Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Årsmöte Röåns Byalag

onsdag, 4 mars, 2020

Röåns Byalag håller årsmöte söndag 8/3  kl 17.00

Plats: Röåns Föreningshus

Välkomna!

Vindkraft till varje pris?

måndag, 2 mars, 2020

Redan nu, innan Mittvind sänt in sin ansökan till Länsstyrelsen, har S tillkännagivit att de inte kommer att ge sitt bifall till Flakabergsexploateringen. S stöder sitt beslut på gällande översiktsplan, som fullständigt klart utesluter ny storskalig vindkraft.

Västrainitiativet(VI) har kommit till makten just pga vindkraftfrågan. Det är därför troligt att även det partiet är emot Flakabergsindustrin. Tillsammans med S utgör dom alltså nu en majoritet i fullmäktige mot Flakabersindustrin. 

Varför går inte VI, S och V redan nu ut och tillkännager att de står enade emot denna etablering???

Det skulle ju bespara såväl Mittvind som lokalbefolkningen ytterligare prövningar och kval.

Kanske är de inte eniga. Kanske är C och/eller V beredd att ignorera kommunens ÖP och tillåta Mittvinds miljövidriga förstörelse av Flakaberget. Kanske är det även andra krafter…… från kommunens näringslivsenhet och Energidalen AB, som påverkar.

Kan det vara som så att Vs klimatfrälsarevangelium väger tyngre än både demokratiskt fattade beslut och grundläggande vänsterideologiska värderingar? Att understödja profithungriga exploateringsföretags kolonisering av Norrland, att bereda vägen för vindpatronera, att svika svaga grupper som de närboende drabbade…..denna omvända Robin Hoodpolitik…. allt detta är så svårförståeligt för en fd vänstersympatisör. Det känns som att förlora sin barnatro. Men framför allt är det ju så extremt cyniskt.

Och C? Är det den nyliberala, ”företagsvänliga” ideologin, som får C att tveka. Men det borde väl finnas gränser även för den ”fria företagsamheten”. Man borde väl i anständighetens namn efterleva demokratiskt fattade beslut? Eller är det pga av att Maud Olofsson sitter i styrelsen för Arise och att Salsjös/Ranasjös genomförande sägs vara delvis beroende av att Flakaindustrin byggs. Det var Flodin, som sökte och fick tillstånd för Ranasjö/Salsjö och det är även Flodin som ”vabbat” Flakaberget. Bl.a hade han fullmakt från det dåvarande ägarföretaget att ombesörja den symboliska igångsättningen av bygget, ngt. som fordrades för att inte bygglovet skulle ha gått ut i december 2016. Så nog har Flodin insett betydelsen av att Flakaberget exploateras för att ro i hamn Ranasjö/Salsjö. Kanske är det detta som får C att tveka. Maud Olofsson.

Men det verkar finnas ännu en underliggande orsak…rörelse….. och det är bl.a. intresset från Pahlin och Löfgren från projektet ”Vindkraft -generator för hållbar utveckling”. De opererar nu efter flytt från Vindkraftcentrum inom Energidalen AB.

Ihärdiga rykten gör gällande att även personer från kommunens näringslivsenhet är involverade i försöken att hjälpa Mittvind.

På vems/vilkas initiativ ”informerade” Pahlin klockan 8.00- 9.00 i stora A salen före KF-mötet 25/11 om Flakaberget och andra aktuella vindkraftärenden? Varför fanns inte information om detta i kallelsen. Varför fanns inget i protokollet?

Så här framställdes Flakaberget:

-Har beviljats bygglov i två omgångar. Bygglovet är nu på väg att löpa ut. Byggstarten har försenats pga omständigheter vid samverkan med andra projekt i området.

-Eftersom bygglovet är på väg att löpa ut behövs en ny tillståndsprövning för de planerade 7-9 verken.

-Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)

-Inget ytterligare ingrepp behövs för elledning. Flakaberget kan anslutas till den befintliga transformatorn i Betåsen via den redan planerade 130 kW-ledningen i anslutning till projektområdet.

-Är i fas att påbörja allmänna samråd.

Speciellt 3djr punkten är häpnadsväckande:

  • ”Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)”

Detta presenterade alltså Pahlin på overhead drygt 2 år efter att den nu gällande ÖPn 2017 hade antagits och fullt ut ersatt den gamla, FÖP 2008 med tillhörande ”Vägledning”. Ändå drar han fram denna ”ursprunglíga” av ”vägledningen” till oigenkännlighet förvanskade FÖP 2008 och sätter den nu gällande ÖPn inom parentes!!!!!! Men hur tänkte han? Det finns väl gränser! På exakt samma försåtliga vis försöker nu Mittvind att slingra sig undan gällande ÖP. Exakt samma förljugna retorik. Och VEM släppte in Pahlin på KF med sådan uppenbart vinklad information? Och Varför????

Kanske en del av svaret står att finna i artikeln ” Sollefteå och Kramfors inspireras av vindkraft i Skottland”, som i dag lagts ut på kommunens hemsida

För den som är intresserad av vad som pågår finns mer information på  Energidalen AB.

Där kan man läsa om planerna på en ny lokal energiöverenskommelse.

Hur kan vi presumtiva offer runt om i kommunen påverka detta? Det är ju en ren tur att man överhuvudtaget blivit varse planerna på denna nya lokala energiöverenskommelse. Vad är det egentligen? Överenskommelse mellan vilka? Är det en fördjupning av -eller ett tillägg till ÖPn? Hur garanteras det medborgerliga inflytandet och insynen?

Det krävs massor med grundläggande underlag, kompetens och konsekvensanalyser, öppenhet, offentligt deltagande, utställningar m.m. för att ändra en ÖP. Kanske borde man börja i rätt ända.

Och kanske skall även frågan om vad vi skall använda mer vindkraftel till ställas. Och varför den skall produceras här, långt från konsumenterna.

Nu är det av största vikt att alla vi medborgare håller koll på detta annars har vi hux flux en ”energiöverenskommelse” som sanktionerar vindkraft bakom huset.

Tarabrita

 

 

 

 

Årsmöte Byalaget

söndag, 1 mars, 2020

Röåns Byalag håller årsmöte söndag 8/3  kl 17.00

Plats: Röåns Föreningshus

Mittvinds samråd om Flakabergets vindindustri

onsdag, 26 februari, 2020

 

I går höll Mittvind sitt samråd med närmast berörda och allmänheten.

Mer information om mötet finns på FB Offentliga grupper för vindkraftsexploatering i Sollefteå kommun

Varför Vindkraftcentrum skulle få uppta tid, kan man fråga sig. Det var inte för deras propaganda, som folk kom till detta möte. Det var i alla fall fullsatt i lokalen, vilket tyder på ett starkt intresse för denna exploatering och av frågor och känsloyttringar att döma finns inget lokalt stöd för projektet.

/Tarabrita

Sammanslagningen av Röåns FVO och Lasele FVO

onsdag, 26 februari, 2020

Söndag 23/2 beslutades  på ordinarie årsmöten för Röåns FVOF och Lasele FVOF att slå samman de två FVOna till ett FVO. På de två efterföljande extrastämmorna samma dag bekräftades detta. Föreslaget namn på det nya FVOet är  Röån-Lasele FVO. Nu måste först nya stadgar arbetas fram, varefter vi kan sända in en begäran om denna sammanslagning till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen godkänner detta kommer en extrastämma i höst någon gång att behöva sammankallas för en slutlig bekräftelse. Se´n så är det klart.

/Tarabrita

STOPPA FLAKABERGSINDUSTRIN

onsdag, 19 februari, 2020

 

 

Läs mer här!

/tarabrita

Nu MÅSTE kommunen säga ifrån!

torsdag, 13 februari, 2020

Detta har boende inom 2,5 km från den planerade vindindustrin fått i sina brevlådor:

 

Flakaindustri bild 2 Har man någon skam i kroppen när man som ovan skriver:” Inga konkurrerande riksintressen eller oförenligheter med gällande översiktsplan bedöms föreligga”?? Det föreligger en monumental oförenlighet med gällande översiktsplan.

Detta, som Mittvind går ut med,  är skandal!!!!

När skall ni Sollefteå kommunpolitiker öppet deklarera att det är totalt uteslutet att denna industri skall få kommunens bifall (det kommunala vetot). Kan ni inte redan nu ta klar ställning mot detta och därmed skydda den redan hårt ansatta lokalbefolkningen från ytterligare prövningar då bör ni söka annan sysselsättning. Enligt den rådande (åtminstone har inte jag sett att den ersatts med någonting annat) ÖPn från 2017 är det fullständigt uteslutet att detta “projekt” skall kunna få kommunens bifall.

Förutom 1. det generella förbudet mot all ny storskalig vindkraft i kommunen intill en ny energiplan tagits så finns ytterligare bestämmelser mot storskalig vindkraft 2. i zoner längs älvdalarna och 3. i ett område, som är planerad för kommande Riksintresse  Friluftsliv.

En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i samtliga , för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

Det har funnits ett bygglov avseende småskalig -mellanstor vindkraft. Det tillståndet gick ut i december -19.

Det området finner man antagligen om man rotar omkring i det gamla “vägledningsunderlaget” från 2013. Den “vägledningen” skrotades uttryckligen i den nya ÖPn. Den “vägledningen”, frammanövrerad av framför allt Ullstein-Lassen, är själva roten till det onda- roten till den fruktansvärda vindindustrialisering av kommunen, som vi nu ser komma. Den “vägledningen” togs fram för att “runda” den gällande vindbruksplanen, FÖP 2008, som inte tillät vindexploateringar av  dessa “utredningsområden”. Av “Vägledningsmaterialet” framgår alltså  att Flakabergsområdet kunde användas för små-mellanstor vindkraft…….INTE STORSKALIG.

Och det är storskalig vindkraft Mittvind planerar för.

Mittvind har tidigare försökt muta Norrmoflo byalag. Det gick inte bra.(från markäger och Mittvinds perspektiv) Markägare som får vindmonstrena på sitt område tjänar mycket pengar. Det är kanske därför dom exempelvis kan snedtända  med polisanmälning och hot om polisanmälning om ngt. inträffar, som riskerar att omintetgöra deras dröm om en framtida förmögenhet. Vad gör en del människor inte för pengar?????

Man tror inte att detta är sant. Men det är det. Man tycker att dom skulle vilja visa solidaritet och empati. Men det gör dom inte  Man tycker att dom skulle vilja gå ut i sina marker och glädja sig över naturens förunderliga skönhet, fåglarnas sång, tystnaden, den sakrala friden…….Men nej, så är det uppenbarligen inte. Mammon betyder allt.

Politiker: Upp till bevis!!!!! Säg NEJ redan nu!

/Brita Isaksson

Röån

Läs även om Eons planer, som felaktigt utgår ifrån att lagakraftvunnet tillstånd för Flakabergsexploateringen redan finns .

 

Vad påstår Eon?

torsdag, 13 februari, 2020

Har just kollat vad som står om Flakaberget på Eons hemsida. Där står:

“Ranasjöhöjden-Flakaberget”

  “Planerade kraftledningar från Ranasjöhöjden-Flakaberget och Salsjön till Betåsen

Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger mellan Ramsele och Näsåker i Sollefteå kommun. Två större vindkraftsanläggningar vid Ranasjöberget och Salsjön samt en mindre på Flakaberget ska anslutas till elnätet.”

Oj, det visste vi inte. Är det redan bestämt(av vilka?) eller är det bara en “våt” dröm bland kommunens och Eons Vindkraftgenomdrivare? I så fall kanske man borde skriva det! Längre ner i texten står:

“Vindkraftsanläggningarna som ska anslutas har lagakraftvunna tillstånd.”

Oj, det visste vi inte heller. Flakaberbets BYGGLOV(!) löpte ut dec 2019. Bolaget, som har det dåliga omdömet att försöka få våldta Flakaberget, heter Mittvind AB. Bolaget har just kallat till samråd. Det är därmed ganska så långt kvar till ett lagakraftvunnet tillstånd för en storskalig miljöfarlig verksamhet. Går inte Eon med detta händelserna i förväg eller har dom fått (i bästa fall´felaktig ) annan information från någon del av kommunen?´

/Tarabrita´´´ ´

Samrådsmöte Flakaberget

onsdag, 12 februari, 2020

Detta har boende inom 2,5 km från den planerade vindindustrin fått i sina brevlådor:

 

Flakaindustri bild 2 Har man någon skam i kroppen när man som ovan skriver:” Inga konkurrerande riksintressen eller oförenligheter med gällande översiktsplan bedöms föreligga”?? Det föreligger en monumental oförenlighet med gällande översiktsplan.

Detta, som Mittvind går ut med,  är skandal!!!!

När skall ni Sollefteå kommunpolitiker öppet deklarera att det är totalt uteslutet att denna industri skall få kommunens bifall (det kommunala vetot). Kan ni inte redan nu ta klar ställning mot detta och därmed skydda den redan hårt ansatta lokalbefolkningen från ytterligare prövningar då bör ni söka annan sysselsättning. Enligt den rådande (åtminstone har inte jag sett att den ersatts med någonting annat) ÖPn från 2017 är det fullständigt uteslutet att detta “projekt” skall kunna få kommunens bifall.

Förutom 1. det generella förbudet mot all ny storskalig vindkraft i kommunen intill en ny energiplan tagits så finns ytterligare bestämmelser mot storskalig vindkraft 2. i zoner längs älvdalarna och 3. i ett område, som är planerad för kommande Riksintresse  Friluftsliv.

En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i samtliga , för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

Det har funnits ett bygglov avseende småskalig -mellanstor vindkraft. Det tillståndet gick ut i december -19.

Det området finner man antagligen om man rotar omkring i det gamla “vägledningsunderlaget” från 2013. Den “vägledningen” skrotades uttryckligen i den nya ÖPn. Den “vägledningen”, frammanövrerad av framför allt Ullstein-Lassen, är själva roten till det onda- roten till den fruktansvärda vindindustrialisering av kommunen, som vi nu ser komma. Den “vägledningen” togs fram för att “runda” den då gällande vindbruksplanen, FÖP 2008, som inte tillät vindexploateringar av  dessa “utredningsområden”. Av “Vägledningsmaterialet” framgår alltså  att Flakabergsområdet kunde användas för små-mellanstor vindkraft…….INTE STORSKALIG.

Och det är storskalig vindkraft Mittvind planerar för.

Mittvind har tidigare försökt muta Norrmoflo byalag. Det gick inte bra.(från markäger och Mittvinds perspektiv) Markägare som får vindmonstrena på sitt område tjänar mycket pengar. Det är kanske därför dom exempelvis kan snedtända  med polisanmälning och hot om polisanmälning om ngt. inträffar, som riskerar att omintetgöra deras dröm om en framtida förmögenhet. Vad gör en del människor inte för pengar?????

Man tror inte att detta är sant. Men det är det. Man tycker att dom skulle vilja visa solidaritet och empati. Men det gör dom inte  Man tycker att dom skulle vilja gå ut i sina marker och glädja sig över naturens förunderliga skönhet, fåglarnas sång, tystnaden, den sakrala friden…….Men nej, så är det uppenbarligen inte. Mammon betyder allt.

Politiker: Upp till bevis!!!!! Säg NEJ redan nu!

/Brita Isaksson

Röån

Läs även om Eons planer, som felaktigt utgår ifrån att lagakraftvunnet tillstånd för Flakabergsexploateringen redan finns .

 

 

Läs mer här ! 

Och här!

Och här

/Brita

Flakaberget m.fl.

måndag, 10 februari, 2020

Sollefteå kommun antog 28/8 2017 en ny översiktsplan och enligt den skall ingen ny storskalig vindkraft tillåtas i kommunen innan en ny energiplan har antagits. Ev. kan förtätning tillåtas. Förutom denna generella ståndpunkt skall ny storskalig vindkraft definitivt inte tillåtes i zoner längs älvdalarna och ett område, som är planerad för kommande RI Friluftsliv.

En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i dessa, för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

Ändå stövlar Mittvind nu vidare i tillståndsprocessen för en exploatering av Flakaberget. Bolagets mutförsök av Norrmoflo byalag   gick ju inte bra men bolaget har tydligen nu funnit markägare, som är beredda att sälja sig. Att det redan fanns en starkt drivande markägare är känt men tyvärr verkar han nu även ha lyckats ragga ihop några hugade medlöpare. Vad gör man inte för pengar???????

(Skall han polisanmäla mig igen nu?…För detta???)

Flakaberget är det sista av en lång rad av vindexploateringar som på sistone har stuckit upp sitt fula tryne och det känns som om det finns krafter, som styr tågordningen, krafter inom kommunens näringslivsplanering och Energidalen kanske, som drar i trådarna. Hur stämmer alla dessa projekt överens med politiken……. med demokratin???

Men kanske kan Hamre vara värt en mässa?

 

Aktuella projekt, som fordrar kommunens JA (kommunala vetot) är förutom Flakaberget, ändringstillstånd Vaberget, ( wpd Onshore Vaberget AB (wpd) och Eolus Vind AB (Eolus), ändringstillstånd för Knäsjöberget (Kabeko) och ändringstillstånd för Sörlidberget (Kabeko)

Beträffande Ranasjö och Salsjö har Flodin/Arise haft en annan strategi för uppgradering av dessa projekt medelst ”Layoutsamråd”. Om bolaget håller sig inom erhållet tillstånd så kan bolaget få genomföra vissa ändringar. Viktigast verkar det här vara att hålla totalhöjden. Om den inte överskrids så har länsstyrelsen nu beslutat att godkänna Arises ”layout” innebärande att några verk tas bort medan de återstående blir kraftigare (men alltså inte högre). Medelst detta förfarande slipper Flodin/Arise att ansöka om ändringstillstånd och de rundar därmed det kommunala vetot. Av beslutet, som nyligen togs, framgår att de nya verken riskerar att överskrida tillåten skuggtid på ett antal fastigheter, något som skall kompenseras genom skuggbegränsningar på berörda verk. (!)

Dessa ”samråd” hölls mellan länsstyrelse och Arise. Berörda lokalbor var inte inbjudna att deltaga.

Arise med bl.a. Maud Olofsson i styrelsen har ännu ett vindindustriprojekt på gång, Finnåberg. Den industrin fick inte MPDs tillstånd och Arise överklagade därför det beslutet till MMD. Nyligen kom domen och i den återförvisades ärendet till MPD. MMD menade att MPD skulle gå igenom hela MKBn och inte bara de delar, som berörde rennäringen. MPD tyckte i sitt avslag, ngt förenklat, att det räckte med att konstatera att rennäringen( företrädesvis Jijnjevaerie), skulle få problem om Arise byggde Finnåberg. Med detta konstaterat var det onödigt att gå igenom hela MKBn.

MMD, som ansåg att vindkraft och rennäring kunde samexistera tyckte dock att målet skulle prövas i dess helhet vid MPD. Bolagets uppfattning däremot var att domstolen trots det, som första instans, ska pröva tillståndsansökan i dess helhet samt, om tillstånd lämnas, bestämma villkor för verksamheten. Bolaget ville enkelt uttryckt att MMD skulle köra över MPD och bevilja tillstånd. MMD fann vid en sammantagen bedömning av alla de olika intressen som måste övervägas vid en tillståndsansökan, att målet i dess helhet ska prövas av MPD som första instans. Rättssäkerhetsaspekten väger tyngre än intresset att få målet snabbt avgjort. Målet ska därmed med hänsyn till instansordningens princip, återförvisas till MPD för vidare handläggning.

Det var en knepig dom att förstå. Den går att överklaga till MÖD.

Storhöjden 2 är ett annat Kabekoprojekt som fått avslag av MPD, medan Storhöjden 1 fått tillstånd efter överklagan till MÖD.      

 

Vidare i ”pipeline” ligger hela Viking.

”Viking” är namnet på fem vindindustrier, som ligger nära varandra ovanför Lungsjön: Björkvattnet(Flodin), Stobrännkullen(Flodin), Isbillen(Flodin), Hocksjö (Jämtkraft) och Nallkullen(Flodin). Av dessa är Björkvattnet , Storbrännkullen och Isbillen klara medan Hocksjön är överklagad (igångsättningstiden) och Nallkullen inte har begärt tillstånd från MPD än. Kanske vill Flodin att allt är klart innan han sätter igång.

 

Alltid denne Flodin. Sedan hans tid som styrelseordförande i Kabeko 2009 har det bara gått utför. Förutom alla sina projekt i ”Viking” har han Salsjö och Ranasjö på sitt samvete och har hela tiden ”vabbat” Flakaberget pga den exploateringens stora betydelse för genomförandet av Sasjö/Ranasjö.

 

Men nu gäller det alltså först Flakabergets samråd. Alla kan och bör gå på samrådet och har rätt att ställa frågor.

Plats: Marcusgården, Näsåker. Tid:25/2 17.00-20.00

 

/Brita Isaksson