• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kommunens yttrande (förlängd igångsättningstid Salsjö)

  april 8th, 2021

  Förutom Sollefteå kommun, Länsstyrelsen och Försvarsmakten, vilka inte har något att erinra om den yrkade förlängningen av igångsättningstiden för Salsjö vindindustri, har 4 starkt kritiska yttranden inkommit. Ett av dem, väldigt starkt, är från Sametinget och 3 från 5 privatpersoner i Salsjöindustrins närhet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.

  Det är lika bra att ta det värsta först, så är det avklarat: Sollefteå Kommuns:

  ………………………………………………………………………………………

                    SKRIVELSE                                     

  Datum                                              Dnr                          Sida

  2021-03-01                                2015.906               1 (1)

   

  Tjänsteställe, handläggare, telefon

  Miljö- och byggenheten               vasternorrland@lansstyrelsen.se

  0620-68 20 00

  YTTRANDE – Ansökan förlängd igångsättningstid Salsjön vindpark lst dnr: 551-381-21

  Miljö- och byggenheten har tagit emot rubricerat ärendet för yttrande. Sökanden har ansökt om förlängd igångsättningstid med två år, till 2025-03-18 för Salsjöns vindpark på grund av förseningar med nätanslutning till parken. E.ON som nätägare har bekräftat förseningen i separat skrivelse.

  Ranasjö vindpark omfattas av samma inkoppling mot Betåsen stamnätsstation. Ranasjös vindparks igångsättningstid sträcker sig till 2025 varför miljö- och byggenheten inte har några synpunkter på förlängd igångsättningstid enligt ansökan. Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan. Ansökan om förlängd igångsättningstid på grund av faktorer som sökanden inte haft rådighet över ska enligt förarbeten och praxis vara ett skäl för möjlighet till förlängs igångsättningstid.

  MILJÖ- OCH BYGGENHETEN

  Z

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

   

  ”Projekten är beroende av varandra för nätanslutningen och bör därför omfattas av samma förutsättningar i och med den försening som nätägaren bekräftat i ansökan.” 

  Men oj, så behändigt det blir då för Flodin/Arise!!!!!!! Och låt oss vara helt klara på den punkten: det är det ENDA, som har betydelse för Sollefteå kommun!!!

  Det är svårt att kommentera ovanstående yttrande utan att förfalla till svårartade känslomässiga eruptioner. Är så besviken över hur kommunen ständigt ”sopar” vägen för Flodin..

  Och……… kunde inte kommunen ha föreslagit att den omfattande verksamhetsförändring, som layoutsamrådets beslut de facto genererar, borde motivera en ny miljöprövning? Den MKB, som tillståndet vilar på är ju uppseendeväckande inaktuell och mager. Exempelvis behandlas inte effekter av ett redan förändrat klimat och inte heller de befarade framtidsaspekterna i detta hänseende: Skyfall, med ökad erosion, skogsbränder m.m. Inventeringarna är till större del från 2011.

  Detta yttrande har innan insändande till MPD inte behandlats i SU eller AU och inte heller i KS eller KF. Det är en renodlad tjänstemannaprodukt. How come ?

  Det är ju ett viktig yttrande såtillvida att MPD faktiskt tillmäter kommunens yttrande betydelse. Fanns det inget politisk intresse att behandla detta i ngt. uskott? Eller KS?

  Nog om detta bottennapp. I morgon kommer länsstyrelsens yttrande.

  /Tarabrita


  Det senast om Salsjö

  april 7th, 2021

  ”Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare”. ( Ur mail från Arise till länsstyrelsen, 17/2 2021)

  Nedanstående lilla historik har ambitionen att blottlägga några av de mailkontakter mellan Länsstyrelsens tillsynsenhet (Y) och Arise/Flodin (X) , som kanske har haft betydelse för beslutet att utan miljöprövning tillåta monsterturbiner på Ranasjö/ Salsjö .

  ……………………………………………………………………..

  I ett icke diariefört mail utfärdade Y 11/10 2018 en blancofullmakt åt X gällande effektförändring och därmed rotordiameterförstoring, fördubblad svepyta och  minskad markfrigång. Inga begränsningar whatsoever. Ingen tanke på miljön.

  Från: Y

  Till: X

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som

  skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Y

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

   

  Detta åberopades självfallet av Flodin i layoutsamrådet Ranasjö/Salsjö men även gällande Isbillen : ”Vi önskar i övrigt att detta projekt skall ha möjlighet att följa Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut i samma/liknande ärende med hänvisning till Krange Vind AB:s vindkraftsprojekt Ranasjö och Salsjö i Sollefteå kommun. Bifogas”.(Det som bifogades var Ys blancofullmakt)

  ( Anmälan om effektändring, Isbillen-Kullmyran vindkraftpark, Samråd om mindre ändring samt uppdatering av godkänd layout)

  ………………………………………………………………………………………

  Ranasö/Salsjö  layoutsamråds beslut gick som vanligt Flodins/ Arises väg.

  Surprise, surprise!!!!De fick i beslutet 29/1 2020 lov att byta de ursprungligen ansökta ca 2-3,5 MW-verken mot 6 MW-dito.

   

  Layoutsamrådets beslut har i Ranasjödelen överklagats av 3 personer, varav en redan nått ”vägs ände” med nekad prövorätt i MÖD. 2 andra ligger i MÖD och torde väl även de förvägras prövorätt. I Salsjödelen pågår överklaganden till MMD.

   

  I detta läge, av oklar anledning om man inte köper Flodin/Arise rakt av, ansökte Flodin/ Arise om förlängd igångsättningstid.

  Det har i denna sak kommit in ett flertal yttranden, vilka Röåns Hemsida framöver planerar att lägga ut utan upphovsmannens/-kvinnans namn.

  Yttrandetiden gick ut 2/3   och intressant att notera är att 8/3 alltså strax efter yttrandetidens slut diariefördes på länsstyrelses Diarium en mailväxling mellan X och Y, som hade ägt rum redan 17/2. Ur denna mailväxling :

   

  (Från X till Y):

  Vad gäller 170-meters rotor, så finns nog endast prototyper framme än, dvs inga byggda parker i Sverige. Detta är vanligtvis fallet då vi köper verk av den senaste modellen med leverans 1-2 år senare.

  Denna mailväxling ägde  alltså rum före yttrandetidens utgång  men diariefördes efter. Ingen, som sökte finna sanning i länsstyrelsens Diarium hade alltså möjlighet att ta del av denna intressanta information, att verken skulle levereras 1-2 år senare och att vi i skogsmiljö på våra unika ådalsberg skall utsättas för prototyptester.

  Det kunde kanske ha varit bra att veta för de, som yttrade sig i denna sak. Kanske var det just detta, att verken skulle levereras först om 1-2 år som egentligen föranledde Flodins/ Arises ansökan om förlängd igångsättningstid.

  Av nedanstående mailväxling kan man få uppfattningen att Y äntligen börjar undra vad hen har ställt till med.

   

  Från: Y

  Skickat: den 5 februari 2021 16:56

  Till X

  Ämne: Salsjö och Ranasjö vindkraftparker, Svepytor nära mark

   

  Hej X!

  Efter vårt samtal den 18 december skrev jag bifogad tjänsteanteckning. Jag har nu en följdfråga kring det ni då förde fram som bemötande på frågorna kring att vindkraftverkens rotorer kommer att svepa närmre marken än vad som angavs vid tillståndsansökan: Kan ni ge exempel för påståendet att det inte är ovanligt att vindkraftparker byggs på detta sätt idag? Har ni exempel på anlagd vindkraftpark med en rotordiameter på 170 m i skogsmiljö, där svepytan ligger 30 meter från marken?

  Y

  Miljöhandläggare

   

  Eftertankens kranka blekhet infann sig efter 2 år och 3 månader!!!!!!!!!

  Det spelar ändå ingen roll. Flodin/Arise får tyvärr alltid göra som de vill.

   

  /Tarabrita


  Flodin beviljades förlängd igångsättningstid för Salsjö vindindustri.

  april 6th, 2021

  Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Västernorrland beviljade Flodin (Krange Vind AB ) förlängd igångsättningstid för verksamheten vid vindkraftparken Salsjö. Beslutet togs 1a april och är dessvärre inte ett dåligt aprilskämt.

  Med detta har Arise/Flodin haft bråttom:

  Jag vet att yttrandetiden för ansökan om förlängd igångsättningstid för Salsjö vindkraftspark inte har gått ut ännu, men eftersom detta är en ytterst viktig fråga för oss och vi behöver besked så snart som möjligt undrar jag om du har någon uppfattning om när MPD kan fatta beslut. Jag skulle också gärna vilja ha de yttranden som kommer in fortlöpande så att vi kan titta på dom efterhand.

   Med vänliga hälsningar Ulla

  (Ur mailväxling)

  OCH:

  ”Avslutningsvis får konstateras att några hinder mot att bevilja ansökt förlängning inte kan anses föreligga. Av skäl presenterade i ansökan är bolaget alltjämt angeläget om en så skyndsam handläggning som möjligt. ”

  (Ur Bolagets bemötande av yttranden)

   

  Undrar vad Flodin anser om MPDs beslut att höja den ekonomiska säkerheten och indexjustera den.

  Ur Bolagets bemötande:

  Några skäl att meddela strängare eller nya villkor föreligger sammanfattningsvis inte. Bolaget noterar dock att Länsstyrelsen anser att det finns skäl att höja den ekonomiska säkerheten per verk från 400 000 kronor till 500 000 kr, eller den summa miljöprövningsdelegationen finner lämplig. Bolaget konstaterar att den nuvarande regleringen föreskriver att den ekonomiska säkerheten per verk ska uppgå till 350 000 kr. Bolaget anser att detta belopp är tillräckligt, men kan i andra hand godta en säkerhet om 500 000 kr för det fall miljöprövningsdelegationen anser att detta är nödvändigt. Bolaget anser det dock inte motiverat med någon indexuppräkning.

   

  Ur MPDs beslut:

  Ändrade bestämmelser

  Miljöprövningsdelegationen beslutar att ändra den ekonomiska säkerheten i det nu gällande tillståndet för verksamheten till följande lydelse.

  Ni ska ställa en ekonomisk säkerhet om 1 351 000 kr per vindkraftverk som uppförs för avhjälpande och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Tillståndet börjar inte gälla förrän säkerheten har godkänts av miljöprövningsdelegationen. Denna säkerhet får ställas etappvis, men vindkraftverk med tillhörande fundament och anslutande vägar får inte börja anläggas förrän säkerhet för hela den etapp som de ingår i har godkänts av miljöprövningsdelegationen. Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där mars månad år 2021 utgör bas.

  Kommer Flodin att överklaga?

  /Tarabrita


  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oAw72R/det-kanns-som-ett-krig-dar-jag-ar-pa-naturens-sida

  april 4th, 2021

  ”Det känns som ett krig, där jag är på naturens sida” (aftonbladet.se)

   

  Läs detta!!!!!!

  Äntligen en tidning, som även skriver om vindkraftens avigsidor och drar fram Flodin.

  TACK AFTONBLADET!!!!

  /Tarabrita


  Röåns Byalags Årsmöte

  februari 18th, 2021

  På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet att hållas digitalt via Microsoft Teams.

  Lördag 27/2 kl. 11.00

  Skicka ett mail till:

  roansbyalag@protonmail.com om Du vill närvara så mailar vi tillbaka en länk till mötet.

  Kontakta Jonny vid frågor: 070-6348217


  God JUL…..igen!

  december 22nd, 2020

  Foto: Margareta Bergman

  …..med denna nytagna bild över byn upp mot “Backen” under en helt magisk stjärnhimmel.

  Så där bedövande vackert som vi kan ha det i denna vindkraftfria by!

   


  Hervor läser “Nicke”

  december 19th, 2020

  Nicke i skrivlyan på Bruket i Sollefteå

  Hervor Sjödin läser” imorgon, söndag 20/12. Det blir spännande att höra vad Hervor har att berätta om Nicke och vad hon läser ur hans digra produktion. Ett och annat med anknytning till Röån kan man hoppas på. Kl 14.00 börjar sändningen, antingen lokalt i etern på 96,1 99,8 & 106,8 MHz eller globalt på webben på Radiosol – Webradio | Radiosol

   


  BÄSTA JULKLAPPEN!

  december 19th, 2020

   

  Försäljning av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden skjuts upp

  Arise AB (publ) (“Arise”) meddelar härmed att den planerade försäljningen av projekten Ranasjö- och Salsjöhöjden (“Projekten”) skjuts upp. Detta innebär bland annat att ansökan om tillstånds-förlängning för ett av delprojekten måste lämnas in. Ambitionen är att realisera Projekten i ett senare skede.

  “Vi hade hoppats på att kunna realisera projekten nu men det gick tyvärr inte. Jag vill passa på att tacka våra partners i projekten för alla hårda ansträngningar”, säger Daniel Johansson, VD Arise AB.

  Halmstad den 18 december 2020
  ARISE AB (publ)

  För ytterligare information, vänligen kontakta
  Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
  Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

  Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 17:20 CET.”

   

  Ovanstående är hämtat från Arise´s hemsida

  ETT RIKTIGT UNDERBART JULUNDER!!!!

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat

  december 16th, 2020

  Stämningsfull tältplats                Bild: Oskar Norrgrann

   

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Vad vet skogsägarna??

  december 16th, 2020

  Bilden visar hur virvelbildningen efter varje verk breder ut sig i rymden och att de når marknivå efter något hundratal meter.

  Vet berörda skogsägare att Flodin och företaget Arise med Maud Olofsson tänker bygga vindkraftverk av allra största storlek i Salsjö och Ranasjö? Riktiga monster jämfört med vad vi sett tidigare! De planerar nu för Ransjö 25 st verk, vars rotorer har en diameter på 170 m och en tornhöjd på 115 m. Det betyder att vingarna kommer i trädtoppshöjd (30m över marken). Leverantörsdata anger att det inte bör finnas några hinder högre än 10 meter inom 500 m runt varje verk, dvs då är det väl bara till att kalhugga?! Erfarenheter från andra platser med vindkraft är att träd kan utsättas för mycket stora påkänningar av kraftiga virvelvindar samt att de löper stor risk för nedisning under vintertid. Detta har lett till stambrott. Är detta något som berörda skogsägare i området har blivit informerade om?

  /Tarabrita