• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  VABERGET I KF 26/4

  I Kallelsen till KF 26/4  finns bl.a. punkterna: Begäran om tillstyrkansbesked vindkraftpark Vaberget – wpd Onshore Vaberget AB (och dito Eolus)

  Man kan fundera över hur KF skall kunna behandla ett ärende som inte är färdigbehandlat av MPD.

  Nedanstående kompletteringar skall nämligen vara MPD tillhanda 28/5.

   

  ”Föreläggande om komplettering av ansökan

  Beslut

  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland förelägger Eolus Vind AB att komplettera ansökan om tillstånd för uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft, Sollefteå kommun.

  Ni ska komplettera ansökan enligt följande:

  1. Komplettera med en layout för fasta vindkraftverkspositioner. Kartlayouten ska innehålla verkspositioner, vägar, verksamhetsområdet, kranplaner och upplagsplatser samt andra liknande områden. Ange eventuell flyttmån för vindkraftverk och vägar. Redovisa koordinater för vindkraftverkspositionerna i en separat tabell.
  2. Redovisa vägskärningar och vägbankar i layouten utifrån topografin.
  3. Redovisa förslag till villkor, inkl. motivering, för att minimera påverkan på rennäringen. Utgå från de villkor som fastställdes i det tillstånd som tidigare meddelats inom området.
  4. Redovisa ljud- och skuggberäkningar på svenska.
  5. Redovisa skuggutbredningen visuellt för ett alternativ med enbart era ansökta vindkraftverk.
  6. Redogör för de beräknade kostnaderna för avhjälpande av den miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Specificera kostnaderna för de olika åtgärderna för sig. Motivera även den ekonomisk säkerhetens storlek.
  7. Motivera yrkandet om verkställighetsförordnande.
  8. Redovisa ifall det finns ett intyg för bebyggelsen benämnd A. Stormyran i bilaga 18 (Byggnad 4 i MKB).
  9. Redogör för beräkningar av massbalansen.
  10. Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.

  Kompletteringarna ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 28 april 2021.(ändat till  28 maj)

  Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut:

  För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett. Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer sökanden inte föreläggandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för tillståndsprövningen får ansökan avvisas (22 kap. 2 § jämfört med 19 kap. 5 § 2 miljöbalken).

   

  ”För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett.”

  Borde inte detta även gälla Sollefteå kommunfullmäktige? Eller tror sig KF besitta en högre kompetens än MPD?

   

  Undrens tid är ej förbi:

  Punkt 10. är ett glädjande prov på detta.

  Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.”

  Detta är första gången, som jag kan se att en vindkraftmyndighet erkänner plastvingeproblematiken.

  “Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo”

   

  /Tarabrita

  Lämna en kommentar