• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening.

  Ett rykte florerade att Flodin nyligen betalat in ca 50 000 kr till Ådalslidens Hembygdsförening. Var detta sant? Och varför????

  Ådalslidens Hembygdsförening är ansvarig för den gamla fäbodvallen Forsåsbodarna, belägen  väldigt nära Flodinprojektet Salsjö Vindindustri.

  I Tillståndet (2015-09-28) står:

  ”Strax utanför projektområdet ca 450 meter från närmaste vindkraftverk finns en fornlämning i form av en fäbodvall (RAÄ-nummer- Ådals Liden 195)med belägg från 1700-talet.

  Forsåsbodarna kommer inte att påverkas fysiskt men däremot påverkas både ljudmässigt och visuellt av de planerade vindkraftverken. För att dämpa det audiovisuelle intrycket kommer en skogsridå lämnas mellan vindkraftverk och fäbodvall.”

  För att få klarhet i detta kontaktade jag Anna- Maria Andersson, ordförande i nämnda förening och fick då veta att Flodin och föreningen gjort upp att föreningen försäkrar att fäboden inte skall ha några övernattningar mot att erhålla pengar. Detta gjordes upp i våras och nu nyligen trillade pengarna( 50 000) in. På min fråga om inte detta var att betrakta som att sälja sig svarade ordföranden att nej, det tyckte hon inte och att om någon blir störd av vindkraftverken så behöver dom ju inte gå dit.

  Efter att ha tagit del av dessa uppgifter så förstår jag plötsligt varför nämnda förening aldrig överklagat Salsjö vindindustri. Föreningen hade ju kunnat överklaga själva tillståndsbeslutet 2015-09-28, Samrådslayouten 2020-01-29 och beslutet om förlängd igångsättningstid. Men icke.

  Samtidigt skall man veta att i Sollefteå kommun får inte vindkraften ligga närmare än 1000 meter från bostad och att fritidshus i det fallet likställs med vanliga hus och att fritidshus ofta definieras utifrån att någon bor där. Så då kan man ju förstå att detta var viktigt för Flodin.

  Men vad tycker befolkningen?????

  /Tarabrita

  3 kommentarer till “Flodins uppgörelse med Ådalslidens Hembygdsförening.”

  1. Anna-Maria Andersson says:

   Hej Tarabrita!

   Jag har aldrig varit inne på er hemsida förut men ser att ni är många aktiva som verkligen kämpar för er åsikt. Det är bra! Man ska kämpa för det man tror på. Fler eldsjälar behövs i världen!

   Trots detta måste jag få påpeka att det infunnit sig några faktafel i din text. Kanske inte linjen var helt glasklar vid vårt telefonsamtal.

   Det är absolut inte förbjudet att övernatta i stugan. Hembygdsföreningen har förbundit sig att inte använda bodarna till fast och/eller återkommande boende. Föreningen har aldrig tidigare tillåtit fast boende på bodarna och har aldrig haft någon intention att tillåta det i framtiden. Att vi därför fått 50 000 kr för att fortsätta med något som redan gäller bedömde vi i styrelsen inte vara varken konstigt eller felaktigt. Summan har betalats ut nu i oktober 2021 och kommer väl till pass i en förening, som liksom många andra, lider av två års uteblivna intäkter pga corona men med stora kostnader då vi har många, många byggnader att ta hand om.

   Du frågade mig om jag inte tänker på de som åker skoter till bodarna och nu kommer att riskera att få kast-is på sig. Då svarade jag att det måste vara upp till var och en att göra den bedömningen och själva besluta om man ändå vill besöka fäbodarna. Vi är glada för alla som vill dela vår vackra fäbod med oss men det är upp till var och en att besluta om man vill gå/åka dit.

   Verksamheten i Ådals-Lidens Hembygdsförening bedrivs enligt antagna stadgar och den verksamhetsplan som medlemmarna beslutar om vid varje årsmöte. Vi i styrelsen kan inte se att varken stadgarna eller beslutad verksamhetsplan ger utrymme för föreningen att börja göra politiska ställningstaganden. Då föreningen inte har någon direkt koppling till området anser vi att en överklagan är att anse som ett politiskt ställningstagande. Det står alla ledamöter i styrelsen fritt att ha en egen åsikt om vindkraften, liksom vi förutsätter att alla våra medlemmar har en egen åsikt, men föreningen har inte till uppgift att framföra dessa åsikter, det får var och en göra som privatperson.

   Det här är den bedömning vi i styrelsen gjort av vårt uppdrag. Alla medlemmar i Ådals-Lidens Hembygdsförening är välkomna på nästa årsmöte om man tycker att stadgar och verksamhetsplan ska gå i en annan riktning än vad de gör idag.

   Åter igen vill jag tacka för visat engagemang och önskar er lycka till i ert arbete.

   Anna-Maria, ordförande Ådals-Lidens Hembygdsförening

  2. Brita Isaksson says:

   Hej Anna Maria!
   Tack för Ditt inlägg!
   Du skriver att Hembygdsföreningen har förbundit sig att inte använda bodarna till fast och/eller återkommande boende. Bra att få den exakta ordalydelsen på den tjänst som Flodin värderar till 50 000 kronor. Denna ”tjänst” har jag då i mitt inlägg (bl.a.om mitt samtal med Dig )kallat för ”några övernattningar” och detta anser Du är ”några faktafel.” Och i detta har Du en poäng. Så Tack för att Du delgav oss den exakta ordalydelsen i överenskommelsen!

   Enligt Boverket saknas det en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns inte kriterier för hur mycket och ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som fritidshus.

   Lawline skriver: Det finns ingen definition på vad fritidshus är för något i lagtexten. Den definition som Boverket, en myndighet som främst behandlar frågor om byggande och boende, hänvisar till lyder:
   – Småhus som inte är inrättat för helårsboende.

   I plan- och bygglagstiftningen finns det ingen generell och entydig definition av begreppet fritidshus. i publikation I TNC 95 står det att med fritidshus avses småhus som inte är inrättat för Tekniska nomenklaturcentralens helårsboende.

   Wikipedia slutligen anser att ett fritidshus är ett hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.

   Jag tror att med den överenskommelse, som Flodin slutit med Ådalslidens Hembygdsförening, så har han säkrat upp att Forsås fäbodar inte kommer att ställa till några problem……varken som fast boende eller som fritidshus. För Salsjö Vindindustri är detta därmed ett värdefullt avtal.
   Du skriver vidare: Vi i styrelsen kan inte se att varken stadgarna eller beslutad verksamhetsplan ger utrymme för föreningen att börja göra politiska ställningstaganden.
   Utan att ha sett föreningens stadgar eller beslutad verksamhetsplan måste jag värjer mig mot påståendet att detta gäller ett politiskt ställningstagande. I mina ögon är det ett moraliskt/etiskt sett förkastligt ställningstagande. Ni har ”sålt ut” Forsåsbodarna och i förlängningen ett stor område oersättlig Ådalsnatur.
   Men varför så billigt????? När ni nu ändå var inne på att detta var en acceptabel uppgörelse hade ni väl kunnat kräva mer. 50 000 kr /år kanske?? 20 år framåt!
   Slutligen är det väl inte främst en stackars ideell förening jag ifrågasätter utan de metoder, som exploatörer använder och som jag faktiskt förstår kan verka lockande.

   Med vänlig hälsning
   Brita

  3. Anita B. says:

   Jag vill först citera en vän som tydligt beskriver vindkraftsbolagens ”generositet”: ”När pengar delas ut – naturligtvis med olika former av krav – från vindkraftsexploatörer så är det lyckligtvis så att det blir färre och färre som är villiga att sälja ut sina och andras intressen.
   Vare sig “ersättningen” kommer i form av pengar, “bygdemedel”, finansiering av vandringsleder, jakt- och fiskestugor eller fågeltorn eller utfästelser om finansiering av fibernät, byggande och underhåll av vägar så ser jag det som en modern variant av 30 silverpenningar. Svenska kyrkan ser ju inte heller det som ett problem med vindkraft då de ju också får 30 silverpenningar…”

   Hembygdsföreningen är en ideell helt opolitisk förening vars medlemmar räknar med att föreningen står för de ideella värderingar utifrån de intressen som föreningen har. Att i det läget ta emot 50.000 kr från ett vindkraftsbolag är att gynna vindkraftsbolagets (läs Flodin) intressen. I det här fallet är det en försäkran att hembygdsföreningen inte kommer tillåta övernattning i Forsåsbodarna. Detta är helt i linje med vindkraftsbolagets krav för att få tillåtelse att bygga vindkraft på Salsjöberget.

   Att Hembygdsföreningen i den situationen tar emot pengar för ett avtal som i slutändan gynnar vindkraftsbolaget är en direkt politisk handling som strider mot en hembygdsförenings stadgar. Det är inte minst ett svek mot alla medlemmar som utgått från att Hembygdsföreningen inte ska beblanda sig med politiska mutor.

   Jag gissar att många medlemmar i Ådals-Lidens hembygdsförening reagerar på detta. Föreningen har hur som helst svikit stadgade värderingar och sina medlemmar.

  Lämna en kommentar