• Hem
 • Byn
 • Karta
 • Historik
 • Evenemang
 • Arkiv
 • Rädda Ån
 • Förra
 • Gästboken
 •  

  Hemsidaproblem

  januari 17th, 2019

  Vi har haft problem med hemsidan, vilket fick till följd att inlägget om Översiktsplanens inverkan på FORSCAs exploateringsplaner gällande Fängsjön/Storsjöhöjden först fick publiceras på SNURRIGTs hemsida. Tack för det, Anita!

  Nu kan man åter använda denna sida samtidigt som Lars-Eric arbetar med en ny förbättrad version. Tack för det Lars-Eric!

  Förhoppningsvis kommer fler i framtiden vilja medverka med bilder och inlägg. Det är min förhoppning samtidigt som jag tvingas inse att sociala medier dominerar nu.

  /Brita


  Nu gällande översiktsplan tillåter inte vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden

  januari 17th, 2019

  I slutet av november framkom att FORSCA planerar en ny ansökan om storskalig vindkraft i Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker. Tidigare ansökan avslogs efter sju års process i MMÖD i april 2018.

  Ca sju månader av lättnad och glädje blev det i alla fall.

  29 nov. 2018 bjöd FORSCA in Sollefteå kommuns politiker till ett Information- och diskussionsmöte: ”Förutsättningar för en ny vindkraftsprojektering för Fängsjön och Storsjöhöjden”

  I presentationen framgår att det rör sig om en helt ny ansökan med samråd, MKB och ”hela köret”, som krävs för en ansökan om storskalig vindkraft. Eftersom FORSCAS tidigare ansökan avslogs i MMD rör det sig nu om en ny ansökan.

  I och med den nya översiktsplanen med det pretentiösa namnet: !ÖVERSIKTSPLAN​ ​FÖR​ ​SOLLEFTEÅ​ ​KOMMUN​ ​-​ ​en​ ​kraftfull kommun​ ​med​ ​utsikter​ ​mot​ ​2030″, har vi nu en helt ny situation beträffande nyetablering av storskalig vindkraft och det kan inte råda några tvivel om att det är denna nya plan, som nu gäller:

  DEL 1 Översiktsplan:
  1.7  Upphävanden
  Översiktsplanen ersätter i sin helhet Översiktsplanen från 1991 (fastställd i kommunfullmäktige 1990-08-27).
  Den fördjupade översiktsplanen för Vindbruk, antagen 2008-12-15, upphävs. Notera även att den vägledning som antogs av kommunfullmäktige 2013-04-29 upphävs.

  I den nya nu gällande översiktsplanen, som antogs av Sollefteå kommunfullmäktige 2017-08-28 (§98), står i del 1 sid 24 följande om vad som nu gäller för vindkraft:

  Ställningstagande • Kommunen anser att områdena Aspåsen och Fjällbohög inte längre ska pekas ut som riksintresse för vindbruk.  Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk, innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats.

  Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas  (”prövas” ändrades senare till ”beviljas”)  Arbetet med att ta fram kommunens plan för energiförsörjning ska ske parallellt och synkroniseras med det nationella arbete som pågår kring Överenskommelse om elförsörjningen efter år 2025-2030.  Områden som undantas från storskaligt vindbruk pekas ut i översiktsplanen.

  Någon ny plan för energiförsörjning har såvitt jag vet ännu inte ens påbörjats så det kan ta tid innan en sådan dessutom är beslutad. Notera även att i nya översiktsplanen kvarstår Fängsjö/Storsjöhöjden som Riksintresse för vindbruk (i motsats till Aspåsen och Fjällbohög). Ett riksintresse är ju ett nationellt utpekande. Detta innebär inte med automatik att området skall godkännas för exploatering av en kommun. Ansökan skall behandlas i vanlig ordning och helst efter för tillfället gällande planer. Utpekandet kan väl kanske komma att få betydelse när den nya energiplanen i vindkraftsdelen så småningom ersätter den nya översiktsplanen.

  Inte heller kan FORSCA åberopa  ”Däremot, i områden som redan är starkt präglat av vindkraft, kan ansökan prövas”  (”prövas” ändrades senare till ”beviljas”) eftersom området inte är starkt präglat av vindkraft.

  Av ovanstående framgår att denna nya exploateringsansökan inte KAN tillstyrkas av kommunen. Inte om man följer nu gällande översiktsplan i alla fall och det bör man ju göra. Kommunen kan förstås välja att inte följa planen eller att i ett fåfängt försöka att få det att se respektabelt ut, sjösätta en illegal ”vägledning” förbi planen enligt gammal beprövad och väl fungerande metod. (2013) ”Ändamålet helgar medlen”.

  En av kommunens ledande s-politiker och vindkrafthökar John Åberg sade när MMÖDs avslag av Fängsjö/Storsjöhöjden kom i våras:
  – Mark- och miljööverdomstolens dom visar att processen fungerar. Kommunens roll är att utifrån gällande planer bedöma om en plats är lämplig för utbyggnad och därefter tar andra myndigheter såsom Länsstyrelse och miljödomstolarna och prövar om ett projekt uppfyller gällande miljölagar.”
  Han anser alltså här att man skall bedöma efter gällande planer. Och vad vi än anser om gällande plan säger den tydligt: ”Kommunen avser inte bevilja ansökningar om utbyggnad av storskalig elproduktion ex. vindbruk , innan en kommunal plan för energiförsörjning tagits fram och beslutats.”

  John Åberg sade även vid samma tillfälle: ”I och med att vi antog en ny översiktsplan tog Sollefteå kommun också en mycket mer restriktiv hållning till vindkrafts-utbyggnad. Utifrån den nya översiktsplanen anser vi att domen är helt korrekt. (Alltså avslaget på FORSCAs projekt som han intill dess hela tiden röstat för.)

  Det är otänkbart att denna vindindustrietablering skall få tillstånd från kommunen. Det förefaller helt orimligt att kommunen än en gång skulle försynda sig mot en översiktsplan så som skedde med den förut gällande vindbruksplanen FÖP 2008, som så skamlöst åsidosattes med ”vägledningen” år 2013. Resultatet av denna försyndelse har redan åsamkat kommunmedborgare stor sorg. Allt eftersom de monstruösa industrier, som ”Vägledningen” möjliggjorde, börjar torna upp sig och ”kröna” de berg som omger vår vackra ådal, kommer ingen att kunna blunda för det faktum att detta har våra kommunpolitiker aktivt planerat och röstat för. Vilken skam!

  Gör inte om ”misstaget” när och om Fängsjö/Storsjöhöjden skall beslutas! Följ gällande plan denna gång!

  Brita Isaksson


  Tjärfabriken i Tågsjöberg

  december 6th, 2018

  I går kunde man på SVT se ett reportage om tjärfabriken i Tågsjöberg.

  För ca 10 år sedan skrevs följande om detta på Röåns Byalags gamla hemsida: http://www.raddaroan.junselebyar.se/tagsjoberg.html

  Cancerogena 


   

  Cancerogena föroreningar från tjärfabriken i Tågsjöberg


  Tjärfabriken
  foto: Astrid Göthe
  Det har gjorts två undersökningar i anslutning
  till den nedlagda tjärfabriken i Tågsjöberg.

   

  J&W (2002) Rapport: Sollefteå Kommun, Rishålla 1:58, Tågsjöberg. Översiktlig miljögeoteknisk undersökning.
  Lithner G. (2005) Miljöförhållanden nedströms Tågsjöbergs f.d. tjärfabrik. ITM-rapport 157Dessutom en undersökning ; Karlsson.S : Mobility of PAHs and oxy-PAHs in contaminated soil
  Department of chemistry. Umeå universitet. MKD 04:08 (examensarbete), som behandlar PAH:n och  oxy-PAH:n i förorenad jord

  I somras (-07-06-05) kom SGU:s kommentarer rörande
  Tågsjöbergs tjärfabrik (en utvärdering av ovanstående )
  Från SGU:s utvärdering kan man konstatera att:
   halterna av PAH:n i marken runt tjärfabriken punktvis är ”mycket höga”.
  I Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen är de ”höga”. Vilken spridning sker till Röån?  SGU slår fast att
  Tågsjötjärnen avvattnas via Tågsjön till Röån, vars tillrinningsområde är oreglerat och av riksintresse för naturvården. SGU  påpekar att av PAH:n kan det bildas oxy-PAH :n, vilka är än mer toxiska än deras ursprung.  De är även mer mobila och tas lättare upp i biota. ”Sålunda kan riskerna möjligen bli större allt eftersom PAH åldras. I dagsläget tas ingen hänsyn till dessa andra PAH:n i en riskbedömning . Något som möjligen bör beaktas i Tågsjöberg”. Undersökningarna visar att det finns stora mängder av de canserogena PAH-föreningarna och halterna i biota visar att föroreningarna är bioackumulerbara.
  SGU slår fast att möjliga spridningsvägar är både med yt- och grundvatten.

  De höga halterna av de toxiska ämnena som påvisats i Tågsjön och Tågsjöbergstjärnen
  finns i sedimenten. Det finns mycket mer intressant att läsa i denna SGU-utredning.
  Nu frågar man sig ju med en viss oro hur mycket av dessa PAH:n och deras ned-
  brytningsprodukter, som transporteras vidare i Röån. Det vet vi ingenting om.
  Kanske är det först då de toxiska ämnena når stillastående vatten (eller vid väldigt
  långsamt flöde) som de sedimenterar. Det verkar ju troligt eftersom de åter-
  finns i sedimenten i Tågsjöbergstjärnen och Tågsjön. Och vad skulle detta i så
  fall kunna innebära för en tänkt (Gud förbjude) kraftverksdamm i Röån?! Jo,
  då skulle de cancerogena ämnena (fritt eller troligtvis vidhäftat små partiklar)
  sedimentera i dammbottnen. Där kunde de tas upp av biota och föras uppåt i
  näringskedjorna till fiskar, människor, uttrar m.m.

  Eftersom det här kontaminerade området ligger uppströms byn Röån
  och vi är den närmast liggande bebyggelsen på vattnets väg mot
   Ångermanälven kan vår oro antas vara berättigad. Området borde
  saneras.

  Slutligen ett citat från Lithnerska undersökningen:
  De sammanvägda resultaten av sediment och biota bekräftar att spridning av
  PAH-förorening ägt rum och alltjämt äger rum till sjöarna och följdaktligen
  även till Röån. Halterna av PAH i ytsediment och biota i sjöarna är förhöjda  ca
  10 gånger jämfört med referenssjöarna. Det faktum att vattenföringen i Röån är
  300 gånger högre jämfört med Tågsjön, måste rimligen betyda att föroreningen
  i Röån späds till ofarliga nivåer.  Däremot kan PAH i de aktuella sjöarna utgöra
  en ekologisk riskfaktor tillsammans med arsenik.”

  Mot ovanstående citat kan  anföras att då det gäller cancerogena
  ämnen finns inga ofarliga nivåer. Då cancerogena ämnens effekter är
  slumpberoende kan ej låga halter avfärdas.

  /Tarabrita


  Junsele Julmarknad 2018

  november 11th, 2018

  Årets julmarknad i Junsele äger rum lördag 1/12. 

  Plats: Torget mitt emot pizzerian.

  Tid: 14.00-17.00 (obs ny tid)

  Anmälan till Sussi 070-2801326 eller Brita 0621-20091

  Bordshyra: 150 kr

  Först till kvarn……….

  VÄLKOMNA!


  Vad väntar Salsjö/Ranasjö?

  oktober 27th, 2018

  Aktiviteterna kring Ranasjö tilltar nu. Arise ansöker om dispens för körning i terräng med motordrivet fordon på barmark inom Forsnäset och Krange Vind AB c/o Arise AB är inblandade i samråd om uppförande av vindmätninsmast

   

  På Eric Penser Banks hemsida kan man om Arise läsa: (https://epaccess.penser.se/bolag/arise/)

  ”AFFÄRSIDÉ

  Arise affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken.”

  Under rubriken Ökat fokus på växande pipeline (”Pipeline” avser här projekt som färdigställs (inte nödvändigtvis även byggs) och snart skall säljas) står:

  ”Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT(=rörelsekapital) till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två parker om totalt 180 MW och en fortsatt positiv trend i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 400 MW osålda projekt fördelade på fem parker man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019 och framförallt 2020. “

  Och längre ner:

  ”Betydande breddning av pipeline:

  Inom projektutvecklingen fortsätter byggnationen av Svartnäs på 115 MW, som beräknas klar i Q1 2019, samt arbetet med att slutplanera Bröcklingeberget på 45 MW och Enviksberget på 35 MW så att de kan säljas under andra halvåret. Därtill har Skaftåsen på ca 150 MW beviljats elnätskoncession. Vi har tidigare lyft fram dessa fyra projekt som avgörande för intäktsutsikterna, men med optionsavtalet om förvärv av Krange Vinds två projekt, Ranasjöhöjden på ca 110 MW och Salsjöhöjden på ca 70 MW, som beräknas kunna säljas mot slutet av 2019, har bolaget breddat sin pipeline markant, då risken också fördelas på sex istället för fyra projekt.”

  Här kan vi alltså läsa om planerna för Ranasjö och Salsjö. De skall färdigställas för utbyggnad och därefter försäljas mot slutet av 2019…förmodligen till utländska investerare.

  Man blir lätt kräkfärdig: Först sviks de närboende, de drabbade människorna, av ”sin” kommun, som säljer ut deras livsmiljö till Flodin(Krange Vind). Och i sin iver att bereda Flodin tillträde till dessa områden drar sig kommunen härvid inte ens för att, medelst en 2013 genomförd ”Vägledning”, manipulera sin egen vindkraftöversiktsplan, FÖP 2008.  Därefter hanteras dessa omistliga, natursköna Ådalsområden som vilken struntvara som helst. Människornas livsmiljö köps och säljs ut på en global marknad till hugade spekulanter som om detta rörde sig om ett parti överskottskalsonger. Och dessa områden och livsmiljöer blir föremål för spekulation.

  Är jag helt ensam om att tycka att det är genomruttet?????

   

  På samma hemsida ( https://epaccess.penser.se/bolag/arise/)

   kan man även läsa om beslutsfattarna i Arise.  Nedan ett litet axplock:

  Daniel Johansson Ledning | VD

  Född 1970. Daniel har stor kunskap och erfarenhet i energifrågor. Han har tidigare varit statssekreterare i Alliansregeringen samt har ett förflutet inom finansbranschen.

  Joachim Gahm (no comments) Styrelse | Ordförande

  Född 1964. Joachim Gahm är delägare. Han är civilekonom från Stockholms uniersitet. Tidigare verkställande direktör i E. Öhman J:or Investment AB och vice verkställande direktör och styrelseledamot E. Öhman J:or Fondkommission AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB och Catella.

  Maud Olofsson Styrelse | Ledamot

  Född 1955. övriga uppdrag: Styrelseordförande i Visita och styrelseledamot i Diös Fastigheter, Envac, ÅF samt i ROMO Norr. Tidigare Centerpartiets partiledare 2001–2011, Sveriges närings- och energiminister 2006–2011 och vice statsminister 2006–2010.

  OCH (egen anm.): ansvarig för Nuonaffären, som av Skattebetalarnas tidning Sunt Förnufts läsare röstades fram som Sveriges värsta slöseri.

   

  Vad vet vi mer om Ranasjö/Salsjö?

  30 aug  fanns i TÅ en låst artikel  med rubriken

  ”Nordanvind skriver avtal med vindkraftsjätte – hoppas kunna börja bygga utanför Ramsele nästa vinter”

  https://www.allehanda.se/logga-in/nordanvind-skriver-avtal-med-vindkraftsjatte-hoppas-kunna-borja-bygga-utanfor-ramsele-nasta-vinter

   

  Där uppgav Flodin (om någon har lyckats missa det så är det han, som är ansvarig för en stor del av det vindindustrielände, som Ådalen nu när snart alla tillståndsgivna industrier skall “kröna” våra berg skall drabbas av) att det kommer att

  bli större och färre verk.

  För Ranasjö gäller tillståndet en maxhöjd på 201 meter. Det är inte lätt att veta vad Flodin menar med större verk men om de skall vara högre så fordras nya tillstånd.

   

  F.ö. sjönk Ariseaktien i går med drygt 2%. Det gläder i alla fall

   

  Tarabrita


  Tankar för dagen

  oktober 26th, 2018

  Vårt bidrag till att göra världen hållbar!

  ”Arise kärnverksamhet består i att skapa förnybar energi genom en ständig utveckling av den rena och effektiva vindkraften. Detta är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna och att göra världen hållbar.”

  Så skriver Arise AB på sin hemsida http://www.arise.se/sv/vart-bidrag-till-att-gora-varlden-hallbar

  Med dessa och liknande floskler kan natur/miljöförstörelse och mänskligt lidande ursäktas. Och inte bara av Arise, tyvärr!

  Storskalig vindkraft klassas de facto om miljöfarlig verksamhet. Det är alltså medelst miljöfarlig verksamhet som världsmiljön enligt Arise skall räddas.

   

  På företagets hemsida läser vi vidare under

  Parker under utveckling: http://www.arise.se/sv/vindkraftutveckling-0

   

  Finnåberget – Ragunda och Sollefteå kommuner

  Beräknat antal turbiner: 20-25

  Status i projektet: Under prövning hos Länsstyrelsen.

   

  Ranasjöhöjden & Salsjöhöjden – Sollefteå kommun

  Beräknat antal turbiner: 40 resp. 25

  Status i projektet: Lagakraftvunnet tillstånd, arbete med linjekoncession pågår för projektets genomförande.

   

  I Sollefteå kommun avser Arise AB enligt ovan att exploatera Finnåberg, Salsjö och Ranasjö.

  Arise AB är ett börsnoterat företag. Du och jag kan investera i detta företag….köpa aktier.  Vad innebär det att företaget är börsnoterat? Vad får företaget att gå bra och därmed öka vinsten för aktieägarna? Ja, det viktigaste måste ju vara att generera energi även om företaget även köper och säljer vindföretag och utvecklar en del. Men till syvende och sist så kan man inte göra bra affärer om inte själva basen, energigenereringen fungerar. Och för att det skall ske krävs vind. Ju mer det blåser (inom vissa gränser) och ju längre perioder av god vind dess mer energi.

  Men vi vet också att de ljud, som alstras av verken, påverkar många närboende människor väldigt negativt. Man riskerar  sömnproblem och andra följdsymptom. Hälsan drabbas. Detta vet givetvis även alla exploatörer men de väljer att ignorera problemet. Och det är ju illa nog. Men att en aktieägare…Du eller jag eller någon annan…. skall tjäna pengar på andra människors försämrade livssituation och ohälsa och att vi dessutom tjänar mer om det blåser mer och ljudsituationen för de drabbade därmed förvärras det tycker jag är problematiskt ….för att inte säga direkt oetiskt.

  Vindkraftbolag anses av någon outgrundlig anledning tillhöra de etiska företagen. De skall ju enligt egen utsago ”rädda världen”. Samtidigt säger ju det sunda förnuftet att de är alldeles oerhört oetiska när det kommer till negativ påverkan på närboende människor och f.ö. hela den aktuella drabbade miljön. Och mer oetiskt blir det ju mer det blåser och ju mer aktieägarna därmed tjänar. Aktieägarna spekulerar helt enkelt i människors försämrade hälsa och livsbetingelser.

  Är inte detta ett etiskt dilemma?

  /Tarabrita

   


  Kabekos dubbla roll

  maj 22nd, 2018

   

  Sollefteå kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 ge Kabeko tillstånd att uppföra de 12 st vindkraftverk, som utgör Sollefteådelen av vindindustrin Storhöjden 2.( Återstående verk ligger i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner). Det finns omständigheter i detta ärende, som i vart fall bekymrar undertecknad.

  ”Kommunens eget beslutsunderlag” har, förutom kommunens ”multikarta” (en sammanställning av aktuellt vindkraftläge), varit två konsultrapporter: Utvärdering av vindpotential 2011 och Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 §95, där det beslutades hur Storhöjden 2 skulle behandlas och att Storhöjden 2 enligt samma § skulle tillstyrkas med ”Vägledningen” (ett Kf.-beslut, som i strid med gällande vindplan, FÖP 2008, möjliggjorde storskalig vindindustri i för detta ändamål direkt olämpliga områden.)

  Dessa två konsultrapporter är båda utförda av Kabeko. Alltså: kommunens eget beslutsunderlag, då Kabekos projekt skulle avgöras, utgjordes i stort sett uteslutande av två Kabekoprodukter. Är detta rimligt eller är det kanske ngn. sorts jäv? Varför redovisades inte detta med Kabekos dubbla roll? Kabekos konsultroll har helt utelämnats. Det står ingenstans vem som utfört dessa konsultuppdrag. Varför???? Skulle det väcka berättigade frågor??????

   

  I Kabekos uppdragsavtal gällande Utvärdering av vindpotential 2011 står dessutom:

  Sollefteå kommun, nedan kallad beställaren, önskar att identifiera lämpliga områden för etablering av små till medelstora vindkraftsanläggningar inom kommunen. Identifieringen skall ligga till grund för framtagandet av en revidering av den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och fokusera på de sk utredningsområdena i planen.

  Det var alltså inte storskalig vindindustri, som skulle utredas utan små till medelstora vindanläggningar, som ju tilläts i den gällande vindöversiktsplanen FÖP 2008. Hur det blev med den saken vet vi; en hastigt påkommen och genomdriven ”Vägledning” och Sim Salabim plötsligt kunde kommunen sanktionera storskalig vindindustri i strid med den legala vindplanen och dessutom i denna vantolkning använda sig av en Kabekorapport, som skulle behandla småskalig -mellanstor vindkraft.

  Detta förefaller mycket märkligt, särskilt beaktandes att de som främst dragit nytta av denna och den andra Kabekorapporten, är …just det…Kabeko samt Flodin, som varit styrelseordförande i Kabeko. Dessa två exploatörer har sedermera delat upp kommunens ”bästa” vindlägen mellan sig.

  Den andra Kabekorapporten, Höjdanalys av markområden över 350 meter över havet, innehåller även den en intressant upplysning;

  ”KOSTNAD

  Arbete av ovan karaktär är associerat med en stor del manuellt arbete för framställning av kartunderlag och isolering av områden med höjd över 350 meter över havet. KABEKO KRAFT har uppskattat att arbetet kommer att ta omkring 16 timmar för att ta fram eftersökt svar. KABEKO KRAFT fakturerar normalt 1000 SEK/timme för arbete av ovanstående karaktär men för aktuellt uppdrag ges ett rabatterat pris om totalt 10 000 SEK ex. moms.” (OFFERT HÖJDANALYS AV SOLLEFTEÅ KOMUN)

  VARFÖR denna rabatt??????10 000 kr istf 16 000 kr. Det är inga stora pengar men ändå!!!!

  Hela denna ”hantering” har medfört ödesdigra konsekvenser för drabbade kommunmedborgare, som efter att i årtal ha kämpat för sin egen livssituation och allas vår gemensamma miljö, nu inväntar den slutgiltiga förödelsen.

  (I ovanstående text har använts Kabeko för alla Kabekos verksamheter och Flodin för Hans Erik Flodin, exploatör med ex. Kärmsjö, Salsjö och Ranasjö i sin domän. Kabeko härjar österut medan Flodin lade beslag på västra delen).

   

  /Tarabrita


  Vilket Glädjebesked!

  april 26th, 2018
  Mångmiljonsatsning på vindkraft i Näsåker stoppas - Mark-och miljööverdomstolen säger nej(TÅ)

   Vindkraftföretaget Forsca AB (Fred Olsen Renewable och SCA) började redan 2011 planera för att bygga två nya jättelika vindkraftparker i områdena kring Fängsjön och Storsjöhöjden i närheten av Näsåker. Sedan dess har kampen mot denna miljöfarliga industri förts av Anita Berglund och några till och två samebyar.

  Sollefteå kommun tillstyrkte så klart denna industri liksom MPD i Västernorrland och MMD, som gjorde några förändringar. Antalet vindkraftverk  reducerades under processen men fortfarande kvarstod hotet om 98 stycket. MMDs dom överklagades av bland andra FORSCA till MÖD.

  Så kom då i dag underrättelsen om domen, som sätter P för denna meningslösa förstörelseiver. Själva domen är litet lustig;  det känns som om MÖD har retat upp sig på FORSCAs krav, kritik och argumentation. MÖD sågar helt FORSCAs planer enligt Box-modellen( flexibel placering). Det är så klart omöjligt  att avgöra påverkan när man inte vet var kraftverken skall stå. Dessutom  gillade inte MÖD att så mycket skulle lämnas över till  tillsynsmyndigheten. En rejäl “sågning” av FORSCA helt enkelt.

  Socialdemokraten John Åbergs kommentar i samma tidningsartikel är både pinsam och patetisk. Inte nog med att sossarna 2013 faktiskt givit tillstånd till dessa vindkraftindustrier. Nu tyckte han att domen var helt korrekt eftersom kommunen antagit en ny vindkraftrestriktiv översiktsplan och enligt denna nya plan så var MÖDs beslut riktigt. Så vad säger han då om att MÖD inte tog upp Ranasjö? Den domen kom också efter att den nya ÖPn tagits. Och hur kunde han vara med och godkänna Storhöjdens vindindustri så sent som i måndags? Vingelpelle, skulle man kunna avfärda honom med om det inte gällde beslut med så allvarligt konsekvenser för många människor och miljön.

  Så vad säger då SCA? Ja, dom är besvikna och menar att spelreglerna har ändrats. Dom har inte bestämt än om projektet skall läggas ner för gott eller om det skall startas upp igen som ett nytt projekt. Detta senare skulle ju kunna bli väldigt intressant för hur skall kommunens vindmaffian då agera. Dom kan väl inte tillstyrka ett nytt  vindprojekt  nu när den nya “restriktiva” ÖPn finns— den, som Åberg hänvisade till. Men å andra sidan skulle det inte förvåna undertecknad om så ändå skedde. När det gäller vindkraft kan vi inte gå säkra i denna kommun. Vill man tillstyrka vindprojekt i strid med ngn. restriktiv plan kan man alltid enligt gammal beprövad metod anta en “vägledning”.

  GRATTIS, GRATTIS, GRATTIS och TUSEN TACK till er som kämpat. Jag hoppas att alla de som inte deltagit i kampen förstår vilket storverk ni utfört för alla oss som bor här i det vackra Ådalen.

  /Tarabrita

   


  Möte om RÖÅFORSARNAS NATURRESERVAT

  februari 28th, 2018

   

   

   

  Röåforsarnas Naturreservat

  /Tarabrita

   


  Årsmöte för Röåns och Laseles FVOF

  februari 27th, 2018

  Kallelse till årsmöte 2018 för Röåns och Lasele FVOF

  /Tarabrita