• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kommer ni ihåg?

  Kommer ni ihåg hur det var första gången Röån skulle byggas ut.

  /Brita

   

  “Grundat på “Verksamhetsberättelse för Föreningen Rädda  Röån” BAKGRUND

  1979:         I slutet av september erhöll innehavare av fallhöjder i Röån brev från advokat Sven Lindberg, som för en klients räkning önskade köpa in fallhöjder i ån. 26/11 höll samme Lindberg ett informationsmöte i Röåns föreningshus och en månad senare (20/11) begärde han att för Bodums Kraft AB få köpa in fallhöjderna. Avtal bifogades.

  1980:         28/5 annonserades i lokalpressen länsstyrelsens i Härnösand beslut att tillåta Svanö AB och dess personal utföra undersökningsarbeten för en ev. utbyggnad av vattenkraften i Röån. Boende i Rö och Tara besvärade sig senare mot detta dock utan resultat. 5/6 kallades till ett möte i föreningshuset till vilket Svanö AB inbjöds. Bolaget, representerat av Bo Bele Begström, omtalade bl.a. att vattnet medelst tunnel skulle ledas ned till Ångermanälven. 27/6 erhöll hushållen i Röån skriftlig information från Svanö AB om utbyggnadsplanerna.
  FÖRENINGENS BILDANDE

  1980:           Vid ett möte 3/7 i Röåns föreningshus bildades Föreningen Rädda Röån. En interimsstyrelse tillsattes. Nytt möte hölls 8/7 varvid bl.a. ett stadgeförslag framlades och godkändes med smärre ändringar. Föreningens namn fastställdes till Föreningen Rädda Röån. Vid möte 15/7 antogs stadgar för Föreningen Rädda Röån. Ordinarie styrelse valdes enl .följande: S.Tarander ordförande, B Hellström sekreterare, P. Fernlund kassör, H.Vedin och N.E. Sjödin övriga ledamöter. Till suppleanter valdes A.Vedin, M. Klingberg, M.Söderman, H. Viklund och B.Strang. Sista mötet för året hölls 4/10
   FÖRENINGENS VERKSAMHET

  Under året (1980) sökte Föreningen Rädda Röån ge spridning åt Svanö AB.s planerade kraftverksbygge och de förväntade följderna därav. I detta syfte togs kontakt med lokalpress och radio. Namninsamlingar genomfördes. Vi spred dekaler och satte upp anslag längs ån. Statsminister Fälldin uppvaktades vid sitt besök i Junsele (14/10). Kontakter togs med Storsjö Byalag och Älvräddarna. Sollefteå kommun och fritidsnämnd tillfrågades om sin inställning till Svanö AB.s planer liksom även de politiska partierna i Sollefteå. Den 12/8 beslöt kommunen att avvakta. 18/7 tog fritidsnämnden samma beslut. Av de i Sollefteå tillfrågade partierna tog VPK som första parti ställning mot en utbyggnad. 11/12 fattade Centern samma beslut. Under helgen 16-17/8 sade Svenska Miljöförbundet nej till en utbyggnad efter att Föreningen Rädda Röån uppvaktat personligen och med skrivelse.
  Länsstyrelsens naturvårdsenhet erhöll ett av N.E. Sjödin och H. Viklud utarbetat ”Förslag till komplettering av turistsatsning- Junseleområdet till Ådalprojektet”.

  Fortsättning 1980:

          ÖVRIGA HÄNDELSER AV INTRESSE FÖR FÖRENINGEN RÄDDA RÖÅN 

  I början av augusti erhöll föreningen brev om utbyggnadsplaner från f.d. fiskerikonsulenten i Härnösand Nils Erik Nilsson med uppgifter om de hemliga planer vattenkraftsindustrin hade beträffande Betarsjön.  Enligt detta brev var kraftverket i Röån endast etapp 1 i en större plan , nämligen Betarsjön.
  13/8 sade Byggnads i Junsele ja till en utbyggnad. 5/9 tog Byggnads i Sollefteå samma sorgligt osolidariska beslut, vilket motiverades med förväntade arbetstillfällen.

  Båtarna anländer
  30/5  Landstigning vid “Rickards”
  1981:
  5/2 ägde de av länsstyrelsen arrangerade informationsmötena rum i Forums teatersalong i Junsele. Där framlade Svanö AB sina planer på att bygga två dammar; en vid bron efter Backevägen och en i byn Röån. De två mötena var välbesökta och motståndet mot Svanös planer kompakt och välmotiverat. 7/2 publicerades i ortspressen Sollefteå kommuns egen kommunöversikt, där man bl.a. på en karta markerat områden av särskilt intresse. Röån tangerar enligt denna fridlysta områden med riksintresse för miljövård. En del av ån rinner tom igenom. 14/2 sade Projekt Ångermanlands Flora nej till utbyggnad. I slutet av februari vände sig SNF i Solleftå till kammarkollegiet med en begäran om att stoppa utbyggnaden och 14/4 beslöt generaldirektör Valfrid Paulsson att låta naturvårdsverket vädja till regeringen att ta över frågan om Röån. 30/4 redogjorde Svanö (NN) för ändrade planer: Ingen damm vid sjön, dammen i Röån 193,7 m i st f 194 m.


  30/5 ordnade Sollefteåkretsen av SNF en kanot- och båtfärd på Röån från Tågsjöbergsbron till “Rickards”, där ett 60-tal personer efter ankomsten förtärde sina medhavda matsäckar och lyssnade på information från Gunnel Malmkvist, Leif Olsson och Lars Willson. Därefter vandrade deltagarna längs forsen och fick bl.a. bevittna en improviserad uppvisning av H. Vedin  i den svåra konsten att forsränna.

  Harry Vedin vid årorna.

  Björn Bergström åkte med.

   

  6/6 stod att läsa i i tidningarna att Naturvårdsverket beviljat länsstyrelsen 35000 kr att användas för att undersöka hur växter, djur och fiskar samverkar i Röån.
  I mitten av juni erhöll berörda parter i Rö och Tara meddelande från vattendomstolen om att Svanö AB och Bodums Kraft AB begärt tillstånd att bygga ut Röån med en damm

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Brevet:

  1980-07-16

                                                   Sture Tarander
                                                   Röån 2354
                                                   Junsele

   Av dagens VA framgår planerna på utbyggnad av Röån och den beslutade aktionen för att förhindra detta. Detta föranleder mig att skriva och anföra några synpunkter.

   Röåns utbyggnad är den första etappen av en exploatering i större skala. Den andra etappen är regleringen av Betarsjön. Förutsättningarna för att få reglera Betarsjön är att först bygga ut i Röån och sedan påvisa behovet av sjöreglering.

   Planerna på Betarsjöns reglering, som är av intresse för alla kraftverksägare nedströms i vattendraget, är gamla. Under min tid som fiskerikonsulent i Y-län med insjöfisket som arbetsfält har jag kunnat taga del av dessa planer, varför dagens planer betr. Röån visar att det hela nu börjar rulla igång.

   Frågan angår sålunda ej endast intressen i Röån utan även Betarsjön. Jag vill därför råda den arbetsgrupp, som nu tillsats, att söka samarbete med intressen uppströms. En lämplig början kan vara Betarsjöns fiskevårdsområde, Sven Erik Nordin, Junsele och även de organ inom den kommunala förvaltningen som handlägger hithörande frågor. Senare kan det vara lämpligt taga kontakt med fiskeriintendenten och länsstyrelsens naturvårdsenhet. I dylika frågor är en vittomfattande opinion och en god kontakt med massmedia av allra största betydelse.
  Med tillönska om ett gott resultat av arbetsgruppens arbete tecknar
  N.E. Nilsson
  N. Nygränd 8
  87100 Härnösand

   

   
   

  Lämna en kommentar