• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  FÖRHANDSBESKED VABERGET OCH FLAKABERGET

   

  Röåns Hemsida är glad över att kunna lägga ut förhandsbeskeden gällande Vaberget och Flakaberget så att alla får tillgång till fakta.

  Förhandsbesked är givetvis väldigt viktiga besked till företag, som planerar att exploatera områden med vindindustrier.

  Noterbart  är härvidlag den roll, som Hans Pahlin spelar. Enligt Linkedin är hans nuvarande titel Affärsområdeschef (Energidalen). Oklart vilket affärsområde som avses. I beskedet gällande Vaberget står han som avsändare och beträffande Flakaberget har han tydligen skött om allt själv. Med risk att verka alltför konspiratorisk bör man nog ändå sätta upp en varningsflagga gällande även Flakaberget. Det är nog inte för inte, som det projektet nu inräknas i OX2s intressesfär och Rödstahöjdens vindkraft förvaltas av OX2 så kontakterna finns. Lägg därtill de planer om ”lokal energiöverenskommelse”, som finns inom Energidalen så…………………!!!!

  Helt säkert smids planer på Flakaberget fortfarande.

   

  FÖRHANDSBESKED VABERGET :

  Från: Hans Pahlin
  Skickat: den 22 april 2020 14:12
  Till: Maria Röske <M.Roske@wpd.se>
  Kopia: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se>; Stefan Widstrand <stefan.widstrand@eolusvind.com>; Simon Landqvist <simon.landqvist@eolusvind.com>; Angelica Widing <an.widing@wpd.se>
  Ämne: Förhandsbesked Vaberget

  Förhandsbesked Vaberget

  Undertecknad har sammanställt svaren från våra politiska partier.

  Svaren gäller det efterfrågade förhandsbeskedet vad gäller höjningen av verken i Vabergets vindkraftspark till 250 meter och en reducering av antalet verk från 22 till 18 st.

  Kommunfullmäktige i Sollefteå består av 45 mandat, 23 krävs för en majoritet.

   

  Följande svar har inkommit:

  C, 9 mandat: JA, till höjningen.

  V, 6 mandat: JA, till höjningen.

  VI, 9 mandat: NEJ, till höjningen.

  S, 16 mandat: Citat ” Att vi har svårt att se att vi kan säga nej. Det är ju fullmäktigegruppen som avgör tillslut, men där har jag också svårt att se att det inte skulle bli ett ja.” John Åberg (S)

  M, 2 mandat: Ja, till höjningen.

  SD: Lämnar inget besked nu, tar ställning om/när frågan kommer/ansökan kommer skarpt till kommunen.

  Partilösa: Lämnar inget besked nu, tar ställning om/när frågan kommer/ansökan kommer skarpt till kommunen.

   

  SD och Partilösa har 3 mandat sammanlagt, dessa fördelas olika beroende på vilka personer som tjänstgör under mötet.

   

  Med vänlig hälsning

  Johan Andersson (C)

  Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun

  Tel. 070-3760195

   

   FÖRHANDSBESKED FLAKABERGET:

  Tjänsteställe                                                             Tillväxtenheten

  Hans Pahlin, 070-100 91 82

  Tjänsteanteckning

  2020-03-05

  Ärende: Mittvind och Flakaberget

  Bakgrund: Mittvind undersöker möjligheter att göra en Tillståndsansökan för att uppföra Vindkraftsverk på Flakaberget i Sollefteå kommun. Detta har korresponderats med Hans Pahlin, jag har informerat representanter för partierna i Energidalens styrelse Mittvinds planer för Flakaberget.

  Kort därefter återkopplade styrelsen till mig och meddelade att de tagit upp saken i respektive parti och att det inte fanns något stöd för denna eventuella etablering nu.

  Telefonsamtal mellan Hans Pahlin och Dag Melkersson (representant för Mittvind),2020-03-05:

  Jag kontaktar Dag och meddelade att det finns ingen majoritet i Sollefteå kommun för att det ska etableras en vindkraftspark på Flakaberget.

   

  Hans Pahlin

   

  Varför är det affärsområdeschef Pahlin, som handhaft/handhar dessa ärenden? Hur är ansvaret för vindkraftsbeslut och vindkraftrelaterade verksamheter uppdelat mellan kommunens politiker (kommunstyrelse och kommunfullmäktige) och Energidalen och varför???? Det känns som att Energidalen har tagit kommandot, vilket kanske är följdriktigt med ett fd armébefäl som affärsområdeschef. Det finns all anledning att kontrollera Energidalens verksamhet och den lokala energiöverenskommelsen och dess roll i Översiktsplanen. Existerande ÖP omöjliggör om den efterlevs ny storskalig vindkraft. Detta är givetvis en nagel i ögat på vindkraftlobbyn.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar