Körkontrakt
Fy för Den Lede vilket förskräckligt dokument som  kom till
hemsidan häromdagen. Hur vågade man underteckna något dylikt?

(Obs.Dokumentet är ej scannat så det skiljer sig utseendemässigt från nedanstående. Innehållet är dock identiskt.
En tydlig, scannad bild skulle ta för stor plats och för lång tid att öppna för oss med modem)


 

  Körkontrakt

Undertecknad förbinder sig härmed att för Sandö Sågv.AB:s räkning på Kläppsjö skog, skifte N:o 1 af 1898-99 års stämpling
hugga, rundbarka och på flottbart vatten i Bergssjön leverera allt blifvande sågtimmer, enligt här nedan tecknade bestämmelser:

1. Skogen skall med sparsamhet användas, så att intet träd som ej är stämpladt och vid brösthöjd försedt med Sandö Sågv.AB:s yxmärke må fällas, och skola de gröfre träden, sedan de blifvit fällda, afhuggas i toppen vid 6 tums groflek och timret sedan afpassas efter de dimesnioner priskuranten upptager. Grantimret barkas en fot från lilländan.

2. Förekomma ihåliga eller felaktiga träd, skola de lumpas eller afhuggas, samt undersökas om frik ved finnes, så att deraf kan erhållas en sågstock; å krokiga träd skalla fhuggningen ske så, att timret blifver rakt. Skulle - genom uraktlåtenhet att i akt taga dessa föreskrifter, en del timmer blifva odugligt, ersättes det af den felande till det pris som af arbetsgifvarens ombud bestämmes; likaså alla de träd som nedhuggas utan att vara på föreskrifvet sätt stämplade.

3. Det av mig sålunda åtagna timmerskiftet skall innan den 30 April 1899 rensas; skulle jag icke fullgöra min skyldighet härutinnan, ega arbetsgifvarne att på min bekostnad, till hvad pris som helst, låta uttaga det qvarstående virket, i hvilket fall arbetsgifvarne ega rätt, att av arbetsförtjänsten innehålla det belopp, som dertill åtgår, och om detta ej är tillräckligt förbinder jag mig vid anfordran till arbetsgifvarne inbetala skulden.

4. Förskotter erhålas icke, utan betalning erlägges i mån af arbetets fortgång, samt liquid sedan skiftet blifvit afsynadt och godkändt i Juli månad 1899.
Stubbarna få vid vite af 50 öre ej öfverstiga 6 tums höjd.

5. Alla träd skola afsågas från roten så nära marken som möjligt och derefter, ifall flere stockar erhållas, äfvenledes afdelas med såg.

6. Arbetstagarna skall under afverkningens fortgång ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som arbetsgifvarnes ombud om körning och huggning kunna gifva, vid äventyr att annars från körningen vara skild, vare tillika skyldig ersätta den skada som förorsakats genom att icke fullfölja detta kontrakt, till det värde som af arbetsgifvarnes ombud bestämmer.
Timret kapas i såväl jämna som udda fottal, men betalas 1,5 öre för hvarje jämnt fottal.

7. Inga sammanhängande stockar emottagas, och kommer vid intumning endast hela tum att upptagas.

8. Timret intummas efter engelskt mått och godtgöras följande priser, hvari äfven betalning för märkning är erlagd.
Timret skall på tvenne sidor av stockens rotända märkas med Sandö Sågv. AB:s märke samt med en yxa som vid tumningen bestämmes.
Med förestående kontrakt vi oss från båda sidor nöjda.

Junsele den 29 Okt. 1898

Antages af Sandö Sågv. AB
gm Manne Forsgren                O P Tarander

 

Tillbaka till Arkiv