• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Länsstyrelsens yttrade

  “Yttrande avseende ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Salsjö, Sollefteå kommun

  Länsstyrelsen Västernorrland har fått tillfälle att yttra sig i Miljöprövningsdelegationens ärende 551-381-2021.

  Länsstyrelsen har ingen erinran mot att förlängd igångsättningstid beviljas med 2 år med anledning av den redovisade problematiken med elanslutningen.

  Länsstyrelsen noterar att planeringsförutsättningar förändrats sedan tillståndet gavs. Dessa förändringar innebär bland annat att större rotorer planeras med den påverkan det innebär. Bland annat med anledning av detta anser länsstyrelsen att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från totalt 400 000 kronor till 500 000 kronor, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Säkerheten bör också justeras efter konsumentprisindex med år och månad för tillståndsbeslutet som bas.

  I detta yttrande har länsråd Daniel Gustafsson varit beslutande och miljöhandläggare varit föredragande. Handläggare från miljötillsynsenheten har också medverkat.” (Handläggarens namn har utelämnats)

   

  Inte heller Länsstyrelsen har alltså i princip ngt. att erinra mot Flodins /Arises begäran om förlängd igångsättningstid men det är i alla fall jämfört med Sollefteå kommuns yttrande en viss skillnad i såväl ord som tanke. Medan Sollefteåyttrandet enbart framför fördelarna med Ranasjö- och Salsjöprojektens  samordning, har Länsstyrelsen i alla fall noterat och erkänt att Layoutsamrådet innebär förändringar:

  ” Länsstyrelsen noterar att planeringsförutsättningar förändrats sedan tillståndet gavs. Dessa förändringar innebär bland annat att större rotorer planeras med den påverkan det innebär.”

   “Bland annat med anledning av detta anser länsstyrelsen att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från totalt 400 000 kronor till 500 000 kronor, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Säkerheten bör också justeras efter konsumentprisindex med år och månad för tillståndsbeslutet som bas.” 

  Frågan är om den av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation föreslagna höjningen av den ekonomiska säkerheten till 1 351 000 kr/verk är stor nog att förhindra exploateringen. Dessutom kan man tycka att det är problematiskt  att bara behandla ekonomi och lämna miljöaspekterna därhän. Borde inte “påverkan” ha utretts? (med den påverkan det innebär.”)

  I morgon tar vi Sametingets respektingivande yttrande. Där finns mycket av det som kommun och länsstyrelse valt att bortse ifrån i sin iver att prioritera vindindustri.

  Tarabrita

   

   

  Lämna en kommentar