• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Mer information om Tågsjöberg

  november 20th, 2017

  Mer information om Tågsjöberg i dagens TÅ

  Näsåkersföretag storsatsar tack vare nytt kontrakt – investerar för flera miljoner.

  /Tarabrita


  Vad händer i Tågsjöberg?

  november 14th, 2017

  Virkesterminal Tågsjöberg     Bild : Själanders åkeris facebooksida

  Ingen, som färdas förbi Tågsjöberg, har kunnat undgå att det händer saker där. Den del där själva sågen låg och där byggnaderna nu rivs i snabb takt fylls i ställt upp med virke. På denna del får ingen timmerbevattning ske. Denna har i stället ägt rum på den andra, östra delen. SCA har tillstånd att ta upp 1000 kubikmeter/ dygn ur Tågsjön för denna bevattning. Tågsjön ingår i Röåns FVO.

  Sedan en tid tillbaka har just denna markdel rustats upp. Träd har avverkats och planen har iordningställts . Själva området har iom detta förstorats. Vad var på gång? Utökad timmerbevattning? Dubbelspår? Många spekulationer blev det så jag ringde helt enkelt upp André Själander på Själanders Åkeri, som äger marken. André upplyste mig om att på denna utökade del skall det läggas massaved, som därefter via järnväg skall vidare till industrin.(Östrand)

  Sett ur ett miljöperspektiv är detta goda nyheter:

  1.       Ingen utökad timmerbevattning, vilket gläder Röåns FVOF. Oron för Tågsjöns vattenkvalitet är en av anledningarna till att vi har koll på Tågsjöbergsterminalen. Det kan tom hända att timmerbevattningen helt upphör, vilket vore väldigt bra.

  2.       Virket kommer att transporteras till industrin med järnväg, vilket så klart är en miljövinst (minskat CO2-utsläpp och minskat vägslitage )

  3.       Virkesterminalen i Tågsjöberg anges av politiker som ett argument för en upprustning av Forsmo-Hotingbanan.

  Med en sådan utveckling kan vi kanske tom se fram emot persontrafik utan bil. Tänk att stiga på järnvägsvagnen här i Röån för vidare tågtransport.

  Så var det en gång och så kan det bli igen.

  /Tarabrita

   

   


  Först till kvarn…….

  november 10th, 2017

   

  Junsele julmarknad 2017

  Ställ upp för Junsele!

  Nu har det åter blivit dags för den årliga julmarknaden. De, som vill vara med, kan anmäla sig till Sussi 070-2801326 eller Brita 0621-20091. Om man inte har så mycket att sälja kan några stycken dela på ett bord. Detta kan var bra för exempelvis byalag och skolklasser. Det är roligt om många vill vara med och på det sättet bidra till att Junsele får en fin julmarknad med ett varierat utbud.

  Sista anmälningsdag tisdag 28/11

   


  Vem äger Salsjö och Ranasjö vindindustrier?

  november 5th, 2017

   

  Det verkar som att Salsjö och Ranasjö vindindustrier nu ägs av det danska bolaget WindSpace. Ägs och ägs, förresten????? Vad vet vi om formerna och graden av detta ägande?  Ingenting. De, som drabbas av vindindustrialiseringarna, har ju inte rätt att få reda på till vem dom och deras omgivningar säljs ut och efter vad som nu framgår inte heller vem/vilka/vad som ”äger” dem i detta skede, när Ranasjö ännu ej nått vägs ände. Dom flesta tror väl att det fortfarande är Flodin, som ”äger” dessa groteska svenska landgrabbingexempel men om man går in på Windspaces hemsida  så ser man att där finns förutom Storbrännkullen, Isbillen-Kullmyran, Nallkullen, och Björkvattnet även Salsjö och Ranasjö.

   Ranasjö och Salsjö är till skillnad från de övriga på kartbilden markerade med en grön symbol, ett grönt öppet hänglås, och det betyder att dessa projekt fortfarande är öppna för investeringar, vilket väl indikerar att det inte finns full finansiell täckning för dem ännu. (med reservation för att jag ej vet när denna sida senast uppdaterades). Kanske litet hoppfull information i alla fall.

  F.ö. är detta en hemsida som formligen vältrar sig i tillfredsställelse över de fantastiska förutsättningar som vårt Sverige erbjuder hugade exploatörer.

  /Tarabrita

   

   


  Om riskerna för markägare, som tar emot vindkraft

  oktober 31st, 2017

  I dagens TÅ kan vi läsa en utmärkt insändare om de ekonomiska riskerna för markägare i samband med att vindkraftverken skall demonteras och exploaterade områden återställas.(vilket ju iof sig inte ens är helt möjligt)

  Den finns även att läsa  på “Snurrigt” för alla som inte har TÅ

  I inlägget på “Snurrigt” och insändaren i TÅ refereras till miljökonsult Martin Atterby:

  Atterby skrev en rapport på uppdrag av Energimyndigheten år 2008, där han bland annat pekade på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftsbolagen. Atterby menar att systemet inte fungerar. Tyvärr väckte rapporten ingen större uppmärksamhet.

  ”När vi var klara med den lades den tyvärr i en skrivbordslåda”, konstaterar han. ”Man ser ansvarstaganden när det gäller nedmontering som en kostnad och någon måste stå för den. Då vill man inte flagga för det i onödan, man vill istället främja vindkraftsutbyggnaden. Man vill inte stå i vägen för den gröna ekonomin.”

  Hans uppfattning i detta ämne finns redovisade  på EFNs hemsida.(06 oktober 2014 )

  EFN står för Ekonomi- och FinansNyheterna

  EFN (tidigare Handelsbanken TV) är en webb-tv-kanal med fokus på ekonomi. EFN står för Ekonomi- och Finansnyheter. Kanalen grundades 2011 och är idag ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken.(Wikipedia)

  Se Martin Atterby (och framför allt hör hans uppfattning) under rubriken: Vindkraftverk blir förr eller senare gamla och måste då demonteras. Två frågor som då dyker upp är: Vad kostar det? Vem ska betala för det?

  Ranasjö vindindustri står nu inför den slutliga prövningen Mark och Miljööverdomstolen. I samband med detta skall det avgöras om prövningstillstånd beviljas.

  Nedanstående står i MPDs beslut beträffande Ranasjös tillståndstid och återställningskostnader

  Ur Miljöprövningsdelegationens beslut:

  1.Senast tre månader efter driften av ett eller flera vindkraftverk, slutligen upphör ska Bolaget redovisa en avvecklingsplan för verksamheten till tillsynsmyndigheten. Planen ska bl.a. redovisa hur och inom vilken tid vindkraftverk ska nedmonteras, transporteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Avvecklingen ska vara genomförd i sin helhet vid tillståndstidens utgång.(Tillståndet gäller enligt MPDs beslut till och med den 31 december 2051.)

  3. Därutöver ska Bolaget ställa ekonomisk säkerhet för avhjälpande och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda med ytterligare 350 000 kronor för varje vindkraftverk som uppförs. Denna säkerhet får ställas etappvis, men vindkraftverk med tillhörande fundament får inte börja uppföras förrän säkerhet för hela den etapp som de ingår i har godkänts av miljöprövningsdelegationen.

  De, som drabbas av Ranasjö vindindustri vet ej vem/vilka/vad, som kommer att stå som ägare efter att Flodin har sålt ut området. (Bara det är ju absurt. Att en privatperson kan…. FÅR… sälja ut deras närområden. Och alla instanser ger honom dessutom denna rätt MOT de drabbade. Tidigare har han bl.a. sålt ut till japaner(Eustrasalt i Sidensjö)).

  /Tarabrita

   


  Nu kan vi andas ut i Röån.

  oktober 22nd, 2017

  Morgondimma över Röån

  28/8 antog Kf den nya översiktsplanen (ÖP-17) för Sollefteå kommun.

  Som en del i arbetet med översiktsplanen ställdes förslaget ut 12/12 2016-18/2 2017. Utställningshandlingarna sändes även till myndigheter, andra kommuner och samebyar. Information om utställningen utgick även  till byalag, partiorganisationer m. fl.

  Efter utställningsperioden inkom 19 yttranden. Av dessa rörde 13 helt eller delvis vindkraft.

  Vilka har lämnat yttrande:

  Länsstyrelsen 1,

  kommuner 3,

  privapersoner 6,

  organisationer och föreningar 7 (Lasele FVOF, Röåns FVOF, Röåns Byalag, Föreningen Livskvalitet vid Fjällsjöälven, Vournese Sameby, Junsele lokala råd och Junsele Byalagsforum)

  Företag 2,(E.ON, Backsjön Support.

  Under rubriken Synpunkter och utlåtanden-Vindkraft i Antagandehandlingarna ÖP-17 :

  3. Lasele FVOF, Röåns FVOF, Röåns byalag, Junsele byalagsforum, Junsele lokala råd, Brita Isaksson och Monica Blomström föreslår att den gamla kommundelen av Junselebygden samt området mellan Fjällsjöälven och Ångermanälvens dalgångar skyddas mot vindkraft och annan exploatering. Istället skall dessa reserveras för framtida satsningar inom rekreation och besöksnäring.

  Kommentar och ställningstagande

  Lasele FVOF m. fl. förslag tillmötesgås när det gäller att undanta områden från vindkraft och i stället reservera dessa för satsningar inom rekreation och besöksnäring

  Alla handlingar i denna nya ÖP-17 finns på kommunkontoret.

  Jag har gjort ett försök att skanna in en del av en karta och fokusera på “vårt” område.

  Karta Översiktsplan-17

  Det grönrandiga området är “föreslaget utökat riksintresse friluftsliv”. Röd linje omger område exkluderat från vindkraft. Litet svårt att tyda eftersom jag bara skannat av en del men vi och Taråberg ligger säkert inom detta skyddade område. Och detta gör mig så lycklig. Om ingenting oförutsett inträffar kommer vi att få bo här utan det vindkraftshot, som så många andra nu plågas av.

  Höststämning

  I nya ÖP-17 prioriteras f.ö. satsningar på vindkraft ner. Skönt!

  /Tarabrita


  När katten är borta…..

  oktober 20th, 2017

  När katten är borta…….

  Kabeko Kraft AB  planerar nu att bygga 23 vindkraftverk i etapp 2, Storhöjden.

  http://www.allehanda.se/vasternorrland/100-vindkraftverk-pa-gang-i-angermanland-galet-mycket-battre-vind-an-pa-manga-andra-platser

  Detta möjliggjordes genom ett personligt ingripande av E. Lassen under Kf-mötet 28/8 (§95):

  Ur protokollet:

  1. Elisabet Lassen (S) med stöd av John Åberg (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut med tillägg av punkt 3 från beslutet i allmänna utskottet ”Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt Storhöjden om det inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.” Föreslår även ändring av datum (20170626) till dagens datum (20170828) i punkt 2 och 3 Kommunstyrelsens förslag

  Obs att E. Lassens omsorg endast gällde Kabekoprojektet Storhöjden ej Klippen

  Johan Andersson (C) med bifall av Kerstin Franzén (M) och Margareta Alton (MP) föreslog att även Klippen skulle med där och alla från Västrainitiativet och L ville inte att någon av de två skulle med(litet förenklat) så alla dessa reserverade sig.

   

  Men för att börja från början:

  Allmänna utskottets förslag till beslut var ju:

  Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå  Kommunfullmäktige besluta att.

  1. Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt Klippen och Storhöjden om dessa inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.

  Men på Ks-mötet 8/8 2017 togs detta bort (Elisabeth Lassen var frånvarande och kunde inte kontrollera sina Pappenheimare):

  ” Vid antagande av kommunens kommunövergripande översiktsplan under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projekt  Klippen och Storhöjden om dessa inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i kommunfullmäktige senast i april 2018.” ska tas bort då församråd hölls för länge sedan och därefter har inget hänt.

   

  Med sitt ingripande på Kf-mötet 28/8 kunde E- Lassen alltså återställa ordningen-visserligen under protest från många.

  Därmed räddade hon kvar Kabeko Kraft AB att ansöka om vindkraftexploateringen Storhöjden 2

   

  Varför agerade E. Lassen på detta vis?

  Kanske finner man svaret om man analyserar de beslutsunderlag kommunen använt för att motivera sin extrema vindkraftpolitik.. Följande står att läsa i denna § 95 om underlaget till kommunens vindkraftbeslut:

   

  ”Kommunens eget beslutsunderlag:

  Kommunens eget Beslutsunderlag utgörs främst av Utvärdering av vindpotential 2011 och Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet samt Nuläge karta vindkraftsintressen.”

   

  ”Med anledning av den Fördjupade översiktsplanen för vindbruk i Sollefteå kommun och ingående vindkarteringars otillräcklighet anlitade kommunen en konsult för Utvärdering av markområden inom Sollefteåkommun med potential för vindkraft.”

    Denna konsult var Kabeko Kraft AB, vilket händelsevis inte framgår någonstans  under nämnda paragraf

   Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet 

  Kommunen såg ett behov av en översiktlig bild som redovisade var samt hur stor del av kommunens yta som ligger högre än 350 meter över havet. Behovet styrdes av att få en uppfattning av om för stora delar av kommunens höjder planerades för vindkraft.  Kommun sökte information om hur stor andel av kommunarean som ligger högre än 350 meter över havet för att följa etableringen av vindkraft och kumulativa effekter.

    ”Kommunen köpte en analys av en konsult för att utföra en approximativ beräkning på hur stor andel av kommuns mark som ligger över 350 meter över havet”

   Även denna utfördes alltså av Kabeko Kraft AB och inte heller detta redovisas händelsevis. Som ett kuriosum kan noteras att KABEKO KRAFT har uppskattat att arbetet kommer att ta omkring 16 timmar för att ta fram eftersökt svar. KABEKO KRAFT fakturerar normalt 1000 SEK/timme för arbete av ovanstående karaktär men för aktuellt uppdrag ges ett rabatterat pris om totalt 10 000 SEK ex. moms. Alltså rabatt på 6000  på priset 16000. Det var väl snällt!!!!

  Kommunens tredje( och sista) beslutsunderlag är multikartan:

  Multikarta Nuläge vindbruk 2017 visar; Fördjupade översiktsplanens områden 1-10, Riksintressen vindbruk, Vindkraftanläggning i drift, Vindkraftverk tillståndsgivna, Vindkraftverk i olika stadier av handläggning, Vindkraftverk i samråd, Vindkraftverk avstyrkta samt för jämförelse Utvärdering vindpotential 2011. Multikartan ska ses som en sammanfattning av kända intressen för vindbruk dvs ett officiellt intresse för etablering.

   

  Vad vi vet:  (Multisammanfattning av relevanta fakta.)

  1. Styrelseordförande i Kabeko Kraft 16/1 2009- 1/9  2009 var Hans-Erik Flodin, som tillsammans med sin f.d. fru, inom ”utredningsområden” lade beslag på Salsjö, Ranasjö och Kärmsjö (hotet mot Kärmsjö undanröjt av samerna)
  2. 2009 skrev E. Lassen under arrendeavtalavtal med Flodin och Kabeko Kraft AB,
  3. ”Vägledningen förbi gällande vindplan FÖP 2008, som undantog storskalig vindkraft inom ”utredningsområden”, ersatte en planerad( demokratisk) revidering av FÖP 2008.
  4. Beslutsunderlagen gällande kommunens vindkraftagerande är alltså två konsultrapporter. Båda är utförda av  Kabeko Kraft AB och en sammanställning, Multikartan, av kommunen.
  5. Flodin åberopade den planerade revideringen i sina tillståndsansökningar. Han känner väl till innehållet.
  6. Kabeko Kraft AB har projekt i kommunen östra delar, Flodin i de västra.
  7. Brandkårsutryckning av E. Lassen för att rädda kvar Storhöjdenprojektet åt Kabeko Kraft AB
  8. ( Delikatessjäv??????)

   

  Slutomdöme: En sällsynt osmaklig huggsexa mellan projektörer, understödd och möjliggjord av kommunen. De resulterande, ibland irreversibla, konsekvenserna är förstörd miljö och förtvivlade kommunmedborgare. Hade det inte varit bättre att värna denna/dessa än enskilda privata aktörers profitintressen?

   

  /Tarabrita

  (Anm. Ordet Pappenheimare används numera ibland ironiskt eller nedsättande ungefär i betydelsen “blint trogna anhängare” …(Wikipedia) Stämmer väl ganska bra!!!)

   


  Oktoberfest på föreningshuset!

  september 29th, 2017

  Vi bjuder på 4 sorters soppa
  hembakat bröd
  Kaffe med efterrätt
  Alkoholfria drycker
  Musik av Nils-Arne

  Tid: 16.00
  Anmälan till Kerstin senast 2 oktober.

  Välkomna !

  /Röåns Byalag

   


  Vindkraften ger oväntade arbetstillfällen.

  september 28th, 2017

  Stora kranen har anlänt och tagit ner maskinen. Foto: Anders Nilsson

   

  Ett argument för vindkraft är att den sägs  ge arbetstillfällen.

  På Björkhöjden och Ögonfägnaden pågår nu arbeten med fundament, som spruckit.(!!!!)

  Från tillförlitligt håll kommer uppgifter om att armeringsjärnen ej går tillräckligt långt ner.

  Även maskinlager och bultar byts.

   

  Så visst ger det arbetstillfällen men det är förmodligen inte så här det var tänkt.

   

  Dessa, ur SSVABs perspektiv, förmodligen oönskade och oplanerade arbetstillfällen ställer även frågan om hur man uppskattar ett vindkraftverks livslängd.

  Ur

  Återbruk och återvinning av vindkraftverk (Energimyndigheten):

  ”Vindturbintillverkare och tjänsteföretag arbetar kontinuerligt med att optimera drift och underhåll för att minska drift- och underhållskostnaderna. Huvudkomponenter designas för en livslängd på 20 till 25 år, medan vissa delar såsom exempelvis växellådor har kortare livslängd”

  Och:

  ”På grund av teknikutvecklingen sedan början av 1980-talet är sannolikheten stor att fundament och torn inte kommer vara möjliga att återanvända även om de vore designade för längre livslängder.

  Och:

  ”Pågående forskning:

  Fundament:

  I ett pilotprojekt (Windpower, 2009) har designen av fundament studerats för att utreda om livslängden hos fundamenten kan ökas från 20 år till exempelvis 50 år och i så fall om det är ekonomiskt försvarbart. Motiveringen till projektet är att det är en viktig fråga att kunna öka livslängden genom att byta ut delar som går sönder på vindkraftverket men att fundamentet är den del som (av naturliga skäl) inte går att byta ut.”

  Och:

  ” Fördjupad förståelse för slitage i kallt klimat.

   För att säkerställa en optimerad livslängd även vid svenska förhållanden och i kallt klimat, måste metoder för att minska slitage vid is och temperaturvariationer utvecklas ytterligare. Huruvida det finns fler utmaningar med kallt klimat behöver undersökas.”

   

  Frågan bli då: Går fundamenten att reparera??? Och hur beräknas livslängd på verk, som behöver repareras redan efter några år? Hur inverkar det kalla klimatet? Många uppskattar livslängden på verken här till ca 10-15 år.  Borde inte ”Försiktighetsprincipen” tillämpas så länge vi inte känner till om det finns fler utmaningar med kallt klimat?

  Är de närboende i själva verket statister i ett gigantiskt fullskaleexperiment ?

   

  Vi tvingas än en gång konstatera att vi saknar en tidning, som informerar oss om sådana här vindkraftskador och ev. risker. Varför sänder inte TÅ- helst redan i går- en seriös reporter att undersöka detta och rapportera till läsarna. Men det skall var objektivt och kunskapsbaserat och inte den i TÅ hittills förhärskande vindkraftromantiken.

  Vi bor i kommunen med mest vindkraft; Sollefteå -en kraftfull kommun. (!)

   Vi bör självklart upplysas om risker och skador.

  /Tarabrita


  Usel dom

  september 16th, 2017

  I går, 15/9 kom Mark och Miljödomstolens dom i överklagandet mot den fullständigt vidriga vindkraftindustrin Ranasjö. Som väntat gick domstolen på exploatören Flodins linje och avslog ortsbornas, de närmast berördas, överklaganden. Ingen hänsyn har tagits till drabbade människor och miljö. De från början över 200 överklagandena har under processens gång reducerats till ca 40 stycken…40 människor av kött och blod, som på ett närmast mirakulöst vis lyckats krångla sig igenom alla förelägganden och utan juridisk kompetens lyckats undvika att underkännas som klagande. Och bara det är en bedrift. Sverige är ingen rättsstat. Här gäller den lilla människans hopplösa kamp mot de kapitalistiska, i många fall multinationella, jättarna och någon kostnadsfri hjälp finns inte att få. Det är dessutom slående att politiska partier, som säger sig värna solidaritet och landsbygdsutveckling, bildar förtrupp i detta förtryck av drabbade medmänniskor.

  Så hur känner de sig nu, de som i kommunstyrelse och  -fullmäktige varit med att besluta, ja tom i några fall aktivt arbetat för denna förestående våldtäkt och en hel drös av liknande “projekt”. Och hur kommer de att känna sig när de 40 monstrena uppförts och grusat framtidsdrömmar för de drabbade? Hur har man som granne, bl.a från Junsele, Lillterrsjö, Näsåker och Ramsele, kunnat medverka till detta????? Jag förstår det inte. Ingen kan skylla på att de inte visste eller inte förstod…….inte visste vad “vägledningen” (denna skamliga undanflykt från en iof nästan lika värdelös vindplan) innebar, inte visste vilka enorma ingrepp dessa exploateringar är. Förstår man inte eller “visste man inte” så bör man inte vara med vid beslut. Okunskap är inget giltigt argument. Båda dessa alster “skrotas” nu i den nya översiktsplanen. De har tjänat sitt syfte att på ett sanslöst skamlöst vis “lusa ner” vår eljest så vackra kommuns berg med jättelika industriområden….. att hjälpa utsugarna  exploatera vår natur.

  Rovgiriga kapitalistiska intressen har från ansvariga politikers sida medvetet och hänsynslöst gynnats på empatins, miljöns och det sunda förnuftets bekostnad.

  /Brita Isaksson