• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Stöd Ramselebornas kamp mot barackstaden

  maj 13th, 2020

   Namninsamling mot den planerade Barackstaden i Ramsele

  Allt fler protesterar nu mot det olämpliga i att, mitt under en pandemi, förlägga ca 200 utländska arbetare i en barackstad centralt i Ramsele. Om Du vill hjälpa Ramseleborna och alla oss andra  närboendet att förhindra denna förläggning kan Du deltaga i denna namninsamling. Om protesterna blir tillräckligt stora kanske våra politiker tvingas tänka om.

   

  Information finns även på sidan  Ramsele anslagstavla och forum 

  Det möte, som hållits i Ramsele finns utlagt på YouTube

  Debatten förs även på bl.a.Snurrigt FB-sida Motvind- Vindkraftexploateringen i Sollefteå kommun

  Turerna i detta (de som vi känner till) är märkliga och det skulle ta för mycket tid och plats att bena ut allt här. Det är bäst att alla själva tar del av det som finns att tillgå bl.a. via sociala medier.

  En sorgesam historia är detta verkligt- särskilt beaktandes det i dagsläget dåliga kunskapsläget  om Corona. Se bl.a. WHOs senaste information (bl.a. Michael Ryan). Att kasta ur sig kommentarer i stil med att smittan redan är här, att det redan finns en samhällsspridning eller- ännu vårdslösare -lekmannaexpertomdömen om “flockimmunitet” avslöjar en avgrund av lättsinne och okunskap.

  Frågan är nu: Hur värderar politikerna sina medborgares liv och hälsa? Hur många kronor? Detta skall det förhandlas om och detta (arrendestorleken) skall tydligen nu tas upp i ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Låt oss hoppas att i alla fall några av beslutsfattarna inser hur litet vi vet, hur stor osäkerheten därmed är och att därför i första hand försiktighetsprincipen skall tillämpas.

  /Tarabrita

   

   

   


  Det är en märklig tid!

  april 28th, 2020

   

  Coronaviruset har i grunden förändrat vara liv. Detta gäller det mesta…. och för de flesta….men inte allt och alla. Vindkraftlobbyn lobbar på som vanligt med sin propaganda och inom vindindustriområdena pågår arbetet.

  Vi nås nu av uppgifter om att det i Ramsele vid ishallen planeras en barackstad för utländsk arbetskraft. Och jag som trodde att vi skulle undvika resor. Och att detta gällde alla. Men kanske skall vindkraften i vanlig ordning ha en gräddfil.

   “Flest arbetare förväntas komma från slutet av augusti – och då talas det om cirka 170 personer. Barackstaden, på en yta av 4 000 kvadratmeter, är dimensionerad för 200 boende. I mitten av juni kommer de första barackerna att vara på plats.”(Nordsverige)

  Vilken planerad vindindustri skall dessa importerade arbetare uppföra?

  Ovanför Lungsjön finns en rad vindindustrier tillståndsgivna och även ett, som ännu ej sökt tillstånd (Nallkullen). För alla dessa utom Hocksjön är Flodin ansvarig.

  Det verkar nu närmast vara Björkvattnets vindindustriarbetare, som skall bo i den planerade barackbyn i Ramsele.

  ”Viking” är det samlande namnet på dessa vindindustrier, som ligger nära varandra ovanför Lungsjön: Björkvattnet (Flodin), Stobrännkullen (Flodin), Isbillen(Flodin), Hocksjö (Jämtkraft) och Nallkullen(Flodin). Nallkullen har ännu ej begärt tillstånd från MPD. Kanske avvaktar Flodin ” löken”, den lokala energiöverenskommelsen, som är på gång inom Energidalen och som befaras innebära uppluckring av nu gällande stopp för ny storskalig vindkraft. Flodin hade under Lassen-Ullstein-eran god inblick i vad som skulle komma gällande förvrängning av gällande vindkraftplan. (Vägledningen förbi FÖP 2008). Vem vet…..kanske har han fortsatt insyn i kommunens kommande vindkraftplaner. Kanske har han anledning att tro att den nu gällande ÖPns restriktioner kommer att förändras. Kanske vet han t.o.m.

  Att alla dessa industrier går under samlingsnamnet ”Viking” är nog ingen tillfällighet. Flodin har ett förflutet inom kustartelleriet.

   

  Förutom dessa i ”Viking” ingående industrier är Flodin även ansvarig för Ranasjö och Salsjö och de verk som byggs just nu i Björnlandhöjden och Hästkullen. Flodin var där och mätte i början på 2000-talet men nu är det Nysäter Wind med det schweiziska Credit Suisse Energy Infrastructure Partners som är ansvariga.

  /Tarabrita

   

   


  Röåforsarnas Naturreservat

  april 4th, 2020

  Information:

  Bild Meta

  Eftersom Oskar Norrgranns information ställdes in pga Coronaläget sände Oskar i stället i mitten av mars ut informationen till berörda markägare.

  Där framgår att arbetet fortskrider planenligt. Ett första förslag till beslut och gränser har tagits fram och detta har sänts ut till berörda markägare. Dessa har nu möjlighet att inkomma med synpunkter fram till 22 april. Efter att dessa synpunkter kommit in och värderats kommer ett skarpt förslag att skickas ut. Detta kommer även att sändas till myndigheter och andra remissinstanser.

  Slutligen kommer beslutet att både kungöras och sändas ut till berörda. Detta planeras ske i maj. Allra sist fattar länsstyrelsen beslutet.

  Nu återstår att se om tidsplanen kan följas i dessa Coronatider. Vi får hoppas på det.

  Tarabrita

   

   


  INSTÄLLT!!!!

  mars 12th, 2020

  Informationsmötet om Röåforsarnas Naturreservat, som var planerat att hållas 29/3, är inställt pga Corona-läget.

  Vi får ta det längre fram ngn. gång i ett liv efter Coronan.

  /Tarabrita


  Åter till Ranasjö

  mars 7th, 2020

  Många vindexploatörer med pågående projekt i denna kommun har inlett samråd med kommun och länsstyrelse inför ändringstillståndsansökningar. De vill höja vindkraftverken, vilket kommer att fordra kommunens bifall (det kommunala vetot) och en ny (ngt. begränsad) prövning i Miljöprövningsdelegationen (MPD).

  Flodin/Arise har valt en annan väg för att öka installerad effekt. De har haft ett ”Samråd Om Slutlig Layout” med länsstyrelsen avseende Ranasjö och Salsjö.

  Men vad har då varit vitsen med detta ”Samråd”?

  Jo, Flodin/Arise slipper bekymret med kommunala vetot och slipper ny prövning i MPD men har ändå genom länsstyrelsens beslut erhållit rätten att öka installerad effekt genom en kraftig ökning av verkens rotordiametrar. Dessa regleras inte i tillståndet. Bara verkens totalhöjd.

  Av samrådshandlingarna framgår att Flodin/Arise troligen tänker använda en maskin som heter Siemens Gamesa SG 6.0-170.

  ”Då vi är i upphandlingsskedet kan vi idag inte säga exakt vilket verk vi kommer att uppföra men totalhöjden kommer att bli 201 m i enlighet med tillståndet. På marknaden finns idag tillgängliga turbiner med en rotordiameter upp till 170 m och vi räknar med en diameter upp emot denna storlek.” (2019-07-04)

  I samtliga redovisade ljud- och skuggberäkningar har Siemens Gamesa SG 6.0-170 använts.

  Man kan om precis denna maskin läsa (på nätet) att ”Swept area” är 22 697 m2. Det innebär att en enda maskin sveper av en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)

  Undrar hur det känns att vara en sångsvan eller trana eller annan flyttfågel på väg upp till sina häckningsplatser på myrarna och tjärnarna på de höga Ådalsbergen och kanske vidare än längre norr och västerut. På sin väg skall de alltså först passera Salsjöindustrin. Därefter skall en sammanlagd yta på ca 80 fotbollsplaner på ena sidan Fjällsjöälven passeras och på andra sidan de 280 meter höga i dagsläget okänt stora Flakabergsmonstrena. Detta kallas för ”barriäreffekt” och stora sådana brukar normalt ogillas av tillståndsmyndigheter. Även örnar, vråkar och många andra bevingade vänner kommer att drabbas.

  Och människorna då? Skall de anamma vissa lyriska Skottlandresenärers turisthallucinationer? Tivolibelysningen kommer förvisso att finnas eftersom Transportstyrelsen gjort bedömningen att ansökningar om undantag gällande behovsstyrd hinderbelysning inte kommer att beviljas. Så nog kommer det att blinka. Fattas bara några hästar så kan ortsbefolkningen köra igång en turistsatsning bland verken. Katastrofturism- det är faktiskt en starkt ökande företeelse, som lockar besökare till katastrof-, misär- och olycksdrabbade platser. Fjällsjöälvens dalgång kommer att platsa perfekt i den kategorin när den nyliberala fria företagsamheten har löpt linan ut i detta område.

  Tarabrita

   


  Årsmöte Röåns Byalag

  mars 4th, 2020

  Röåns Byalag håller årsmöte söndag 8/3  kl 17.00

  Plats: Röåns Föreningshus

  Välkomna!


  Vindkraft till varje pris?

  mars 2nd, 2020

  Redan nu, innan Mittvind sänt in sin ansökan till Länsstyrelsen, har S tillkännagivit att de inte kommer att ge sitt bifall till Flakabergsexploateringen. S stöder sitt beslut på gällande översiktsplan, som fullständigt klart utesluter ny storskalig vindkraft.

  Västrainitiativet(VI) har kommit till makten just pga vindkraftfrågan. Det är därför troligt att även det partiet är emot Flakabergsindustrin. Tillsammans med S utgör dom alltså nu en majoritet i fullmäktige mot Flakabersindustrin. 

  Varför går inte VI, S och V redan nu ut och tillkännager att de står enade emot denna etablering???

  Det skulle ju bespara såväl Mittvind som lokalbefolkningen ytterligare prövningar och kval.

  Kanske är de inte eniga. Kanske är C och/eller V beredd att ignorera kommunens ÖP och tillåta Mittvinds miljövidriga förstörelse av Flakaberget. Kanske är det även andra krafter…… från kommunens näringslivsenhet och Energidalen AB, som påverkar.

  Kan det vara som så att Vs klimatfrälsarevangelium väger tyngre än både demokratiskt fattade beslut och grundläggande vänsterideologiska värderingar? Att understödja profithungriga exploateringsföretags kolonisering av Norrland, att bereda vägen för vindpatronera, att svika svaga grupper som de närboende drabbade…..denna omvända Robin Hoodpolitik…. allt detta är så svårförståeligt för en fd vänstersympatisör. Det känns som att förlora sin barnatro. Men framför allt är det ju så extremt cyniskt.

  Och C? Är det den nyliberala, ”företagsvänliga” ideologin, som får C att tveka. Men det borde väl finnas gränser även för den ”fria företagsamheten”. Man borde väl i anständighetens namn efterleva demokratiskt fattade beslut? Eller är det pga av att Maud Olofsson sitter i styrelsen för Arise och att Salsjös/Ranasjös genomförande sägs vara delvis beroende av att Flakaindustrin byggs. Det var Flodin, som sökte och fick tillstånd för Ranasjö/Salsjö och det är även Flodin som ”vabbat” Flakaberget. Bl.a hade han fullmakt från det dåvarande ägarföretaget att ombesörja den symboliska igångsättningen av bygget, ngt. som fordrades för att inte bygglovet skulle ha gått ut i december 2016. Så nog har Flodin insett betydelsen av att Flakaberget exploateras för att ro i hamn Ranasjö/Salsjö. Kanske är det detta som får C att tveka. Maud Olofsson.

  Men det verkar finnas ännu en underliggande orsak…rörelse….. och det är bl.a. intresset från Pahlin och Löfgren från projektet ”Vindkraft -generator för hållbar utveckling”. De opererar nu efter flytt från Vindkraftcentrum inom Energidalen AB.

  Ihärdiga rykten gör gällande att även personer från kommunens näringslivsenhet är involverade i försöken att hjälpa Mittvind.

  På vems/vilkas initiativ ”informerade” Pahlin klockan 8.00- 9.00 i stora A salen före KF-mötet 25/11 om Flakaberget och andra aktuella vindkraftärenden? Varför fanns inte information om detta i kallelsen. Varför fanns inget i protokollet?

  Så här framställdes Flakaberget:

  -Har beviljats bygglov i två omgångar. Bygglovet är nu på väg att löpa ut. Byggstarten har försenats pga omständigheter vid samverkan med andra projekt i området.

  -Eftersom bygglovet är på väg att löpa ut behövs en ny tillståndsprövning för de planerade 7-9 verken.

  -Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)

  -Inget ytterligare ingrepp behövs för elledning. Flakaberget kan anslutas till den befintliga transformatorn i Betåsen via den redan planerade 130 kW-ledningen i anslutning till projektområdet.

  -Är i fas att påbörja allmänna samråd.

  Speciellt 3djr punkten är häpnadsväckande:

  • ”Flakaberget var utpekat som vindbruksområde i den ursprungliga vindbruksplanen (som dock ersattes av den nya översiktsplanen 2017)”

  Detta presenterade alltså Pahlin på overhead drygt 2 år efter att den nu gällande ÖPn 2017 hade antagits och fullt ut ersatt den gamla, FÖP 2008 med tillhörande ”Vägledning”. Ändå drar han fram denna ”ursprunglíga” av ”vägledningen” till oigenkännlighet förvanskade FÖP 2008 och sätter den nu gällande ÖPn inom parentes!!!!!! Men hur tänkte han? Det finns väl gränser! På exakt samma försåtliga vis försöker nu Mittvind att slingra sig undan gällande ÖP. Exakt samma förljugna retorik. Och VEM släppte in Pahlin på KF med sådan uppenbart vinklad information? Och Varför????

  Kanske en del av svaret står att finna i artikeln ” Sollefteå och Kramfors inspireras av vindkraft i Skottland”, som i dag lagts ut på kommunens hemsida

  För den som är intresserad av vad som pågår finns mer information på  Energidalen AB.

  Där kan man läsa om planerna på en ny lokal energiöverenskommelse.

  Hur kan vi presumtiva offer runt om i kommunen påverka detta? Det är ju en ren tur att man överhuvudtaget blivit varse planerna på denna nya lokala energiöverenskommelse. Vad är det egentligen? Överenskommelse mellan vilka? Är det en fördjupning av -eller ett tillägg till ÖPn? Hur garanteras det medborgerliga inflytandet och insynen?

  Det krävs massor med grundläggande underlag, kompetens och konsekvensanalyser, öppenhet, offentligt deltagande, utställningar m.m. för att ändra en ÖP. Kanske borde man börja i rätt ända.

  Och kanske skall även frågan om vad vi skall använda mer vindkraftel till ställas. Och varför den skall produceras här, långt från konsumenterna.

  Nu är det av största vikt att alla vi medborgare håller koll på detta annars har vi hux flux en ”energiöverenskommelse” som sanktionerar vindkraft bakom huset.

  Tarabrita

   

   

   

   


  Årsmöte Byalaget

  mars 1st, 2020

  Röåns Byalag håller årsmöte söndag 8/3  kl 17.00

  Plats: Röåns Föreningshus


  Mittvinds samråd om Flakabergets vindindustri

  februari 26th, 2020

   

  I går höll Mittvind sitt samråd med närmast berörda och allmänheten.

  Mer information om mötet finns på FB Offentliga grupper för vindkraftsexploatering i Sollefteå kommun

  Varför Vindkraftcentrum skulle få uppta tid, kan man fråga sig. Det var inte för deras propaganda, som folk kom till detta möte. Det var i alla fall fullsatt i lokalen, vilket tyder på ett starkt intresse för denna exploatering och av frågor och känsloyttringar att döma finns inget lokalt stöd för projektet.

  /Tarabrita


  Sammanslagningen av Röåns FVO och Lasele FVO

  februari 26th, 2020

  Söndag 23/2 beslutades  på ordinarie årsmöten för Röåns FVOF och Lasele FVOF att slå samman de två FVOna till ett FVO. På de två efterföljande extrastämmorna samma dag bekräftades detta. Föreslaget namn på det nya FVOet är  Röån-Lasele FVO. Nu måste först nya stadgar arbetas fram, varefter vi kan sända in en begäran om denna sammanslagning till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen godkänner detta kommer en extrastämma i höst någon gång att behöva sammankallas för en slutlig bekräftelse. Se´n så är det klart.

  /Tarabrita