• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kommunalrådet om vindkraften: ”Vårt problem är att den inte behövs här”

  Den 26 sept. 2016 beslutade Sollefteå kommunfullmäktige att säga ja till vindkraft på Finnåberget i Helgum. När E. Lassen argumenterade för den exploateringen förvånade hon i alla fall mig med en mängd märkliga uttalanden. Inledningsvis i samband med omställningen till förnyelsebart och vindkraft sade hon ordagrant:

  ” Därför att om vi tittar på den process som behöver göras för att vi skall få en omställning då behövs i stort sett allting. Vårt problem är att den inte behövs här”,

  ”Då behövs i stort sett allting”. Jaha minsann. Och att kommunstrategerna går ”all in” kan man inte misstaga sig på;

  Redan nu är”Sollefteå den” kommun som har flest anläggningar (i Sverige), 99 stycken med en samlad effekt på 287200 kW. 83 av verken togs i drift under 2015. Ockelbo är den näst största vindkraftkommunen och Örnsköldsvik hamnar på tredje” (Ny teknik  2016-08-18)

  Om alla vk-projekt som nu är på gång realiseras kommer Sollefteå kommun ( < än 20.000 inv. ) att ha 25 % av alla vindkraftsetableringar i Sverige.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”……….

  ………Och ändå är kommunplanerarna och deras ”följare” beredda att offra 4 -5000 kommunmedborgare, som bor i de glesbefolkade områdena där vindindustrierna breder ut sig. Där gör det tydligen ingenting att livsbetingelserna för människor och miljön riskeras. Det berör dessutom betydligt fler än dessa 4 -5 000, som E. Lassen nämnde, eftersom även kommunmedborgare, som bor i småbyar drabbas.

  ”Vårt problem är att den inte behövs här”…………..

  ……………Och ändå är hon beredd att offra de ekologiskt betydelsefulla och känsliga höjdområdena. I ett ngt förvirrat försök att demonstrera vilken liten del av kommunen som berörs av vindkraft visade E. Lassen en kartbild med höjdområden över eller lika med 350 meter markerade i rött.  Hon ville på detta vis illustrera hur liten del av Sollefteå kommuns totala yta dessa höjdområden utgjorde, vilket ju iof är riktigt. Men poängen, och den borde hon ha fattat, är ju hur stor del av dessa höjdområden som ockuperas med vindkraft. I mängder av yttranden poängteras hur utomordentligt betydelsefulla dessa höjder är sett i ett ekologiskt perspektiv i synnerhet med tanke på rovfåglar. De kumulativa effekterna av att flertalet av dessa områden bebyggs med vindkraft riskerar i det perspektivet, men även eljest, att få ödesdigra konsekvenser.

  Men det allra märkligaste uttalandet gjordes nog ändå när den gällande vindöversiktsplanen (Fördjupad Översiktsplan Vindbruk 2008) togs upp och E. Lassen då försvarade denna och även menade att den var ju inte precis föråldrad. Hon sade att vår vindbruksplan från tjugohundraåtta, som hon inte tyckte var föråldrad, den är ju liksom framtagen i det här syftet för åtta år sedan.

  Men varför i hela fridens dagar……… sjösatte hon då ”Vägledningen”, vars enda syfte var att ”runda” just FÖP 2008????  Då detta gjordes var den dessutom bara 5 år. Varför ansåg hon sig tvingad att sätta denna, enligt egen utsago icke föråldrade, vindbruksplan ur spel????? Och att med ”Vägledningen” förvandla samma plans tydliga skrivning beträffande vindkraft i ”utredningsområden” till dess diametrala motsats?

  I FÖP 2008 står om vindkraft i de sk “utredningsområdena”:

  Här kan vindkraftetableringar upp till 10 MW eller 7 verk prövas och eventuellt kan behov av detaljplaneläggning finnas.

  Detta var givetvis otillfredsställande för hungriga profitörer och en kommunledning med ambitionen att frälsa hela världen. ”Då behövs i stort sett allting” (Men säkerligen inte Sollefteå stads närområde) Alltså genomdrevs ”Vägledningen” 2013.

  Så hur ser det ut nu i ”utredningsområdena” efter 8 år med FÖP 2008? 

  Jo, kommunen har i ”utredningsområden” givit några  bygglov till småskalig (numera kallad medelstor) vindkraft. Dessa etableringar kan man förvisso ifrågasätta av olika skäl (och det har även skett) men man har i alla fall följt FÖP:

  Kabeko Kraft AB/ OX2 Rödstahöjden  6 st

  Ownpower Projects Flakaberget  6st

  Väktaren Vind AB Nallkullen o Storberget  6 st

  Dvs 18 st (med reservation för att jag kan ha missat ngt.)

   

  Kommunen har samtidigt i ”utredningsområden” med hjälp av ”vägledningen” tillstyrkt 103 verk i kategorin storskalig vindkraft

  Krange Vind AB Ranasjön  40 st

  Krange Vind AB Salsjön  25 st

  Eolus/WPD Scandinavia Vaberget  22 st

  Kabeko Kraft AB Knäsjöberget 26 st

  Summa 103 st(med reservation för att jag missat ngt.)

  Men det kunde ha varit än värre(127 st) om inte två samebyar förhindrat Kärmsjö 24 st.

  Alltså 103 storskaligt mot 18 småskaligt. 103 tillstånd, som strider mot gällande ÖP (FÖP 2008) mot 18, som följer regelboken.

  Fakta talar för sig själva.

   Finnåberg ligger inte i ett “utredningsområde” men kan förvisso vara olämpligt av andra skäl. I detta fall passade FÖP 2008 kommunstrategernas syfte. Då använde dom den. I andra fall har den inte passat. Då gjorde dom en vägledning runt den. Så man kan fråga sig varför det skall finnas en plan.

  Vad säger då länsstyrelsen om allt detta?

  Länsstyrelsen säger ingenting. Den känner inte till ”vägledningen”! Den har inte fått besked om denna från kommunen!!!!!!

  Så klart dom känner till den. Men officiellt har dom inte fått ngn. information om ”vägledningen” från kommunen. Man kan dock i yttranden från länsstyrelsen till MPD gällande olika etableringar märka hur sättet att skriva har förändrats; I Yttrandet om Kärmsjö (före ”Vägledningen”) redovisades noggrant länsstyrelsens syn på planer: ”Sammanfattningsvis kan nämnas att området inte är utpekat som lämpligt för storskalig vindkraft i kommunens översiktsplan” och ”Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid prövningar enligt miljöbalken, och länsstyrelsen anser att stor hänsyn bör tas till befintliga kommunala planer.

  I Länsstyrelsens Yttrande om Ranasjö (efter ”Vägledningens” sjösättande) berörs överhuvudtaget inte planfrågor. Man får uppfattningen att dom inte  vill ta i den delen ens med en mycket, mycket lång tång men det kan ju vara en personlig övertolkning. Fast det tror jag inte.

  Dock har jag av länsstyrelsen i mail fått bekräftat att i ett tillståndsärende bör  en ÖP väga tyngre än en ”Vägledning”

  Dessvärre är detta en åsikt, som Miljöprövningsdelegationen(MPD) vid samma länsstyrelse helt ignorerar.

  Den tillstyrker allt, som kommer i dess väg och använder även ”vägledningen” som ett argument för tillstyrkan.  ” Kommunfullmäktige har den 29 april 2013 beslutat om en vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft i s.k. utredningsområden. Av vägledningen framgår att det är möjligt att etablera vindkraft även inom sådana områden(Ranasjö)

  Och varför inte, när man betänker att MPD även sväljer exploatörernas skrivningar otuggade. Det förefaller som att MPD markerar projektörens hela textmassa, trycker på ctrl C och därefter öppnar tillstyrkandedokumentet och trycker ctrl V. Och detta sker i fall efter fall.

  All kärlek till er alla i kommunens glesbygder, som för en hopplös kamp mot övermakten för att försöka bevara litet av vår värdefulla natur och livsmöjligheter till kommande generationer.

  Jag antar att ”Vårt problem är att den inte behövs här” inte är till någon större tröst.

   

  TACK!!!

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar