem har bott, och nu närmar sig obönhörligt dagen då domen skall falla.

  221 personer har överklagat. Inte alla- men storhopen- bor inom 5 km från den planerade industrianläggningen. Alla dessa kommer nog tyvärr inte att orka- eller tro sig kunna- besvara Mark- och Miljödomstolens frågeställningar.

  Banderoll, som vi fick från Skogsnäs

  När Röån hotades av SCA och Statkraft fick vi mycket hjälp utifrån. Bland annat bidrog folk från Skogsnäskollektivet med fantastiska banderoller och en jättelogga.

  Ännu en banderoll

  Kanske är det nu ”payback time”?

  Denna litet sorgsna nyårsbetraktelse avslutas med en tillönskan om ett GOTT NYTT ÅR—–en tillönskan som riktas till alla utom den girige utsugare, som genom att för egen vinnings skull driva Ranasjö vindindustrialisering, är beredd att tillfoga de boende längs Fjällsjöälven och miljön där stor sorg och skada. Denne man tillönskar jag i stället en skyndsam konkurs för sitt och f.d. fruns destruktiva bolag Krange Vind AB och att de därefter skapar sig en ny ljus tillvaro i harmoni med natur och medmänniskor.

  Backen

  /Tarabrita

   

  Junsele julmarknad

  lördag, 19 november, 2016
  Julmarknad 2016

  Julmarknad 2016

  Nu har det åter blivit dags för den årliga julmarknaden. De, som vill vara med, kan anmäla sig till Sussi 070-2801326 eller Brita 0621-20091. Om man inte har så mycket kan några stycken dela på ett bord. Det är roligt om många vill vara med och på det sättet bidra till att Junsele får en fin julmarknad med ett varierat utbud.

  Supermånen…nästan

  lördag, 19 november, 2016
  Supermånen en kväll för sent, 16/11

  Supermånen en kväll för sent, 16/11

  Tyvärr kunde man inte se supermånen här i Röån den rätta dagen för det var molnigt men kvällen efter gick det bra. Här går den upp bakom grannhuset. Till höger lysena från “Mannes”.

  Med blixt

  Med blixt

  Nästa gång sägs bli om 18 år. Hur många bybor orkar gå ut och ta en bild då?

  /Tarabrita

  Nya bron över Röån

  onsdag, 2 november, 2016

  Hängbron över Röån är nu klar. Detta kan vi i första hand tacka Kurt och hans medhjälpare Sten-Erik för. Anders har stått för svetsinsatser och även Roland (Öberg) har ställt upp. På de bilder, som följer, verkar det som om bron inte är så högt över vattnet men det är en synvilla. När man står mitt på bron och den  svajar till i vinden så känns det väldigt otäckt. Ändå finns det vajrar att hålla i. När Kurt och Sten-Erik jobbade med och framför allt PÅ bron fanns det inga vajrar.

  Bron sedd från Harriet och Kurt

  Bron sedd från Harriet och Kurt

   

  På väg ner mot bron

  På väg ner mot bron

   

  Närmare

  Närmare

   

  ....och närmare

  ....och närmare

   

  ...och nu måste man ge sig ut

  ...och nu måste man ge sig ut

   

  På darrande ben mitt på bron tar jag denna bild på Harriet och Kurts hus

  På darrande ben mitt på bron tar jag denna bild på Harriet och Kurts hus

   

  I och med att bron färdigställts har Röåns FVOF slutfört återställningsarbetet av Röån. Då, när grävskopan skulle fram, kunde inte den gamla bron räddas men nu har vi tack vare fina insatser en ersättningsbro…en fiskebro.

  Ett stort TACK till de, som utförde detta jobb!!!!

  /Tarabrita

  Dimman lättar

  onsdag, 2 november, 2016
  Morgon 13/10 2016

  Morgon 13/10 2016

   

  In mot byn

  In mot byn

   

  Mot järnvägsövergången. I bakgrunden Selins.

  Mot järnvägsövergången. I bakgrunden Selins.

   

  Lena och Görans hus bland rimfrostiga björkar

  Lena och Görans hus bland rimfrostiga björkar

   

  Röån uppströms. Bara litet morgondimma kvar.

  Röån uppströms. Bara litet morgondimma kvar.

   

  Göran Hahnes hus mot en nu klarblå himmel

  Göran Hahnes hus mot en nu klarblå himmel

   

  Maria och Anders solbelysta hus

  Maria och Anders solbelysta hus

   

  Bilder från en liten promenad i vår vackra by.

  /Tarabrita

  Passande kvinnosyssla!?!

  torsdag, 16 juni, 2016

  Älgpassets kaffekokerska

  GLAD SOMMAR!

  /Tarabrita