• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Så lättsinnigt tilläts “Monsterturbiner”

  september 7th, 2021

  Man skulle kunna tro att det var i samrådet om slutlig layout (2020-01-29), som förändringarna av Ranasjö och Salsjöindustrierna avgjordes. Så var det emellertid inte. Redan 11 oktober 2018 – alltså ca 1 år och 4 månader innan ”Samrådet” ( 2020-01-29) ägde rum gav en anställd vid länsstyrelsens tillståndsavdelning Arise/Flodin  fria händer  att förändra turbinerna. Ändå härleds det “officiella” beslutet till nämnda “samråd”.

  Löftet till Flodin/Arise gavs dessutom i ett icke diariefört mail:

  Från: Xxxxxx Yyyyyyy

  Till: Ulla Linder

  Ärende: Effektändring vid Salsjö och Ranasjö

  Datum: den 11 oktober 2018 10:48:40

   

  Hej!

  Länsstyrelsen anser inte att ni behöver ansöka eller anmäla en effektändring för vindkraftverken.

  För Ranasjö läser jag i tillståndet att ansökan gällde 40 vindkraftverk med en märkeffekt på omkring 3,5 MW per vindkraftverk och en sammanlagd installerad effekt omkring 140 MW. För Salsjö läser jag i tillståndet att ”Under drift kommer gällande villkor för såväl ljud som skuggor att hållas, oavsett vindkraftverkens fabrikat, modell eller effekt” och “Överskrids ljudvillkoret kan vindkraftverkens effekt ställas ned varpå ljudpåverkan minskas”.

  Ingenting tyder på att något villkor inte kan innehållas i och med en något ökad effekt eller att miljökonsekvenser skulle uppstå.

  Med vänlig hälsning

  Xxxxxx Yyyyyyyy

  Miljöhandläggare

  Länsstyrelsen Västernorrland

  Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

  Besöksadress: Pumpbacksgatan 19

  Telefon: 0611-34 92 40

  vasternorrland@lansstyrelsen.se

  www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

   

  När man vet vilka enorma förändringar det är fråga om är det upprörande att läsa ovanstående mail. Hur är det möjligt att en anställd på tillsynsmyndigheten ger uttryck för en sådan nonchalant uppfattning om effektförändring och frånvaro av miljökonsekvenser—–utan att först göra en konsekvensbedömning?????

  /Tarabrita


  Information om Ranasjö/Salsjö

  september 7th, 2021

  Inför Arises informationsmöten med anledning av ett etableringen av Ranasjö och Salsjö snart startar:

  Klicka på nedanstående länk för att se tidsplanen. Obs samma plan gäller för båda industrierna. Företagets samlingsnamn skulle jag aldrig använda. Det är en ren provokation.

  När bolaget nu håller sina informationsmöten så kan det vara bra att veta att själva “layoutsamrådets” beslut, där de ursprungligen tillståndsgivna turbinerna gavs tillstånd att ersättas med monsterdito med bl.a. fördubblad sveparea och minskad markfrigång, fortfarande befinner sig i överklagandeprocesser. Beträffande Ranasjö skall det femte  överklagandet nu snart upp i MÖD och gällande Salsjö ligger två överklaganden och väntar på att behandlas i MMD. De tidigare prövningara har varit rena farserna. Samtliga har avvisats av MMD med motiveringen:

  Det överklagade beslutet, som utgör ramen för domstolens prövning, innebär inte några förändrade villkor för vindkraftparken och, enligt domstolens bedömning, inte heller några ytterligare faktiska verkningar för X X, Y Y eller Föreningen för Livskvalitet vid Fjällsjöälven (utöver vad det redan lagakraftvunna tillståndsbeslutet innebär). Länsstyrelsens beslut är därmed inte överklagbart och överklagandena ska därför avvisas. 

  Samma besked fick de övriga överklagandena i MMD. Inget överklagande har prövats i sak. Inga kontroller av Bolagens ljud”beräkningar”, inget hänsynstagande överhuvudtaget till alla negativa effekter, som bytet till monsterturbinerna de facto kommer att medföra.

  Arbets- och tidpan Twin Peaks 21-04-30(1847846

   

  /Tarabrita


  Klimatet och vindindustrin i Ådalen

  juli 28th, 2021

  Osannolika naturkatastrofer- följderna av ett förändrat klimat- har den senaste tiden inträffat allt närmare oss. Från bl.a.  Belgien och Tyskland har de mest fruktansvärda scener via media kommit in i våra vardagsrum.

  Men detta kan väl inte hända här?

  På begäran av regeringen har SGI och MSB  i dagarna färdigställt en handlingsplan för ett föränderligt klimat. Den skall gälla 2021-2025 och innehåller bl.a. en redogörelse med kartor över de 10 svåraste riskområdena i Sverige med de mest komplexa klimatidentifierade områdena gällande ras, skred, erosion och översvämning. 4 olika riskområdena finns med i handlingsplanen.  Sollefteå kommuns tre ådalar med Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven ingår i planen i  Mellersta Norrlandskusten (Riskområde 3 ).

  I denna nya handlingsplan står följande gällande riskområdet Mellersta Norrlandskusten:

  -Området har en allvarlig hotbild med risker som kommer att öka påtagligt i samband med klimatförändringar. Behov av förebyggande åtgärder föreligger redan idag! Samarbete behövs för att förebygga riskerna!  Idag behövs stärkt beredskap och hantering i den fysiska planeringen hur mark/vattentillgången skall används.

  Då skall man även veta att ” Konsekvenser av skyfall och erosion längs vattendrag har inte ingått i analyserna på grund av bristande nationellt underlag. Riskområden (arcgis.com)

  Ganska alarmerande. Hur klara alla kraftverksdammar ett extremt skyfall?

  Sedan år 2018 är det kommunernas skyldighet att ge sin syn på risker och skador gällande bebyggelse och miljö till följd av ras, skred, erosion mm. Det måste även tillföras konkreta handlingsplaner som går att genomföra för det som gäller MSBs ansvarsområden.

  Enligt uppgifter från Sollefteå kommuns ansvarige handläggare av dessa risker i kommunens ådalar är det endast Ångermanälven från Sollefteå stad upp till Åkvisslan-där Fjällsjöälven rinner ut i Ångermanälven – ovanför Näsåker, som är undersökt och karterad. Ingen plan eller kartering är gjord i Fjällsjöälven eller Faxälven, samt ej heller i bifurkationen Vängelälven mellan Faxälven och Fjällsjöälven. I arbetet med dessa handlingsplaner borde det idag även ha varit klart med om och hur man klarar av påverkan samt förbereder sig för ett föränderligt klimat i Sollefteå kommuns intilliggande kommuner/län där dessa älvar har sitt ursprung i fjällområdena.

   

  I dag står vi inför hotet av att i det känsliga landskapet mellan de tre stora älvarna i Sollefteå kommun planeras 3 olika storskaliga VK-områden med totalt 57 vindkraftverk av ”Monsterformat”. Det är Ranasjö, Salsjö och Vabergets vindindustrier, som skall uppföras maximalt olämpligt mitt i Ådalen.

  Området har aldrig varit planlagt i kommunen enligt PBL eller MB som ett storskaligt industriområde för vindkraft. Enligt FÖP (Fördjupad översiktsplan) 2008 skulle området endast vara ett s.k. utredningsområde, där man ev. skulle med stöd av en detaljplan kunna tillstyrka 7 verk.

  Beträffande Ranasjö och Salsjö saknas helt klimatanalys i de även i övrigt daterade och usla miljökonsekvensbeskrivningarna. Detta är givetvis fullständigt oacceptabelt. Vindindustrialiseringen medför ökad erosion pga alla nya vägar, skogsavverkningar, förstörd markvegetation och sargade myrområden. Vad kan effekten av ett skyfall exempelvis bli i den trånga Fjällsjöälvsdalgången nedanför Ranasjö vindindustri? Hur reagerar de skred- och raskänsliga silt- och lerjordarna i dalgången? Hur sätter vibrationer från ”Monsterverken” olika jordlager i rörelse?

  Skrämselpropaganda?????????

  Fråga drabbad befolkning i Europa och annorstädes!

  Förutom de riktlinjer, som nu tagits fram på regeringens uppdrag, finns tillämplig lagstiftning i MB kap 2 allmänna hänsyn och val av etableringsplatser samt kap 32 §3+§8 ersättningar, skador och i PBL.

  Klimatets och ådalarnas betydelse för den bofasta befolkningens samt kommunens behov av odlings- och betesmark, fiske och rekreationsområden, färdvägar mm- finns dokumenterad genom århundradenas olika epoker; här började inlandsisen dra sig tillbaka mot fjällvärlden och detta unika område behöver idag, likaväl som Höga Kustenområdet skyddas i det kommunala, länsstyrelsebaserade samt nationella översiktsplanearbetet.

  Monica Blomström, Vallen Junsele

  Brita Isaksson, Röån Junsele

   

   

   

   


  Inte så konstigt!!!!

  juli 10th, 2021

  Att 4 personer lämnat Västrainitiativet har väckt en del förvåning.  Det konstiga är väl snarare att avhoppen dröjde så länge. Varför skedde inte detta redan i samband med att Västrainitiativet(VI) tillät höjningen av 2 Kabekoprojekt i Långseletrakten. ( Knäsjöberget och Sörlidberget Se bifogad insändare). Eller när bostad åt vindkraftarbetare ordnades i Ramsele! Varför protesterade inte VI  mot att Energidalen anställde en person, som skulle vara vindkraften behjälplig osv?

  VI uppgavs stödja beslutet att tillåta höjningarna gällande Kabekoprojekten på grund av att VI är ett parti som tror på decentralisering och utveckling av den kommunala demokratin och att partiets representanter vid ett samverkansmöte inte fann något motstånd hos de närvarande fastighetsägarna och intressegrupperna inför de föreslagna förändringarna. INSÄNDARE: Sollefteå behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft (allehanda.se)

  Det resonemanget är problematiskt bl.a. pga att det kan bli kniviga gränsdragningar mot liknande vindprojekt ex. nu Vaberget. Varför tillåta Kabekohöjningar men inte Vabergethöjningarna? Dessutom förväntar sig nog de flesta VI-sympatisörer att partiet skall hålla en orubblig ställning MOT vindindustri och inte agera ”fixare” åt exploatörerna.

  INSÄNDARE: Sollefteå behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft

  ”Västra Initiativet är ett i grunden mycket vindkraftrestriktivt parti.” Den oroande partibeskrivningen stod att läsa i en insändare i TÅ 25/6 undertecknad av partiets ordförande.

   Att vara ”restriktiv” är definitivt inte att vara omutligt emot. Det indikerar att motståndet mot vindkraft inte är absolut. Ett exempel på detta levererades också under senaste sammanträde i kommunfullmäktige i frågan om ändringstillstånd för två av Kabekos fyra planerade vindindustrier i närheten av Graninge. 

  Partiet uppgavs stödja beslutet att tillåta dessa på grund av att Västra Initiativet(VI) är ett parti som tror på decentralisering och utveckling av den kommunala demokratin och att partiets representanter vid ett samverkansmöte inte fann något andra bevekelsegrunder för att göra undantag och tillåta vindkraft, exempelvis ”förtätning”. Är det månne något som kan komma att åberopas då Nallkullen en dag skall prövas?

  Opinioner FÖR och MOT kan delvis skapas och påverkas; FÖR genom ”ersättningar” från exploatörerna och MOT om det finns någon som orkar kanalisera det motstånd mot vindindustrins miljöförstörelse som alltid finns. Vanligtvis kommer det tyvärr i dagen först när det är för sent.  

  Sollefteå kommun behöver ett parti som tar klar och omutlig ställning mot vindkraft. Det vi har är VI och där finns många goda krafter. Ett stort tack till de tre VI-företrädare, som genom att rösta mot ändringstillstånden levererade i enlighet med sina väljares förväntningar.

  Det upplevs nu som en nödvändighet att partiet tar tag i och korrigerar de gradskillnader i den politiska kompassen visavi vindkraft som dessvärre uppenbarligen existerar.

  Brita Isaksson, Röån

   

  Det har från vindindustrins förespråkare framförts åsikten att den tidsfrist fram till valet, som utlovades av socialdemokraterna i samband med avhoppen, skulle sakna betydelse men jag tror nog att för alla, som fruktar ex. Nallkullen och Flakaberget, är varje tidsfrist en välsignelse. Dessutom kan INGEN veta vad giriga markägare och profithungriga exploatörer ”kokar ihop” för planer för bergen bakom just DITT hus. Med denna tidsfrist lever Hoppet kvar en liten tid. Kanske ger det politikerna tid att besinna sig. Kanske kommer de äntligen till insikt om betydelsen av den biologiska mångfalden. Kanske förstår även de mest förhärdade, de mest faktaresistenta i denna skara, vidden och följderna av vingarnas förgiftningspotential gällande vatten, mark och biota, vidden av drabbade medborgares lidande, vidden av förstörda landskap även utanför de marknadsmässigt mest betydelsefulla Ådalarna m.m.

  Att VI, C och V efter det att samarbetet bröts ändå har gemensam budget känns litet ”udda” särskilt beaktandes en del av budgetens innehåll och nye översiktsplaneraren. Låt oss hoppas att han har en stark integritet.

  Det finns f.ö. all anledning att följa arbetet med den nya energiplanen, som skall ersätta vindinnehållet i nu gällande översiktsplan. Om vi inte garanteras transparens och demokratiskt medbestämmande riskerar vi att produkten blir någonting liknande en ”Vägledning” á la Lassen, Flodin och Ullstein. Frukterna av denna, (bl.a.Vaberget, Salsjö och Ranasjö) förpestar nu tillvaron för drabbade medborgare, som i årtal överklagat allt, som går att överklaga (och litet till). Men tyvärr förgäves eftersom vindindustriers framfart i vårt landskap är av överordnat intresse!!!!!!!!!

  How come?????

  /Tarabrita

   

   


  OM “FÖRTÄTNING”, NALLKULLEN OCH FLAKABERGET

  juni 4th, 2021

  Vi har just bevittnat hur respektlöst frågan om Vabergetexploateringen behandlats av storhopen av Sollefteåpolitiker. För att, mot kommunens översiktsplan och givna vallöften, driva igenom denna industrialisering av ett stycke oersättlig natur, tillgreps de mest egendomliga, hemsnickrade argument. Uppenbarligen kan  kreativiteten vara betydande när det gäller att jämna vägen för exploaterande bolag. Tråkigt att drabbade medborgare inte kan räkna med samma omsorg.

  Detta är oroande även med tanke på de tecken, som finns på att det börjar ”röra på sig”  gällande Nallkullen och Flakaberget.

  Nallkullen ingår i det Flodindefinierade området ”Viking” och Flakaberget ligger mitt emot Ranasjö.

  Det finns oändligt många argument MOT dessa industrier men sannolikt kommer Flodin och OX2 att argumentera men utgångspunkt från ”Förtätningsundantaget” i Översiktsplanen. Mer om det senare,

  Förtätningsundantaget gjordes för att ro vindinnehållet i hamn vid antagandet av den nya ÖPn.

  ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.”

  Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan beviljas.

  Detta kryphål kommer OX2 och Krange Vind ganska så bombsäkert att åberopa. Ganska så snart.

  Det är väldigt olyckligt att detta kryphål antogs. Det kommer att bidraga till att göra en redan svår situation för de närboende etter värre.  Det är obegripligt att det faktiskt finns politiker, som på fullt alvar anser att olika områden i Sollefteå kommun är mer ”lovliga” än andra. Naturen och biodiversiteten blir lika mycket lidande av de irreversibla ingrepp, som den monstruösa vindindustrialiseringen innebär, om det ligger i anslutning till ”Viking” området, Ranasjö-Salsjö -området eller Ådalen. Och det mänskliga lidandet blir större ju fler vindkraftverk, som tornar upp sig i redan utsatta områden.

   

  /Tarabrita

   


  Hur centerpartister tänker. Om Vaberget

  maj 29th, 2021

  Nu har Sollefteås centerpartister i en insändare i TÅ (28/5) deklarerat hur de tänker om Vabergetindustrin. Och de tänker tyvärr som befarat.  RÖÅN » Blog Archive » “Hur jag tänker”… Om Vaberget (junselebyar.se)

  Tänker dom att ”Paris….förlåt Hamre….är värt en mässa” ? Jajamänsan!!! Dansen kring ”guldkalven” Hamre fortsätter.

  Tänker dom att ”Ändamålet helgar medlen”? Jajamänsan, det måste man utgå ifrån eftersom de inte med ett ord berör brutna vallöften och gällande översiktsplan. Detta är en demonstration av sällan skådat förakt och nonchalans gentemot ett demokratiskt fattat beslut. Och vallöften från det hållet skall man tydligen inte lita på. Och kanske inte endast vallöften????????

  Beträffande vallöftena om att ingen ny vindkraft skulle tillåtas kan Röåns Hemsida friska upp minnet av ett exempel som centerpartiet gav till undertecknad som frågeställare i TÅs kampanj #kandulova.

  #kandulova

  Gå gärna in och titta. Där finns fler frågor och svar

   

  INSKICKAT 30 AUGUSTI 2018 – 14:42

  Kan du lova att ingen mer storskalig vindindustri beviljas i Sollefteå kommun?

  Brita Isaksson

  SVARAT 3 SEPTEMBER 2018 – 00:31

  Hej Brita, tack för din fråga. Översiktsplanen som antogs 2017 gör att nya etableringar inte är möjliga bortsett från förtätningar i redan befintliga områden. Centerpartiet vill att värden som skapas i bygden också ska stanna i bygden. Därför driver vi frågan om återbäring på vindkraft- och vattenkraftspengar genom regionaliserade skattebaser. För Sollefteås del skulle det innebära flera hundra miljoner per år till ex. skolan vården & omsorgen.

  JOHAN ANDERSSON

  Gruppledare för Centerpartiet i Sollefteå kommun

   

  /Tarabrita

   

   

   

   

   


  “Hur jag tänker”… Om Vaberget

  maj 22nd, 2021

  En mattelärare uppmanade  sina elever att vid prov förutom svaren även redovisa hur dom hade tänkt. Om tanken var riktig kunde eleverna få poäng även om svaret var fel.

  “Hur jag tänker”: skrev därefter alltid en elev som rubrik på sina tankar och överväganden gällande  provens problemlösningar.

  Hur jag tänker……….

  Hur tänkte de ledamöter, som på senaste KS-sammanträdet röstade för en ny storskalig vindkraftutbyggnad av Vaberget.  

  Tänkte dom att ”Ändamålet helgar medlen” och/eller ….”Paris….förlåt Hamre….är värt en mässa” eller i liknande grumliga marknadsliberala banor? Ja, om de överhuvudtaget tänkte, vilket tyvärr må betvivlas eftersom deras beslut är ologiskt, obegripligt och odemokratiskt

  Enligt nu gällande översiktsplan, som alla partier var med och beslutade, skall ingen ny vindkraft tillåtas. Ett undantag medgavs tyvärr och det gällde områden, som redan var starkt präglade av vindkraft.

  När det gäller Vaberget kan inte detta undantag åberopas; Varje människa med synen i behåll kan själv konstatera att det inte finns ngn vindindustri där nu. Närmaste vindelände återfinns i närheten av och bortom Lungsjön. Således är det ny storskalig vindkraft, som ansökan avser, vilket även kommunens utredare Maria Lindsbo,  informerade om då ärendet togs upp på KS mötet 11/5 2021.

  ”Ärendebeskrivning (gäller wpd Onshore Vaberget AB. Motsvarande gäller för Eolus Vind ABs 8 verk)

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 återremitterades ärendet då det ansågs att det råder osäkerhet om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan samt att ärendet inte följer antagen översiktsplan.

  Utredning 

  Fråga om ärendet är en ny ansökan eller en ändringsansökan. 

  Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 8 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 250 meter. För vindkraftparken finns idag ett gällande tillstånd till att a-lägga och driva 10 vindkraftverk med den maximala totalhöjden 203 meter.

  1.

  Enligt Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland är detta en helt ny ansökan.

  Ärendet är således en ny ansökan

   

  Ärendet följer inte antagen Översiktsplan. Av översiktsplan antagen 2017-08-28 framgår följande.

  Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats. Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas.

   

   

  Trots att det således fullständigt saknas LEGITIMT stöd för att ge berörda  företag kommunens Ja (kommunala vetot) till att uppföra ansökt ny vindindustri på Vaberget var det nästan endast Västrainitiativet som röstade i enlighet med gällande ÖP och med beaktande av länsstyrelsens ställningstagande att detta var en helt ny ansökan. DETTA ÄR SKRÄMMANDE! Hur kommer det sig att storhopen i KS tar sig rätten att desavuera sin egen utredare och förkasta MPDs uppfattning?

  Hur tänkte dom?

  Slutligt beslut tas av KF 31/5.

  /Tarabrita

   


  Flodin/Arises uppdaterade tidsplan för Salsjö/Ranasjö

  maj 10th, 2021

  Från:                                  “Ulla Linder” <ulla.linder@arise.se>

  Skickat:                             Fri, 30 Apr 2021 11:34:27 +0100

  Till:                                     “Länsstyrelsen Västernorrland” <lansstyrelsen.vasternorrland@lansstyrelsen.se>

  Cc:                                      “Bäckman Anna Y” <anna.y.backman@lansstyrelsen.se>;”Per-Erik Eriksson”

  <per-erik.eriksson@arise.se>;”Steve Renström” <steve.renstrom@arise.se>;”Jennie Mantefors” <jennie.mantefors@arise.se>

  Ämne:                               Uppdaterad arbets- och tidplan för Ranasjö och Salsjö

  Hej Anna,

  Vi skickade för vindkraftsprojekten Ranasjö och Salsjö in en arbets- och tidplan enligt villkor i tillstånden (dnr 555-8511-2020 resp 555-8484-2020) som godkändes i beslut 2020-10-29. Eftersom byggstarten blev senarelagd kommer tidplanen att förskjutas ett år men i övrigt vara densamma med undantag för avverkningarna som nu kommer att ske under perioden september 2021-februari 2022. Anläggningsarbetena kommer således att pågå från hösten 2021 till årsskiftet 2023/2024.

  Jag hade varit tacksam om jag kan få en omgående bekräftelse på att ovan är godkänt av länsstyrelsen eftersom vi står inför ett investeringsbeslut inom kort.

  Med vänliga hälsningar

  Ulla

  Ulla Linder

  Environmental Coordinator

  Arise

  ……………………………………………….

  Snabbt svar:

  “Ändring av tidplan för anläggningsarbetena vid vindkraftsprojekt Salsjö

  Länsstyrelsen har inget att erinra mot den aviserade förskjutningen av tidsplanen.”

  ………………………………………

  För närvarande ligger ett antal överklaganden gällande “layoutsamråden” (obegripligt namn på mygelbytet till monsterturbinerna) hos MMD och MÖD

  Hade det inte varit klädsamt att avvakta utgången av dessa innan man ger klartecken till Flodins/Arises tidsplan.

  /Tarabrita


  VABERGET I KF 26/4

  april 19th, 2021

  I Kallelsen till KF 26/4  finns bl.a. punkterna: Begäran om tillstyrkansbesked vindkraftpark Vaberget – wpd Onshore Vaberget AB (och dito Eolus)

  Man kan fundera över hur KF skall kunna behandla ett ärende som inte är färdigbehandlat av MPD.

  Nedanstående kompletteringar skall nämligen vara MPD tillhanda 28/5.

   

  ”Föreläggande om komplettering av ansökan

  Beslut

  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland förelägger Eolus Vind AB att komplettera ansökan om tillstånd för uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft, Sollefteå kommun.

  Ni ska komplettera ansökan enligt följande:

  1. Komplettera med en layout för fasta vindkraftverkspositioner. Kartlayouten ska innehålla verkspositioner, vägar, verksamhetsområdet, kranplaner och upplagsplatser samt andra liknande områden. Ange eventuell flyttmån för vindkraftverk och vägar. Redovisa koordinater för vindkraftverkspositionerna i en separat tabell.
  2. Redovisa vägskärningar och vägbankar i layouten utifrån topografin.
  3. Redovisa förslag till villkor, inkl. motivering, för att minimera påverkan på rennäringen. Utgå från de villkor som fastställdes i det tillstånd som tidigare meddelats inom området.
  4. Redovisa ljud- och skuggberäkningar på svenska.
  5. Redovisa skuggutbredningen visuellt för ett alternativ med enbart era ansökta vindkraftverk.
  6. Redogör för de beräknade kostnaderna för avhjälpande av den miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Specificera kostnaderna för de olika åtgärderna för sig. Motivera även den ekonomisk säkerhetens storlek.
  7. Motivera yrkandet om verkställighetsförordnande.
  8. Redovisa ifall det finns ett intyg för bebyggelsen benämnd A. Stormyran i bilaga 18 (Byggnad 4 i MKB).
  9. Redogör för beräkningar av massbalansen.
  10. Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.

  Kompletteringarna ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 28 april 2021.(ändat till  28 maj)

  Skälen för miljöprövningsdelegationens beslut:

  För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett. Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer sökanden inte föreläggandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för tillståndsprövningen får ansökan avvisas (22 kap. 2 § jämfört med 19 kap. 5 § 2 miljöbalken).

   

  ”För att miljöprövningsdelegationen ska kunna göra en fullständig, saklig bedömning av ansökan behöver ansökan vara komplett.”

  Borde inte detta även gälla Sollefteå kommunfullmäktige? Eller tror sig KF besitta en högre kompetens än MPD?

   

  Undrens tid är ej förbi:

  Punkt 10. är ett glädjande prov på detta.

  Redogör för om spridning av mikroplaster sker från vindkraftverken och eventuella konsekvenser till följd av det. Redovisa också åtgärder för att minska dessa konsekvenser.”

  Detta är första gången, som jag kan se att en vindkraftmyndighet erkänner plastvingeproblematiken.

  “Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo”

   

  /Tarabrita


  RÖÅN-LASELE FVO

  april 17th, 2021

  PÅ grund av pandemin skjuts årsmötet på framtiden. Förhoppningsvis går det att genomföra till hösten. Vi återkommer.

  /Styrelsen gm. Brita