Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Tankar för dagen

fredag, 26 oktober, 2018

Vårt bidrag till att göra världen hållbar!

”Arise kärnverksamhet består i att skapa förnybar energi genom en ständig utveckling av den rena och effektiva vindkraften. Detta är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna och att göra världen hållbar.”

Så skriver Arise AB på sin hemsida http://www.arise.se/sv/vart-bidrag-till-att-gora-varlden-hallbar

Med dessa och liknande floskler kan natur/miljöförstörelse och mänskligt lidande ursäktas. Och inte bara av Arise, tyvärr!

Storskalig vindkraft klassas de facto om miljöfarlig verksamhet. Det är alltså medelst miljöfarlig verksamhet som världsmiljön enligt Arise skall räddas.

 

På företagets hemsida läser vi vidare under

Parker under utveckling: http://www.arise.se/sv/vindkraftutveckling-0

 

Finnåberget – Ragunda och Sollefteå kommuner

Beräknat antal turbiner: 20-25

Status i projektet: Under prövning hos Länsstyrelsen.

 

Ranasjöhöjden & Salsjöhöjden – Sollefteå kommun

Beräknat antal turbiner: 40 resp. 25

Status i projektet: Lagakraftvunnet tillstånd, arbete med linjekoncession pågår för projektets genomförande.

 

I Sollefteå kommun avser Arise AB enligt ovan att exploatera Finnåberg, Salsjö och Ranasjö.

Arise AB är ett börsnoterat företag. Du och jag kan investera i detta företag….köpa aktier.  Vad innebär det att företaget är börsnoterat? Vad får företaget att gå bra och därmed öka vinsten för aktieägarna? Ja, det viktigaste måste ju vara att generera energi även om företaget även köper och säljer vindföretag och utvecklar en del. Men till syvende och sist så kan man inte göra bra affärer om inte själva basen, energigenereringen fungerar. Och för att det skall ske krävs vind. Ju mer det blåser (inom vissa gränser) och ju längre perioder av god vind dess mer energi.

Men vi vet också att de ljud, som alstras av verken, påverkar många närboende människor väldigt negativt. Man riskerar  sömnproblem och andra följdsymptom. Hälsan drabbas. Detta vet givetvis även alla exploatörer men de väljer att ignorera problemet. Och det är ju illa nog. Men att en aktieägare…Du eller jag eller någon annan…. skall tjäna pengar på andra människors försämrade livssituation och ohälsa och att vi dessutom tjänar mer om det blåser mer och ljudsituationen för de drabbade därmed förvärras det tycker jag är problematiskt ….för att inte säga direkt oetiskt.

Vindkraftbolag anses av någon outgrundlig anledning tillhöra de etiska företagen. De skall ju enligt egen utsago ”rädda världen”. Samtidigt säger ju det sunda förnuftet att de är alldeles oerhört oetiska när det kommer till negativ påverkan på närboende människor och f.ö. hela den aktuella drabbade miljön. Och mer oetiskt blir det ju mer det blåser och ju mer aktieägarna därmed tjänar. Aktieägarna spekulerar helt enkelt i människors försämrade hälsa och livsbetingelser.

Är inte detta ett etiskt dilemma?

/Tarabrita

 

Kabekos dubbla roll

tisdag, 22 maj, 2018

 

Sollefteå kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 ge Kabeko tillstånd att uppföra de 12 st vindkraftverk, som utgör Sollefteådelen av vindindustrin Storhöjden 2.( Återstående verk ligger i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner). Det finns omständigheter i detta ärende, som i vart fall bekymrar undertecknad.

”Kommunens eget beslutsunderlag” har, förutom kommunens ”multikarta” (en sammanställning av aktuellt vindkraftläge), varit två konsultrapporter: Utvärdering av vindpotential 2011 och Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 §95, där det beslutades hur Storhöjden 2 skulle behandlas och att Storhöjden 2 enligt samma § skulle tillstyrkas med ”Vägledningen” (ett Kf.-beslut, som i strid med gällande vindplan, FÖP 2008, möjliggjorde storskalig vindindustri i för detta ändamål direkt olämpliga områden.)

Dessa två konsultrapporter är båda utförda av Kabeko. Alltså: kommunens eget beslutsunderlag, då Kabekos projekt skulle avgöras, utgjordes i stort sett uteslutande av två Kabekoprodukter. Är detta rimligt eller är det kanske ngn. sorts jäv? Varför redovisades inte detta med Kabekos dubbla roll? Kabekos konsultroll har helt utelämnats. Det står ingenstans vem som utfört dessa konsultuppdrag. Varför???? Skulle det väcka berättigade frågor??????

 

I Kabekos uppdragsavtal gällande Utvärdering av vindpotential 2011 står dessutom:

Sollefteå kommun, nedan kallad beställaren, önskar att identifiera lämpliga områden för etablering av små till medelstora vindkraftsanläggningar inom kommunen. Identifieringen skall ligga till grund för framtagandet av en revidering av den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och fokusera på de sk utredningsområdena i planen.

Det var alltså inte storskalig vindindustri, som skulle utredas utan små till medelstora vindanläggningar, som ju tilläts i den gällande vindöversiktsplanen FÖP 2008. Hur det blev med den saken vet vi; en hastigt påkommen och genomdriven ”Vägledning” och Sim Salabim plötsligt kunde kommunen sanktionera storskalig vindindustri i strid med den legala vindplanen och dessutom i denna vantolkning använda sig av en Kabekorapport, som skulle behandla småskalig -mellanstor vindkraft.

Detta förefaller mycket märkligt, särskilt beaktandes att de som främst dragit nytta av denna och den andra Kabekorapporten, är …just det…Kabeko samt Flodin, som varit styrelseordförande i Kabeko. Dessa två exploatörer har sedermera delat upp kommunens ”bästa” vindlägen mellan sig.

Den andra Kabekorapporten, Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet, innehåller även den en intressant upplysning;

”KOSTNAD

Arbete av ovan karaktär är associerat med en stor del manuellt arbete för framställning av kartunderlag och isolering av områden med höjd över 350 meter över havet. KABEKO KRAFT har uppskattat att arbetet kommer att ta omkring 16 timmar för att ta fram eftersökt svar. KABEKO KRAFT fakturerar normalt 1000 SEK/timme för arbete av ovanstående karaktär men för aktuellt uppdrag ges ett rabatterat pris om totalt 10 000 SEK ex. moms.” (OFFERT HÖJDANALYS AV SOLLEFTEÅ KOMUN)

VARFÖR denna rabatt??????10 000 kr istf 16 000 kr. Det är inga stora pengar men ändå!!!!

Hela denna ”hantering” har medfört ödesdigra konsekvenser för drabbade kommunmedborgare, som efter att i årtal ha kämpat för sin egen livssituation och allas vår gemensamma miljö, nu inväntar den slutgiltiga förödelsen.

(I ovanstående text har använts Kabeko för alla Kabekos verksamheter och Flodin för Hans Erik Flodin, exploatör med ex. Kärmsjö, Salsjö och Ranasjö i sin domän. Kabeko härjar österut medan Flodin lade beslag på västra delen).

 

/Tarabrita

Vilket Glädjebesked!

torsdag, 26 april, 2018
Mångmiljonsatsning på vindkraft i Näsåker stoppas - Mark-och miljööverdomstolen säger nej(TÅ)

 Vindkraftföretaget Forsca AB (Fred Olsen Renewable och SCA) började redan 2011 planera för att bygga två nya jättelika vindkraftparker i områdena kring Fängsjön och Storsjöhöjden i närheten av Näsåker. Sedan dess har kampen mot denna miljöfarliga industri förts av Anita Berglund och några till och två samebyar.

Sollefteå kommun tillstyrkte så klart denna industri liksom MPD i Västernorrland och MMD, som gjorde några förändringar. Antalet vindkraftverk  reducerades under processen men fortfarande kvarstod hotet om 98 stycket. MMDs dom överklagades av bland andra FORSCA till MÖD.

Så kom då i dag underrättelsen om domen, som sätter P för denna meningslösa förstörelseiver. Själva domen är litet lustig;  det känns som om MÖD har retat upp sig på FORSCAs krav, kritik och argumentation. MÖD sågar helt FORSCAs planer enligt Box-modellen( flexibel placering). Det är så klart omöjligt  att avgöra påverkan när man inte vet var kraftverken skall stå. Dessutom  gillade inte MÖD att så mycket skulle lämnas över till  tillsynsmyndigheten. En rejäl “sågning” av FORSCA helt enkelt.

Socialdemokraten John Åbergs kommentar i samma tidningsartikel är både pinsam och patetisk. Inte nog med att sossarna 2013 faktiskt givit tillstånd till dessa vindkraftindustrier. Nu tyckte han att domen var helt korrekt eftersom kommunen antagit en ny vindkraftrestriktiv översiktsplan och enligt denna nya plan så var MÖDs beslut riktigt. Så vad säger han då om att MÖD inte tog upp Ranasjö? Den domen kom också efter att den nya ÖPn tagits. Och hur kunde han vara med och godkänna Storhöjdens vindindustri så sent som i måndags? Vingelpelle, skulle man kunna avfärda honom med om det inte gällde beslut med så allvarligt konsekvenser för många människor och miljön.

Så vad säger då SCA? Ja, dom är besvikna och menar att spelreglerna har ändrats. Dom har inte bestämt än om projektet skall läggas ner för gott eller om det skall startas upp igen som ett nytt projekt. Detta senare skulle ju kunna bli väldigt intressant för hur skall kommunens vindmaffian då agera. Dom kan väl inte tillstyrka ett nytt  vindprojekt  nu när den nya “restriktiva” ÖPn finns— den, som Åberg hänvisade till. Men å andra sidan skulle det inte förvåna undertecknad om så ändå skedde. När det gäller vindkraft kan vi inte gå säkra i denna kommun. Vill man tillstyrka vindprojekt i strid med ngn. restriktiv plan kan man alltid enligt gammal beprövad metod anta en “vägledning”.

GRATTIS, GRATTIS, GRATTIS och TUSEN TACK till er som kämpat. Jag hoppas att alla de som inte deltagit i kampen förstår vilket storverk ni utfört för alla oss som bor här i det vackra Ådalen.

/Tarabrita

 

Möte om RÖÅFORSARNAS NATURRESERVAT

onsdag, 28 februari, 2018

 

 

 

Röåforsarnas Naturreservat

/Tarabrita

 

Årsmöte för Röåns och Laseles FVOF

tisdag, 27 februari, 2018

Kallelse till årsmöte 2018 för Röåns och Lasele FVOF

/Tarabrita

Möte om Röåforsarna Naturresevat

onsdag, 21 februari, 2018

Röåforsarnas Naturreservat

Torsdag 8. mars kommer Oskar Norrgrann från länsstyrelsen och informerar oss om hur planerna på Röåforsarnas Naturreservat  framskrider. Mötet äger rum kl. 18.00 i Röåns Föreningshus.

Det var 23/9 2013 som fiskerikonsulent David Jonsson  från länsstyrelsens Fiskeenhet först var här och informerade oss om Länsstyrelsens tankar om Röån. Han redovisade då ett förslag på biotopåterställning med efterföljande utläggning av lekgrus. Detta skulle på sikt förbättra förutsättningarna för öring att reproduceras och utvecklas. Bygdemedel på 250 000 hade sökts av Röåns FVOF och det beviljades..

David aktualiserade även tanken på att göra nedre delarna av ån till ett Naturreservat, vilket vi förstås var väldigt glada över. Det blev nu Oskar Norrgran på Länsstyrelsens enhet för skyddad natur, som handhar detta.

Varför det är så fantastiskt med detta naturreservat kan Du läsa här.

Det kan vara roligt att titta tillbaka på den kamp vi förde för att rädda Röån från utbyggnad och därmed även Betarsjön. På denna sida anar man litet av våra ansträngningar.

/Tarabrita

Kampen går vidare

måndag, 12 februari, 2018

 

Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven har i dag, genom ordföranden Christer Lidén Forsnäs, tagit strid mot Miljööverdomstolens (MÖDs) oskick att avkunna dom utan motivering. Detta oskick har uppstått genom ”praxis” och sparar tid i MÖD. Samtidigt lämnar denna praxis de överklagande i stor frustration. Varför MÖD ej beaktat alla nya omständigheter och fakta, som åberopats i deras begäran om prövningstillstånd får de inte veta. Avslaget lämnades utan motivering. I Sverige!!! Till detta kommer även att Högsta Domstol(HD) ej tar upp överklaganden just i miljöärenden. Av detta följer att ett ärende, som av MÖD får en icke motiverad”dödsstöt” egentligen inte kan överklagas till HD, ens som ett prejudikatsärende.

MEN……

Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven tyckte att detta var helt absurt. Bor vi i en rättsstat? Skall vi avfärdas utan ett ords motivering?

I dag har Christer, trots att det förmodligen är helt verkningslöst just som ett överklagande, ändå sänt in ett formellt överklagande till HD. Han har även sänt ut ett pressmeddelande till ett antal redaktioner. KANSKE kan detta väcka en opinion mot MÖDs oskick med de omotiverade domarna och det faktum att just miljömål inte tas upp i HD.

Nedan återges pressmeddelandet och överklagandet:

Omotiverade domar undergräver förtroendet för rättsväsendet.

Vi sänder i dag in en överklagan till Högsta Domstolen (se bifogat), väl medvetna om att vår sak egentligen inte kan komma i fråga, eftersom det rör ett miljöärende. Det vi ändå anser är av synnerlig vikt för Högsta Domstolen att pröva som ett prejudikatsfall är Mark- och Miljööverdomstolens (MÖDs) rätt att döma utan att motivera sin dom. Denna rätt, som har uppstått genom ”praxis” urholkar folks förtroende för domstolsväsendet.

 

Sollefteå kommun har mest vindkraft av alla Sveriges kommuner. Tillstånd har givits av kommunen i strid med den egna legala vindplanen. Dessa tillstånd har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD), som helt ignorerade våra framställanden och med subjektiva värderingar bl.a. om vad de närboende ”måste tåla i samband med en vindkraftsetablering” avslog överklagandena.

Förtvivlade människor har därefter i dom- utan motiveringar – nekats prövningsrätt till Mark- och Miljööverdomstolen(MÖD). Att MÖD kan avkunna domar utan motiveringar förklaras med ”praxis” och att denna ”praxis” sparar tid. Unikt för miljöärenden är dessutom att dessa domar ej kan överklagas till Högsta Domstolen. De överklagandes argument och fakta som åberopades i överklagandet till MÖD, kunde därmed avfärdas utan ett enda ord till förklaring.

I Fjällsjöälvens unika Ådalsdalslandskap ser man idag inte Sverige som en rättsstat. Vi avser med detta överklagande till Högsta Domstolen väcka frågan om det är värdigt en rättsstat att avfärda ett överklagande till MÖD utan ett enda ords motivering och att därmed förringa och i praktiken idiotförklara oss ca 40st klagande i Ranasjöprojektet och alla andra i samma situation. Det är ett växande antal drabbade och därmed ett växande missnöje i Sverige, där vindindustrin, som av vissa påstås kunna lösa Europas koldioxidproblem, kommer att uppföras.

Det omotiverade avslaget på vår begäran om prövningstillstånd till MÖD blev finalen på en 6 år lång kamp mot Ranasjö vindindustri. I vår närhet har nu givits tillstånd att uppföra tre vindindustrier tillsammans 71 verk. Rättvisa har förvägrats oss. Vi sänder in detta överklagande i förhoppning om -och ett krav på- att praxis ändras på så vis att alla domar skall motiveras och att även miljömål skall kunna tas upp av Högsta Domstolen. Någonting annat är ovärdigt en rättsstat.

Christer Lidén

Ordförande i Föreningen ”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven”

 

Högsta Domstolen

Box 2066

103 12 Stockholm

Refererande till Aktbilaga 59

Mål nr M8532-17 i

SVEA HOVRÄTT

Mark och Miljödomstolen

 

 

Enligt Svea Hovrätt har vi fått avslag och har ej rätt att överklaga detta mål gällande prövningstillstånd.

Med stöd av Rättegångsbalken kap. 54 §9, §10, §11 överklagar vi härmed detta avslag.

Vi anser att i en rättsstat skall inte ett överklagande kunna avfärdas/avslås i en dom utan motiveringar och rättssäkert angivna domskäl med vägledande uppgifter från lagstiftningen.

Just detta har skett i detta mål.

Vi kräver, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och av respekt för de inblandade/drabbade, att domar skall motiveras. Detta för att Sverige skall kunna betecknas som en rättsstat.

Vi hänvisar också till Internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och Århuskonventionens – rätt till information från myndigheter, rätten till rättslig prövning.

 

I HÖGSTA DOMSTOLENs allmänna information om överklagande och prövningstillstånd står det;

Skäl för prövningstillstånd….

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

 

Vi åberopar ovanstående och överklagar utifrån rättssäkerhetsskäl, domen i  MÅL nr M8532-17 i Svea Hovrätt.

Med anledning av målets/ärendets många olika beskaffenheter samt för att få en rättslig vägledning i domslut, kräver vi även att målet omprövas beträffande rätten till prövningstillstånd och att frågan om den omotiverade domen utreds och besvaras och av rättssäkerhetsskäl fullföljs enligt lagstiftningen i RB kap 17, § 7, § 12.

 

Forsnäs 2018-02-12

 

Christer Lidén

 

Bra att ni kämpar Christer! Lycka till!

/Tarabrita

 

Sveket i Ranasjö

fredag, 9 februari, 2018

Tidningen Ångermanland har i dag publicerat nedanstående insändare från Per Fahlén

Sveket i Ranasjö

En artikel i TÅ (2018-01-19) berättar att de boende i Ranasjö har nekats prövningstillstånd beträffande den planerade vindindustrin. Över hela kommunen upprepas samma sak; i stället för att hantera sakfrågorna lägger myndigheterna fokus på att konstruera skäl för förvägra medborgarna deras lagliga rätt att få sin sak prövad. Sollefteå kommun har ett särskilt ansvar. Kommunen har sagt ja till de flesta förslag till vindindustrier trots stor kritik från berörda medborgare och utan några faktaunderlag.

I en intervju med EFN menar Åsa Sjödén (ÅS), kommunstyrelsens ordförande, att en viktig del i varför så många vindkraftsexploatörer kommit till Sollefteå är att kommunen tidigt hade en översiktsplan för vindbruk (2008). Men i den planen är Ranasjö utpekat som direkt olämpligt för vindkraft; citat: ”Landskapsbilden längs Fjällsjöälven tillåter inte större vindkraftetableringar på grund av sin småskalighet och komplexa natur. Många boende finns längs älven som också är av stort intresse för friluftsliv.”

Det mesta av vindindustrierna i Sollefteå kommun har fått tillstånd i strid med den gällande planen från 2008 och på Vaberget beviljades t.ex. tillstånd utan att det ens fanns en färdig ansökan (inte heller Vaberget bedömdes lämpligt för storskalig vindkraft i 2008 års plan). Eftersom kommunen saknar kompetens görs ingen egen bedömning av ansökningarna (både Länsstyrelsen och revisionsfirman P & W påpekar kommunens brist på kompetens). I besluten kopieras bara exploatörernas skrivningar. Sollefteå kommun har burit sig skamligt åt; okunnigt och hänsynslöst mot ortsbefolkningen.

ÅS hoppas mycket på en ny serverhall i Långsele. Men vill man ha den typen av industri bör man undvika att kraftigt höja elkostnaderna och sänka nätkvalitén genom en enorm vindkraftsutbyggnad. Den satsning på ”fördyrbar” el från sol och vind, som Sverige bedriver, har medfört att våra elkostnader gått från att vara bland de lägsta i världen till att nu snabbt närma sig de högsta i Europa. Sedan flera år måste vi subventionera den elintensiva industrin. Ska kommuninnevånarna subventionera den tänkta serverhallen?

ÅS hoppas också på att få ett bidrag på några miljoner från staten för att man ställt upp med att ödelägga naturen i kommunen med vindindustrier. Men bara den höjning av nätavgiften som gjordes i somras p.g.a. påbörjad anslutning av vindkraft kostar kommunmedborgarna mycket mer. Och den höjningen är bara början. De eventuella bidrag kommunen kan få bör gå till att kompensera dem som får sin livsmiljö fördärvad och kanske måste flytta eller blir tvingade att upplåta sin mark för all ny elöverföring (i stort sett helt utan ersättning!).  

Per Fahlén

”Härefter rätten och packen I eder!”

fredag, 26 januari, 2018

Artikel ur Nordsverige

Mark- och Miljööverdomstolen ( MÖD) är den instans, som genom att inte meddela prövningstillstånd i Ranasjömålet, slutligen satte stopp för de drabbades förhoppningar. MÖD gick på Mark- och Miljödomstolens (MMDs) linje och godkände därmed den typ av motiveringar med vilka MMD tillät Ranasjö vindindustri.  Nedan återges några sådana ”motiveringar”.

Ur Mark-och Miljödostolens (MMD) dom: (om landskapet)

– Även om omgivningarna på platsen i älvdalen är vackra så uppvisar landskapet inte sådana särskilda särdrag att det ur ett allmänintresse finns anledning att inte medge tillstånd till verksamheten.

-Domstolen gör bedömningen att även om påverkan på utsikten får anses påtaglig överstiger den inte vad en närboende måste tåla i samband med en vindkraftetablering.

-Sammantaget bedömer därför mark- och miljödomstolen, i likhet med MPD att området inte har den karaktär att allmänintresset av att bevara dess landskap överväger det allmänna intresset av att producera miljövänlig energi.

Och vem har bestämt det???? Var stå det preciserat vad de närboende ”måste tåla?

Detta är MMDs subjektiva tyckande. På sådana godtyckliga grunder kan ett unikt Ådalslandskap bedömas och avfärdas. Det finns inga objektiva gränsvärden, inga regler, inga kriterier …bara att detta måste en närboende tåla i samband med en vindkraftsetablering.

”Härefter rätten och packen I eder!

Varför????????

Ja, den gällande vindplanen, FÖP 2008, kan ju MMD inte åberopa som argument, för enligt den skall inte denna industri få tillstånd. I stället gör MMD egna subjektiva bedömningar.

”Härefter rätten och packen I eder!”, avslutade Karl IX sina brev till sina fogdar. Sammaledes gäller nu hela vägen från regeringen via länsstyrelser och rättsväsendet till de drabbade. Och- inte att förglömma- i högsta grad inom Sollefteå kommun.

Samma typ av ”argumentation” karaktäriserar samtliga delområden i denna dom från MMD, som nu MÖD ställt sig bakom.

MÖD, som inte meddelade prövningstillstånd, behöver inte motivera sitt beslut. Men genom att inte meddela detta prövningstillstånd så har MÖD de facto ställt sig bakom MMDs nonsensmotiveringar, som  i praktiken inskränker sig till ställningstagandet att samtliga Flodins uppgifter stämmer och räcker för att godkänna industriprojektet och att alla de drabbades argument och fakta däremot kan förkastas.

/Tarabrita

 

 

 

Kommunerna vill ha kvar vindkraftsvetot

fredag, 26 januari, 2018

“Intresseorganisationen Svensk Vindenergis sammanställning av de inkomna remissvaren är grovt felaktig – svenska kommuner vill ha kvar vindkraftsvetot. Vi har gjort en korrekt sammanställning av svaren, och nu väntar vi på propositionen.”

I en artikel i tidningen Dagens samhälle granskas Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergis “tolkning” av remissvaren angående kommunernas vetorätt mot vindkraft .

“Regeringen har lagt ut frågan på remiss. Svensk Vindenergi har på eget initiativ snabbt gått genom remissvaren. Organisationen skriver i sitt pressmeddelande den 12 december att man har  ”funnit att två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till att vetot upphävs enligt myndigheternas förslag.” Resultatet ligger på deras hemsida under rubriken  “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“

Svensk Vindenergis slutsats är ett skolexempel på “Hur man ljuger med statistik”

Läs hela artikeln här.

/Tarabrita