• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Röåforsarnas Naturreservat

  december 8th, 2020

  Stämningsfull tältplats                    Foto: Oskar Norrgrann

  Nu har Röåforsarnas Naturreservat vunnit “laga kraft”.

  Tack och lov var det ingen som överklagade och därmed gick det som planerat.

  För ett år sedan tältade Oskar nere vid Långbjörn. Ser mysigt ut men det må betvivlas….

  Tack Oskar för vårt naturreservat!

  Och därmed och med denna stämningsfulla bild tillönskas alla hemsidans läsare en

  RIKTIGT GOD JUL!!

  /Tarabrita


  Monsterverken på Ranasjö

  december 6th, 2020

  Monsterverken på Ranasjöc

  Flodin/Maud Olofsson /länsstyrelsen ser ut att lyckas med att få förverkliga sina destruktiva planer för delar av Fjällsjöälvens dalgång. Detta uppnår de bl.a. genom att förvränga betydelsen av ordet “Layout”.

  För varje annan människa är det uppenbart att ordet “layout” betyder  skiss, plan eller disposition. I Svenska Akademins Ordlista saknas ordet men på nätet finns gott om synonymer. Ingen av dessa synonymer indikerar att man skall byta ut de saker man skall arrangera i sin layout. Men det är precis vad ovan nämnda gäng har gjort; enligt Flodins miljökonsekvensutredning(MKB) gällande Ranasjö avses 2-3,5 MW-verk(“Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) och i en tabell på sida 50 redogör han för 4 presumtiva kandidater.

  Vinglängderna varierar mellan  50 och 57 m. Jag har räknat på den högsta siffran och får då fram en “swept area” på ca 12490 m2. Detta var alltså det “värsta” scenariot i MKBn.

  De i “Samråd om slutlig layout” godkända verken har 85 m långa vingar. “Swept area” ca 22680 m2.

  “Ansökan avser vindkraftverk med en maximal totalhöjd på omkring 201 meter och en märkeffekt på 2-3,5 MW. sid 49 MKB”) Lägg märke till att totalhöjd anges till “omkring” 201 meter medan märkeffekten inte innehåller något “omkring”.

  Hur går man då tillväga för att driva igenom denna totalt oacceptabla förändring av rotordiametrarna?

  Jo, man kallar det för “Layout” !!!!????????    Hallå länsstyrelsen; Hur tänkte ni?????

  OM det skedde av obetänksamhet eller ren dumhet är det med tanke på konsekvenserna för närboende och miljön tragiskt.

  Om det skedde med beräknande slughet är det rent och skärt bedrägeri. Och jag lutar åt det sistnämnda.

  /Tarabrita

   


  Upprustning av Röån

  oktober 25th, 2020

   

  Fullmåne över Röån                                                      Foto: Brita

  I protokollet för Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 12/10 2020

  står bl a under punkten:

  • 86 Friluftsstrategi 2021:

  Upprustning av Röån

   Regionens bästa kanotled finns i Röån, Junsele. Under år 2020 genomfördes en städning och röjning av leden i samarbete med Lions Junsele. Under året vill förvaltningen söka LONA-stöd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla Röån. För detta krävs en kommunal medfinansiering på ca 30 000 kr.”

   

  Förvaltningens förslag till beslut :Att kommunstyrelsen antar friluftsstrategin för år 2021…….

  Flärken                                                                    Foto: Brita

  Röån                                                                                   Foto: Brita

  Solnedgång, Röån                                                  Foto: Brita

  /Tarabrita


  Röåforsarnas Naturreservat snart beslutat

  oktober 17th, 2020

  Landskapsvårdare vid Röån                   Foto Meta

  Arbetet med Röåforsarnas Naturreservat närmar sig sitt slut. Om planerna går i lås kommer ett beslut att fattas nu i november och därefter är det bara att hoppas på att ingen överklagar. Själva invigningen av reservatet, då allt är på plats och Coronan förhoppningsvis tillåter litet mer festligheter, kommer att ske hösten 2021. Så roligt! Så fint att detta slutmål är i sikte.

  Tack Oskar för Ditt hängivna arbete med detta!

  Och Tack Meta för alla vackra nytagna höstbilder på Röån ngt. uppströms själva reservatet, som ju börjar vid bron och sträcker sig ända ner till rastplatsen vid Ångermanälven.

  Och Tack Anders och Maria för den fina naturvårdsinsatsen, som era får gör!

  Foto Meta

  Foto Meta

  /Tarabrita


  Hur ”layoutsamråd” används för att ”smita” förbi miljöprövning.

  oktober 8th, 2020

  Ett vindkraftverks effekt kan ökas på i huvudsak två olika sätt:

  1. Genom höjning av verken.
  2. Genom byte till kraftfullare turbin med större rotordiameter.

  Höjningsalternativet fordrar en prövning för ändringstillstånd, vilket är en miljöprövning av Miljöprövningsdelegationen (MPD), samt kommunens tillstyrkan. (Det kommunala vetot) Att Sollefteå kommun plötsligt skulle använda sig av detta kommunala veto för att förhindra en höjning är dessvärre uteslutet. Att Västernorrlands länsstyrelsen skulle förhindra en höjning är också högst osannolikt. MEN en miljöprövning tar tid. Ärendet skall bl.a. ut på remiss till flera olika instanser. Och beslutet kan överklagas.

  För att åstadkomma en effekthöjning utan att riskera att hindras av det kommunala vetot och fördröjas av MPDs prövning kan exploateringsbolag alltså välja att öka effekten genom att uppgradera till turbiner med större rotordiametrar.

  Länsstyrelsens senaste beslut gällande Ranasjöindustrin är ett paradexempel på att detta är fullt möjligt- helt utan konsekvensanalys av påverkan på djurlivet av den enormt förstorade ”Swept areaytan” (vingarnas genomskärningsyta) och annan miljöpåverkan.

  Om det är länsstyrelsen eller de involverade företagen Krange Vind AB och Arise som kläckte den fiffiga idén att kamouflera dessa förändringar i en process kallad ”Samråd om slutlig layout” förtäljer inte historien.  ”Samråd” visade sig f.ö. exkludera berörd allmänhet. Och Layout!!! Vad är en ”Layout”? Förmodligen har de flesta av oss en föreställning om att en ”layout” är en sorts skiss/plan över placering av föremål precis så som OX2 skriver på sid 6 Ramboprojektets samrådshandlingar:

  -”I denna samrådshandling visas ett exempel på hur vindkraftsanläggningens layout, det vill säga placeringen av vindkraftverken, kan se ut.”

  När det gäller Ranasjö och Salsjö Layout har dock detta layoutbegrepp bedrägligen används för att utan konsekvensanalys kamouflera och tillåta starkt miljöpåverkande förändringar. Den nya layouten har nämligen visat sig gälla kraftigt förstorade turbiner med mycket förlängda vingar och därmed groteskt stora genomskurna luftrum mellan ca 30 m och 200 m höjd över marken, dvs i ett nivåspann, som torde hysa en stor mängd fåglar, insekter och fladdermöss. Tro ej att detta inte påverkar den biologiska mångfalden negativt!  Monsterverkens placering högst uppe på bergsryggen mellan Fjällsjöälven och Faxälven förvärrar detta. Här finns rovfåglarna (som Bolagen av någon outgrundlig anledning aldrig lyckas hitta!!!!!!!), Här drar fågelstråk fram.

  Även större marklevande djur påverkas självfallet negativt. Hur skulle Du själv känna Dig under vingspetsar, som med förfärande hastighet dånar igenom lufthavet blott 30 m ovanför Ditt huvud….i nivå med trädkronor.

  Ändå- utan konsekvensanalys- har länsstyrelse Västernorrland givit Krange Vind/Arise lov att genomföra dessa förändringar. Beslutet har överklagats av förkrossade ortsbor men ”rättsapparaten” har sin vana trogen gått på Länsstyrelsens linje. Utan motivering.

   

  Knappt hann detta beslut att Layoutbegreppet även tilläts omfatta stora miljöpåverkande förändringar tas, förrän Isbillen Vind AB (samma ansvarige exploatör, Flodin) som för Salsjö och Ranasjö) avände sig av det som prejudikat. Alltså, Bolaget åberopade Ranasjölayoutprocessen  för att även Isbillen Vind AB inom ramen för Layoutförändring skulle få göra genomgripande utbyte till mer potenta turbiner innebärande kraftigare miljöpåverkan av större swept area. Detta ärende ligger nu hos Länsstyrelsen och torde väl även det utan konsekvensanalys, erhålla ”positivt” beslut.

   

  På Länstyrelsens hemsida kan man om ett av Västernorrlands miljömål Biologisk Mångfald läsa:

  – Generellt är utvecklingen negativ för de mål som rör biologisk mångfald.

  Länsstyrelsens information om detta är torftig och återfinns under rubriken Trots stora insatser når vi inte miljömålen.

  Även globalt uppmärksammas nu alltmer den biologiska mångfalden och då i synnerhet att världen misslyckas på detta område.

  Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslås i den femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

  – Förlusten av biologisk mångfald över hela planeten försämrar också förutsättningarna att uppnå de globala klimatmålen och att säkra livsmedelsproduktion, bekämpa fattigdom, bygga en fredlig värld och därmed uppnå hållbarhetsmålen Agenda 2030. Fortsatt utarmning av världens natur påverkar nu direkt vår förmåga att möta de övriga utmaningar som mänskligheten står inför, säger Johan Abenius, handläggare på EU-enheten vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande

   

  MPDs sammanfattning av miljömålen i sitt tillståndsbeslut för Ranasjö (2016-05-04):

  Miljömål

  Verksamheten medverkar till att de nationella och regionala miljömålen rörande Begränsad klimatpåverkan, Naturlig försurning, Ingen övergödning och delmål om förnyelsebara energiekällor under God bebyggd miljö kan uppnås. Miljömålen Biologisk mångfald och God bebyggd miljö kan dock påverkas negativt

   

  Notera att detta är MPDs  bedömning gällande de mycket mindre verken, som själva tillståndet gällde. Redan med dessa kunde man befara en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Ändå har ingen konsekvensanalys genomförts inför länsstyrelsens acceptans av de i Layoutsamrådet nu tillåtna monsterturbinerna med swept area på 22 697 m2, vilket innebär att en enda maskin skär  en yta motsvarande 3,2 fotbollsplaner (UEFA-FIFA -definierade)……… i ett luftspann mellan 30 m och 200 m över mark.

  Varför prioriterar länsstyrelsen vissa bolags profitbegär på bekostnad av den biologiska mångfalden? Varför” lotsar” länsstyrelsen vissa  bolag förbi berättigade miljöprövningar med dessa s.k. layoutsamråd? Utan konsekvensanalys!!

  Brita Isaksson

  Röån

   

   


  FÖRHANDSBESKED VABERGET OCH FLAKABERGET

  september 5th, 2020

   

  Röåns Hemsida är glad över att kunna lägga ut förhandsbeskeden gällande Vaberget och Flakaberget så att alla får tillgång till fakta.

  Förhandsbesked är givetvis väldigt viktiga besked till företag, som planerar att exploatera områden med vindindustrier.

  Noterbart  är härvidlag den roll, som Hans Pahlin spelar. Enligt Linkedin är hans nuvarande titel Affärsområdeschef (Energidalen). Oklart vilket affärsområde som avses. I beskedet gällande Vaberget står han som avsändare och beträffande Flakaberget har han tydligen skött om allt själv. Med risk att verka alltför konspiratorisk bör man nog ändå sätta upp en varningsflagga gällande även Flakaberget. Det är nog inte för inte, som det projektet nu inräknas i OX2s intressesfär och Rödstahöjdens vindkraft förvaltas av OX2 så kontakterna finns. Lägg därtill de planer om ”lokal energiöverenskommelse”, som finns inom Energidalen så…………………!!!!

  Helt säkert smids planer på Flakaberget fortfarande.

   

  FÖRHANDSBESKED VABERGET :

  Från: Hans Pahlin
  Skickat: den 22 april 2020 14:12
  Till: Maria Röske <M.Roske@wpd.se>
  Kopia: Björn Grinder <B.Grinder@wpd.se>; Stefan Widstrand <stefan.widstrand@eolusvind.com>; Simon Landqvist <simon.landqvist@eolusvind.com>; Angelica Widing <an.widing@wpd.se>
  Ämne: Förhandsbesked Vaberget

  Förhandsbesked Vaberget

  Undertecknad har sammanställt svaren från våra politiska partier.

  Svaren gäller det efterfrågade förhandsbeskedet vad gäller höjningen av verken i Vabergets vindkraftspark till 250 meter och en reducering av antalet verk från 22 till 18 st.

  Kommunfullmäktige i Sollefteå består av 45 mandat, 23 krävs för en majoritet.

   

  Följande svar har inkommit:

  C, 9 mandat: JA, till höjningen.

  V, 6 mandat: JA, till höjningen.

  VI, 9 mandat: NEJ, till höjningen.

  S, 16 mandat: Citat ” Att vi har svårt att se att vi kan säga nej. Det är ju fullmäktigegruppen som avgör tillslut, men där har jag också svårt att se att det inte skulle bli ett ja.” John Åberg (S)

  M, 2 mandat: Ja, till höjningen.

  SD: Lämnar inget besked nu, tar ställning om/när frågan kommer/ansökan kommer skarpt till kommunen.

  Partilösa: Lämnar inget besked nu, tar ställning om/när frågan kommer/ansökan kommer skarpt till kommunen.

   

  SD och Partilösa har 3 mandat sammanlagt, dessa fördelas olika beroende på vilka personer som tjänstgör under mötet.

   

  Med vänlig hälsning

  Johan Andersson (C)

  Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun

  Tel. 070-3760195

   

   FÖRHANDSBESKED FLAKABERGET:

  Tjänsteställe                                                             Tillväxtenheten

  Hans Pahlin, 070-100 91 82

  Tjänsteanteckning

  2020-03-05

  Ärende: Mittvind och Flakaberget

  Bakgrund: Mittvind undersöker möjligheter att göra en Tillståndsansökan för att uppföra Vindkraftsverk på Flakaberget i Sollefteå kommun. Detta har korresponderats med Hans Pahlin, jag har informerat representanter för partierna i Energidalens styrelse Mittvinds planer för Flakaberget.

  Kort därefter återkopplade styrelsen till mig och meddelade att de tagit upp saken i respektive parti och att det inte fanns något stöd för denna eventuella etablering nu.

  Telefonsamtal mellan Hans Pahlin och Dag Melkersson (representant för Mittvind),2020-03-05:

  Jag kontaktar Dag och meddelade att det finns ingen majoritet i Sollefteå kommun för att det ska etableras en vindkraftspark på Flakaberget.

   

  Hans Pahlin

   

  Varför är det affärsområdeschef Pahlin, som handhaft/handhar dessa ärenden? Hur är ansvaret för vindkraftsbeslut och vindkraftrelaterade verksamheter uppdelat mellan kommunens politiker (kommunstyrelse och kommunfullmäktige) och Energidalen och varför???? Det känns som att Energidalen har tagit kommandot, vilket kanske är följdriktigt med ett fd armébefäl som affärsområdeschef. Det finns all anledning att kontrollera Energidalens verksamhet och den lokala energiöverenskommelsen och dess roll i Översiktsplanen. Existerande ÖP omöjliggör om den efterlevs ny storskalig vindkraft. Detta är givetvis en nagel i ögat på vindkraftlobbyn.

  /Tarabrita


  Sollefeå kommun säger NEJ till Flakabergsexploateringen

  augusti 9th, 2020

  Flakaberget Vindkraft AB har, enligt Västrainitiativets ordförande Birgitta Häggkvist, erhållit förhandsbeskedet att kommunen EJ avser stödja en exploatering av Flakaberget. Om företaget alltså skulle lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelse så skulle kommunens besked till länsstyrelsen bli att det kommunala vetot sätter stopp för Flakabergsindustrin.

  Glädjande besked verkligen, men när man ser hela arsenalen av OX2-projekt blir man ändå betänksam. Har OX2 köpt “grisen i säcken”? Eller är det nå´t faanstyg på gång. Ja, den som lever får se.

  På adressen Box 2299, 10317 Stockholm finns väldigt många företag:

  Notera Flakaberget Vindkraft AB och även Treblade Björkvattnet AB samt Svanabyn Vindkraft AB. (Svanabyn och Flakaberget tillhörde ju förut Mittvind i Sverige AB)

  Box 2299
  103 17 Stockholm

  Företag  (Säte) Status Ansvarig
  Utellus AB  Aktiv Kia Kristin Karin Agerhem (Extern VD)
  OX2 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (VD)
  Biond Production Sävsjö AB  Aktiv Lars Peter Forhaug (Ordförande)
  Brobacken Nät AB  Aktiv
  OX2 Technical and Commercial Management AB  Aktiv Lars Hannes Bryngelsson (VD)
  OX2 Wind Production AB  Aktiv Oskar Eidem (Styrelseledamot)
  OX2 Construction AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Peas Industries AB  Aktiv Johan Sven Åke Ihrfelt (VD)
  Åndberg Vind AB  Aktiv Thomas Martin Linnard (En av Ledamöterna)
  Biond Holding AB  Aktiv Thomas Salomon von Otter (Styrelseledamot)
  Maevaara Vind AB  Aktiv
  Bonbio AB  Aktiv Carl Fredrik Joachim Olrog (VD)
  Biond Heat Production AB  Aktiv Lars Peter Forhaug (Styrelseledamot)
  Treblade Björkvattnet AB  Aktiv
  OX2 Wind Finland AB  Aktiv Oskar Eidem (Styrelseledamot)
  Ljungbyholm Vind AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Byr AB  Aktiv Johan Sven Åke Ihrfelt (Styrelseledamot)
  0X2 Wind International AB  Aktiv Oskar Eidem (Styrelseledamot)
  Maevaara Vind 2 AB  Aktiv
  Lehtirova Wind AB  Aktiv
  Lehtirova Nät AB  Aktiv
  Biond Production Helsingborg AB  Aktiv Lars Peter Forhaug (Styrelseledamot)
  Karskruv Nät AB  Aktiv Oskar Eidem (Styrelseledamot)
  Brännliden Nät AB  Aktiv
  Åmot-Lingbo Vindkraft AB  Aktiv
  FORTE Nordic Wind AB  Aktiv
  DTS Holding AB  Aktiv Gustav Wilhelm Bolin (Extern VD)
  Biond Production AB  Aktiv Lars Peter Forhaug (VD)
  Marhult Nät AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Brännliden Vind AB  Aktiv
  Lake Wind AB  Aktiv
  OX2 Holding Sweden 1 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  OX2 Holding Finland 1 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Åmot-Lingbo Vindkraft Holding AB  Aktiv
  Åmot-Lingbo Vindkraft Top Holding AB  Aktiv
  Treblade AB  Aktiv
  Heather Wind AB  Aktiv
  Karskruv Vind AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Rose Windfarm AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (En av Ledamöterna)
  Kvällåliden AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (En av Ledamöterna)
  OX2 Offshore Grid AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  OX2 Holding Sweden 2 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Marhult Vind AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Svanabyn Vindkraft AB  Aktiv Pär Ola Säterhall (Styrelseledamot)
  Flakaberget Vindkraft AB  Aktiv Pär Ola Säterhall (Styrelseledamot)
  OX2 Vindprojekt 2 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  OX2 Vindprojekt 3 AB  Aktiv Paul Arvid Stormoen (Styrelseledamot)
  Solivind El Ekonomisk förening  Aktiv Kia Kristin Karin Agerhem (Extern VD)

   

  /Tarabrita

   

   

   


  Flakaberget………åter!!!!!!!!

  juli 26th, 2020

   

  Efter Mittvinds stormiga samrådsmöte 25/2 på Markusgården i Näsåker trodde väl alla vi som närvarade att nu var det slut på företagets destruktiva planer för Flakaberget.

  FEL FEL!!!

  Återigen sticker vindkapitalismen upp sitt fula tryne. Nu heter industrialiseringsföretaget Flakaberget Vindkraft AB. Samma förstörelseivrande herrar styr detta spillrans nya bolag men en intressant detalj skiljer dem åt. Ny adress är OX2. Tydligen har de, som ägnar sin destruktiva kreativitet åt att förstöra Fjällsjöälvens natur och miljö, fått tag på potent uppbackning.

  Jag upphör aldrig att förvåna mig över denna kommuns fullständigt vansinniga undergångslängtan. Denna totala brist på eftertanke och sunt förnuft. Denna andliga torftighet!

  Bakom detta ”nya” företag kan man ana krafter i Sollefteå kommun och i kommunens bolag Energidalen AB med nye VDn Mikael Näsström tillika kommunens Tillväxtchef.(!)

  Inom Energidalen AB har Hans  Pahlin och dennes personliga PR-kommunikatör Erik Löfgren drivit projektet ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling”. Det kan inte ha undgått någon. Dessa båda sysslar nu med Den Lokala Energiöverenskommelsen, som går under namnet ”Löken”.

  Framtagandet av ”Löken” har ju godkänts av kommunen. Obegripligt!!!! Saknar kommunen helt kompetens inom det området?? För att finansiera detta ”Löken”- arbete sändes en ansökan om projektmedel in till Energimyndigheten. Projektledare Hans Pahlin.

  För ngn. tid sedan fick Sollefteå kommun avslag på sin ansökan. Om detta har det varit helt tyst.

  Detta gjorde mig nyfiken på själva ansökan, varför jag begärde ut den. Fullt förståeligt att det blev avslag. Allt annat hade varit förvånande. Ansökan är usel med idel upprepningar och framhävanden av ”Vindkraft-generator…..(deras tidigare projekt).

  Men kommer detta att innebära att Energimyndighetens uteblivna del av kostnaderna (lön till Pahlin och hans ”hovreporter” Löfgren) nu läggs på kommunen dvs. skattebetalarna?

  Efter genomläsande av alla handlingar står det i alla fall för mig helt klart att det planeras för nya vindkraftområden.

  Man slås av denna kommuns andefattigdom. Om man kollar upp kommunens hemsida ser man en hel drös av människor, som arbetar inom näringslivsavdelningen. Vad gör dom? Ja, förutom att planera för vindkraft och underlätta för vindkraftbolag (läs Flodin) att slå upp boendebaracker i Ramsele , dessutom under en pandemi. Jovisst ja, dom for ju till Skottland för att därefter lovprisa turismutveckling i vindindustriområden. Nog har det väl snurrat till sig ordentligt uppe i deras huvuden eller snarare hakat upp sig.

  Sett i detta sammanhang (“Löken”) blir det begripligt att Flakabergsvandalerna nu vädrar morgonluft. Vem vet. Förmodligen har de fått förhandsinformation-löften.

  Socialdemokraterna i Sollefteå har sagt NEJ till Flakabergsindustrin. När bestämmer sig Västrainitiativet?

  /Tarabrita

   

   

   


  Kommunen har beviljats pengar för att fortsätta utredningarna vid gamla tjärfabriken.

  juli 4th, 2020

  Tjärfabriken

  Foto: Astrid Göthe

  Nu har kommunen beviljats pengar för att ta itu med föroreningarna i anslutning till gamla tjärfabriken i Tågsjöberg. Naturvårdsverket har beviljat först en mindre summa 2020 för att ta fram ett förfrågningsunderlag till fortsatta utredningar. Därefter en större summa för att kunna genomföra de utredningarna som upphandlats utifrån förfrågningsunderlaget 2021.

  Kommunens tekniska enhet är huvudman i frågan

   

  Tidigare inlägg  om tjärfabriken från Röåns gamla hemsida:

   

  /Tarabrita


  No comments

  juni 11th, 2020

  Flodin

   

  Bilder från Björkvattnets vindindustrialisering:

  I ordlös sorg!!!!!!!!!!

  Brita Isaksson