• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  ”Härefter rätten och packen I eder!”

  Artikel ur Nordsverige

  Mark- och Miljööverdomstolen ( MÖD) är den instans, som genom att inte meddela prövningstillstånd i Ranasjömålet, slutligen satte stopp för de drabbades förhoppningar. MÖD gick på Mark- och Miljödomstolens (MMDs) linje och godkände därmed den typ av motiveringar med vilka MMD tillät Ranasjö vindindustri.  Nedan återges några sådana ”motiveringar”.

  Ur Mark-och Miljödostolens (MMD) dom: (om landskapet)

  – Även om omgivningarna på platsen i älvdalen är vackra så uppvisar landskapet inte sådana särskilda särdrag att det ur ett allmänintresse finns anledning att inte medge tillstånd till verksamheten.

  -Domstolen gör bedömningen att även om påverkan på utsikten får anses påtaglig överstiger den inte vad en närboende måste tåla i samband med en vindkraftetablering.

  -Sammantaget bedömer därför mark- och miljödomstolen, i likhet med MPD att området inte har den karaktär att allmänintresset av att bevara dess landskap överväger det allmänna intresset av att producera miljövänlig energi.

  Och vem har bestämt det???? Var stå det preciserat vad de närboende ”måste tåla?

  Detta är MMDs subjektiva tyckande. På sådana godtyckliga grunder kan ett unikt Ådalslandskap bedömas och avfärdas. Det finns inga objektiva gränsvärden, inga regler, inga kriterier …bara att detta måste en närboende tåla i samband med en vindkraftsetablering.

  ”Härefter rätten och packen I eder!

  Varför????????

  Ja, den gällande vindplanen, FÖP 2008, kan ju MMD inte åberopa som argument, för enligt den skall inte denna industri få tillstånd. I stället gör MMD egna subjektiva bedömningar.

  ”Härefter rätten och packen I eder!”, avslutade Karl IX sina brev till sina fogdar. Sammaledes gäller nu hela vägen från regeringen via länsstyrelser och rättsväsendet till de drabbade. Och- inte att förglömma- i högsta grad inom Sollefteå kommun.

  Samma typ av ”argumentation” karaktäriserar samtliga delområden i denna dom från MMD, som nu MÖD ställt sig bakom.

  MÖD, som inte meddelade prövningstillstånd, behöver inte motivera sitt beslut. Men genom att inte meddela detta prövningstillstånd så har MÖD de facto ställt sig bakom MMDs nonsensmotiveringar, som  i praktiken inskränker sig till ställningstagandet att samtliga Flodins uppgifter stämmer och räcker för att godkänna industriprojektet och att alla de drabbades argument och fakta däremot kan förkastas.

  /Tarabrita

   

   

   

  Lämna en kommentar