Arkiv för kategori ‘Allmänt’

Samrådsmöte Flakaberget

onsdag, 12 februari, 2020

Detta har boende inom 2,5 km från den planerade vindindustrin fått i sina brevlådor:

 

Flakaindustri bild 2 Har man någon skam i kroppen när man som ovan skriver:” Inga konkurrerande riksintressen eller oförenligheter med gällande översiktsplan bedöms föreligga”?? Det föreligger en monumental oförenlighet med gällande översiktsplan.

Detta, som Mittvind går ut med,  är skandal!!!!

När skall ni Sollefteå kommunpolitiker öppet deklarera att det är totalt uteslutet att denna industri skall få kommunens bifall (det kommunala vetot). Kan ni inte redan nu ta klar ställning mot detta och därmed skydda den redan hårt ansatta lokalbefolkningen från ytterligare prövningar då bör ni söka annan sysselsättning. Enligt den rådande (åtminstone har inte jag sett att den ersatts med någonting annat) ÖPn från 2017 är det fullständigt uteslutet att detta “projekt” skall kunna få kommunens bifall.

Förutom 1. det generella förbudet mot all ny storskalig vindkraft i kommunen intill en ny energiplan tagits så finns ytterligare bestämmelser mot storskalig vindkraft 2. i zoner längs älvdalarna och 3. i ett område, som är planerad för kommande Riksintresse  Friluftsliv.

En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i samtliga , för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

Det har funnits ett bygglov avseende småskalig -mellanstor vindkraft. Det tillståndet gick ut i december -19.

Det området finner man antagligen om man rotar omkring i det gamla “vägledningsunderlaget” från 2013. Den “vägledningen” skrotades uttryckligen i den nya ÖPn. Den “vägledningen”, frammanövrerad av framför allt Ullstein-Lassen, är själva roten till det onda- roten till den fruktansvärda vindindustrialisering av kommunen, som vi nu ser komma. Den “vägledningen” togs fram för att “runda” den då gällande vindbruksplanen, FÖP 2008, som inte tillät vindexploateringar av  dessa “utredningsområden”. Av “Vägledningsmaterialet” framgår alltså  att Flakabergsområdet kunde användas för små-mellanstor vindkraft…….INTE STORSKALIG.

Och det är storskalig vindkraft Mittvind planerar för.

Mittvind har tidigare försökt muta Norrmoflo byalag. Det gick inte bra.(från markäger och Mittvinds perspektiv) Markägare som får vindmonstrena på sitt område tjänar mycket pengar. Det är kanske därför dom exempelvis kan snedtända  med polisanmälning och hot om polisanmälning om ngt. inträffar, som riskerar att omintetgöra deras dröm om en framtida förmögenhet. Vad gör en del människor inte för pengar?????

Man tror inte att detta är sant. Men det är det. Man tycker att dom skulle vilja visa solidaritet och empati. Men det gör dom inte  Man tycker att dom skulle vilja gå ut i sina marker och glädja sig över naturens förunderliga skönhet, fåglarnas sång, tystnaden, den sakrala friden…….Men nej, så är det uppenbarligen inte. Mammon betyder allt.

Politiker: Upp till bevis!!!!! Säg NEJ redan nu!

/Brita Isaksson

Röån

Läs även om Eons planer, som felaktigt utgår ifrån att lagakraftvunnet tillstånd för Flakabergsexploateringen redan finns .

 

 

Läs mer här ! 

Och här!

Och här

/Brita

Flakaberget m.fl.

måndag, 10 februari, 2020

Sollefteå kommun antog 28/8 2017 en ny översiktsplan och enligt den skall ingen ny storskalig vindkraft tillåtas i kommunen innan en ny energiplan har antagits. Ev. kan förtätning tillåtas. Förutom denna generella ståndpunkt skall ny storskalig vindkraft definitivt inte tillåtes i zoner längs älvdalarna och ett område, som är planerad för kommande RI Friluftsliv.

En storskalig vindindustrialisering av Flakaberget strider mot allt detta eftersom Flakaberget ligger just i dessa, för denna typ av vindindustri, ”förbjudna” områden.

Ändå stövlar Mittvind nu vidare i tillståndsprocessen för en exploatering av Flakaberget. Bolagets mutförsök av Norrmoflo byalag   gick ju inte bra men bolaget har tydligen nu funnit markägare, som är beredda att sälja sig. Att det redan fanns en starkt drivande markägare är känt men tyvärr verkar han nu även ha lyckats ragga ihop några hugade medlöpare. Vad gör man inte för pengar???????

(Skall han polisanmäla mig igen nu?…För detta???)

Flakaberget är det sista av en lång rad av vindexploateringar som på sistone har stuckit upp sitt fula tryne och det känns som om det finns krafter, som styr tågordningen, krafter inom kommunens näringslivsplanering och Energidalen kanske, som drar i trådarna. Hur stämmer alla dessa projekt överens med politiken……. med demokratin???

Men kanske kan Hamre vara värt en mässa?

 

Aktuella projekt, som fordrar kommunens JA (kommunala vetot) är förutom Flakaberget, ändringstillstånd Vaberget, ( wpd Onshore Vaberget AB (wpd) och Eolus Vind AB (Eolus), ändringstillstånd för Knäsjöberget (Kabeko) och ändringstillstånd för Sörlidberget (Kabeko)

Beträffande Ranasjö och Salsjö har Flodin/Arise haft en annan strategi för uppgradering av dessa projekt medelst ”Layoutsamråd”. Om bolaget håller sig inom erhållet tillstånd så kan bolaget få genomföra vissa ändringar. Viktigast verkar det här vara att hålla totalhöjden. Om den inte överskrids så har länsstyrelsen nu beslutat att godkänna Arises ”layout” innebärande att några verk tas bort medan de återstående blir kraftigare (men alltså inte högre). Medelst detta förfarande slipper Flodin/Arise att ansöka om ändringstillstånd och de rundar därmed det kommunala vetot. Av beslutet, som nyligen togs, framgår att de nya verken riskerar att överskrida tillåten skuggtid på ett antal fastigheter, något som skall kompenseras genom skuggbegränsningar på berörda verk. (!)

Dessa ”samråd” hölls mellan länsstyrelse och Arise. Berörda lokalbor var inte inbjudna att deltaga.

Arise med bl.a. Maud Olofsson i styrelsen har ännu ett vindindustriprojekt på gång, Finnåberg. Den industrin fick inte MPDs tillstånd och Arise överklagade därför det beslutet till MMD. Nyligen kom domen och i den återförvisades ärendet till MPD. MMD menade att MPD skulle gå igenom hela MKBn och inte bara de delar, som berörde rennäringen. MPD tyckte i sitt avslag, ngt förenklat, att det räckte med att konstatera att rennäringen( företrädesvis Jijnjevaerie), skulle få problem om Arise byggde Finnåberg. Med detta konstaterat var det onödigt att gå igenom hela MKBn.

MMD, som ansåg att vindkraft och rennäring kunde samexistera tyckte dock att målet skulle prövas i dess helhet vid MPD. Bolagets uppfattning däremot var att domstolen trots det, som första instans, ska pröva tillståndsansökan i dess helhet samt, om tillstånd lämnas, bestämma villkor för verksamheten. Bolaget ville enkelt uttryckt att MMD skulle köra över MPD och bevilja tillstånd. MMD fann vid en sammantagen bedömning av alla de olika intressen som måste övervägas vid en tillståndsansökan, att målet i dess helhet ska prövas av MPD som första instans. Rättssäkerhetsaspekten väger tyngre än intresset att få målet snabbt avgjort. Målet ska därmed med hänsyn till instansordningens princip, återförvisas till MPD för vidare handläggning.

Det var en knepig dom att förstå. Den går att överklaga till MÖD.

Storhöjden 2 är ett annat Kabekoprojekt som fått avslag av MPD, medan Storhöjden 1 fått tillstånd efter överklagan till MÖD.      

 

Vidare i ”pipeline” ligger hela Viking.

”Viking” är namnet på fem vindindustrier, som ligger nära varandra ovanför Lungsjön: Björkvattnet(Flodin), Stobrännkullen(Flodin), Isbillen(Flodin), Hocksjö (Jämtkraft) och Nallkullen(Flodin). Av dessa är Björkvattnet , Storbrännkullen och Isbillen klara medan Hocksjön är överklagad (igångsättningstiden) och Nallkullen inte har begärt tillstånd från MPD än. Kanske vill Flodin att allt är klart innan han sätter igång.

 

Alltid denne Flodin. Sedan hans tid som styrelseordförande i Kabeko 2009 har det bara gått utför. Förutom alla sina projekt i ”Viking” har han Salsjö och Ranasjö på sitt samvete och har hela tiden ”vabbat” Flakaberget pga den exploateringens stora betydelse för genomförandet av Sasjö/Ranasjö.

 

Men nu gäller det alltså först Flakabergets samråd. Alla kan och bör gå på samrådet och har rätt att ställa frågor.

Plats: Marcusgården, Näsåker. Tid:25/2 17.00-20.00

 

/Brita Isaksson

Sammanslagning av Röåns FVO och Lasele FVO

måndag, 3 februari, 2020

Röåöring                                                                                         Bild: Mia

ORDINARIE ÅRSSTÄMMOR:

Härmed kallar styrelsen för Röåns FVOF till ordinarie årsstämma söndagen den 23/2 kl. 11:30. Stämman kommer att utöver sedvanliga årsmötesfrågor behandla en sammanslagning av Röåns FVO och Lasele FVO. Stämman äger rum i Röåns Föreningshus.

Välkomna!

……………………………………………………………….

Härmed kallar styrelsen för Lasele FVOF till ordinarie årsstämma söndagen den 23/2 kl 13.00 Stämman kommer att utöver sedvanliga årsmötesfrågor behandla en sammanslagning av Röåns FVO och Lasele FVO. Stämman äger rum i Röåns Föreningshus.

Välkomna!

animated fish

…………………………………………………………..

EXTRSTÄMMOR:

Härmed kallar styrelsen för Röåns FVOF till extrastämma söndagen den 23/2 kl. 16.00 för sammanslagning av Röåns FVO och Lasele FVO. Extrastämman äger rum i Röåns Föreningshus.

Välkomna!

……………………………………………………………..

Härmed kallar styrelsen för Lasele FVOF till extrastämma söndagen den 23/2 kl. 17.00 för sammanslagning av Röåns FVO och Lasele FVO. Extrastämman äger rum i Röåns Föreningshus.

Välkomna!

……………………………………………………………

/Tarabrita

 

GOTT NYTT ÅR!!!!!!

onsdag, 1 januari, 2020

 

Ett nytt årtionde har inletts. Vi skriver 2020. Hemsidan tillönskar alla läsare, bybor och alla andra ett riktigt

GOTT NYTT ÅR med denna vackra bild på de pärlemormoln, som i går eftermiddag fångades av Meta.

I bakgrunden kan man med litet god vilja skymta ladugården uppe på Backen.

/Tarabrita

Tores röjning

söndag, 29 december, 2019

GOD FORTSÄTTNING!

På senaste byalagsmötet funderade vi bl.a. om röjningar av och i byn. Om jag inte helt missminner mig så undrade vi när det var, som Tore röjde upp så fint.

Om detta kan man läsa här .

Året var 2010. Kerstin skrev inlägget och Anna-Greta fotograferade.

Och fint blev det!!!

/Brita

 

GOD JUL!

torsdag, 19 december, 2019

God Jul och Gott Nytt År!

med denna vackra bild

Vinter Bild: Meta

/Röåns Byalag

Junsele Julmarknad 2019

fredag, 29 november, 2019

Tomten bor på Flakaberget

lördag, 23 november, 2019

Fullmåne Bild Meta

”FLAKABERGSHISTORIA”

Flakaberget ligger vid Fjällsjöälven ett par mil norr om Näsåker i Sollefteå kommunoch mitt i hjärtat av de tre Ådalarna som präglar Sollefteå kommuns vackra naturlandskap.

För mig och generationen före det och för mina barn och barnbarn har Flakaberget alltid varit platsen där tomten ”bor”.

Under snart en tioårs tid har det nu tyvärr inte varit en plats för ”tomten” utan nu är det en plats där ”vindkraftstrollen” håller på att härja.

Man har nämligen försökt att få bygga en ”vindkraftsindustri” på Flakaberget och ett byggnadslov gavs av Sollefteå kommun som innebär att man där får bygga en småskalig park med 6st 150m höga vindsnurror. Detta trots att närboende och ”tomten” i flera år protesterat i olika myndighetsinstanser.

När den småskaliga VK -parken tilläts var det emot Länsstyrelsens tidigare rekommendationer eftersom de unika älvdalarna skall skyddas.

Ingen bygger 150m höga vindsnurror i dag så projektet togs över av ett nytt bolag Mitt Vind AB som nu söker tillstånd för att få bygga 9-(11)st 200-230m höga snurror på platsen. Till saken hör att det nu blir en storskalig vindpark som måste miljöprövas av länsstyrelsen. Miljöprövning görs endast om Sollefteå kommun säger ja till planerna.

Vilket ställningstagande kommer våra förtroendevalda att göra? Kommer man att följa Översiktsplanen (ÖP) som dels säger att inga nya storskaliga vindparker ska tillåtas och dels klart och tydligt utpekar Fjällsjöälvens dalgång som ett område fredat från vindkraftsetableringar. Eller riskerar vi ännu gång att vindkraftsivrarna trixar sig förbi gällande plan och säger ja. Vi är många som hoppas att förnuftet får råda denna gång och att demokratiskt fattade beslut respekteras.

Mitt Vind tar nu till desperata åtgärder med bland annat ”mutor” för att smörja byborna i den by som markerna tillhör. Kanske också för att kunna visa upp för politiker i kommun och länsstyrelse att byborna är positiva till etableringen.

På något sätt har Mitt Vind ”glömt” att informera befolkningen i de byar som ligger närmast VK parken både efter Fjällsjöälven och Ångermanälven och som kommer att få stora störningar och problem, under och efter byggtiden.

Eftersom det redan finns ett par VK-parker godkända på andra sidan Fjällsjöälven så skulle en byggnation på Flakaberget göra att ett stort antal byar blir helt inringade av vindsnurror.

Kommunen måste säga NEJ.

Vi som bor och verkar i Fjällsjöälvens dalgång och dess närhet behöver ingen ytterligare naturförstörelse och negativ påverkan på vår livskvalitet.

Christer Lidén

Ordförande för föreningen

”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven”

Norrsken. Bild: Meta

/Tarabrita

Byalagsmöte

fredag, 15 november, 2019

Stjärnhimmel över byn, November. Bild Meta

Söndag 17/11 klockan 17.00 håller Byalaget möte i Röåns Föreningshus.

Välkomna!!!

/Byalaget

Vintern är här.

tisdag, 12 november, 2019

Vinter är här.

Nu snöar det i Röån!

Ca 1 dm nysnö bäddar in vår by.

Innan snöfallet hann Meta ta dessa frostiga bilder.

Vår vackra “fria” Röå.

/Tarabrita