Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Grattis Hocksjöbor!!!!

torsdag, 19 september, 2019

HURRA!!!

Det verkar som att Jämtkraft gällande Hocksjö vindindustri gått på en nit i MMD.

I området ovanför Lungsjön planeras ett stort antal vindkraftverk. Se http://roan.junselebyar.se/?p=2711

Alla dessa planerade vindindustrier går under namnet “Viking” och spindeln i nätet är Flodin….så klart.

Tror att det är beslutet om förlängd igångsättningstid, som överklagats, men ej är helt säker. Att MÖD skall ta upp ett ev. överklagande av MMDs dom är inte givet. Tvärtom brukar det vara väldigt svårt. Så förhoppningsvis är det en dom, som vinner laga kraft och projekt Viking därmed reduceras med åtminstone en industri.

Flodin har ju ännu inte begärt tillstånd för projekt Nallkullen, som också ingår i “Viking”. Samråd har däremot hållits. När ett sådant tillstånd efterfrågas hos MPD måste politikerna i Sollefteå kommun ta ställning till om kommunen skall godkänna den etableringen (det kommunala vetot) Om politikerna väljer att följa Översiktsplanen och sina vallöften kommer inte kommunen att ge tillstånd.

/Tarabrita

 

 

Mygel, mygel, mygel (Flakaberget)

onsdag, 18 september, 2019

 

I dagarna nås vi av uppgifter om att företrädare för MittVind AB och berörda markägare har börjat agera i Flakabergsexploateringen. Om man…. på möte eller via annan kontakt…. kunde förmå markägare ett skriva under arrendekontrakt redan innan ansökningarna om denna storskaliga vindindustri sänds till MPD, så skulle ju kommunpolitikerna kunna bibringas uppfattningen att här är det “klappat och klart”, här är “folket” positivt inställt till förstörelsen.

Och kommunens beslut kommer att begäras av MPD innan tillstånd ges.

Kan man ens utesluta att det faktiskt är från vissa kommunpolitiker, som exploatörerna har fått rådet att i förväg ordna arrendekontrakt med berörda markägare och andra ”belöningar” till berörda för att på det viset….när ansökningarna lämnas in….. kunna påvisa en positiv attityd hos ”folket”?

Jag tror inte att man kan utesluta någonting, när det gäller vindindustrialiseringen. Jag kallar det i klartext för mutor och mygel och kanske finns det ett pris för vilket nästan alla säljer sig. Men det är där som våra folkvalda politiker skall kunna agera efter givna löften och enligt gällande ÖP. De skall, moraliskt och etiskt, välja rätt väg. Det är då som även de miljömedvetna borde agera utifrån miljöns bästa. Vill vi ha stora arealer förstörda markytor, betongklumpar i jorden, förstörda våtmarker och hydrologiska markförhållanden, negativt påverkat djur- och växtliv med förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och sist—-men inte minst— starkt försämrade livsbetingelser för de människor som stannar kvar och försöker härda ut i det nya industrilandskapet?

Denna industri, Flakaberget, är det mest olämpliga, som man kan föreställa sig. Med ”Flakaberget” får Fjällsjöälvens dalgång, som av många instanser bedömts vara direkt olämplig för vindkraftetablering, tre storskaliga, miljöfarliga vindindustrier, på båda sidor om älven dessutom. Det är Ranasjö, Salsjö och Flakaberget.

Om politikerna tillåter Flakaberget, (ja kanske tom sanktionerar det) är vi ute på ett sluttande plan. Då har vallöften brutits och ÖPn satts ur spel och vi kan befara att “proppen dragits ur” med fler vindindustrier att vänta.

/Tarabrita

 

 

10årsgala till minne av Nicke

onsdag, 10 juli, 2019

Änne ett fantastiskt arrangemang under Junsele Återvändarvecka!

Att det har gått 10 år sedan Nicke gick bort känns underligt. Tiden går för fort!

Konstutställning med motiv trån Tara

onsdag, 10 juli, 2019

Under Junsele Återvändarvecka visas en konstutställning, Lilly och Brita, på Forum i Junsele. Den innehåller bl.a. ett antal torrpasteller med motiv från Tara, bl.a. “Valborgskase” (utanför föreningshuset) och “Pärplockning” med “Jarns” i bakgrunden. Lilly har nya akvareller med hennes karaktäristiska känsla för vår ångermanländska natur och allt vad den kan rymma.(som vi endast kan förnimma)

Vernissage: Måndag 15/7    kl. 11.00

Välkomna!

Lilly och Brita

 

Årsmöte Tara-Rö Samfällighetsförening

onsdag, 10 juli, 2019

Vägföreningen har årsmöte 11/7 kl 18.00 på Föreningshuset!

VÄLKOMNA!

INBJUDAN BOULETURNERING

torsdag, 13 juni, 2019

Gulsele Byalag inbjuder till

Bouleturnering Bygdegården i Gulsele 30/6 kl. 12.00.

Varje by kan anmäla hur många 3-mannalag som helst via SMS eller Tel.

070-6672779 eller 073-0814560.

Fint pris till segrande by. Försäljning av korv och fika.

VÄLKOMNA hälsar Gulsele Byalag

Anmälningar för Röåns Byalag kan lämnas till Brita för vidare, samordnad befordran till Gulsele Byalag

Tel 070-3944637 eller 0621-20091

Heja Norge!

onsdag, 22 maj, 2019

Norges Jeger- og Fiskerforbund säger NEJ till ny landbaserad vindkraft.

När tar Svenska jägarförbundet och Sportfifkarna m. fl. liknande organisationer ställning????

NJFF vil ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til…

Publicerat av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Tisdag 21 maj 2019

Länsstyrelsens yttrande till MMD avseende Finnåberg

torsdag, 2 maj, 2019
Arise, som planerar att bygga Finnåberget Vindkraft, fick inte MPDs godkännande av de planerna. Det, för Arise negativa beskedet, har överklagats till MMD och nu har länsstyrelsens yttrande kommit och det är väldigt glädjande läsning. Bl.a. tas stor hänsyn till renarnas undvikelseeffekter av vinfkraftområden. Jijnjevaerie samebys yttrande tillmäts stor betydelse.
Arise (med bl.a. Maud Olofsson i styrelsen) äger nu även Ranasjö och Salsjö (Flodinprojekt). Äger och äger förresten; dessa affärer med optioner och annat förstår i alla fall inte undertecknad mycket av. Och det är förmodligen inte meningen att vanligt folk skall kunna ha någon insyn i dessa vindindustriaffärer.
Underbart i alla fall att det verkar som att större hänsyn nu tas till nu existerande och framtida möjligheter att bedriva rennäring. Detta visade ju även MPDs avslag av Storhöjden 2. Sollefteå kommun däremot har tillstyrkt dessa båda projekt. Men det var på Lassens tid……..

 

Yttrande avseende vindkraftpark Finnåberget, Sollefteå

och Ragunda kommuner, mål M 3132-18

 

Yttrande

Länsstyrelsen Västernorrland anser att överklagandet från Arise Wind HoldCo 10 AB (Bolaget) inte ska bifallas och att miljöprövningsdelegationens beslut ska fastställas.

Länsstyrelsens skäl till yttrandet

Länsstyrelsen har inget att erinra mot påståendet att beteskvaliteten inom projektområdet idag är låg. Däremot menar länsstyrelsen att en bedömning av påverkan på renskötseln måste ta hänsyn till undvikelseeffekter och att osäkerhet kring hur stora ytor som berörs av undvikelseeffekter råder. Inga entydiga forskningsresultat existerar vad gäller på vilket avstånd undvikelseeffekt finns. Renarnas beteende varierar när områden har olika förutsättningar. Vissa rapporter pekar på att undvikelseeffekt förekommer på upp till fem kilometer från vindkraftverk. Jijnjevaerie sameby lyfter i sitt yttrande till miljöprövnignsdelegationen sin erfarenhet av hur undvikelsebeteende helt tydligt existerar hos renarna gentemot vindkraftsanläggningar. Länsstyrelsen anser att kunskaper som byggts upp av renskötare i generationer måste beaktas och tillmätas betydelse, även om de inte publicerats i vetenskapliga sammanhang.

Länsstyrelsen noterar att i den utredning Bolaget i sitt överklagande hänvisar till, har inga renskötare kommit till tals.

Vinterbetesmarker är ofta en begränsande faktor för samebyar. Idag är dess vinterbetesområden fragmenterade, p.g.a. omvärldsfaktorer som vägar, järnväg, vindkraftsparker, täkter och tätorter. Det har minskat möjligheterna till fritt strövande bete för renarna och till flexibilitet i markanvändningen.

Det är inte relevant att, såsom länsstyrelsen uppfattar att Bolaget gör, lägga stor vikt vid projektområdets areal i förhållande till den totala betestrakten. Vikten av en viss yta kan vara mycket större än vad en procentsiffra som mäter areal kan tyda på, särskilt när förlusten betraktas kumulativt med andra förluster.

I bedömningen av kumulativa effekter i fallet Finnåberget, ska inte bara vindkraftparker i drift eller under byggnation beaktas, utan även övriga parker som är tillståndsgivna. Detsamma gäller täkter.

Länsstyrelsen bedömer, mot bakgrund av vad som yttrats av Jijnjevaerie sameby till miljöprövningsdelegationen under prövningen, att Halåns vinterbetesområde är mycket betydande för rennäringen. Även tillgången till reservbeten, när de goda betesmarkerna krymper och det totala beteslandet fragmenteras, är mycket viktig för rennäringen.

P.g.a. undvikelseeffekter menar länsstyrlesen att en inte obetydlig del av Halåns betestrakt riskerar att påverkas negativt. Beaktat kumulativ påverkan, av tillståndsgivna vindkraftparker och övriga verksamheter kring Halåns betestrakt, menar länsstyrelsen att påverkan riskerar att bli betydande.

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Det framgår av 3 kap. 5 miljöbalken. Av förarbetena framgår att bestämmelsen inte tar sikte på själva näringen utan på rennäringens behov av tillgång till markområden, se prop. 1997/98:45 del 1 s. 243.

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Mark och vattenområden som är av riksintresse för bl.a. vindkraft ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten av sådana anläggningar. Det framgår av 3 kap. 8 miljöbalken. Bestämmelsen ger dock inte någon grund för ingripande mot den markanvändning som redan pågår inom berörda områden, se prop. 1985/86:3 s. 168. Att ett område har utpekats som riksintresse för vindbruk innebär inte något avgörande skäl för att tillåta en etablering. Det bör dock utgöra underlag vid bedömningen av vilket eller vilka markanvändningar som ur allmän synpunkt är långsiktigt mest lämpliga.

Länsstyrelsen betonar att det i prövningen inte är fråga om att väga intressena vindbruk och rennäring för att se vilken av dem som har rätten att använda det aktuella området, eftersom betesrätten är given. Prövningen i ärendet utgör istället fråga om vindkraft och rennäring kan samexistera i området eller om vindbruket inte ska tillåtas.

Rennäringen omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (MÖD M 824-11), däribland försiktighetsprincipen och verksamhetsutövarens bevisbörda.

Länsstyrelsen bedömer att det inte visats i målet att vindkraftparken kan etableras utan att påtagligt påverka markområden som har betydelse för rennäringen och därmed påtagligt försvåra för rennäringen. Risken kan inte bortses från. Lokaliseringen ska därför inte anses lämplig med hänsyn till sitt läge och beskaffenhet.

Sören Thor                                        Anna Bäckman

Enhetschef                                              Miljöhandläggare

 

/Tarabrita

Miljöprövningsdelegationen avslog Storhöjden 2

torsdag, 2 maj, 2019

Det blev avslag på Kabekos planerade Storhöjden 2. Rennäringen visades stor berättigad hänsyn.

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland avslår ansökan från Kabeko etapp 2 AB (nedan kallat Bolaget) om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft för projekt Storhöjden etapp 2 i Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen godkänner den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen för den prövning som sker i ärendet.

SAMMANFATTNING

Miljöprövningsdelegationen finner sammanfattningsvis att planerad ytterligare etablering av vindkraftverksamhet i området riskerar att påtagligt försvåra rennäringens bedrivande inom vinterbetesområden samt bryta funktionella samband mellan betesområden som har betydelse för rennäringen. Det finns enligt miljöprövningsdelegationens bedömning inte några möjliga rimliga skydds- eller fÖrsiktighetsåtgärder som är tillräckliga för att motverka eller förebygga de problem som uppkommer för rennäringen. Den sökta verksamheten bedöms därför inte kunna samexistera med rennäringen. En vindkraftsetablering skulle sannolikt medföra att det inte längre är möjligt att bedriva traditionell renskötsel inom vinterbetesområdet och vid en intresseavvägning bedöms intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväga intresset av vindkraft. En vindkraftsetablering vid projekt Storhöjden etapp 2 bedöms inte utgöra en användning av mark- och vattenområdet som innebär en från allmän synpunkt god hushållning, vilket innebär att platsen inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 miljöbalken. Därmed saknas förutsättningar för att lämna tillstånd till den planerade verksamheten och ansökan ska avslås, Eftersom verksamheten inte kan tillåtas av detta skäl finns ingen anledning att bedöma verksamhetens tillåtlighet i övriga delar.

Detta var ett välkommet och utmärkt beslut. Kanske närmar sig nu den tidpunkt då svenska samer slipper känna  sig tvungna att resa utomlands för att få gehör för sin pressade situation med alltmer vindkraft och gruvbrytning, som hotar att omöjliggöra fortsatt rennäring.

I slutet av april pågick FN:s forum för ursprungsbefolkningar världen över. Dessa två samer från Karesuando reste till FN i NY för att representera Civil Rights Defenders. 

/Tarabrita

 

Team Röån vann Byalagsforums bowling

fredag, 26 april, 2019

GRATTIS!

På Byalagsforums fest med god mat för Junsele alla byalag 6/4 på Junsele Bowling deltog även medlemmar från Röåns byalag.

Team Röån, bestående av Kerstin, Greta, Lars-Göran och Tore, vann ett fint pris till Röåns Byalag.

Priset på 350 kr skänktes av ICA Junsele och tillfaller Röåns Byalag.

Bra kämpat!!!!!

/Tarabrita