• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  När katten är borta…..

  När katten är borta…….

  Kabeko Kraft AB  planerar nu att bygga 23 vindkraftverk i etapp 2, Storhöjden.

  http://www.allehanda.se/vasternorrland/100-vindkraftverk-pa-gang-i-angermanland-galet-mycket-battre-vind-an-pa-manga-andra-platser

  Detta möjliggjordes genom ett personligt ingripande av E. Lassen under Kf-mötet 28/8 (§95):

  Ur protokollet:

  1. Elisabet Lassen (S) med stöd av John Åberg (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut med tillägg av punkt 3 från beslutet i allmänna utskottet ”Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt Storhöjden om det inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.” Föreslår även ändring av datum (20170626) till dagens datum (20170828) i punkt 2 och 3 Kommunstyrelsens förslag

  Obs att E. Lassens omsorg endast gällde Kabekoprojektet Storhöjden ej Klippen

  Johan Andersson (C) med bifall av Kerstin Franzén (M) och Margareta Alton (MP) föreslog att även Klippen skulle med där och alla från Västrainitiativet och L ville inte att någon av de två skulle med(litet förenklat) så alla dessa reserverade sig.

   

  Men för att börja från början:

  Allmänna utskottets förslag till beslut var ju:

  Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå  Kommunfullmäktige besluta att.

  1. Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt Klippen och Storhöjden om dessa inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.

  Men på Ks-mötet 8/8 2017 togs detta bort (Elisabeth Lassen var frånvarande och kunde inte kontrollera sina Pappenheimare):

  ” Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt  Klippen och Storhöjden om dessa inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.” ska tas bort då församråd hölls för länge sedan och därefter har inget hänt.

   

  Med sitt ingripande på Kf-mötet 28/8 kunde E- Lassen alltså återställa ordningen-visserligen under protest från många.

  Därmed räddade hon kvar Kabeko Kraft AB att ansöka om vindkraftexploateringen Storhöjden 2

   

  Varför agerade E. Lassen på detta vis?

  Kanske finner man svaret om man analyserar de beslutsunderlag kommunen använt för att motivera sin extrema vindkraftpolitik.. Följande står att läsa i denna § 95 om underlaget till kommunens vindkraftbeslut:

   

  ”Kommunens eget beslutsunderlag:

  Kommunens eget Beslutsunderlag utgörs främst av Utvärdering av vindpotential 2011 och Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet samt Nuläge karta vindkraftsintressen.”

   

  ”Med anledning av den Fördjupade översiktsplanen för vindbruk i Sollefteå kommun och ingående vindkarteringars otillräcklighet anlitade kommunen en konsult för Utvärdering av markområden inom Sollefteåkommun med potential för vindkraft.”

    Denna konsult var Kabeko Kraft AB, vilket händelsevis inte framgår någonstans  under nämnda paragraf

   Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet 

  Kommunen såg ett behov av en översiktlig bild som redovisade var samt hur stor del av kommunens yta som ligger högre än 350 meter över havet. Behovet styrdes av att få en uppfattning av om för stora delar av kommunens höjder planerades för vindkraft.  Kommun sökte information om hur stor andel av kommunarean som ligger högre än 350 meter över havet för att följa etableringen av vindkraft och kumulativa effekter.

    ”Kommunen köpte en analys av en konsult för att utföra en approximativ beräkning på hur stor andel av kommuns mark som ligger över 350 meter över havet”

   Även denna utfördes alltså av Kabeko Kraft AB och inte heller detta redovisas händelsevis. Som ett kuriosum kan noteras att KABEKO KRAFT har uppskattat att arbetet kommer att ta omkring 16 timmar för att ta fram eftersökt svar. KABEKO KRAFT fakturerar normalt 1000 SEK/timme för arbete av ovanstående karaktär men för aktuellt uppdrag ges ett rabatterat pris om totalt 10 000 SEK ex. moms. Alltså rabatt på 6000  på priset 16000. Det var väl snällt!!!!

  Kommunens tredje( och sista) beslutsunderlag är multikartan:

  Multikarta Nuläge vindbruk 2017 visar; Fördjupade översiktsplanens områden 1-10, Riksintressen vindbruk, Vindkraftanläggning i drift, Vindkraftverk tillståndsgivna, Vindkraftverk i olika stadier av handläggning, Vindkraftverk i samråd, Vindkraftverk avstyrkta samt för jämförelse Utvärdering vindpotential 2011. Multikartan ska ses som en sammanfattning av kända intressen för vindbruk dvs ett officiellt intresse för etablering.

   

  Vad vi vet:  (Multisammanfattning av relevanta fakta.)

  1. Styrelseordförande i Kabeko Kraft 16/1 2009- 1/9  2009 var Hans-Erik Flodin, som tillsammans med sin f.d. fru, inom ”utredningsområden” lade beslag på Salsjö, Ranasjö och Kärmsjö (hotet mot Kärmsjö undanröjt av samerna)
  2. 2009 skrev E. Lassen under arrendeavtalavtal med Flodin och Kabeko Kraft AB,
  3. ”Vägledningen förbi gällande vindplan FÖP 2008, som undantog storskalig vindkraft inom ”utredningsområden”, ersatte en planerad( demokratisk) revidering av FÖP 2008.
  4. Beslutsunderlagen gällande kommunens vindkraftagerande är alltså två konsultrapporter. Båda är utförda av  Kabeko Kraft AB och en sammanställning, Multikartan, av kommunen.
  5. Flodin åberopade den planerade revideringen i sina tillståndsansökningar. Han känner väl till innehållet.
  6. Kabeko Kraft AB har projekt i kommunen östra delar, Flodin i de västra.
  7. Brandkårsutryckning av E. Lassen för att rädda kvar Storhöjdenprojektet åt Kabeko Kraft AB
  8. ( Delikatessjäv??????)

   

  Slutomdöme: En sällsynt osmaklig huggsexa mellan projektörer, understödd och möjliggjord av kommunen. De resulterande, ibland irreversibla, konsekvenserna är förstörd miljö och förtvivlade kommunmedborgare. Hade det inte varit bättre att värna denna/dessa än enskilda privata aktörers profitintressen?

   

  /Tarabrita

  (Anm. Ordet Pappenheimare används numera ibland ironiskt eller nedsättande ungefär i betydelsen “blint trogna anhängare” …(Wikipedia) Stämmer väl ganska bra!!!)

   

  Lämna en kommentar