• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Det senast om Salsjö

  ”Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare”. ( Ur mail från Arise till länsstyrelsen, 17/2 2021)

  Nedanstående lilla historik har ambitionen att blottlägga några av de mailkontakter mellan Länsstyrelsens tillsynsenhet (Y) och Arise/Flodin (X) , som kanske har haft betydelse för beslutet att utan miljöprövning tillåta monsterturbiner på Ranasjö/ Salsjö .

  ……………………………………………………………………..

  I ett icke diariefört mail utfärdade Y 11/10 2018 en blancofullmakt åt X gällande effektförändring och därmed rotordiameterförstoring, fördubblad svepyta och  minskad markfrigång. Inga begränsningar whatsoever. Ingen tanke på miljön.

  Från: Y

  Till: X

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som

  skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Y

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

   

  Detta åberopades självfallet av Flodin i layoutsamrådet Ranasjö/Salsjö men även gällande Isbillen : ”Vi önskar i övrigt att detta projekt skall ha möjlighet att följa Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut i samma/liknande ärende med hänvisning till Krange Vind AB:s vindkraftsprojekt Ranasjö och Salsjö i Sollefteå kommun. Bifogas”.(Det som bifogades var Ys blancofullmakt)

  ( Anmälan om effektändring, Isbillen-Kullmyran vindkraftpark, Samråd om mindre ändring samt uppdatering av godkänd layout)

  ………………………………………………………………………………………

  Ranasö/Salsjö  layoutsamråds beslut gick som vanligt Flodins/ Arises väg.

  Surprise, surprise!!!!De fick i beslutet 29/1 2020 lov att byta de ursprungligen ansökta ca 2-3,5 MW-verken mot 6 MW-dito.

   

  Layoutsamrådets beslut har i Ranasjödelen överklagats av 3 personer, varav en redan nått ”vägs ände” med nekad prövorätt i MÖD. 2 andra ligger i MÖD och torde väl även de förvägras prövorätt. I Salsjödelen pågår överklaganden till MMD.

   

  I detta läge, av oklar anledning om man inte köper Flodin/Arise rakt av, ansökte Flodin/ Arise om förlängd igångsättningstid.

  Det har i denna sak kommit in ett flertal yttranden, vilka Röåns Hemsida framöver planerar att lägga ut utan upphovsmannens/-kvinnans namn.

  Yttrandetiden gick ut 2/3   och intressant att notera är att 8/3 alltså strax efter yttrandetidens slut diariefördes på länsstyrelses Diarium en mailväxling mellan X och Y, som hade ägt rum redan 17/2. Ur denna mailväxling :

   

  (Från X till Y):

  Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare.

  Denna mailväxling ägde  alltså rum före yttrandetidens utgång  men diariefördes efter. Ingen, som sökte finna sanning i länsstyrelsens Diarium hade alltså möjlighet att ta del av denna intressanta information, att verken skulle levereras 1-2 år senare och att vi i skogsmiljö på våra unika ådalsberg skall utsättas för prototyptester.

  Det kunde kanske ha varit bra att veta för de, som yttrade sig i denna sak. Kanske var det just detta, att verken skulle levereras först om 1-2 år som egentligen föranledde Flodins/ Arises ansökan om förlängd igångsättningstid.

  Av nedanstående mailväxling kan man få uppfattningen att Y äntligen börjar undra vad hen har ställt till med.

   

  Från: Y

  Skickat: den 5 februari 2021 16:56

  Till X

  Ämne: Salsjö och Ranasjö vindkraftparker, Svepytor nära mark

   

  Hej X!

  Efter vårt samtal den 18 december skrev jag bifogad tjänsteanteckning. Jag har nu en följdfråga kring det ni då förde fram som bemötande på frågorna kring att vindkraftverkens rotorer kommer att svepa närmre marken än vad som angavs vid tillståndsansökan: Kan ni ge exempel för påståendet att det inte är ovanligt att vindkraftparker byggs på detta sätt idag? Har ni exempel på anlagd vindkraftpark med en rotordiameter på 170 m i skogsmiljö, där svepytan ligger 30 meter från marken?

  Y

  Miljöhandläggare

   

  Eftertankens kranka blekhet infann sig efter 2 år och 3 månader!!!!!!!!!

  Det spelar ändå ingen roll. Flodin/Arise får tyvärr alltid göra som de vill.

   

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar