• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Tjärfabriken i Tågsjöberg

  I går kunde man på SVT se ett reportage om tjärfabriken i Tågsjöberg.

  För ca 10 år sedan skrevs följande om detta på Röåns Byalags gamla hemsida: http://www.raddaroan.junselebyar.se/tagsjoberg.html

  Cancerogena 


   

  Cancerogena föroreningar från tjärfabriken i Tågsjöberg


  Tjärfabriken
  foto: Astrid Göthe
  Det har gjorts två undersökningar i anslutning
  till den nedlagda tjärfabriken i Tågsjöberg.

   

  J&W (2002) Rapport: Sollefteå Kommun, Rishålla 1:58, Tågsjöberg. Översiktlig miljögeoteknisk undersökning.
  Lithner G. (2005) Miljöförhållanden nedströms Tågsjöbergs f.d. tjärfabrik. ITM-rapport 157Dessutom en undersökning ; Karlsson.S : Mobility of PAHs and oxy-PAHs in contaminated soil
  Department of chemistry. Umeå universitet. MKD 04:08 (examensarbete), som behandlar PAH:n och  oxy-PAH:n i förorenad jord

  I somras (-07-06-05) kom SGU:s kommentarer rörande
  Tågsjöbergs tjärfabrik (en utvärdering av ovanstående )
  Från SGU:s utvärdering kan man konstatera att:
   halterna av PAH:n i marken runt tjärfabriken punktvis är ”mycket höga”.
  I Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen är de ”höga”. Vilken spridning sker till Röån?  SGU slår fast att
  Tågsjötjärnen avvattnas via Tågsjön till Röån, vars tillrinningsområde är oreglerat och av riksintresse för naturvården. SGU  påpekar att av PAH:n kan det bildas oxy-PAH :n, vilka är än mer toxiska än deras ursprung.  De är även mer mobila och tas lättare upp i biota. ”Sålunda kan riskerna möjligen bli större allt eftersom PAH åldras. I dagsläget tas ingen hänsyn till dessa andra PAH:n i en riskbedömning . Något som möjligen bör beaktas i Tågsjöberg”. Undersökningarna visar att det finns stora mängder av de canserogena PAH-föreningarna och halterna i biota visar att föroreningarna är bioackumulerbara.
  SGU slår fast att möjliga spridningsvägar är både med yt- och grundvatten.

  De höga halterna av de toxiska ämnena som påvisats i Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen
  finns i sedimenten. Det finns mycket mer intressant att läsa i denna SGU-utredning.
  Nu frågar man sig ju med en viss oro hur mycket av dessa PAH:n och deras ned-
  brytningsprodukter, som transporteras vidare i Röån. Det vet vi ingenting om.
  Kanske är det först då de toxiska ämnena når stillastående vatten (eller vid väldigt
  långsamt flöde) som de sedimenterar. Det verkar ju troligt eftersom de åter-
  finns i sedimenten i Tågsjöbergstjärnen och Tågsjön. Och vad skulle detta i så
  fall kunna innebära för en tänkt (Gud förbjude) kraftverksdamm i Röån?! Jo,
  då skulle de cancerogena ämnena (fritt eller troligtvis vidhäftat små partiklar)
  sedimentera i dammbottnen. Där kunde de tas upp av biota och föras uppåt i
  näringskedjorna till fiskar, människor, uttrar m.m.

  Eftersom det här kontaminerade området ligger uppströms byn Röån
  och vi är den närmast liggande bebyggelsen på vattnets väg mot
   Ångermanälven kan vår oro antas vara berättigad. Området borde
  saneras.

  Slutligen ett citat från Lithnerska undersökningen:
  De sammanvägda resultaten av sediment och biota bekräftar att spridning av
  PAH-förorening ägt rum och alltjämt äger rum till sjöarna och följdaktligen
  även till Röån. Halterna av PAH i ytsediment och biota i sjöarna är förhöjda  ca
  10 gånger jämfört med referenssjöarna. Det faktum att vattenföringen i Röån är
  300 gånger högre jämfört med Tågsjön, måste rimligen betyda att föroreningen
  i Röån späds till ofarliga nivåer.  Däremot kan PAH i de aktuella sjöarna utgöra
  en ekologisk riskfaktor tillsammans med arsenik.”

  Mot ovanstående citat kan  anföras att då det gäller cancerogena
  ämnen finns inga ofarliga nivåer. Då cancerogena ämnens effekter är
  slumpberoende kan ej låga halter avfärdas.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar