• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kommunens yttrande (förlängd igångsättningstid Salsjö)

  Förutom Sollefteå kommun, Länsstyrelsen och Försvarsmakten, vilka inte har något att erinra om den yrkade förlängningen av igångsättningstiden för Salsjö vindindustri, har 4 starkt kritiska yttranden inkommit. Ett av dem, väldigt starkt, är från Sametinget och 3 från 5 privatpersoner i Salsjöindustrins närhet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.

  Det är lika bra att ta det värsta först, så är det avklarat: Sollefteå Kommuns:

  ………………………………………………………………………………………

                    SKRIVELSE                                     

  Datum                                              Dnr                          Sida

  2021-03-01                                2015.906               1 (1)

   

  Tjänsteställe, handläggare, telefon

  Miljö- och byggenheten               vasternorrland@lansstyrelsen.se

  0620-68 20 00

  YTTRANDE – Ansökan förlängd igångsättningstid Salsjön vindpark lst dnr: 551-381-21

  Miljö- och byggenheten har tagit emot rubricerat ärendet för yttrande. Sökanden har ansökt om förlängd igångsättningstid med två år, till 2025-03-18 för Salsjöns vindpark på grund av förseningar med nätanslutning till parken. E.ON som nätägare har bekräftat förseningen i separat skrivelse.

  Ranasjö vindpark omfattas av samma inkoppling mot Betåsen stamnätsstation. Ranasjös vindparks igångsättningstid sträcker sig till 2025 varför miljö- och byggenheten inte har några synpunkter på förlängd igångsättningstid enligt ansökan. Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan. Ansökan om förlängd igångsättningstid på grund av faktorer som sökanden inte haft rådighet över ska enligt förarbeten och praxis vara ett skäl för möjlighet till förlängs igångsättningstid.

  MILJÖ- OCH BYGGENHETEN

  Z

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

   

  ”Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan.” 

  Men oj, så behändigt det blir då för Flodin/Arise!!!!!!! Och låt oss vara helt klara på den punkten: det är det ENDA, som har betydelse för Sollefteå kommun!!!

  Det är svårt att kommentera ovanstående yttrande utan att förfalla till svårartade känslomässiga eruptioner. Är så besviken över hur kommunen ständigt ”sopar” vägen för Flodin..

  Och……… kunde inte kommunen ha föreslagit att den omfattande verksamhetsförändring, som layoutsamrådets beslut de facto genererar, borde motivera en ny miljöprövning? Den MKB, som tillståndet vilar på är ju uppseendeväckande inaktuell och mager. Exempelvis behandlas inte effekter av ett redan förändrat klimat och inte heller de befarade framtidsaspekterna i detta hänseende: Skyfall, med ökad erosion, skogsbränder m.m. Inventeringarna är till större del från 2011.

  Detta yttrande har innan insändande till MPD inte behandlats i SU eller AU och inte heller i KS eller KF. Det är en renodlad tjänstemannaprodukt. How come ?

  Det är ju ett viktig yttrande såtillvida att MPD faktiskt tillmäter kommunens yttrande betydelse. Fanns det inget politisk intresse att behandla detta i ngt. uskott? Eller KS?

  Nog om detta bottennapp. I morgon kommer länsstyrelsens yttrande.

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar