• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Kampen går vidare

   

  Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven har i dag, genom ordföranden Christer Lidén Forsnäs, tagit strid mot Miljööverdomstolens (MÖDs) oskick att avkunna dom utan motivering. Detta oskick har uppstått genom ”praxis” och sparar tid i MÖD. Samtidigt lämnar denna praxis de överklagande i stor frustration. Varför MÖD ej beaktat alla nya omständigheter och fakta, som åberopats i deras begäran om prövningstillstånd får de inte veta. Avslaget lämnades utan motivering. I Sverige!!! Till detta kommer även att Högsta Domstol(HD) ej tar upp överklaganden just i miljöärenden. Av detta följer att ett ärende, som av MÖD får en icke motiverad”dödsstöt” egentligen inte kan överklagas till HD, ens som ett prejudikatsärende.

  MEN……

  Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven tyckte att detta var helt absurt. Bor vi i en rättsstat? Skall vi avfärdas utan ett ords motivering?

  I dag har Christer, trots att det förmodligen är helt verkningslöst just som ett överklagande, ändå sänt in ett formellt överklagande till HD. Han har även sänt ut ett pressmeddelande till ett antal redaktioner. KANSKE kan detta väcka en opinion mot MÖDs oskick med de omotiverade domarna och det faktum att just miljömål inte tas upp i HD.

  Nedan återges pressmeddelandet och överklagandet:

  Omotiverade domar undergräver förtroendet för rättsväsendet.

  Vi sänder i dag in en överklagan till Högsta Domstolen (se bifogat), väl medvetna om att vår sak egentligen inte kan komma i fråga, eftersom det rör ett miljöärende. Det vi ändå anser är av synnerlig vikt för Högsta Domstolen att pröva som ett prejudikatsfall är Mark- och Miljööverdomstolens (MÖDs) rätt att döma utan att motivera sin dom. Denna rätt, som har uppstått genom ”praxis” urholkar folks förtroende för domstolsväsendet.

   

  Sollefteå kommun har mest vindkraft av alla Sveriges kommuner. Tillstånd har givits av kommunen i strid med den egna legala vindplanen. Dessa tillstånd har överklagats till Mark- och Miljödomstolen (MMD), som helt ignorerade våra framställanden och med subjektiva värderingar bl.a. om vad de närboende ”måste tåla i samband med en vindkraftsetablering” avslog överklagandena.

  Förtvivlade människor har därefter i dom- utan motiveringar – nekats prövningsrätt till Mark- och Miljööverdomstolen(MÖD). Att MÖD kan avkunna domar utan motiveringar förklaras med ”praxis” och att denna ”praxis” sparar tid. Unikt för miljöärenden är dessutom att dessa domar ej kan överklagas till Högsta Domstolen. De överklagandes argument och fakta som åberopades i överklagandet till MÖD, kunde därmed avfärdas utan ett enda ord till förklaring.

  I Fjällsjöälvens unika Ådalsdalslandskap ser man idag inte Sverige som en rättsstat. Vi avser med detta överklagande till Högsta Domstolen väcka frågan om det är värdigt en rättsstat att avfärda ett överklagande till MÖD utan ett enda ords motivering och att därmed förringa och i praktiken idiotförklara oss ca 40st klagande i Ranasjöprojektet och alla andra i samma situation. Det är ett växande antal drabbade och därmed ett växande missnöje i Sverige, där vindindustrin, som av vissa påstås kunna lösa Europas koldioxidproblem, kommer att uppföras.

  Det omotiverade avslaget på vår begäran om prövningstillstånd till MÖD blev finalen på en 6 år lång kamp mot Ranasjö vindindustri. I vår närhet har nu givits tillstånd att uppföra tre vindindustrier tillsammans 71 verk. Rättvisa har förvägrats oss. Vi sänder in detta överklagande i förhoppning om -och ett krav på- att praxis ändras på så vis att alla domar skall motiveras och att även miljömål skall kunna tas upp av Högsta Domstolen. Någonting annat är ovärdigt en rättsstat.

  Christer Lidén

  Ordförande i Föreningen ”LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven”

   

  Högsta Domstolen

  Box 2066

  103 12 Stockholm

  Refererande till Aktbilaga 59

  Mål nr M8532-17 i

  SVEA HOVRÄTT

  Mark och Miljödomstolen

   

   

  Enligt Svea Hovrätt har vi fått avslag och har ej rätt att överklaga detta mål gällande prövningstillstånd.

  Med stöd av Rättegångsbalken kap. 54 §9, §10, §11 överklagar vi härmed detta avslag.

  Vi anser att i en rättsstat skall inte ett överklagande kunna avfärdas/avslås i en dom utan motiveringar och rättssäkert angivna domskäl med vägledande uppgifter från lagstiftningen.

  Just detta har skett i detta mål.

  Vi kräver, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och av respekt för de inblandade/drabbade, att domar skall motiveras. Detta för att Sverige skall kunna betecknas som en rättsstat.

  Vi hänvisar också till Internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och Århuskonventionens – rätt till information från myndigheter, rätten till rättslig prövning.

   

  I HÖGSTA DOMSTOLENs allmänna information om överklagande och prövningstillstånd står det;

  Skäl för prövningstillstånd….

  Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).

   

  Vi åberopar ovanstående och överklagar utifrån rättssäkerhetsskäl, domen i  MÅL nr M8532-17 i Svea Hovrätt.

  Med anledning av målets/ärendets många olika beskaffenheter samt för att få en rättslig vägledning i domslut, kräver vi även att målet omprövas beträffande rätten till prövningstillstånd och att frågan om den omotiverade domen utreds och besvaras och av rättssäkerhetsskäl fullföljs enligt lagstiftningen i RB kap 17, § 7, § 12.

   

  Forsnäs 2018-02-12

   

  Christer Lidén

   

  Bra att ni kämpar Christer! Lycka till!

  /Tarabrita

   

  Lämna en kommentar