• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flodin beviljades förlängd igångsättningstid för Salsjö vindindustri.

  Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Västernorrland beviljade Flodin (Krange Vind AB ) förlängd igångsättningstid för verksamheten vid vindkraftparken Salsjö. Beslutet togs 1a april och är dessvärre inte ett dåligt aprilskämt.

  Med detta har Arise/Flodin haft bråttom:

  Jag vet att yttrandetiden för ansökan om förlängd igångsättningstid för Salsjö vindkraftspark inte har gått ut ännu, men eftersom detta är en ytterst viktig fråga för oss och vi behöver besked så snart som möjligt undrar jag om du har någon uppfattning om när MPD kan fatta beslut. Jag skulle också gärna vilja ha de yttranden som kommer in fortlöpande så att vi kan titta på dom efterhand.

   Med vänliga hälsningar Ulla

  (Ur mailväxling)

  OCH:

  ”Avslutningsvis får konstateras att några hinder mot att bevilja ansökt förlängning inte kan anses föreligga. Av skäl presenterade i ansökan är bolaget alltjämt angeläget om en så skyndsam handläggning som möjligt. ”

  (Ur Bolagets bemötande av yttranden)

   

  Undrar vad Flodin anser om MPDs beslut att höja den ekonomiska säkerheten och indexjustera den.

  Ur Bolagets bemötande:

  Några skäl att meddela strängare eller nya villkor föreligger sammanfattningsvis inte. Bolaget noterar dock att Länsstyrelsen anser att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från 400 000 kronor till 500 000 kr, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Bolaget konstaterar att den nuvarande regleringen föreskriver att den ekonomiska säkerheten per verk ska uppgå till 350 000 kr. Bolaget anser att detta belopp är tillräckligt, men kan i andra hand godta en säkerhet om 500 000 kr för det fall miljöprövningsdelegationen anser att detta är nödvändigt. Bolaget anser det dock inte motiverat med någon indexuppräkning.

   

  Ur MPDs beslut:

  Ändrade bestämmelser

  Miljöprövningsdelegationen beslutar att ändra den ekonomiska säkerheten i det nu gällande tillståndet för verksamheten till följande lydelse.

  Ni ska ställa en ekonomisk säkerhet om 1 351 000 kr per vindkraftverk som uppförs för avhjälpande och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Tillståndet börjar inte gälla förrän säkerheten har godkänts av miljöprövningsdelegationen. Denna säkerhet får ställas etappvis, men vindkraftverk med tillhörande fundament och anslutande vägar får inte börja anläggas förrän säkerhet för hela den etapp som de ingår i har godkänts av miljöprövningsdelegationen. Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där mars månad år 2021 utgör bas.

  Kommer Flodin att överklaga?

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar