• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Hur ”layoutsamråd” används för att ”smita” förbi miljöprövning.

  Ett vindkraftverks effekt kan ökas på i huvudsak två olika sätt:

  1. Genom höjning av verken.
  2. Genom byte till kraftfullare turbin med större rotordiameter.

  Höjningsalternativet fordrar en prövning för ändringstillstånd, vilket är en miljöprövning av Miljöprövningsdelegationen (MPD), samt kommunens tillstyrkan. (Det kommunala vetot) Att Sollefteå kommun plötsligt skulle använda sig av detta kommunala veto för att förhindra en höjning är dessvärre uteslutet. Att Västernorrlands länsstyrelsen skulle förhindra en höjning är också högst osannolikt. MEN en miljöprövning tar tid. Ärendet skall bl.a. ut på remiss till flera olika instanser. Och beslutet kan överklagas.

  För att åstadkomma en effekthöjning utan att riskera att hindras av det kommunala vetot och fördröjas av MPDs prövning kan exploateringsbolag alltså välja att öka effekten genom att uppgradera till turbiner med större rotordiametrar.

  Länsstyrelsens senaste beslut gällande Ranasjöindustrin är ett paradexempel på att detta är fullt möjligt- helt utan konsekvensanalys av påverkan på djurlivet av den enormt förstorade ”Swept areaytan” (vingarnas genomskärningsyta) och annan miljöpåverkan.

  Om det är länsstyrelsen eller de involverade företagen Krange Vind AB och Arise som kläckte den fiffiga idén att kamouflera dessa förändringar i en process kallad ”Samråd om slutlig layout” förtäljer inte historien.  ”Samråd” visade sig f.ö. exkludera berörd allmänhet. Och Layout!!! Vad är en ”Layout”? Förmodligen har de flesta av oss en föreställning om att en ”layout” är en sorts skiss/plan över placering av föremål precis så som OX2 skriver på sid 6 Ramboprojektets samrådshandlingar:

  -”I denna samrådshandling visas ett exempel på hur vindkraftsanläggningens layout, det vill säga placeringen av vindkraftverken, kan se ut.”

  När det gäller Ranasjö och Salsjö Layout har dock detta layoutbegrepp bedrägligen används för att utan konsekvensanalys kamouflera och tillåta starkt miljöpåverkande förändringar. Den nya layouten har nämligen visat sig gälla kraftigt förstorade turbiner med mycket förlängda vingar och därmed groteskt stora genomskurna luftrum mellan ca 30 m och 200 m höjd över marken, dvs i ett nivåspann, som torde hysa en stor mängd fåglar, insekter och fladdermöss. Tro ej att detta inte påverkar den biologiska mångfalden negativt!  Monsterverkens placering högst uppe på bergsryggen mellan Fjällsjöälven och Faxälven förvärrar detta. Här finns rovfåglarna (som Bolagen av någon outgrundlig anledning aldrig lyckas hitta!!!!!!!), Här drar fågelstråk fram.

  Även större marklevande djur påverkas självfallet negativt. Hur skulle Du själv känna Dig under vingspetsar, som med förfärande hastighet dånar igenom lufthavet blott 30 m ovanför Ditt huvud….i nivå med trädkronor.

  Ändå- utan konsekvensanalys- har länsstyrelse Västernorrland givit Krange Vind/Arise lov att genomföra dessa förändringar. Beslutet har överklagats av förkrossade ortsbor men ”rättsapparaten” har sin vana trogen gått på Länsstyrelsens linje. Utan motivering.

   

  Knappt hann detta beslut att Layoutbegreppet även tilläts omfatta stora miljöpåverkande förändringar tas, förrän Isbillen Vind AB (samma ansvarige exploatör, Flodin) som för Salsjö och Ranasjö) avände sig av det som prejudikat. Alltså, Bolaget åberopade Ranasjölayoutprocessen  för att även Isbillen Vind AB inom ramen för Layoutförändring skulle få göra genomgripande utbyte till mer potenta turbiner innebärande kraftigare miljöpåverkan av större swept area. Detta ärende ligger nu hos Länsstyrelsen och torde väl även det utan konsekvensanalys, erhålla ”positivt” beslut.

   

  På Länstyrelsens hemsida kan man om ett av Västernorrlands miljömål Biologisk Mångfald läsa:

  – Generellt är utvecklingen negativ för de mål som rör biologisk mångfald.

  Länsstyrelsens information om detta är torftig och återfinns under rubriken Trots stora insatser når vi inte miljömålen.

  Även globalt uppmärksammas nu alltmer den biologiska mångfalden och då i synnerhet att världen misslyckas på detta område.

  Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslås i den femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

  – Förlusten av biologisk mångfald över hela planeten försämrar också förutsättningarna att uppnå de globala klimatmålen och att säkra livsmedelsproduktion, bekämpa fattigdom, bygga en fredlig värld och därmed uppnå hållbarhetsmålen Agenda 2030. Fortsatt utarmning av världens natur påverkar nu direkt vår förmåga att möta de övriga utmaningar som mänskligheten står inför, säger Johan Abenius, handläggare på EU-enheten vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande

   

  MPDs sammanfattning av miljömålen i sitt tillståndsbeslut för Ranasjö (2016-05-04):

  Miljömål

  Verksamheten medverkar till att de nationella och regionala miljömålen rörande Begränsad klimatpåverkan, Naturlig försurning, Ingen övergödning och delmål om förnyelsebara energiekällor under God bebyggd miljö kan uppnås. Miljömålen Biologisk mångfald och God bebyggd miljö kan dock påverkas negativt

   

  Notera att detta är MPDs  bedömning gällande de mycket mindre verken, som själva tillståndet gällde. Redan med dessa kunde man befara en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Ändå har ingen konsekvensanalys genomförts inför länsstyrelsens acceptans av de i Layoutsamrådet nu tillåtna monsterturbinerna med swept area på 22 697 m2, vilket innebär att en enda maskin skär  en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)……… i ett luftspann mellan 30 m och 200 m över mark.

  Varför prioriterar länsstyrelsen vissa bolags profitbegär på bekostnad av den biologiska mångfalden? Varför” lotsar” länsstyrelsen vissa  bolag förbi berättigade miljöprövningar med dessa s.k. layoutsamråd? Utan konsekvensanalys!!

  Brita Isaksson

  Röån

   

   

  Lämna en kommentar