• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  “Hur jag tänker”… Om Vaberget

  En mattelärare uppmanade  sina elever att vid prov förutom svaren även redovisa hur dom hade tänkt. Om tanken var riktig kunde eleverna få poäng även om svaret var fel.

  “Hur jag tänker”: skrev därefter alltid en elev som rubrik på sina tankar och överväganden gällande  provens problemlösningar.

  Hur jag tänker……….

  Hur tänkte de ledamöter, som på senaste KS-sammanträdet röstade för en ny storskalig vindkraftutbyggnad av Vaberget.  

  Tänkte dom att ”Ändamålet helgar medlen” och/eller ….”Paris….förlåt Hamre….är värt en mässa” eller i liknande grumliga marknadsliberala banor? Ja, om de överhuvudtaget tänkte, vilket tyvärr må betvivlas eftersom deras beslut är ologiskt, obegripligt och odemokratiskt

  Enligt nu gällande översiktsplan, som alla partier var med och beslutade, skall ingen ny vindkraft tillåtas. Ett undantag medgavs tyvärr och det gällde områden, som redan var starkt präglade av vindkraft.

  När det gäller Vaberget kan inte detta undantag åberopas; Varje människa med synen i behåll kan själv konstatera att det inte finns ngn vindindustri där nu. Närmaste vindelände återfinns i närheten av och bortom Lungsjön. Således är det ny storskalig vindkraft, som ansökan avser, vilket även kommunens utredare Maria Lindsbo,  informerade om då ärendet togs upp på KS mötet 11/5 2021.

  ”Ärendebeskrivning (gäller wpd Onshore Vaberget AB. Motsvarande gäller för Eolus Vind ABs 8 verk)

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 återremitterades ärendet då det ansågs att det råder osäkerhet om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan samt att ärendet inte följer antagen översiktsplan.

  Utredning 

  Fråga om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan. 

  Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 8 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 250 meter. För vindkraftparken finns idag ett gällande tillstånd till att a-lägga och driva 10 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 203 meter.

  1.

  Enligt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland är detta en helt ny ansökan.

  Ärendet är således en ny ansökan

   

  Ärendet följer inte antagen Översiktsplan. Av översiktsplan antagen 2017-08-28 framgår följande.

  Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas.

   

   

  Trots att det således fullständigt saknas LEGITIMT stöd för att ge berörda  företag kommunens Ja (kommunala vetot) till att uppföra ansökt ny vindindustri på Vaberget var det nästan endast Västrainitiativet som röstade i enlighet med gällande ÖP och med beaktande av länsstyrelsens ställningstagande att detta var en helt ny ansökan. DETTA ÄR SKRÄMMANDE! Hur kommer det sig att storhopen i KS tar sig rätten att desavuera sin egen utredare och förkasta MPDs uppfattning?

  Hur tänkte dom?

  Slutligt beslut tas av KF 31/5.

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar