• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  MSBs krav på Flodin redan 2012 infriades aldrig

  Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

   

  Först en liten aktuell orientering:

  Kärmsjö vindindustri omöjliggjordes  av Flodins respektlösa bemötande av två samebyar samt av Junselebornas kompakta motstånd. Beträffande Ranasjö vindindustri, som just har påbörjats, förmådde inte mängder av överklaganden och annat motstånd påverka kommunenen, MPD och rättsväsendet.  De mest horribla förändringar av turbinstorleken har tillåtits i icke diariefört, icke konsekvensbedömt “löfte” från en anställd på Tillsynsmyndigheten.  Ett överklagande av det s.k. “Layoutsamrådet” ligger hos MÖD. Arise avvaktar inte utgången av detta. Demonstrativt !!!!!! Med Salsjö är förhållandet delvis likartat. Exploateringen har startat men för en “icke Näsåkersbo” förefaller inte motståndet ha varit starkt. Två överklaganden föreligger just nu; ett i MMD och ett i MÖD.  Även i detta fall struntar Aris i att avvakta domarna. Det finns några tråkiga omständigheter gällande Salsjön/Näsåker:

  1. har Byalagets Byabladet använts för proSalsjöpropaganda.
  2. har Hembygdsföreningen för 50 000 kr från Flodin förbundit sig att inte använda Forsnäsbodarna till fast och/eller återkommande boende. Hembygdsföreningen har därmed låtit sig “mutas” kan man tycka.
  3. Krånge Samhällsförening, där Flodins sambo, “sittande på Flodins högra sida”, har upphöjts till allsmäktig utdelare av allmosor (Bygdemedlet) till folket. Beaktandes hennes tidigare insändarhistoria och aktuella bisarra sambopreferens kan man fråga sig om hon är rätt person för detta.  Inte blir det bättre när man betänker att det är Flodin, som är upphovet till den förestående  miljövandaliseringen. Med detta “schackdrag” har Flodin emellertid lyckats med det ultimata förnedrandet av det lokala motståndet.  Och kanske var just detta avsikten. Men att Arise går med på det!!!! Var det kanske ett krav från Flodin???

  Nedanstående yttrande från MSB skrevs 2012. I stort sett ingenting har genomförts. Ranasjö och Salsjö har trots detta godkänts av kommun, MPD och domstolar.


  Vindkraftsprojekt Kärmsjön, Ransjö och Salsjö, Sollefteå kommun

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar enbart upp synpunkter med generella säkerhetsfrågor då dokumentationen för samrådet inte redovisar risk- och konsekvensanalys för olyckshändelser, redovisning av säkerhetsnivå eller hur säkerhetsfrågorna ska hanteras för den planerade etableringen. MSB förutsätter att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen hanterar och redovisar säkerhetskonceptet i sin helhet för projektet vad gäller uppbyggnad av vindkraftverk, drift och avveckling samt återställning. Det är viktigt att göra en fullständig bedömning av riskerna och av vilka olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas i förväg.

  MSB vill också uppmärksamma NordanVind AB på att ett missförstånd om organisationsnamn finns i ert underlag. På näst sista raden på sidan 1 i handlingarna för respektive projektområde anges att samråd har påbörjats med “Räddningsverket lokalt”. Tidigare statens räddningsverk avvecklades 31 december 2008.

  MSB förmodar att samrådet avser lokalt berörd kommunal räddningstjänst.

  Säkerhet och risker

  Bolaget ska i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva de risker för olyckor som finns eller som kan uppkomma vid de planerade vindkraftverken vid Kärmsjön, Ransjö och Salsjö. Beskrivningen ska redovisa vilka eventuella olyckor (till exempel iskast, brand i vindkraftverken, blixtnedslag, nedfallande delar och haveri) som kan orsaka skador och olyckor på omgivningen inklusive den allmänhet som vistas i området. Det ska framgå hur stort område som kan komma att beröras om en olycka inträffar och hur många människor som kan komma att skadas. Tänkbara olyckor och tillbud och dess konsekvenser ska redovisas på sådana sätt att en samlad bedömning kan ske av vilken påverkan och vilka risker som planerad vindkraftsverksamhet kan medföra.

  Hänsyn bör också tas till fÖrväntade klimatförändringar med ökad vind, översvämningar, ras och skred.

  MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Postadress:                               Besöksadress:                                                   Telefon: 0771-240 240                               Org nr.

  651 81 Karlstad                     Stockholm: Kungsgatan 53                               Fax: 010-240 56 oo                                    202100-5984

  Karlstad: Norra Klaragatan 18

  Sandö: Sandövägen 7                                        registrator@msb.se

  Revinge: Revingeby                                            www.msb.se

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Datum                                      Diarienr

  2012-01-09                           2011-6684

   

  Beskrivningen bör utgöra ett stöd för placeringen av vindkraftverken och för planering och val av utformning av metod och teknik vid eventuella räddningsinsatser

   

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar