• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Sametingets yttrande

  ” Remissvar avseende ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftpark Salsjö i Sollefteå kommun, Västernorrlands län

  Ert ärendenummer: 551-381-21

  Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig och lämnar följande synpunkter.

  Krange Vind AB har ansökt om förlängning av igångsättningstid med två år för vindkraftsanläggning på fastigheterna Ådals-Lidens Forsås 1:33>1 m.fl. i Sollefteå kommun (vindkraftpark Salsjö). Nuvarande igångsättningstid gäller fram till 18 mars 2023. Anledningen för ett förlängt tillstånd är att det föreligger nätanslutningsfrågor utanför bolagets kontroll samt risker kopplat till covid-19.

  Sametinget avstyrker förlängd igångsättningstid för Salsjö vindkraftspark. Enligt 24 kap 2 §, andra stycket, kan beslutsmyndigheten i samband med beslut om förlängd igångsättningstid ompröva om man behöver föreskriva nya eller strängare villkor. Sametinget bedömer att skäl för förlängning av igångsättningstid inte är tillräckliga för att bevilja förlängningen. Sametinget anser att bolaget kan komma in med en ny ansökan vid senare tillfälle men innan nuvarande igångsättningstid har gått ut. Eftersom det än är gott om tid för att göra ansökan om förlängd igångsättningstid kan inte de skäl som bolaget uppger anses vara synnerliga olägenheter eller giltiga skäl för att bevilja förlängning. Vi menar att bolaget saknar en aktuell miljökonsekvensbeskrivning i denna ansökan som kan styrka att det inte inträffat förändringar. Kunskapsläget för påverkan av vindkraft på renskötseln har förbättrats t.ex. genom forskning som visar på att vindkraft och luftburna kraftledningar ger undvikelseeffekter på renar både under anläggningstid samt under driftfas. De kumulativa effekterna för renskötseln ökar i takt med att alltfler vindkraftparker uppförs, täkter tas upp och som tillsammans med annan infrastruktur fragmenterar och tar renbetesmark i anspråk.

  I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av samhällsplanerare Anne Walkeapää, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle.

  Stjärnhimmel över byn, November. Bild Meta

  Enligt miljöbalken kap. 3, 1§ föreskrivs att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”.

  Iom den sanslösa utbyggnaden av vindindustrin här i ”Västra” riskeras rennäringens framtid. Det är inte bara det att den skall ”funka” nu och framledes utan den skall även kunna utvecklas och växa. Men det blir svårt utan mark, som renarna vill uppsöka.

  Norrsken

  Norrsken. Bild: Meta

  Hur kan kommun och länsstyrelse prioritera en industriell verksamhet med behov av sådana enorma ytor av unik ådalsnatur och därmed omöjliggöra alternativ miljövänlig verksamhet? Hur kan de prioritera Flodin, Maud Olofsson och utländska riskkapitalister framför våra samer och oss, som lever här? Hur kan vi tillåta att stjärnhimmelen, mörkret och norrskenet tas ifrån oss?

  I slutet av april pågick FN:s forum för ursprungsbefolkningar världen över. Dessa två samer från Karesuando reste 2019 till FN i NY för att representera Civil Rights Defenders. Bild Sanna. Kanske lättare att få gehör för samernas problem utomlands?

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar